Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lampy LED
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ trybu pracy lampy LED typu HUE na jej parametry elektryczne i optyczne
PL
W pracy przedstawiono i przedyskutowano wyniki pomiarów parametrów elektrycznych i optycznych lampy LED typu HUE emitującej światło białe. Przedstawiona lampa LED typu HUE może być sterowana bezprzewodowo. Parametry elektryczne i optyczne wybranej klasy lamp LED zostały zmierzone za pomocą autorskiego układu pomiarowego. Szczególną uwagę poświęcono wpływowi badanej lampy LED na parametry sieci elektroenergetycznej. Zbadano wpływ wartości napięcia zasilającego oraz wartości temperatury barwowej światła emitowanego przez badaną lampę LED na wartość współczynnika zawartości harmonicznych THD prądu zasilającego.
EN
In the paper electrical and optical properties of LED lamp of the HUE type emitting white light are analysed. This lamp makes it possible to remote control the mode of its operation. Properties of this class of lamps given by the producer was characterised and the authors’ set-up to measure electrical and optical parameters of the considered lamps is proposed. Attention was paid on parameters characterising influence of the LED lamp on the electroenergy network. Additionally, influence of feeding voltage, the fixed value of illuminance and correlated color temperature (CCT) of the emitted light on THD (Total Harmonic Distortion) is analysed and discussed.
2
Content available remote Solar energy and LED technologies for street lighting demand side management SLDSM
EN
In this research paper, solar energy and LED technologies as a street lighting demand side management SLDSM option are carried out. The economic feasibility of using solar energy in street lighting system SLS and the comparison between conventional high pressure sodium HPS and proposed LED technologies was discussed. The village of Brabra in M'sila, Algeria located at 35.39o N and 04. 54o E with 120 lamps was selected as a case study. HOMER software is used for system feasibility analysis over the project lifetime based on the economic and technical evaluation criteria such as total net present cost TNPC, COE and energy bill cost. From the results, LED technology and on-site solar photovoltaic generation were viewed as a DSM tool in the public street lighting sector. SLS based PV-LED reduce annual energy consumption, installation system and annual electricity bill costs, in addition to their economic and ecological nature.
PL
W artykule zaprezentowano system zarządzania oświetleniem ulicznym z wykorzystaniem lamp LED wykorzystujący źródła fotowoltaiczne na przykładzie miasta Brabra w Algerii. .. Porównan ten z system z tradycyjnie stosowanym systemem wykorzystującym sodowe HPS.
EN
There is a very high availability of energy-saving lamps for consumer use on the market. Manufacturers, wanting to reach the widest possible range of customers, present on the packaging various data that do not inform the user about the real energy properties of the lamp. The authors have measured the energy parameters of several randomly selected LED and CFL lamps available in commercial networks and compared the obtained results with the parameters declared by the manufacturers.
PL
Na rynku można zauważyć bardzo dużą dostępność lamp energooszczędnych przeznaczonych do zastosowań konsumenckich. Producenci, chcąc dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców, prezentują na opakowaniach różne dane, które nie informują użytkownika o rzeczywistych własnościach energetycznych lampy. Autorzy wykonali pomiary parametrów energetycznych kilku, przypadkowo wybranych lamp LED oraz CFL dostępnych w sieciach handlowych i porównali otrzymane dane pomiarowe z parametrami deklarowanymi przez producentów.
PL
Zbadano wpływ odległości źródła światła lampy LED od powierzchni próbki oraz czasu naświetlania na właściwości mechaniczne utwardzonych komercyjnych kompozytów stomatologicznych. Określono ich właściwości mechaniczne, takie jak: wytrzymałość na ściskanie, moduł Younga oraz odkształcenie przy ściskaniu. Każdorazowo po badaniach wytrzymałościowych okiem nieuzbrojonym oceniano wygląd uszkodzeń próbki kompozytu. Stwierdzono, że zwiększenie odległości źródła światła lampy LED od powierzchni kompozytu wydłuża czas jego utwardzania, co prowadzi do pogorszenia wytrzymałości na ściskanie, a w konsekwencji do zmniejszenia trwałości wypełnienia.
