Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Efektywne planowanie transportu multimodalnego
EN
Background: Sustainability has been an area of growing concern and attention for companies, especially operating on a global scale, that more and more often develop strategies of sustainable supply chain management (SSCM). The sustainability of the food supply chains management is a global challenge demanding implementation of innovative solutions based on the triple bottom line concept of best practices. The paper is devoted to the food waste problem, that occurs in all parts of the value chains. It is important to notice that the further down the value chain, the more costly it becomes in social, economic and environmental perspectives. The purpose of this paper is to explore the food waste problem at a supply chain level and present how companies can cope with the challenge of food waste reduction in the light of the framework of SSCM. Methods: The paper is based on a desk research. The authors conducted a review of recent literature, reports of international and national institutions, conference presentations, materials provided by companies and other Internet sources. As a result of the materials analysis, a plethora of initiatives aiming to reduce waste is investigated considering activities developed by different groups of stakeholders. Results: The authors characterized the specificity of the food waste reduction as a multidimensional problem and challenge in the development of both scientific research as well as business practices within SSCM. Conclusions: Food waste management is an important challenge in the global economy as well as in the contemporary business in the light of sustainable development requirements. Generally, a spectrum of international, national and local initiatives, including legal acts and voluntary programs, has been developed to reduce food waste. Similarly, different supply chain practices have been advanced so far to decrease food waste and enhance sustainability. The authors advocate that four supporting facets of sustainability (strategy, culture, risk management, transparency) are an integrated part of SSCM in the food industry. Certainly, food waste management requires system thinking and responsible involvement of all parties, especially public authorities, NGOs, business operators as well as individuals, based on common goals and collaborative actions.
PL
Wstęp: Zrównoważony rozwój zyskuje coraz większą uwagę i istotność w działalności przedsiębiorstw, w szczególności w skali globalnej, znajdując odzwierciedlenie w strategiach zarządzania łańcuchami dostaw. Wdrożenie koncepcji zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu łańcuchami dostaw żywności stanowi globalne wyzwanie wymagające zastosowania innowacyjnych rozwiązań bazujących na koncepcji triple bottom line w rozwoju najlepszych praktyk biznesowych. W artykule przedstawiono problem marnotrawstwa w łańcuchach dostaw żywności. Warto odnotować, że koszty związane z marnotrawstwem żywności w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym rosną w dół łańcucha dostaw. Celem artykułu jest zbadanie problemu marnotrawstwa żywności w perspektywie łańcucha dostaw oraz prezentacja, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą sprostać wyzwaniu jego redukcji, w świetle koncepcji zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw. Metody: Przeprowadzono analizę źródeł wtórnych, w tym publikacji z baz naukowych, raportów międzynarodowych i krajowych instytucji, prezentacji konferencyjnych, materiałów udostępnionych przez przedsiębiorstwa i innych źródeł internetowych. W rezultacie ich analizy, zaprezentowano inicjatywy mające na celu redukcję marnotrawstwa rozwijane przez różne grupy interesariuszy. Wyniki: W artykule scharakteryzowano specyfikę problemu redukcji marnotrawstwa jako wyzwania mającego wiele wymiarów zarówno w rozwoju badań, jak również praktyk biznesowych w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wnioski: W świetle wymagań zrównoważonego rozwoju, zarządzanie marnotrawstwem żywności jest ważnym wyzwaniem zarówno w globalnej gospodarce, jak również we współczesnym biznesie. Dotychczas rozwinięto wiele międzynarodowych, krajowych i lokalnych inicjatyw, w tym aktów prawnych i dobrowolnych programów, mających na celu redukcję marnotrawstwa żywności. Podobnie, wdrożono różnorodne praktyki w łańcuchach dostaw, by redukować marnotrawstwo i wzmacniać efekty zrównoważonego rozwoju. Autorzy wskazują, iż elementy wspierające wdrożenie koncepcji zrównoważonego rozwoju, jak strategia, kultura organizacyjna, transparentność i zarządzanie ryzykiem, są istotne także w rozwoju strategii łańcuchów dostaw żywności. Z pewnością, zarządzanie marnotrawstwem żywności wymaga podejścia systemowego i odpowiedzialnego zaangażowania interesariuszy: w szczególności władz publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, jak również konsumentów, bazującego na wspólnych celach i działaniach opartych na współpracy.
