Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bilet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The purpose of this article is to identify the possibility of using the concept of wholesale tariffs as a tool for tariff and ticket integration of rail carriers, with a view to improving cost-effectiveness and the reduction of procedural barriers for customers resulting from lack of tariff integration of rail carriers in Poland. This article aims to raise the awareness of the concept of wholesale tariffs, which are successfully used as a tool for tariff integration and competitiveness in the telecommunications market, and to initiate discussions among professionals and researchers in the transport sector. The following test methods were used: synectics, literature review, analysis and synthesis, induction and deduction, and documentation study. The analyses conducted showed the role of market regulators in improving cooperation between rail carriers to develop a better transport offer for rail passenger transport in Poland and, consequently, to increase the share of passenger transport in this transport sector. Similarly, it indicated that the concept of wholesale tariffs may also be a revenue (yield) management tool for rail carriers.
2
PL
Niniejszy artykuł porusza tematykę jakości organizacji usług komunikacji miejskiej. Autorka przedstawiła w nim wyniki drugiej części autorskich badań przeprowadzonych wśród pasażerów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie, z której wynikło na jakim poziomie kształtuje się stopień zadowolenia pasażerów z trzech aspektów organizacji komunikacji MPK Kraków, którymi są: dostępność sieci komunikacyjnej (dostępność połączeń i rozlokowanie przystanków), system informacji (kanały informacyjne dla pasażerów oraz poziom kultury i kompetentności w obsłudze pasażerów) oraz kwestie związane z biletami (działanie automatów biletowych, działanie Krakowskiej Karty Miejskiej, kontrola biletów). Badania pozwoliły na pozyskanie wiedzy na temat postrzegania przez pasażerów jakości organizacji usług MPK Kraków oraz dostarczyły praktycznych wskazówek, sugestii dotyczących kierunków działań, które można podjąć celem udoskonalenia organizacji tych usług.
EN
This article raises a subject of organization quality of public transport services. The author presented in it the results of the second part of the original research conducted among passengers of Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. in Krakow, which showed the level of passenger satisfaction from the three aspects of the transport organization of MPK Kraków, which are: accessibility of the communication network (availability of connections and deployment of stops), information system (information channels for passengers and the level of culture and competence in servicing passengers) and issues related to tickets (operation of ticket machines, operation of the Krakowska Karta Miejska, ticket control). The aim of the research was to acquire knowledge about the passengers' perception of the quality in organization of MPK Krakow services and to develop on this basis practical tips and suggestions regarding the directions of actions that can be taken to improve the organization of these services.
3
Content available remote Fałszowanie biletów komunikacji miejskiej. Przyczynek do dyskusji
PL
Artykuł przedstawia analizę metod zabezpieczeń biletów komunikacji miejskiej oraz procedur związanych z ujawnianiem fałszerstw. Jak wykazano, do najczęściej występujących metod zabezpieczania biletów należy zaliczyć: zabarwianie papieru, rozety, paski holograficzne, mikrodruk i numery seryjne. Oprócz analizy literatury naukowej, w wykorzystano metodę badania ankietowego – kwestionariusze wysłano do jednostek („zarządów transportu” i przedsiębiorstw) mających siedzibę w 11 największych miastach Polski. Okazuje się, że przypadków fałszowania zarówno biletów, jak i podrabiania dokumentów uprawniających do zniżek jest niewiele, a procedury postępowania po ujawnieniu przypadku oszustwa prezentują się podobnie. Co ciekawe, analiza regulaminów przewozu pasażerów i bagaży wykazała, że nie wszystkie zarządy transportu i przedsiębiorstwa komunikacyjne posiadają definicję „biletu”.
EN
The paper presents methods of securing public transport tickets and procedures relating to revealing the falsifications. As it has been shown, the most common methods of securing tickets are: colouring the paper, rosettes, holographic stripes, micro-printing, and serial numbers. Apart from the analysis of scientific literature, questionnaires were sent to the transport authorities in 11 major Polish cities. It turns out that the falsification of tickets as well as of documents that confirm the applicability of discounts are very rare, and the procedures after revealing a fraud are similar. Interestingly, the analysis of regulations on passengers and luggage carriage showed that not all transport authorities and communication enterprises had a definition of „ticket”.
4
Content available Zmiany w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych
PL
Artykuł poświęcony został zmianom w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Pierwsza regulacja w tym zakresie została wprowadzona ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku. Zastąpiła ją w całości ustawa z dnia 20 marca 2009 roku. Praca prezentuje podstawowe zmiany jakie zostały wprowadzone przez ustawodawcę w 2015 roku. Skupiono się głównie na identyfikacji uczestników imprez masowych, sposobie sprzedaży biletów, skróconym okresie przechowywania materiału utrwalonego podczas imprezy, zmianie administratora zarządzającego danymi wprowadzanymi do systemu identyfikacji uczestników, zakresie informacji umieszczanych we wskazanym systemie, możliwości udostępniania uczestnikom miejsc stojących, obligatoryjności orzekania przez sąd środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową. Analizie poddano aktualny stan prawny, który odniesiono do poprzedniej regulacji poprzez wyodrębnienie nowych zapisów oraz charakterystykę zmian wprowadzonych w obowiązujących dotychczas przepisach.