EN
Effects of radiation source (LED lamp) distance from the sample surface and exposure time on the mechanical properties of the cured commercial dental composites were examined. The basic properties of the hardened composites were determined, such as compressive strength, Young’s modulus, and compression strain. After each strength test, the appearance of composite damages was assessed by naked eye. By increasing the distance of the source of radiation from the composite surface, the curing time of the composite was extended, resulting in a deterioration of compressive strength and, consequently, reducing the durability of dental filling.
PL
Światło słoneczne docierające do powierzchni Ziemi charakteryzuje się w zależności od pory dnia dużą zmiennością co do charakteru widmowego jak również wywoływanego przez nie natężenia oświetlenia. Organizm ludzki jest przystosowany do takiego rytmu cyklicznych zmian i wykorzystuje je do regulacji cyklu aktywności dobowej. Na dostosowanie poziomu oświetlenia i widma do naturalnego cyklu dobowego organizmu pozwalają instalacje oświetleniowe wykorzystujące źródła światła typu smart. Spełnić takie wymagania mogą obecnie głównie źródła LED. Artykuł przedstawia wyniki pomiarów charakterystyk widmowych wybranych źródeł. Przedstawione wyniki badań pokazują w jaki sposób kształtują się charakterystyki lamp LED RGB oraz lamp LED wykorzystujących diody niebieskie z luminoforem.
EN
Sunlight reaching the Earth is characterized by a large variation in the spectral nature depending on the time of day, as well as the intensity of lighting caused by it. Human body is adapted to such a rhythm of cyclical changes and uses it to regulate the cycle of daily activities. Lighting installations which use smart light sources allow to adjust the level of illumination and spectrum to the natural daily cycle of the body. These requirements can now be met mainly by LED sources. The article presents the results of measurements of spectral characteristics of selected sources. Presented results show the characteristics of RGB LED lamps and LED lamps using blue diodes with phosphor.
PL
Zbadano wpływ czasu naświetlania lampą LED na gotowe dostępne na rynku usług stomatologicznych kompozyty dentystyczne. Określono podstawowe właściwości utwardzonych kompozytów, takie jak wytrzymałość na ściskanie, moduł Younga, odkształcenie przy ściskaniu. Ponadto dla wszystkich badanych próbek określono organoleptycznie wygląd pękniętego kompozytu. Wydłużenie czasu naświetlania początkowo zwiększało, a następnie po uzyskaniu maksimum zmniejszało wytrzymałość próbek na ściskanie oraz zmniejszało wartość odkształcenia przy ściskaniu i moduł Younga.
EN
A com. dental composite was irradiated for 10-70 s to study the curing efficiency. Compressive strength, Young modulus and compression strain of the composite were detd. Organoleptic appearance of cracks in the composite was also obsd. The compression strain decreased during the irradn. but compression strength and Young modulus reached a max. after irradn. for 30 s and 20 s., resp.
PL
Artykuł tematycznie jest związany z zagadnieniami kompatybilności elektromagnetycznej. Zostały w nim zamieszczone wyniki badań zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych, generowanych przez wybrane lampy LED. Badania przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym scharakteryzowano każdą badana lampę ze względu na wartość generowanych zaburzeń elektromagnetycznych. Uzyskane wyniki odniesiono do dopuszczalnych limitów określonych w normie PN-EN 55015:2013. Natomiast w drugim etapie powiązano uzyskane wyniki z analizą prądu pobieranego przez badane lampy. Te działania pozwoliły określić przyczynę emitowanych zaburzeń. Badania zostały przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium EMC, w którym pomiar emisji zaburzeń wykonywany jest w sposób automatyczny przy pomocy aparatury pomiarowej firmy Rohde&Shwarz.
EN
The article is thematically related to the electromagnetic compatibility problems. It contains the results of the research on electromagnetic radiated disturbances generated by selected LED lamps. The research was carried out in two stages. In the first one, each tested lamp was characterized in relation to the value of generated electromagnetic disturbances. The obtained results were referred to the permissible limits specified in the PN-EN 55015:2013 standard. However, in the second stage, the obtained results were combined with the analysis of the current consumed by the tested lamps. These tests allowed to determine the cause of the emitted disturbances. The tests were carried out in a specialized EMC laboratory where the measurements of disturbances is carried out automatically using Rohde & Schwarz measuring equipment.