EN
Background: Challenges in today's business environment require from logistics and supply chains managers continuous searching for innovative methods in business processes management, oriented to the simultaneous achievement of the Triple Bottom Line effects, namely economic, social and environmental. As a result, the concept of sharing economy is nowadays gaining rising significance among business practices. It has positive impact on building and development of collaborative relations between business partners in value chains as well as between potential market competitors. Sharing economy in logistics and supply chain management determines the requirement to manage companies' potential and relations between them in a different way. Materials and results: The paper is based on a desk research. The authors conducted a review of recent literature, reports of international institutions and consulting firms, conference presentations, materials provided by companies, professional business movies and other Internet sources. As a result of the materials analysis, different best practices in sharing were described and success factors for their development in logistics and supply chain management were indicated. Conclusions: The development of sharing practices is one of the most important aims of the managers responsible for business processes management in supply chains, especially for logistics processes. The presented sharing practices highlight different implementation possibilities and their significant influence on business activities in various aspects. Despite the variety, sharing practices have common characteristics, which could be indicated as their operational and strategic success factors. They enable the authors to present practical recommendations addressed to logistics and supply chain managers.
PL
Wstęp: Wyzwania współczesnego otoczenia biznesowego wymagają od menedżerów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw ciągłego poszukiwania innowacyjnych metod zarządzania procesami biznesowymi, zorientowanych na równoczesne osiąganie efektów Triple Bottom Line, czyli ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. W rezultacie, obecnie wśród praktyk przedsiębiorstw coraz większe znaczenie zyskuje koncepcja ekonomii współdzielenia. Ma ona pozytywny wpływ na budowanie i rozwój relacji współpracy zarówno pomiędzy partnerami biznesowymi w łańcuchach wartości, jak i pomiędzy potencjalnymi konkurentami rynkowymi. Ekonomia współdzielenia w logistyce i zarządzaniu łańcuchami dostaw tworzy potrzebę odmiennego sposobu zarządzania potencjałem przedsiębiorstw i relacjami między nimi. Materiały i rezultaty: Praca powstała na podstawie analizy źródeł wtórnych. Autorki przeprowadziły przegląd najnowszej literatury, raportów z badań międzynarodowych instytucji i firm doradczych, prezentacji konferencyjnych, materiałów udostępnionych przez przedsiębiorstwa, profesjonalnych filmów i innych materiałów internetowych. Na podstawie analizy materiałów źródłowych, przedstawiono różnorodne najlepsze praktyki współdzielenia zasobów i wskazano czynniki sukcesu ich rozwoju w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wnioski: Rozwój praktyk współdzielenia zasobów stanowi ważny cel menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie procesami biznesowymi w łańcuchach dostaw, w tym w szczególności za zarządzanie procesami logistycznymi. Zaprezentowane przykłady przedsięwzięć sharingowych określają różnorodne możliwości zastosowań i ich istotny wpływ na działalność przedsiębiorstw w różnych aspektach. Pomimo różnorodności, można wskazać ich wspólne cechy mające charakter operacyjnych i strategicznych czynników sukcesu. Umożliwiły one autorkom sformułowanie rekomendacji mających walory aplikacyjne, skierowanych do menedżerów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.
PL
W ostatnich latach druk 3D, nazywany także produkcją przyrostową, wzbudza rosnące zainteresowanie jako technologia przełomowa, zmieniająca życie, biznes i globalną gospodarkę. Od pojawienia się ponad 30 lat temu, druk 3D bardzo się rozwinął i wyrósł na technologię, która może zastąpić tradycyjne techniki produkcyjne w branżach wytwarzających produkty wysoce kompleksowe i kastomizowane. Dla firm zaangażowanych w druk 3D, technologia ta może się okazać przełomową siłą, która w przyszłości może zredefiniować tradycyjne strategie zakupów, produkcji i dystrybucji w łańcuchach dostaw. Przedsiębiorstwa będą mogły wykorzystać druk 3D w zarządzaniu łańcuchem dostaw w celu zarówno poprawy doskonałości operacyjnej, jak i doświadczeń zakupowych klientów. Niniejszy artykuł bada potencjalne implikacje szerokiego zaakceptowania druku 3D w tradycyjnych łańcuchach dostaw. W odniesieniu do analizy tych ewoluujących trendów artykuł ma charakter prognostyczno-przewidujący, a nie opisowy.
