Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 566

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napęd elektryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono sylwetki pierwszych powojennych profesorów Wydziału Elektrycznego PG, którzy budowali zespoły naukowe, laboratoria, struktury organizacyjne do badań i nauczania konstrukcji maszyn elektrycznych, napędów elektrycznych, techniki cyfrowej i energoelektroniki. W wyniku ich owocnej działalności, niebywałego postępu technologicznego oraz przemian organizacyjnych funkcjonowania uczelni powstała na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych.
EN
In this paper are described selected biographies of the first professors founding after the second world war the Electrical Engineering Faculty at the Gdansk University of Technology. Special concern is given to the development of laboratories, organization structures and research teams in the domain of electrical machines, electrical drives and power electronics. In result of their fruitful activity, enormous technological growth, and organization progress – the Department of Power Electronics and Electrical Machines of the Electrical and Control Engineering Faculty was created.
2
Content available remote Perspektywy akumulatorów kwasowo-ołowiowych
PL
Przedstawiono stan obecny i perspektywy akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Skupiono się na zaprezentowaniu ich przewidywanych aplikacji. Pokazano również najnowsze dane odnośnie prognoz wielkości rynku oraz sprzedaży tych akumulatorów.
EN
A review, with 40 refs., of the current state and development perspectives of Pb-acid batteries. The latest data regarding market size forecasts and sales of the batteries were also included.
EN
It is shown that the formation of an uneven rate of the pipeline valves control provides the minimum control time and the change of dynamic loads in the pipeline network within acceptable limits. The method for the determination of the electric motor power and the reduction rate of the reducer of the pipeline valves variable-frequency electric drive is proposed. This method takes into account the nonlinear dependences of the hydraulic and mechanical characteristics, the condition of the exclusion of overload at the torque and overheating of the stopcock induction motor.
PL
Zaproponowano metodę określania mocy napędu elektrycznego i redukcji szybkości w zaworze potokowym w przypadku napędu o zmiennej częstotliwości. Metoda uwzględnia nieliniowość składowych mechanicznych, zapewnia możliwość zapobiegania przeciążeniom i przegrzaniom.
4
Content available remote Selected aspects of designing motor for direct vehicle wheel drive
EN
Widespread interest in electromobility results in intensified development (design and manufacture) of electrical drives, including electrical traction motors. Currently the attention is focused on searching for motor designs with increased power density, increased power effectiveness and limited manufacturing costs. The accessibility of materials such as permanent magnets, lamination sheets with low lossiness or epoxy resins is also significant. One possible solution is to build drive motor into a wheel hub. This allows for a direct drive, without additional intermediate devices. This type of design has been known for years, but lately it started to evoke more and more practical interest. Several selected aspects and issues arising in design of motor dedicated to passenger vehicle are presented in this paper. The method of selecting motor’s most important operational parameters is discussed as well as some problems with design of electromagnetic circuit and possibilities of improving power density coefficient, which is a major issue with motors of this particular type.
PL
Szerokie zainteresowanie elektromobilnością wzmaga wśród konstruktorów oraz producentów rozwój elektrycznych układów napędowych, w tym elektrycznych silników trakcyjnych. Poszukiwane są rozwiązania pozwalające na zwiększenie gęstości mocy silnika, zwiększenie jego efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów produkcji. Duże znaczenie w tym zakresie odgrywa równieżdostępność materiałów, takich jak magnesy trwałe, niskostratne blachy elektrotechniczne czy żywice epoksydowe. Jednym zrozwiązańjest koncepcja zabudowy silników napędowych w piastach kół pojazdu, pozwalająca na bezpośredni (bez dodatkowych urządzeń pośredniczących) napęd kół. Rozwiązanie to choć znane od lat, w ostatnim czasie cieszy się coraz większym zainteresowaniem w praktyce. W niniejszym artykule przedstawiono kilka wybranych aspektów oraz problemów analizowanych w czasie projektowania tego rodzaju silnika z przeznaczeniem do pojazdu osobowego. Omówiono sposób doboru najważniejszych parametrów eksploatacyjnych silnika, wybrane problemy podczas projektowania obwodu elektromagnetycznego oraz możliwości poprawy niezwykle istotnego dla tego typu rozwiązania współczynnika gęstości mocy.
