Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  blachy stalowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Nowadays, there are several reasons for the utilization of the sheets made of aluminum in the car body production. Besides decreasing the car body weight, there is a need to reduce fuel consumption of the vehicle as well as the environmental impact by lower production of emissions. Moreover, such reasons are mutually dependent or influence each other. The application of the aluminum sheets in hybrid car body production resulted in the need for innovative joining techniques, which could make it possible to successfully join sheets from aluminum alloys. Mechanical clinching is one of the new or innovative joining techniques, which belongs to cold-forming joining process, which makes it possible to join different kinds and thicknesses of sheets. Individual materials and thicknesses can be combined. The mechanically clinched joints are durable, and the joining process duration is very fast (duration of 1s) and does not have a distinctive impact on the environment; a protective layer of the sheets remains intact. The paper focuses on the evaluation of the properties of hybrid joints that were prepared by the single stroke clinching process with a rigid die. The hot-dip galvanized steel sheets DC06 and H220PD combined with the sheets from aluminum alloys EN AW 5754 (having different values of the hardness – H11, H22, and H24) and EN AW 6082 were used for joining. The results from experiments confirmed the mechanical clinching is the suitable technique for joining such combination of sheets. However, some considerations, such as the arrangement of the sheets about the punch and die, must be regarded.
2
Content available remote Wytrzymałość połączeń klejowych blach stalowych po obróbce mechanicznej
PL
Przeprowadzone badania doświadczalne miały na celu określenie wpływu przygotowania powierzchni na wytrzymałość połączeń klejowych blach stalowych. W badaniach przyjęto jedną z możliwych metod obróbki mechanicznej – obróbkę ściernymi narzędziami nasypowymi, ze względu na niski koszt oraz możliwość dobrego rozwinięcia powierzchni, co ma wpływ na wytrzymałość. Wykorzystane zostały papiery o różnej wielkości ziarna tj. P120, P320, P500 oraz P800. Dodatkowo zastosowano dwa warianty przygotowania powierzchni. Pierwszy wariant to obróbka mechaniczna przy pomocy wyznaczonego narzędzia nasypowego, a drugi to obróbka mechaniczna i dodatkowo odtłuszczanie powierzchni próbek. Po przygotowaniu powierzchni próbek zostały one sklejone z użyciem przygotowanego kleju (mieszanina żywicy epoksydowej Epidian 57 oraz utwardzacza Z1 w stosunku 100:10). Po określonym czasie utwardzania próbki były poddane badaniom wytrzymałościowym. Zauważono, że największą wytrzymałość na ścinanie w rozpatrywanych wariantach osiągają połączenia, których powierzchnie zostały przygotowane przy użyciu papieru ściernego P320.
EN
The aim of experimental studies was to determine the influence of surface treatment on the adhesive joints strength of steel sheets. In a study accepted one of the possible methods of machining – abrasive machining grinding tools. This kind of tools was used due to its low cost and the ability to fairly good development of the surface, which affects the strength. The sand papers with different grain size (P120, P320, P500 and P800) were used. Two variants of surface treatment were tested. The first variant was the mechanical treatment by using the tested grinding tools and the second variant consisted mechanical treatment and degreasing by using Loctite 7063 degrease agent. After surface treatment the samples was joined by using the adhesive as a compound of Epidian 57 epoxy resin and Z1 hardener in the ratio of 100:10. After curing the samples were subjected to strength tests. It was noted that the highest shear strength was achieved for samples, which surfaces were prepared using sandpaper P320.
3
Content available remote Odporność korozyjna blach stalowych z powłokami ochronnymi
PL
W artykule przedstawiono podstawowe rodzaje blach z powłokami metalicznymi. Zinterpretowano wyniki testów porównawczych przyspieszonej korozji blach stalowych z powłoką cynkowo-magnezową ZMg oraz innymi powłokami metalicznymi. Na podstawie badań analizy składu chemicznego oraz struktury blach określono zawartość pierwiastków stopowych oraz opisano budowę powłok metalicznych.
EN
The article presents basic types of sheet metal with metallic coatings. The results of comparative tests on accelerated corrosion of steel sheets with zinc-magnesium ZMg coating and other metallic coatings were interpreted. Based on the analysis of chemical composition and structure of sheets, the content of alloying elements was determined and themetallic coating structure was desctribed.
