Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  municipal wastewater treatment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badano podatność na rozkład związków organicznych (w tym związków fenolowych) obecnych w retentatach uzyskanych po ultrafiltracji i odwróconej osmozie oczyszczonych ścieków miejskich, stosując dwustopniowy proces ozonolizy i fotolitycznego utleniania. Wykazano, że podczas ozonolizy i fotolizy związki te zostają usunięte, przy czym stopień usunięcia zależał od czasu ekspozycji matrycy na czynnik utleniający. Skojarzenie ozonolizy i fotolizy umożliwiło zwiększenie efektywności usuwania badanych zanieczyszczeń, przy czym niektóre z nich (np. związki fenolowe) były usuwane w zadowalającym stopniu już w procesie jednostopniowym, po ozonolizie.
EN
Real retentates from the treated wastewater were studied for content of total, org. and inorg. C, total N, PhOH index and absorbance at 254 nm. Samples were taken after 30 min exposure to O₃ and after 15, 30, 60, and 120 min long irrdn. with UV. A decrease in total C content, PhOH index and absorbance was obsd. The combination of ozonolysis and photolysis resulted in increasing the effectiveness of wastewater treatment.
PL
Kolejna kilkunastotysięczna gmina w województwie pomorskim posiada zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Koszt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni wyniósł blisko 20 milionów złotych, a dofinansowanie ze środków NFOŚiGW to ponad 60%. Pozostałą część inwestycji finansowała Gmina oraz Spółka GWiK.
PL
Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków, leży w bliskim sąsiedztwie budownictwa mieszkaniowego w jednej z dzielnic miasta Poznania. To oczyszczalnia o projektowanych RLM rzędu 350 000 i przepływie średniodobowym ok. 50 000 m3/d, jest to druga pod względem wielkości oczyszczalnia należąca do Aquanet S.A., w pełni zmodernizowana 10 lat temu, dzięki czemu stała się jedną z naszych najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków. Nowoczesna oczyszczalnia ścieków to miejsce, gdzie wykorzystuje się wiele technologii, które współpracując ze sobą umożliwiają utrzymanie optymalnej relacji między poniesionymi kosztami, wykorzystaniem surowców niesionych w ściekach a oddziaływaniem na otoczenie.
PL
Dyrektywa Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, tzw. dyrektywa ściekowa [Commission Staff Working Document Evaluation of the Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991, concerning urban waste-water treatment, European Commission, Brussels], jest jednym z najstarszych obowiązujących aktów legislacji europejskiej i przez niemal 30 lat zachowała praktycznie pierwotne brzmienie.
EN
Barbotage reactors extensively used in various branches of industry and bioengineering have been investigated in numerous studies. Recently the moving bed has become a popular solution in sewage and water treatment processes. Purification and transportation of small amounts of sewage from households and industrial plants is a hydraulic and technological problem for the sewage system and sewage treatment plants. A hybrid barbotage reactor (HBR) may be applied to transport small wastewater volumes while simultaneously aerating sewage. This study was conducted on a prototype hybrid barbotage reactor equipped with a pipe element for sewage circulation and aeration, which was packed with a moving bed to 20% of its volume. Based on the results of measurements, oxidation curves have been plotted and the efficiencies of sewage treatment have been calculated for the reactor aerated in the continuous and intermittent modes. The amount of energy used to treat and transport sewage has been established.
PL
Przedstawiono zasady budowy i pracy systemów trzcinowych do zintegrowanego odwadniana i stabilizacji osadów ściekowych oraz ogólne zasady dotyczące projektowania oraz eksploatacji systemów, a także określono ekonomiczne i środowiskowe aspekty wynikające ze stosowania tej technologii na podstawie najnowszych doniesień literatury oraz doświadczeń własnych. Eksploatacja odpowiednio zaprojektowanych systemów trzcinowych polega na okresowym nawadnianiu osadami o małej zawartości suchej masy wynoszącej 0,5–1,0%. Czas zatrzymania osadów w celu odwodnienia i stabilizacji wynosi 10–15 lat. Osady ulegają przekształceniu w substancję humusową, która po sprawdzeniu właściwości mikrobiologicznych i fizyczno-chemicznych może być wykorzystywana rolniczo.
EN
A review, with 28 refs., of the title systems used in Denmark and Poland to utilize of sludge from municipal sewage treatment plants by ecol. methods.
PL
Ostatnia aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych została zatwierdzona przez Radą Ministrów w lutym 2011 roku i odzwierciedlała potrzeby gospodarki ściekowej z lat 2007 i 2008. W 2013 roku Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej opracował roboczy projekt czwartej aktualizacji KPOŚK. Po dopracowaniu i przyjęciu przez rząd, IV aktualizacja stanowić ma wsparcie dla samorządów w rozpoczętym procesie weryfikacji granic i obszarów aglomeracji. Dane, w oparciu o które opracowano projekt IV aktualizacji, odnoszą się do stanu realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych z 31 grudnia 2010 roku.