PL
W artykule przedstawiono koncepcyjną wersję prototypowego pojazdu opartego na zasilaniu czysto-elektrycznym. Przedstawione zostały główne zalety oraz wady takiego rozwiązania. Rozszerzająca się ochrona środowiska kierunkuje rozwój branży automotive w stronę jak najmniejszej emisji toksyn do otoczenia. Jednocześnie wymagane jest zapewnienie użytkownikowi możliwości do pokonania żądanej trasy bez konieczności postoju. Ze względu na ograniczenia techniczne rozpatrywane zagadnienie tyczy się pojazdu przeznaczonego do ruchu miejskiego niemuszącego pokonywać dalekich tras.
EN
The article presents a conceptual version of a prototype vehicle based on purely electric power. The main advantages and disadvantages of such a solution were presented. Expanding environmental protection is driving the development of the automotive industry towards the lowest possible emission of toxins to the environment. At the same time, it is required to provide the user with the opportunity to overcome the desired route without stopping. Due to technical limitations, the issue in question concerns a vehicle intended for urban traffic that does not have to travel long distances.
PL
Od bardzo dawna pojazdy kołowe używane w różnych krajach na świecie do przewożenia ludzi i towarów na dłuższe i krótsze odległości, a także jako wozy bojowe (np. rzymskie rydwany czy średniowieczne machiny oblężnicze) wprawiały w ruch zwierzęta (najczęściej – konie). Jedyną znaną cywilizacją, która nie używała takich pojazdów, byli peruwiańscy Inkowie, w których państwie aż do podboju przez Hiszpanów jedynym wykorzystywanym zwierzęciem jucznym była lama. Pomimo że ich królestwo pokryte było niezwykle gęstą siecią dróg, Inkowie pojazdów kołowych nie używali nie tylko dlatego, że ich kraj był górzysty, ale przede wszystkim z tego prozaicznego powodu, że nie odkryli tak ważnej maszyny prostej, jaką jest koło (sic!).
PL
Zakłady górnicze węgla kamiennego posiadają na wyposażeniu wiele odmian maszyn transportowych, tj. lokomotywy spągowe, ciągniki podwieszone czy przenośniki. Ze względu na źródło zasilania energią dzieli się je na spalinowe oraz elektryczne. Te drugie, z uwagi na sposób dostarczania energii elektrycznej, dzielą się na: akumulatorowe, przewodowe oraz zasilane z trakcji elektrycznej. Koszty eksploatowania różnych niezależnych maszyn górniczych zasilanych energią elektryczną są wysokie. Dlatego uzasadnione jest wdrożenie rozwiązań umożliwiających zasilanie maszyny zarówno z trakcji elektrycznej, jak i z baterii akumulatorów. Zastosowanie takiego uniwersalnego napędu pozwoli na efektywne wykorzystanie maszyn transportowych w miejscach, gdzie nie ma trakcji elektrycznej. W artykule przedstawiono wyniki pracy realizowanej w ITG KOMAG nad trakcyjno-akumulatorowym układem napędu elektrycznego lokomotywy spągowej, przewidzianej do pracy w podziemnych zakładach górniczych, w wyrobiskach potencjalnie zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Scharakteryzowano infrastrukturę kopalnianej sieci trakcyjnej oraz dokonano przeglądu stosowanych rozwiązań układów napędowych trakcyjno-akumulatorowych. Przedstawiono model układu napędowego oraz omówiono wyniki obliczeń modelu składu pociągu uzyskanych podczas badań symulacyjnych w środowisku Matlab-Simulink. W modelu zastosowano silnik elektryczny z magnesami trwałymi, baterię akumulatorów oraz falownik.