EN
In recent years, 3D printing, also known as additive manufacturing, has attracted increasing attention as disruptive technology that will transform life, business and the global economy. Since its inception more than 30 years ago, 3D printing has advanced and grown into a technology that is likely to substitute traditional manufacturing in industry segments that produce highly complex and customized goods. For companies involved in this type of manufacturing, 3D printing could become a disruptive force that in future may redefine traditional purchasing, manufacturing and distribution strategies in supply chains. Companies can leverage 3D printing in the supply chain to improve operational excellence as well as the customer experience This article explores some of the potential implications of large-scale adoption of 3D printing in traditional supply chains. In relation to these evolving trends, this is a predictive, and not a descriptive, article.
PL
Artykuł przedstawia działalność BSC Drukarni Opakowań S.A. operującej na konkurencyjnym rynku wysoko przetworzonych opakowań z papieru i tektury litej w Europie Środkowej i Wschodniej. Jego głównym celem jest określenie roli dostawcy opakowań w tworzeniu wartości dla klienta w łańcuchach dostaw wiodących korporacji międzynarodowych z sektora FMCG. Autorka bazuje głównie na informacjach zgromadzonych podczas indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z pracownikami w siedzibie wybranego przedsiębiorstwa w sierpniu 2017 r. Scharakteryzowano zarządzanie takimi procesami biznesowymi, jak: rozwój produktów, zaopatrzenie, produkcja, realizacja zamówień i obsługa klienta. Ponadto, wskazano różne rodzaje i przykłady innowacji budujących przewagę konkurencyjną dostawcy.
EN
The article presents business activity of the company BSC Drukarnia Opakowań S.A., that operates on the competitive market for highly processed packaging made of paper and solid cardboard in Central and Eastern Europe. Its main aim is to outline the role of the packaging supplier in creating value for customers in supply chains of leading multinational corporations in the FMCG sector. The author provides considerations based on information collected during individual in-depth interviews conducted with the employees in the selected company’s headquarter in August 2017. The following business processes were described: product development, production, order fulfilment and customer service. Furthermore, different types and examples of innovations crucial for the supplier’s competitive advantage were highlighted.
7
Content available remote Reshoring: implementation issues and research opportunities
EN
At the beginning of the 21st century, we continuously observe shifts in supply chains configurations caused by differentiate trends in turbulent environment. The remarkable number of companies restructure supply chains in search for competitiveness and innovation on global market. On the one hand, some labourintensive industries are moving out of China to the next low-cost countries, on the other hand, some high-tech and innovative manufacturing companies are returning to the developed countries. The scientific purpose of the article is to set out the potential impact of reshoring on value creation in supply chains and to outline research opportunities in this field. Literature review and results of the questionnaire-survey on the Total Cost of Acquisition analysis are guidelines for considerations. Based on the analysis of reshoring drivers and benefits, it is clear that this strategy might have positive influence on the value creation in international and global supply chains management considering three dimensions of the value: economic, social and environmental from perspective of different stakeholders.
PL
Na początku XXI w. obserwujemy ciągłe zmiany w konfiguracji łańcuchów dostaw spowodowane różnymi trendami w turbulentnym otoczeniu. Znacząca liczba przedsiębiorstw restrukturyzuje łańcuchy dostaw w dążeniu do konkurencyjności i innowacyjności na globalnym rynku. Z jednej strony, niektóre pracochłonne branże przenoszą się z Chin do innych krajów niskokosztowych, z drugiej strony, zaawansowane technologicznie i innowacyjne przedsiębiorstwa produkcyjne powracają z produkcją do krajów rozwiniętych. Celem artykułu jest określenie potencjalnego wpływu reshoringu na wartość dostarczaną w międzynarodowych i globalnych łańcuchach dostaw oraz wskazanie kierunków badań w tym zakresie. Bazując na analizie przyczyn i efektów reshoringu, można stwierdzić, że niniejsza strategia może mieć pozytywny wpływ na tworzenie wartości w zarządzaniu międzynarodowymi i globalnymi łańcuchami dostaw, w odniesieniu do trzech wymiarów wartości: ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, z perspektywy różnych interesariuszy.