PL
Postanowienia dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych stanowią o warunkach wprowadzania ścieków komunalnych do wód. Dyrektywa ta nie odnosi się natomiast do warunków wprowadzania ścieków do odbiornika ziemnego. Art. 3 ust. 1 Dyrektywy ściekowej nakłada obowiązek wyposażenia aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych, ale dopuszcza, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stosowanie systemów indywidualnych zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska.
PL
W artykule przedstawiono ekonomiczne, środowiskowe, społeczne i techniczne kryteria wyboru systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Według tych kryteriów oceniono tradycyjne (grawitacyjne i grawitacyjno-tłoczne) i niekonwencjonalne systemy kanalizacyjne (ciśnieniowy, podciśnieniowy i odciążony) wraz ze zbiorowymi oczyszczalniami ścieków, a także indywidualne oczyszczalnie ścieków.
EN
The paper presents technical, economical, social and environmental criteria which are used at selection of sewerage and wastewater treatment system. The choice of sewerage and wastewater treatment system is often based on investment costs, but it not guarantees sustainability and reliability. Both conventional gravity sewerage systems and alternative ones (pressure, vacuum, small diameter gravity sewers) as well as individual wastewater treatment plants were assessed using the above listed criteria.
PL
W artykule opisano dwa alternatywne rozwiązania technologiczne oparte na technologii złoża wysoko obciążonego MBBR (Moving Biological Bed Reactor) oraz na technologii osadu czynnego. Podano zalety każdej z technologii wraz z możliwymi zastosowaniami i korzyściami płynącymi z danego rozwiązania. Również opisano różne modele pracy oczyszczani ścieków w technologii MBBR (Kaldnes, Hybas, BAS, LagoonGuard) wraz z obszarami zastosowań w porównaniu do osadu czynnego.
EN
In the paper two processes: MBBR (Moving Biological Bed Reactor) and activated sludge process were described. Information about advantages of each technology and applications was published. Also different operation models of waste water treatment plant; based on MBBR process ( Kalsnes, Hybas, BAS, LagoonGuard) was described also with comparison with activated sludge.
PL
Przedstawiono analizę zmiany ładunku zanieczyszczeń dopływających do miejskich oczyszczalni ścieków dla miast Warszawy oraz Lublina. Warszawa posiada dwie oczyszczalnie ścieków: „Czajkę”, oddaną do użytku w 1991 roku, oraz oczyszczalnię „Południe”, oddaną do użytku w 2006 roku. W Lublinie ścieki odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni „Hajdów”, oddanej do użytku w roku 1992. Warszawa posiada system kanalizacji ogólnospławnej oraz system kanalizacji rozdzielczej. Oczyszczalnia „Czajka” oczyszcza ścieki z sieci ogólnospławnej, zaś oczyszczalnia „Południe” - ścieki sanitarne. Na terenie Lublina występuje kanalizacja rozdzielcza, którą przesyłane są ścieki sanitarne i podczyszczone ścieki przemysłowe. Niewielką część strumienia ścieków dopływających do oczyszczalni „Hajdów” stanowią wody przypadkowe i infiltracyjne. Wody pochodzące z opadów atmosferycznych odprowadzane są poprzez sieć kanalizacji deszczowej do zlewni rzeki Bystrzycy. W ciągu ostatnich lat zaobserwowano zmiany ilości strumienia ścieków, stężeń wskaźników zanieczyszczeń w nim zawartych oraz zmian ładunków zanieczyszczeń w ściekach dopływających zarówno do oczyszczalni w Warszawie, jak i w Lublinie. Przemiany społeczno-polityczne po 1989 roku wpłynęły na zmianę nawyków żywieniowych ludności oraz na stosowanie w większej ilości chemicznych środków utrzymania czystości wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, a także zakładach usługowych i przemysłowych.
EN
The analysis of pollutants load variations disemboguing the municipal wastewater treatment plant in the cities of Warsaw and Lublin was presented. There are two treatment plants in Warsaw: Czajka constructed in 1991 and Poludnie established in 2006. In the city of Lublin sewage is delivered to municipal treatment plant Hajdow established in 1991.There is a combined sanitation system in Warsaw and also a small part of separate sanitary and storm sewers. The Czajka plant treats sewage water from combined sewer system and Poludnie plant - only sanitary sewage. There are separate sanitary and storm sewer systems transporting wastewater in Lublin. The small part of wastewater stream entering Hajdow plant is combined of accidental and infiltrational water. The surface water/sewage is discharged by storm drains to the Bystrzyca river basin. The changes in sewage stream flow rate, pollution indicators concentrations and pollutants load in wastewater entering plants in Warsaw and Lublin were observed during the recent period of time. The observed effects were caused by the social and political changes during the end of eighties in 20th century. These changes influenced dietary habits of the population and usage of increased amount of chemical cleanness measures in households, service and production facilities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.