EN
Hard coal mining plants have different transportation machines such as floor-mounted locomotives, suspended drive trains or conveyors. Depending on power supply system they are divided into diesel ones and electric ones. The last ones are divided into battery ones, cable ones and those supplied from electric traction. Operational costs of mining machines power supplied from different sources of electric energy are high. That is why implementation of the solutions enabling power supply of the machines both from electric traction and from the batteries is justified. Use of such versatile drives enables effective operation of transporting machines in those places where there is no electric traction. Results of KOMAG project on traction-battery electric drives of floor-mounted locomotive intended for operation in underground mine workings in a potentially explosive atmosphere (methane and/or coal dust explosion hazard) are presented. Infrastructure of mine electric traction network is characterized and solutions of traction-battery electric dives are reviewed. Model of driving system is presented and the results of calculations of train model during simulation tests in Matlab-Simulink software environment are discussed. Electric motor with permanent magnets, pack of batteries and converter were used in the model.
PL
W Polsce już w latach osiemdziesiątych XX wieku prof. Eugeniusz Popławski ze swoim zespołem podjął w Politechnice Świętokrzyskiej systematyczne badania nad elektrycznym napędem nadającym się do zainstalowania w seryjnie produkowanych samochodach elektrycznych [A34]. Taką pierwszą próbą było zainstalowanie w karoserii Fiata 125p typowego przemysłowego silnika asynchronicznego zasilanego z falownika tyrystorowego. Źródłem energii był zestaw zwykłych, ciężkich akumulatorów kwasowo-ołowiowych ulokowany w bagażniku samochodu.
PL
Przez wiele lat elektrycznym silnikiem powszechnie stosowanym do napędu wszelkich pojazdów zasilanych energią elektryczną był komutatorowy szeregowy silnik prądu stałego (DC-SM, ang. direct-current series motor). Wyczerpujące informacje na temat jego budowy, a także równań matematycznych opisujących zachowanie się w stanach ustalonych i dynamicznych i wynikających z nich charakterystyk mechanicznych można znaleźć przede wszystkim w literaturze poświęconej zasadom budowy i eksploatacji klasycznego elektrycznego napędu trakcyjnego, jak [A4], ale również w wielu książkach poświęconych maszynom i napędom elektrycznym.
PL
Doświadczenia zdobyte podczas eksploatacji wzrastającej liczby autobusów z napędem alternatywnym na rynku europejskim umożliwiają doskonalenie produktu, budując równocześnie jego przewagę technologiczną nad tradycyjnymi rozwiązaniami, jakimi są pojazdy komunikacji miejskiej wyposażone w silnik Diesla. Zasadniczym celem autorów niniejszej publikacji, aktywnie uczestniczących w procesie projektowania autobusu nagrodzonego tytułem „Bus of the Year 2017”, jest zebranie i przedstawienie zagadnień z zakresu projektowania i eksploatacji systemów przeznaczonych do autobusów miejskich z napędem elektrycznym. Ze szczególną uwagą zostanie omówiona architektura nadzorczo-sterująca odpowiedzialna za koordynację prac poszczególnych układów pojazdu oraz napęd elektryczny wspierany przez systemy zapewniające bezpieczeństwo użytkowania. W artykule przedstawiony zostanie dobór kluczowych elementów systemów napędowego oraz sterującego, umożliwiający realizację specyficznych dla rynku autobusowego funkcji. Analiza pozostałych układów, takich jak źródła i magazyny energii, przyczyni się do zobrazowania konieczności kompleksowego podejścia związanego z projektowaniem autobusów elektrycznych. Odpowiedni dobór podzespołów oraz algorytmy sterowania, które mają znaczący wpływ na zużycie energii przez pojazd, poddawane są procesom optymalizującym, co bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów eksploatacji oraz decyzje klientów dotyczące zakupu pojazdów.
EN
The experience gained during operation of emerging number of buses equipped with alternative propulsion on the European market leads to the product development and technical advantage over the traditional public transport vehicles fitted out with internal combustion engines. The main goal of the authors, engaged in designing vehicle awarded with title „Bus of the Year 2017”, is to gather and present issues regarding designing and operating systems constructed for urban buses equipped with electric propulsion purposes. Special attention will be paid to the supervisory and control architecture responsible for coordinating the work of individual vehicle systems and the electric drive supported by systems ensuring safety of use. The article presents the selection of key elements of drive and control systems, enabling the implementation of bus-specific functions. Other systems, such as energy sources and energy storage, subject to analysis, will help to illustrate the need for a comprehensive approach related to the design of electric buses. Appropriate selection of components and control algorithms that have a significant impact on the energy consumption of the vehicle are subjected to optimization processes, which directly translates into a reduction in operating costs and customer decisions regarding the purchase of vehicles.