EN
The article delivers theoretical and practical results, that are important to develop further research as well as to enhance supply chains competitiveness in era of turbulence. It discovers strategic role of lead logistics providers and outlines elements of their business models that are developed to meet requirements of clients in the 21st century. The authors emphasized contemporary megatrends and risks in global environment. Furthermore, with reference to a modern cloud-based platform DHL Resilience360, they presented how it support companies in developing resilient supply chains.
PL
Artykuł dostarcza teoretyczne i praktyczne rezultaty rozważań, ważne zarówno dla rozwoju dalszych badań, jak również dla wzmacniania konkurencyjności łańcuchów dostaw w erze turbulencji. Charakteryzuje strategiczną rolę wiodących operatorów logistycznych i określa elementy ich modeli biznesowych, które są rozwijane w odpowiedzi na wymagania klientów w XXI w. Autorzy zaakcentowali współczesne rodzaje megatrendów i ryzyka w otoczeniu globalnym. Ponadto, w odniesieniu do nowoczesnej platformy w internetowej chmurze DHL Resilience360, zaprezentowali, w jaki sposób wspiera ona firmy w rozwoju odpornych łańcuchów dostaw.
PL
Współczesne łańcuchy dostaw tworzą sieci różnorodnych relacji między ich uczestnikami, którzy współtworzą i dostarczają wartość dla interesariuszy. Zarządzanie relacjami z dostawcami zyskuje coraz większą istotność jako źródło wartości w łańcuchach dostaw. Aktualne i ważne pytanie brzmi, jak mierzyć efektywność zarządzania tym procesem biznesowym? Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania zrównoważonej karty wyników jako narzędzia pomiaru i oceny efektów zarządzania relacjami z dostawcami. Analiza wykorzystania wspomnianego narzędzia wymaga dopasowania do perspektyw zarządzania łańcuchem dostaw. Stwarza ono szansę wielowymiarowej ewaluacji efektów w przekroju procesów i funkcji biznesowych w odniesieniu do strategii łańcuchów dostaw.
EN
Today’s supply chains build networks of various relations between their members, which create and deliver value for stakeholders. Supplier relationship management has gained rising significance as source of value in supply chains. Currently important question is, how to measure the effectiveness of this business process management? The aim of this paper is to present possibilities to use Balanced Scorecard as a method of measurement and evaluation of effects of supplier relationship management. The analysis of just mentioned method requires its adaptation to perspectives of supply chain management. It creates chance for multidimensional evaluation of effects cross business processes and functions with regards to supply chain strategies.
PL
W artykule przedstawiono fenomen zarządzania łańcuchem dostaw, którego celem jest dostarczanie wartości dla klientów i innych interesariuszy. Szczególną uwagę skoncentrowano na ekoinnowacjach i ocenie ich znaczenia w zarządzaniu procesami biznesowymi w łańcuchu dostaw. Zaprezentowano przykłady innowacji w świetle postulatów środowiskowej i społecznej odpowiedzialności biznesu, wdrożonych przez takie wiodące firmy, jak: Coca-Cola, Dell, Esquel, Nowy Styl, SABMiller oraz Tchibo.
EN
This article presents the phenomenon of supply chain management, that aims to add value for customers and other stakeholders. Special attention is focused on eco-innovations as well as on evaluation of their importance in business processes management in supply chain. There are presented examples of innovations in light of environmental and social corporate responsibility, implemented by leading companies such as Coca-Cola, Dell, Esquel, Nowy Styl, SABMiller and Tchibo.
PL
Głównym celem artykułu jest wykazanie roli dekarbonizacji dla rozwoju współczesnych praktyk w zarządzaniu procesami logistycznymi oraz prezentacja ich przykładów jako wzorców godnych naśladowania w łańcuchach dostaw. W pierwszej części opracowania autorka nakreśliła istotność dekarbonizacji w logistyce w świetle środowiskowej odpowiedzialności biznesu. Zidentyfikowała zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne uwarunkowania wzmacniające wyzwanie dekarbonizacji nakierowanej na redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla. W drugiej części rozważań skoncentrowała uwagę na decyzjach i praktykach biznesowych, rozwijających i dostarczających potencjał dekarbonizacji w łańcuchach dostaw, jak np. zmiany gałęzi transportu, wykorzystanie przestrzeni ładownej w transporcie, projektowanie opakowań produktów czy rozwój wydajnych energetycznie obiektów logistycznych. Ich wdrażanie stanowi ważne wyzwanie dla menedżerów logistyki, zarówno w obszarze zarządzania procesami logistycznymi, jak również w szerszym kontekście zarządzania łańcuchami dostaw.
