Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wirtualność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przyjęto założenie, że wirtualizacja działalności gospodarczej wiąże się bezpośrednio z wdrażaniem technologii informatycznych w przedsiębiorstwach, tworzeniem sieci komunikacyjnych służących rozwojowi sieci wewnątrz- i międzyorganizacyjnych, relacji z klientami, komponowaniem architektury biznesu w cyberprzestrzeni. W artykule poddano analizie mechanizm przełożenia innowacyjnych wdrożeń informatycznych na wzrost wirtualizacji działalności gospodarczej i uruchamianie potencjału generowania wartości w przedsiębiorstwach.
EN
This article adopts a thesis that virtualisation of a business means bringing information technologies into the business and creating communication networks needed to develop internal and interorganisational networks and customer relationships, and to build business architecture in the cyberspace. The author analysed the effects of innovative IT implementations on the enhancement of business virtualisation and triggering the potential of creation of business value.
PL
W artykule zwrócono uwagę na pojawienie się globalnych znaków wpisujących się w lokalny krajobraz, na tendencję do utraty znaczenia centrów miast, a także na rolę multimediów i rzeczywistości wirtualnej w odbiorze architektury. Analizie poddano strukturę przestrzenną dużych metropolii amerykańskich, azjatyckich i europejskich. Wskazano na znaczenie współczesnych technologii przekazu wizualnego i ich wpływu na samopoczucie oraz jakość życia mieszkańców.
EN
The article draws attention to the appearance of global signs embedded in the local landscape, to the tendency of the city centres to lose their significance, and to the role of the multi-media and virtual reality in the perception of architecture. It analyses the spatial structure of American, Asian and European metropoleis. The author indicates the importance of contemporary visual technologies and their impact upon the mood and quality of life of the inhabitants.
3
Content available remote Wirtualność organizacji globalnej
PL
Autorzy przedstawiają specyfikę uwarunkowań funkcjonowania organizacji w złożonym otoczeniu. Charakteryzują organizację globalną jako zbiór jednostek organizacyjnych powiązanych ze sobą kanałami zależności (np. prawne, kapitałowe, kulturowe) i siecią powiązań (np. marketing, dystrybucja, zasoby ludzkie). Definiują wirtualność jako stopniowalną cechę organizacji, która może być mierzona poziomem elastyczności w proaktywnej adaptacji do zmian w otoczeniu oraz źródło uzyskania przewagi konkurencyjnej. Przedstawiają organizację wirtualną jako najbardziej obiecujący model organizacji XXI wieku, który w praktyce stosowany jest do poprawienia efektywności organizacji, elastyczności, czyli zdolności dostosowywania się do zmian zachodzących w otoczeniu ze szczególnym wykorzystaniem technologii informatycznych. Podkreślają znaczenie elastyczności organizacji jako zdolności reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu i inicjowania zmian.
EN
The authors presents idiosyncrasy of conditions determining organization functioning in a complex environment. An organization is described as a set of organizational units connected with one another by dependence channels (e.g. legal, capital, cultural) and a collaborative network (e.g. marketing, distribution, human resources). The authors defines virtuality as a gradable quality of an organization which can be measured by means of the level of organization flexibility in proactive adaptation to changes in the environment and a source of competitive advantage. A virtual organization is presented as the most promising organization model in the 21st century, which in practice is used to improve organizational efficiency and flexibility or in other words capacity to adapt to environment changes especially by means of information technology. The authors emphasis the significance of organization flexibility as a capacity to react to environment changes and initiate changes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.