8
Content available Modernization of railway light led driver
EN
The proof of the positive and negative aspects of various types of optical systems that have been introduced by the railway network. Special attention is paid to special LED lamps and their power driver modernization. Modelling of the power driver circuit in the SIMULINK environment has been finished.
PL
W artykule zamieszczono wyniki badań emisji zaburzeń radioelektrycznych przewodzonych dla lamp LED wyprodukowanych przez trzech producentów. Badania przeprowadzono w kilku etapach. Najpierw scharakteryzowano każdą z badanych lamp LED pod względem generowanych zaburzeń radioelektrycznych. Później przeanalizowano trzy przypadki pracy grupowej, w których łącząc lampy w róże konfiguracje zasilano je z jednego obwodu. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że praca grupowa lamp LED, w której znajdują się lampy emitujące zaburzenia o różnych wartościach, może obniżyć wartość emisji zaburzeń generowanej przez całą grupę.
EN
The LED lamps which do not fulfill the EMC standards appear on the market and therefore emit high-resolution radioelectric disturbances with high values. The use of such mismatched lamps in electrical installations can cause interference with other electronic devices in the same building. From this reason, the case of LED lamp group of the same type that emit high value of conductive disturbances and the case where a group of defective LED lamps is connected to a group of LED lamps fulfill the EMC requirements have been analyzed in this paper. The authors hope that the analyzed cases will be interest to people dealing with the subject of electromagnetic disturbances and to installers and users of LED lamps.
10
Content available remote Investigations of the selected properties of LED lamps
EN
Results of experimental investigations of LED lamp power supply operation under overload conditions and impact of thermal phenomena on thermal and optical properties of LED modules installed in these lamps are presented in the paper. These results confirm that well designed cooling system makes possible considerable extension of the life-time of LED lamps and increase in the emitted luminous flux.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych ilustrujących właściwości zasilaczy lamp LED przy ich pracy w warunkach przeciążenia, a także wpływ zjawisk cieplnych na właściwości cieplne i optyczne modułów LED zawartych w tych lampach. Przedstawione wyniki potwierdzają, że dobrze zaprojektowany system chłodzenia lampy umożliwia znaczne wydłużenie czasu życia lampy oraz wzrost natężenia emitowanego światła.
PL
Od kilku lat dokonuje się gwałtowny rozwój półprzewodnikowych źródeł światła. Na rynku pojawia się coraz więcej zamienników LED dla dotychczas stosowanych źródeł światła, w tym także dla świetlówek liniowych. Nie zawsze jednak o lampach LED można powiedzieć, że są bezpośrednimi zamiennikami. W laboratorium Zakładu Techniki Świetlnej i Elektrotermii przeprowadzono badania fotometryczne i elektryczne wybranego zamiennika lampy fluorescencyjnej 36W współpracującego z dwoma typowymi oprawami oświetleniowymi stosowanymi w oświetlaniu pomieszczeń edukacyjnych. Przedstawiono wyniki badań i ich analizę. Przeprowadzono ocenę możliwości stosowania lamp LED w oprawach oświetleniowych, jako bezpośrednich zamienników świetlówek liniowych.
EN
For a few years there has been rapid development of semiconductor light sources. Commercially appears more and more replacements LED for used light sources, including for linear fluorescent lamps. However, does not always, LED lamps can be say that they are direct substitutes. In the laboratory, of Division of Lighting and Electro Heating Engineering, was conducted research photometric and electrical chosen alternative fluorescent lamp 36W cooperating with two typical luminaires used in lighting educational spaces. The article presents the results of research and analysis. An assessment of the possibility of using LEDs in the luminaires as direct replacements for linear fluorescent lamps.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań zaburzeń radioelektrycznych przewodzonych generowanych przez lampy LED. We wstępie artykułu zaprezentowano informacje na temat zaburzeń elektromagnetycznych, ich rodzajów oraz przyczyn generowania zaburzeń przez lampy LED. Natomiast w następnych rozdziałach zamieszczono wyniki badań. Lampy LED przebadano na stanowisku pomiarowym znajdującym się Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej Politechniki Rzeszowskiej. Podczas badań wykorzystano sprzęt pomiarowy firmy Rohde&Schwarz. Badania przeprowadzono zgodnie z procedurą badań określoną w z normie PN–EN 55015. Uzyskane wyniki pozwoliły scharakteryzować badane lampy LED ze względu na wartość generowanych zaburzeń przewodzonych, a następnie porównać z rozwiązaniami układowymi zasilaczy, stosowanymi w tych lampach.