PL
W ciągu ostatnich dwóch lat rynek motoryzacyjny przeszedł ogromną przemianę. Jak wynika z Białej Księgi Elektromobilności, opublikowanej przez Grupę Arval, odejście od benzyny i oleju napędowego na rzecz zelektryfikowanych pojazdów będzie nadal postępować w błyskawicznym tempie, a zmiana będzie widoczna już w perspektywie najbliższych pięciu lat.
PL
Artykuł przedstawia porównanie autobusów marki Mercedes-Benz, które wykorzystują 3 różne typy jednostek napędowych, każda zasilana na inne źródło– olej napędowy, CNG oraz energię elektryczną. Wszystkie 3 pojazdy były eksploatowane w MZK w Jeleniej Górze, pokazane analizy bazują na danych uzyskanych z tej firmy. Analiza dotyczyła porównania parametrów technicznych oraz kosztów zużycia paliwa danego pojazdu.
EN
The artcile presents a comparison of Mercedes-Benz buses that use 3 different types of drive units, each powered by a different source – Diesel, CNG, and electricity. All 3 vehicles were operated at municipal department of transport (MZK) in Jelenia Góra, the presented analyzes are based on data obtained from this company. The analysis concerned the comparison of technical parameters and fuel costs of a given vehicle.
PL
Maszyna wyciągowa w podziemnym zakładzie górniczym to jeden z najważniejszych elementów systemu transportowego. Napęd takiej maszyny wyposażony jest w układ energoelektroniczny zasilający silnik wyciągowy. Układ ten oddziałuje na sieć elektroenergetyczną kopalni w różny sposób. W artykule opisano problemy, jakie mogą wystąpić ze względu na pobieranie przez napęd mocy biernej oraz przedstawiono sposoby jej kompensacji.
EN
The hoisting machine in an underground mining plant is one of the most important elements of the transportation system. The drive of such a machine is equipped with a power electronics supply system supplying the hoisting motor. This system affects the power network of the mine in various ways. The article describes problems that can occur due to the drive’s passive power consumption and presents the ways of its compensation.
EN
The assessment of energy flow through electric vehicle systems makes estimating their energy consumption possible. The article presents analyzes of the energy consumption of electric vehicles in selected driving tests (NEDC, WLTC and in real traffic conditions – RDC test) in relation to the vehicles different curb weight. The use of electric motors was also analyzed, providing their operating ranges, data of the energy flow in batteries and the change in their charge level. Simulation tests and analyzes were carried out using the AVL Cruise software. It was found that despite similar vehicle energy consumption values in NEDC and RDC testing, there are significant differences in energy flow in vehicle subsystems. The changes in the battery charge level per 100 km of test drive are similar in both the WLTC and RDC tests (6% difference); for the NEDC test, this difference is the greatest at 25% (compared to the previous tests). The energy consumption of electric vehicles depends significantly on the test itself; the values obtained in the tests are in the ranges of 10.1–13.5 kWh/100 km (NEDC test); 13–15 kWh/100 km (WLTC test) and 12.5–16.2 kWh/100 km in the RDC test. The energy consumption values in the NEDC and WLTC tests, compared to the RDC test, are approximately 20% and 10% lower, respectively. Increasing the vehicle mass increases the energy consumption (increasing the vehicle mass by 100 kg was found to increase the energy consumption by 0.34 kWh/100 km).