4
Content available remote Statistical research of steel grades: DX51D, DX52D and DX53D
EN
This article presents the results of the statistical research of the mechanical properties of sheets of Polish grades DX51D, DX52D and DX53D, made of low carbon steel for cold forming, continuously hot-dip coated. DX-type sheets, in particular DX51D, produced according to standard EN 10346 [4], can be used, inter alia, to produce corrugated metal sheets and sandwich panels. Standard EN 10346 [4] does not give at all, or gives in the form of very wide intervals, strength parameters for sheets of DX type. Characteristic and design values of yield strength and tensile strength have been presented in the article. Also, the values of partial factors for DX-type steel have been analyzed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań statystycznych cech wytrzymałościowych dla krajowych blach gatunku DX51D, DX52D i DX53D ze stali niskowęglowych do obróbki plastycznej na zimno powlekanych ogniowo w sposób ciągły. Blachy typu DX wg normy EN 10346 [4], w szczególności DX51D, mogą być stosowane m.in do produkcji blach trapezowych i płyt warstwowych. Norma EN 10346 [4] nie podaje wcale lub podaje w postaci bardzo szerokich przedziałów parametry wytrzymałościowe blach typu DX. W pracy wyznaczono wartości charakterystyczne i obliczeniowe dla granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie oraz przeanalizowano wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa dla blach typu DX.
EN
This paper presents the results of a study of the tribological characteristics of Fe-Zn coated steel sheets. Experimental research was done using coatings with different alloying – under alloyed, optimal and slightly pre-alloyed. The alloying level was evaluated by phase composition and the percentage of Fe in the coating. Tribological properties such as surface microgeometry, abrasion, and friction coefficient were analysed. The experimental results of strip drawn test were used for the verification of numerical simulation. Based on numerical simulation results, characteristics has been determined.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań charakterystyk tribologicznych blach stalowych z powłokami Fe-Zn. Badania eksperymentalne zostały wykonane dla powłok o różnym składzie stopu – z niską zawartością żelaza, o składzie optymalnym i z powłoką wstępną. Tworzenie stopu było oceniane przez kompozycję fazową i zawartość procentową Fe w powłoce. Własności tribologiczne, jak mikogeometria powierzchni, zużycie ścierne, współczynnik tarcia były analizowane z punktu widzenia formowalności. Wyniki testów paskowych posłużyły do weryfikacji symulacji numerycznej tego testu. Na bazie wyników symulacji numerycznej określono naciski stykowe na promieniu matrycy ciągowej.
PL
Metodą symulacji fizycznej w skali półprzemysłowej opracowano przemysłową technologię wytwarzania ultrawytrzymałych blach arkuszowych z nowoopracowanej nanokompozytowej stali o strukturze bainitycznej z udziałem austenitu resztkowego, nazwanej NANOS-BA. Skład chemiczny stali NANOS-BA (0,55-0,59%C, dodatki stopowe Mn, Si, Cr i Mo oraz mikrododatki V, Al i Ti) umożliwia wytworzenie z zastosowaniem obróbki cieplnoplastycznej i obróbki cieplnej wyrobów charakteryzujących się wysoką twardością i wytrzymałością oraz dobrą plastycznością. Eksperymenty w skali półprzemysłowej wykonano w Instytucie Metalurgii Żelaza z zastosowaniem modułu B linii LPS składającego się z elektrycznego pieca grzewczego, zbijacza zgorzeliny, nawrotnej walcarki duo/kwarto, urządzenia do przyspieszonego chłodzenia pasma i pieca elektrycznego do obróbki cieplnej bezpośrednio po walcowaniu. Materiałem wsadowym były półprzemysłowe wlewki z badanej stali NANOS-BA o masie 70-95 kg wytopione i odlane w indukcyjnym piecu próżniowym VSG100S, stanowiącym moduł A1 linii LPS. Do opracowania programu przepustów, przebiegów chłodzenia i parametrów obróbki cieplnej wykorzystano wyniki badań laboratoryjnych. Technologię przemysłowego wytwarzania ultrawytrzymałych blach arkuszowych ze stali NANOS-BA opracowano w dwóch odmianach: jako proces zintegrowany obejmujący następujące bezpośrednio po sobie wszystkie operacje technologiczne i jako proces etapowy składający się z etapu regulowanego walcowania i z odrębnego etapu fi nalnej obróbki cieplnej. W wyniku półprzemysłowej symulacji wytworzono blachy ze stali NANOS-BA o grubości w przedziale 4-15 mm, które poddano badaniom strukturalnym i wytrzymałościowym. Ustalono, że struktura blach składa się z nanolistew bezwęglikowego bainitu i austenitu resztkowego w ilości 20-25% obj. Blachy charakteryzują się wysoką twardością z zakresu 600-650HV, granicą plastyczności powyżej 1,3 GPa i dobrą plastycznością, na poziomie 12-20% wydłużenia całkowitego w próbie rozciągania. Wykazano, że półprzemysłowa symulacja jest efektywną metodą opracowywania technologii gotowych do zastosowania przemysłowego.