EN
The test results of radioelectric conductive disturbances generated by led lamps have been presented in this paper. The introduction includes information about types of electromagnetic disturbances and reasons of their generation by LED lamps as well as in the next chapters the results of research were presented and discussed. The LED lamps were tested on measuring stand in EMC Laboratory at Rzeszów University of Technology using Rohde&Schwarz equipment. The measurements were conducted in accordance with PN–EN 55015 standard. The obtained results allowed to characterize of tested lamps in relation to value of generated conductive disturbances and next to compare with supply solutions used in those devices.
13
Content available remote Power supply circuits used in LED lamps
EN
Load resistance and line voltage impact on electric parameters of power supply circuits used in LED lamps are discussed in this paper. Investigations were performed for two power supplies typically used in CLA25 and CLA60 lamps offered by OSRAM Semiconductor. Measurements were performed for load resistance ranging from 10 Ω to 10 kΩ and for the alternating input voltage of line frequency and RMS value ranging from about 10 V to 230 V. The impact of power supplies of LED lamps on deformation of the current drawn from the network was also analysed.
PL
Praca dotyczy wpływu rezystancji obciążenia oraz napięcia sieci elektroenergetycznej na parametry elektryczne zasilaczy stosowanych w lampach LED. Do badań wybrano dwa zasilacze zawarte w lampach typu CLA25 i CLA60 firmy OSRAM Semiconductor. Badania przeprowadzono dla rezystancji obciążenia z zakresu od 10 Ω do 10 kΩ oraz dla napięcia przemiennego o częstotliwości sieci elektroenergetycznej i wartości skutecznej z zakresu od około 10 V do 230 V. Podczas badań eksperymentalnych przeanalizowano także wpływ zasilaczy lamp LED na zniekształcenia prądu pobieranego z sieci elektroenergetycznej.
PL
Technologie: hybrydowa i monolityczna układów scalonych umożliwiają opracowanie i wykonanie w zminiaturyzowanej postaci specjalizowanych sterowników, które znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach w sprzęcie elektronicznym i oświetleniowym. Zintegrowane sterowniki pozwalają na budowę szeregu urządzeń takich jak przetwornice napięcia, układów do generacji wysokich napięć, zasilaczy do świetlówek i lamp LED, a także elektronicznych transformatorów, regulatorów obrotów silnika, narzędzi elektrycznych itp. [1, 2, 3, 8].
EN
The paper contains the result of research work carried out in Private Institute of Electronic Engineering together witch Cracow University of Technology. The works were dedicated for elaboration new application specific hybrid drivers for electrical devices and light engineering, thick-film technology were used.
PL
W okresie zimowym, gdy zmierzch zapada szybko i korzystamy ze światła już od wczesnego popołudnia, szczególnie ważne jest to, aby oświetlenie naszych domów było ciepłe i przyjemne. Lampy LED to dobry wybór pod warunkiem, że nie kierujemy się wyłącznie tym, ile watów zużywa lampa, ale świadomie wybieramy ilość i jakość światła, którego najbardziej potrzebujemy. Przedstawiamy podstawowe parametry techniczne, których znajomość w tym pomoże.
PL
Światło jest źródłem energii w fotosyntezie roślin oraz reguluje ich rozmaite procesy rozwojowe. Badania pokazują, że światło o określonych właściwościach może wpływać na wzrost i morfogenezę licznych gatunków roślin. W artykule przedstawiono źródła światła (lampy sodowe, fluorescencyjne, metalohalogenkowe i diody) wykorzystywane do doświetlania upraw w produkcji szklarniowej. Diody to obiecujące rozwiązania technologiczne, których liczne zalety przewyższają tradycyjnie stosowane źródła światła.