PL
Ocena przepływu energii przez układy pojazdów elektrycznych umożliwia oszacowanie ich energochłonności. W artykule przedstawiono analizy dotyczące zużycia energii pojazdów elektrycznych w wybranych testach jezdnych (NEDC, WLTC oraz w rzeczywistych warunkach ruchu – test RDC) w odniesieniu do zróżnicowanej masy pojazdów. Analizie poddano również wykorzystanie silników elektrycznych, przedstawiając mapy ich pracy, wielkości przepływu energii w akumulatorach oraz stopień zmiany ich naładowania. Badania i analizy symulacyjne wykonano z wykorzystaniem oprogramowania AVL Cruise. Stwierdzono, że mimo podobnych wartości energochłonności pojazdów w testach badawczych NEDC oraz RDC, to występują znaczące różnice przepływu energii w układach akumulacji pojazdów. Zmiany stopnia naładowania akumulatora odniesione do 100 km testu są zbliżone w testach WLTC oraz RDC (różnica 6%); dla testu NEDC różnica ta wynosi maksymalnie 25% (w odniesieniu do poprzednich testów). Energochłonność pojazdów elektrycznych jest silnie zależne od testu badawczego; wartości uzyskane w testach kształtują się na poziomie 10,1–13,5 kWh/100 km (test NEDC); 13–15 kWh/100 km (test WLTC) oraz 12,5–16,2 kWh/100 km w teście RDC. Wartości energochłonności w testach NEDC oraz WLTC są odpowiednio mniejsze o około 20% i 10% w odniesieniu do testu RDC. Zwiększenie masy pojazdu zwiększa zużycie energii (zwiększenie o 100 kg masy pojazdu zwiększa zużycie energii o 0,34 kWh/100 km).
EN
Article presents comparison of the energetic balance of vehicle powertrain - pure electric vehicle and vehicle equipped with electric hybrid power transmission. Society is more and more often persuaded to buy electric cars as an environmentally friendly solution because they have opinion of ecological vehicles. Electrification in military applications is also widely considered, especially in case of small to medium UGV’s such as wide range of robotic systems introduced to the milatary operations. The article presents the problems of comparing the efficiency and others parameters such as the range of a two presented powertrains. The research was carried out on an small unmanned land platform equipped with a hybrid propulsion system supplied as standard with Diesel power generator and electrically only powered. Energy used for charging of the battery, from tank-to-wheel, was calculated. This also enables to calculate total efficiency of electric and hybrid power transmission. By calculating different capacity of battery and power of generator, it is possible to determine the vehicle range.
16
Content available remote 3E - A new paradigm for the development of civil aviation
EN
Nowadays, in civil aviation, issues related to improving efficiency, reducing the costs of air operations as well as the negative impact of air transport on the environment are of increasing importance. These ideas allow the formulation of the paradigm relating to the development of air transport - ‘more Efficiently, more Economically, more Eco-friendly - 3E’. The article presents in a cross-sectional and synthetic way research conducted by leading scientific centres around the world as well as prototype aviation constructions designed by companies from the aviation industry. Benefits and disadvantages of future propulsions, such as purely electric, hybrid and distributed propulsions, were presented. Conclusions were formulated regarding further possible directions of civil aviation development, taking into account the improvement of its efficiency as well as economic and ecological indicators.
EN
A study has been conducted on the use of alternative energy sources for propulsion of a vessel in inland waterway transport. It is clear that at this stage it is most appropriate to use a vessel designed for short-haul trips between two banks of a ferryboat for passengers and luggage or for recreation and entertainment. On this basis, research has been conducted on a newly designed and built vessel to carry up to 12 people. The drive is fully powered by 180-Ah batteries at 48 V. The batteries are charged by the sun through 5-kW solar panels. The results show that the vessel powered by two 5-kW electric motors can sail autonomously for about 1.5 hours, to travel about 13 km, at an average speed of 7.9 km/h with an average energy consumption of 71.3 kWh/100km when sailing on a linearly reversible route including sailing downstream and upstream on the Danube River.
PL
Wariantów rozwiązań konstrukcyjnych napędów elektrycznych w pojazdach jest wiele. W artykule, wykorzystując opracowane w Instytucie KOMEL układy napędowe, przedstawiono kilka z nich. Napęd elektryczny samochodu upraszcza mechanikę przeniesienia napędu na koła. Sprzęgło i przekładnia zmiany biegów może być wyeliminowana bądź liczba biegów ograniczona. Zbędny jest bieg wsteczny. Podstawowym hamowaniem jest hamowanie elektryczne, hamulce mechaniczne nie zużywają się.