EN
Technology for production of plates from a novel ultra-high-strength nano-composite bainite-austenite steel (named NANOS-BA) using semi-industrial simulation method was developed. NANOS-BA steel contains 0.55-0.59%C, the additions of Mn, Si, Cr, and Mo and microadditions of V, Al, and Ti, which enables manufacturing steel products with very high hardness and strength as well as good plasticity using thermomechanical processing and heat treatment. Simulation experiments of thermomechanical processing and heat treatment were carried out at the Institute for Ferrous Metallurgy in the semi-industrial line (LPS) comprising: electric reheating furnace, descaler, one-stand reversing hot rolling mill, isothermal panels, equipment for accelerated air and/or water cooling at roller tables and electric furnace for heat treatment. As the charge material for simulation experiments, the semi-industrial 70-95 kg ingots melted and cast in VSG100S induction vacuum furnace (which represents A1 module of the LPS) were used. For elaboration of the rolling schedules, cooling patterns and heat treatment parameters the results of laboratory experiments and numerical modelling were used. Two versions of the technology for production of NANOS-BA steel plates have been developed: as an integrated process comprising all the consecutive technological operations in one line and as a process consisting of thermomechanical rolling and - as a separate stage - heat treatment operations. As a result of the semi-industrial simulation, NANOS-BA steel plates with thickness ranging from 4 to 15 mm were obtained and subject to mechanical testing and structural examination. It has been revealed that structure of the plates consisted of carbideless bainite nanolaths and retained austenite in the quantity of 20-25 vol.% and that their mechanical properties were high and plasticity was good: hardness in the range of 600-650HV, yield stress over 1.3GPa and total elongation in tensile test - 12-20%. The semi-industrial simulation proved to be a very effective method for development of technologies ready for industrial application.
PL
W pracy przedstawiono metody i algorytmy służące do wyznaczania optymalnych prędkości cięcia blach stalowych ułożonych w pakiety w trakcie przecinania ich nożem o zdefiniowanej geometrii na gilotynach. Optymalizację prowadzono przy użyciu algorytmów genetycznych. Za funkcję celu przyjęto maksymalne wartości temperatury występujące w bezpośredniej strefie cięcia pakietów blach, a za zmienną decyzyjną prędkość przecinania. Wyniki obliczeń numerycznych zestawiono graficznie w postaci wykresów przedstawiających krzywe nagrzewania w funkcji czasu względnego dla wybranych węzłów znajdujących się na Unii cięcia przecinanego pakietu blach przed optymalizacją i po optymalizacji.
EN
In the paper, the methods and algorithms serving for optimisation of the heating process of steel sheets arranged in bundles during cutting them by a knife with the defined geometry on guillotines have been introduced. The optimisation has been conducted by using the genetic algorithms. As an objective function the maximum values of temperatures occurring in the direct cutting zone of the sheet bundles was assumed and as a design variable the cutting velocity was established. The results of numerical calculations are set up graphically in charts showing the heating curves versus relative time for the chosen nodes located on a cutting line of a sheet bundle before optimisation and after optimisation.
EN
The article presents research into the technology and environmental engineering conducted In the field of the CMT/ColdArc/STT low energy shielded are welding processes. The range of research, which comprises mechanized welding and braze welding of S235J2 unalloyed steel as well as electrolytic zinc coated and hot galvanized sheets, 1.5 mm thick, described given. The results of visual inspection of the acquired joints, tensile strength tests of butt welds, metallographic examination of the macrostructure of the selected joints as well as measurements of the fume and gases emission rates are discussed.
PL
W artykule przedstawiono badania technologiczne I badania w obszarze inżynierii środowiska prowadzone dla niskoenergetycznych metod spawania łukowego w osłonie gazów - metody CMT/ColdArc/STT. Opisano zakres prowadzonych badań, który obejmował zmechanizowane spawanie i lutospawanie blach ze stali niestopowej S235J2 oraz blach stalowych ocynkowanych galwanicznie i ogniowo o grubości 1,5 mm. Omówiono wyniki badań wizualnych uzyskanych połączeń, badania wytrzymałości na rozciąganie spawanych złączy doczołowych, badania metalograficzne makrostruktury wybranych połączeń oraz badania wielkości emisji pyłu spawalniczego i gazów.
EN
The research results shown in the article characterize the initial state of the Al-Si coating on the steel sheet and its evolution, being an effect of the influence of the temperature and the time. The heating was carried out in different temperatures (up to 800 °C) and in different periods. After the heating, observation of the sections with the appliance of a scanning electron microscope was realized and microanalyses of the chemical composition were carried out. The state and the features of the coatings were also tested in technological tests by bumping, deep drawing, bending and expanding. The results of microhardness research, documenting structural changes, are also presented.