EN
Light is the energy source for photosynthesis and it regulate many aspects of plants development. Many reports demonstrate that light of a specific colour can affect growth and morphogenesis of many plant species. The article presents light sources using as supplemental lighting (HPS lamps, fluorescent lamps, metal-hallide lamps and light emitting diodes) in greenhouse production. Light – emitting diodes represent a promising technology for the greenhouse industry that has technical advantages over traditional lighting sources.
17
Content available Zagrożenie promieniowaniem optycznym lamp LED
PL
Przedstawiono doniesienia literaturowe oraz własne wyniki badań promieniowania optycznego lamp LED, na podstawie których oceniono stwarzane przez nie zagrożenie fotobiologiczne. Oceny dokonano w oparciu o normę PN-EN 62471 „Bezpieczeństwo lamp i systemów lampowych”. Z przeprowadzonej analizy wynika, że lampy LED na ogół są bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia zdrowia, jednak niektóre źródła, zwłaszcza o wysokiej temperaturze barwowej mogą stwarzać niskie, a nawet umiarkowane zagrożenie oka światłem niebieskim. Lampy LED powinny być zakwalifikowane przez producenta do odpowiedniej grupy bezpieczeństwa i oznakowane zgodnie z normą PN-EN 62471. Stosowanie znaku bezpieczeństwa CE w odniesieniu do lamp powinno również uwzględniać bezpieczeństwo foto-biologiczne.
EN
In the paper, on the basis of literature reports and own researches of the optical radiation of LEDs, the photobiological risks were estimated. The evaluation was made on the basis of standard PN-EN 62471 “Photobiological safety of lamps and lamp systems ". The analysis shows that the LEDs are generally safe and do not pose health risks, but some sources, especially with a high colour temperature may cause low, and even moderate of blue-light hazard risk for the eye. LEDs should be certified by the manufacturer to the appropriate security groups and marked according to standard PN-EN 62471. The application of the CE safety mark for the lamps should also take into account the photobiological safety.
18
Content available Bezpieczeństwo stosowania lamp LED
PL
Przedstawiono doniesienia literaturowe oraz własne wyniki badań promieniowania optycznego lamp LED i oceniono stwarzane przez nie zagrożenie fotobiologiczne w oparciu o normę PN-EN 62471 „Bezpieczeństwo lamp i systemów lampowych”. Stwierdzono, że lampy LED na ogół są bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia zdrowia, jednak niektóre, zwłaszcza o wysokiej temperaturze barwowej mogą stwarzać niskie, a nawet umiarkowane zagrożenie oka światłem niebieskim. Lampy LED powinny być zakwalifikowane przez producenta do odpowiedniej grupy bezpieczeństwa i oznakowane.
EN
In the paper the photobiological risks were estimated on basis of literature reports and own researches. The evaluation was made on the of standard PN-EN 62471 “Photobiological safety of lamps and lamp systems”. The analysis shows that the LEDs are generally safe and do not pose health risks, but some sources, especially with a high colour temperature may cause low, and even moderate of blue-light hazard risk for the eye. LEDs should be certified by the manufacturer to the appropriate security groups and marked.
PL
Przedstawiono wymagania przepisów i norm dotyczących jakości napięcia zasilającego oraz wyniki badań laboratoryjnych wybranych opraw oświetlenia ulicznego z lampami wyładowczymi i LED.
EN
The paper presents regulations and standards requirements concerning quality of supply voltage as well as results of tests of selected road lighting fittings with discharge lamps and LEDs.
PL
W artykule przedstawiono panel sterowniczy z ekranem dotykowym. Przeznaczony jest on do sterowania systemów wspomagających rozwój roślin. Umożliwia on kształtowanie emisji światła zarówno w czasie, przestrzeni i w widmie. Pozwala na odtwarzanie uprzednio przygotowanych programów odpowiednich dla różnych gatunków i faz rozwoju roślin. Dzięki niemu system w którym ten panel jest stosowany jest ergonomicznym i elastycznym narzędziem dla rolników i fizjologów roślin.
EN
TFT Human Machine Interface with touchscreen is presented. It is designed to work in plant grow light system. It allows forming the light emission in time, space and spectrum. It can replay different prepared programs for various species and stages of plant growth. Thanks to it a system in which the panel is applied is ergonomic and flexible tool for farmers and plant physiologists.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.