EN
There are many different constructions of electrical drives in vehicles. Some of them based upon drive systems elaborated in the KOMEL Institute are presented in the paper. Electric drive in automobile simplifies transmission drives on wheels. Clutch and gear shify may be eliminated or numer of racings may be reduced. Reverse gear is not redundant. Electric braking is basic one, mechanical brokers do not wear out.
EN
The object of this paper is to study a new control structure for sensorless induction machine dedicated to electrical drives using a five-level voltage source inverter (VSI). However, direct torque control (DTC), known for years, provides high dynamic performance and also fast and robust response for induction motors (IM), classical DTC produces notable torque, flux ripples. In the present paper, fuzzy logic has been suggested to improve the system performance (i.e. gives faster torque and flux responses and also reducing the undesirable torque ripple that can occur in the output torque). In this controller, torque error, flux error and also the position of stator flux are as inputs and the output of it is a suitable voltage vector which should apply to the motor. In this paper to reduce the number of rules and also increase controller’s speed, we use particular mapping for the stator flux position. Compared with conventional DTC, this method is easily implemented for induction machine, the ripples of both torque and flux are reduced remarkable. Simulation results proved the superiority of the novel approach.
PL
Celem tego artykułu jest zbadanie nowej struktury sterowania bezczujnikowej maszyny indukcyjnej przeznaczonej do napędów elektrycznych z wykorzystaniem pięciopoziomowego falownika napięcia (VSI). Wiadomo jednak, że bezpośrednia sterowanie momentu obrotowego (DTC), znane od lat zapewnia wysoką dynamikę, a także szybką i solidną reakcję dla silników indukcyjnych (IM), klasyczny algorytm DTC wytwarza znaczny moment obrotowy, tętnienia strumienia. W niniejszym artykule zasugerowano logikę rozmytą, aby poprawić wydajność systemu (tzn. daje szybszą zmianę momentu obrotowego i odpowiedzi strumienia, a także zmniejsza niepożądane tętnienia momentu obrotowego, które mogą wystąpić w wyjściowym momencie obrotowym). W tym regulatorze, błąd momentu obrotowego, błąd strumienia, a także położenie strumienia stojana są jako wejścia, a jego wyjście jest odpowiednim wektorem napięcia, który powinien być zastosowany do sterowania silnika. W tym artykule, aby zmniejszyć liczbę reguł, a także zwiększyć szybkość kontrolera, używamy konkretnego odwzorowania dla położenia strumienia stojana. W porównaniu z konwencjonalnym kodem DTC ta metoda jest łatwa do zastosowania w maszynach indukcyjnych, a tętnienia momentu obrotowego i strumienia są znacznie mniejsze. Wyniki symulacji dowiodły wyższości nowatorskiego podejścia.
20
Content available remote Analysis of a modified-structure switched reluctance motor designed for an e-bike
EN
This paper presents an analysis of a Switched Reluctance Motor (SRM) with modified special stator structure. The presented motor is designed to propel vehicles, in particular electric bikes. The paper determines the variability of the electromagnetic torque, self-inductance and mutual inductance. A control system for the SRM and simulation results of calculations concerning time plots for currents and electromagnetic torque of the examined converter are presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę stanów ustalonych przełączalnego silnika reluktancyjnego (SRM -Switched Reluctance Motor) o zmodyfikowanej geometrii stojana. Prezentowany silnik przeznaczony jest do napędu pojazdów elektrycznych, a w szczególności do roweru elektrycznego. W pracy wyznaczono zmienność momentu elektromagnetycznego, indukcyjności własnej oraz wzajemnej. Zaproponowano i przedstawiono układ sterowania dla silnika SRM, pokazano wstępne wyniki obliczeń przebiegów czasowych prądów oraz momentu elektromagnetycznego badanego przetwornika.
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.