PL
Przedstawione w artykule wyniki badań charakteryzują stan początkowy powłoki Al-Si oraz jej ewolucję skutkiem oddziaływania temperatury i czasu. Nagrzewanie prowadzono w różnych temperaturach (do 800 °C) i w różnych czasach. Po nagrzewaniu dokonano obserwacji przekrojów za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego oraz dokonano mikroanaliz składu chemicznego. Badano również stan i własności powłok w testach technologicznych, w tym mikrotwardość, dokumentującą zmiany strukturalne.
EN
The paper deals with determination of selected process parameters for thin sheet metals with zinc coating. The sheet metals are hard soldered under angle of 45° and 90°. The hard soldering joint was produced by a new type of melting iron based on AlSil2. A tool was developed for hard soldering. This tool allowed accomplishment of the joint and allowed to optimise the gap between sheet metals. The hard soldering joints were subjected to a tensile test and to Erichsens test. A course of joint thickness were investigated at soldered specimens.
PL
Artykuł obejmuje określenie wybranych parametrów procesu łączenia blach cienkich z powłoką cynkową. Blachy te łączono za pomocą lutowia twardego, pod kątem 45° i 90°. Połączenie było wykonane za pomocą nowego typu lutowia opartego naAlSiU. Opracowano również narzędzie do lutowania twardego. Narządzie to pozwala na wykonanie połączenia i zmniejszenia przerwy między łączonymi blachami. Połączenie zostało poddane próbie rozciągania i próbie tłoczności Erichsena. Badana była również grubość łączenia na jego długości.
11
Content available remote Estimation of hole-flange ability for deep drawing steel sheets
EN
Hole-flanging is a common sheet forming operation to produce structural sheet metal components. Flanges are used for appearance, rigidity, hidden joints, and strengthening of the edge of sheet metal parts. Trial-end-error is the most common approach for tooling and proces s design in flanging operations. This paper presents some experimental results of hole-flanging process performed on flat deep drawing steel sheets with circular hole drilled in the centre. Three punches of different geometry i.e. cylindrical, hemispherical and conical werce used in this experiment. The effect of both the punch geometry and material mechanical parameters (especially strain hardening and plastic anisotropy) on the limit expansion of the hole was determined.
PL
Proces wywijania krawędzi wokół otworów jest często stosowany w konstrukcjach wykonywanych z blach. Wywinięcia krawędzi obrzeża wykonywane są by umożliwić wykonanie połączenia, bądź też w celu zwiększenia sztywności lub wytrzymałości konstrukcji. Metoda prób i błędów jest częstym sposobem doboru geometrii narzędzi oraz technologii wywijania. Opracowanie to zawiera wyniki badań eksperymentalnych procesu wywijania kołnierza wokół otworów wywierconych lub wykrojonych w próbkach blach stalowych o różnej tłoczności, przy zastosowaniu trzech różnych geometrii stempla - płaskiej stożkowej oraz kulistej. Określono wpływ geometrii stempla oraz właściwości mechanicznych materiału (wykładnik krzywej umocnienia oraz współczynnik anizotropii) na wartość maksymalnego stopnia wywinięcia.
PL
Kształtowanie laserowe, w odróżnieniu tradycyjnej obróbki plastycznej, zachodzi pod wpływem sił wewnętrznych generowanych przez silnie niejednorodne pola temperatury, powstające w materiale w wyniku oddziaływania wiązki. Oddziaływanie to powoduje istotne zmiany w strukturze obrabianego materiału. W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań nad zmianami struktury stali niskowęglowej i tytanu, powstałymi w wyniku zaginania laserowego. Próbki wykonane z blach o grubości 4 mm zostały zagięte pod kątem prostym bez udziału sił zewnętrznych. Proces prowadzono z różnymi prędkościami przemieszczania wiązki po materiale. Zwiększanie prędkości powodowało zmniejszanie zasięgu zmian struktury.
EN
Laser shaping of metals, unlike traditional methods of plastic forming, takes place as a result of internal forces within the processed material created by a highly nonhomogeneous temperature field generated by a laser beam. This strong thermal effect causes substantial changes in the material structure. The present report shows some results of preliminary investigations of structural changes in mild steel and titanium alloy caused by laser bending. The specimens made of 4 mm thick metal sheets were bent to a straight angle without application of any external forces. The deformations were carried out with the use of various travel speeds. Increasing of travel speed caused diminishing of heat affected zone.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.