EN
The main aim of the article is to indicate the role of decarbonisation for the development of contemporary practices in logistics processes management and to present their examples that are worth following in supply chains. Firstly, the author outlined the significance of decarbonisation in logistics in the light of the corporate environmental responsibility. She identified external as well as internal drivers that enhance decarbonisation challenge towards reduction of greenhouse gas emissions, especially carbon intensity. Secondly, she focused her attention on different decisions and business practices developing and providing potential for decarbonisation in supply chains, e.g. modal switches, utilisation of loading capacity in transport, design of products packaging or development of energy efficient logistics buildings. Their implementation creates important challenge for logistics managers, both in logistics processes management and broader in supply chain management.
12
Content available remote Rozwój dostawców w międzynarodowych łańcuchach dostaw
PL
Celem referatu jest prezentacja miejsca i roli rozwoju dostawców w zarządzaniu łańcuchami dostaw w globalnej przestrzeni rynkowej oraz wybranych najlepszych praktyk w tym zakresie. Przedstawiono kluczowe aspekty tej formy współpracy i wykazano jej wpływ na międzynarodową konkurencyjność „rozszerzonych przedsiębiorstw”.
EN
The article analyses the contemporary role of supplier development (SD) in international supply chains management. Its outline is as follows. Firstly, the author highlights definitions of supplier development. Thereafter follows a discussion focused on strategies, programs as well as short and long term effects of supplier development. Finally, case study of IKEA is presented to understand its best practices, that can be seen as a benchmark.
PL
Głównym celem artykułu jest prezentacja roli rozwoju dostawców w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Przedstawiono zarówno definicje, cele i efekty rozwoju dostawców, jak również kluczowe wyzwania i bariery w jego wdrażaniu. Autorka zwróciła szczególną uwagę na ewolucję rozwoju dostawców – od reaktywnych rozwiązań problemów dostawców do najlepszych praktyk dostarczających wartość w łańcuchu dostaw, które mają strategiczne znaczenie i mogą wspierać integrację procesów biznesowych w „rozszerzonym przedsiębiorstwie”.
EN
The main aim of the article is to present the role of supplier development in supply chain management. It outlines definitions, goals and effects of supplier development as well as key challenges and barriers to its implementation. The author has devoted special attention to the evolution of supplier development – from the reactive solutions of suppliers’ problems to best practices delivering value in supply chain, which have strategic significance and might enhance integration of business processes in „extended enterprise”.
PL
Artykuł charakteryzuje współczesną rolę zarządzania relacjami z dostawcami w łańcuchach dostaw. Przedstawia zarówno strategiczne, jak i operacyjne aspekty tego procesu. Jego celem jest także analiza znaczenia zarządzania relacjami z dostawcami w tworzeniu wartości. Autorka wykazała, iż opisywany proces ma pozytywny wpływ zarówno na wartość firm zarządzających i rozwijających partnerskie relacje, jak również na wartość dostarczaną różnym interesariuszom. Rezultaty analizy opierają się na przesłankach teoretycznych oraz wynikach badań empirycznych.
EN
The article highlights the contemporary role of supplier relationship management (SRM) in supply chains. It presents strategic as well as operational aspects of this process and aims to examine carefully its significance in value creation. The author has successfully verified the thesis that SRM has positive influence on the value of firms managing and developing partnership relations as well as on the value delivered to different stakeholders. The outcomes of the analysis are based on theoretical assumptions and results of empirical research.
15
Content available remote Koszty zaopatrzenia na rynkach niskokosztowych - wyniki badań
PL
Zaopatrzenie na rynkach niskokosztowych jest dynamicznie rozwijającym się procesem w zarządzaniu globalnymi łańcuchami dostaw. Zainteresowanie przedsiębiorstw zaopatrzeniem w krajach niskokosztowych wzrasta wyraźnie w okresie kryzysu. Celem artykułu jest określenie i analiza istotności barier kosztowych w realizacji zaopatrzenia na rynkach niskokosztowych. Analiza autorki opiera się na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych w 2009 r. w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w Polsce.
EN
Low-cost country sourcing is a dynamic and rapidly developing process in global supply chains management. Companies are even more interested in sourcing from low-cost countries during current economic crisis. The aim of this article is to indicate and analyse cost barriers with regards to low-cost country sourcing. The author's analysis is based on the empirical research conducted among companies located in Poland in 2009.
16
Content available remote Ewaluacja najlepszych praktyk w zarządzaniu łańcuchem dostaw
PL
W zarządzaniu łańcuchami dostaw kluczową rolę odgrywa stosowanie właściwego systemu pomiaru osiąganych efektów. Brak odpowiednich mierników może bowiem skutkować niespełnieniem oczekiwań klientów, suboptymalizacją osiągnięć poszczególnych jednostek biznesowych, sytuacjami konfliktowymi między partnerami lub utraconymi możliwościami uzyskania przewagi nad konkurentami. Istnieje zatem wyraźna potrzeba poprawnego wyboru metod oceny wyników. Pomiar efektów staje się więc istotnym elementem integrującym łańcuch dostaw. Celem artykułu jest ocena roli zrównoważonej karty wyników jako narzędzia ewaluacji najlepszych praktyk w zarządzaniu łańcuchem dostaw
EN
Due to constantly changing business environment (global competition, networks, uncertainty, innovations, sustainable development), there is a strong need to improve methodology of supply chain performance measurement. Authors aimed at assessing the role of Balanced Scorecard as the tool for evaluation of best practices in supply chain management. Moreover, recommendations on set of key performance indicators for extended enterprises were suggested, after the detailed analysis of various metrics. The results presented are based on the research conducted within The College of Business Administration (Warsaw School of Economics) in 2008, in which Department of Logistics took part. According to the research theme - "Best Business Practices versus requirements of companies' shareholders" - the emphasis is placed on identification and evaluation of practices, that are based on three dimensions: economic, environmental and the social one.
17
Content available remote Rola Chin w globalnych łańcuchach dostaw
PL
Zmienił się charakter konkurencji na rynkach międzynarodowych, walkę o klienta prowadzą nie pojedyncze przedsiębiorstwa, lecz zintegrowane łańcuchy dostaw. Jednocześnie struktura łańcuchów dostaw z krajowej rozwinęła się w globalną. Krajem, który znajduje się w centrum zainteresowania globalnych firm, są Chiny. Ich atrakcyjność dla zagranicznych inwestycji zwiększyła się szczególnie wyraźnie po wstąpieniu do Światowej Organizacji Handlu. Celem artykułu jest ukazanie pozycji Państwa Środka, którą zajmują w łańcuchach dostaw globalnych przedsiębiorstw. Zaprezentowane wyniki badań wskazują na najważniejsze wyzwania dla branży logistycznej w Chinach. Dokładna analiza tego sektora pozwala również określić, z jednej strony, perspektywy, z drugiej, zagrożenia, dla jego rozwoju w przyszłości. Artykuł prezentuje znaczenie Chin jako miejsca zakupów zaopatrzeniowych (low-cost country sourcing), ze zwróceniem szczególnej uwagi na strategie zakupowe globalnych sieci detalicznych. Autorka kieruje rozważania także w stronę logistyki dystrybucji i określa główne strategie dystrybucyjne firm działających w Chinach. W ostatniej części prezentuje strategię firmy Motorola Incorporated, która, wykorzystując potencjał Chin, rozwinęła strategię globalnego partnerskiego łańcucha dostaw i odniosła sukces.
EN
Character of competition on international markets has changed, the battle about a client is led not by single enterprises but by integrated supply chains. At the same time the structure of supply chains has spread out from local to global network. The country, which is placed in the center of interest of multinational companies, is China. Its access to the World Trade Organization had strongly boosted its attractiveness for global investments. The main purpose of this article is to show the position of China in the supply chains of global companies. The presented results of research indicated the most important challenges for logistics in China. The exact analysis of this sector allows to define, on one hand, prospects, on the other hand, threats, for its development in the future. The article presents importance of China as the place of sourcing (low-cost country sourcing), with particular attention to sourcing strategies of global retail networks. The author leads also consideration to logistics of distribution and defines the most important distribution strategies of firms, which are doing business in China. Finally, strategy of Motorola Incorporated is presented as an example of the global company, which used the potential of China and developed the strategy of global partner supply chain and achieved success.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.