EN
The article was devoted to changes in the law on mass events safety. The first regulation in this area was introduced by the Act of 22 August 1997. It was entirely replaced by the Act of 20 March 2009. The paper presents the fundamental changes that were introduced by the legislator in 2015. The main focus was on identifying the participants of mass events, the way of ticket sales, the shorter periods of the storage of material recorded during the event, the change of the administrator of data entered into the participants identification system, the scope of information placed in a designated system, the possibility of making standing place available to the participants, obligatory jurisdiction by the court of the punitive measure in the form of a ban on entry to a mass event. The current legal status, which was referred to the previous regulation by separating the new provisions and the characteristics of the changes made so far in the current legislation, was analysed.
PL
W artykule przedstawiono metodę ekstrapolacji trendu do oszacowania sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w Szczecinie. Do określenia kierunku i dynamiki rozwoju badanego zjawiska wykorzystano dane źródłowe z lat 2003-2012. Wyniki prognozy ilościowej przedstawiono w formie graficznej i stabelaryzowanej.
EN
The article presents the trend extrapolation method to estimate the sale of public transport tickets in Szczecin. To determine the direction and rate of growth of the phenomenon studied used source data from the years 2003-2012. Forecast results are presented in graphical and tabulated.
PL
Artykuł dotyczy integracji transportu publicznego w regionie Koszyc na Słowacji. Autorzy skoncentrowali się na umiejscowieniu integracji taryfowej w procesie kalkulacji cen biletów. Jest to niezwykle trudna, a jednocześnie charakteryzująca się wieloma problemami, część procesu integracji. Obejmuje bowiem integrację odmiennych taryf i współdziałanie różnych środków transportu. Ponadto występuje problem tworzenia planów stref, dla których ustalane są ceny biletów umożliwiających przejazd przez określoną liczbę stref. Plany takie powinny być dogodne dla wszystkich pasażerów oraz zapewniać osiąganie celów polityki transportowej.
7
Content available remote Karta Warszawiaka ma już dwa lata
PL
Choć obyło się bez fety – nie było tortu, dmuchania świeczek ani wylewnych życzeń – Karcie Warszawiaka „stuknęła” już druga rocznica. Z tej okazji warto podsumować, jak ta jedna z pierwszych miejskich kart „lojalnościowych”, oferujących mieszkańcom płacącym podatki w stolicy szereg zniżek, przyjęła się wśród warszawiaków i jakim cieszy się zainteresowaniem. Tym bardziej, że kartę czekają już niebawem pewne zmiany.
EN
Underground, tube, subway or metro are common expressions used to describe a rapid transit system serving urban areas. Such a system uses dedicated rail corridors, can run underground or overground, and often includes tunnels and viaducts. Although there are 148 cities in the world with metro systems, each system is different, interms of layout, length, capacity, etc., as it serves different geographical and socioeconomical areas. In this context, the paper presents four European metro systems (Sofia, Warsaw, Lisbon, and Tyne and Wear), introduces the systems dimensions, rolling stock and ticketing strategies and compares similarities and differences between the systems. The analyses suggest a number of recommendations and improvements, which if implemented, could benefit other metro systems in Europe and beyond.
PL
W języku angielskim występuje wiele określeń opisujących metro. System ten wykorzystuje dedykowane korytarze kolejowe, mogące pracować pod ziemią lub nad ziemią i często obejmuje tunele oraz wiadukty. Mimo że istnieje na świecie 148 miast mających systemy metra, każdy system jest inny pod względem układu, długości, pojemności itp., ponieważ występują w różnych układach geograficznych i systemach społeczno-ekonomicznych. W tym kontekście, artykuł prezentuje cztery europejskie systemy metra (Sofii, Warszawy, Lizbony i Tyne and Wear), przedstawia wymiary systemów metra, taboru, strategię biletową i porównuje podobieństwa i różnice pomiędzy nimi. Analizy wskazują wiele zaleceń i usprawnień, które jeżeli zostaną wdrożone, mogą przynieść zysk dla systemów metra w Europie i poza nią.
9
Content available remote Komunikacja miejska za darmo
PL
Chiny, nie są jedynym krajem, który buduje linie kolei dużych prędkości i nie pierwszym krajem, który stoi przed dylematem z jaką prędkością te pociągi winny kursować. KDP w Chinach dążąc do odpłatności swoich nakładów, opierają opłaty za przejazd na podstawie stawek taryfowych, odwrotnie proporcjonalne do odległości. W krajach takich, jak Francja i W. Brytania przewoźnicy kolejowi stosują ceny rynkowe. Stosuje się tutaj wyższe stawki przewozowe w godzinach szczytów i bilety są elastycznie dostosowane do oczekiwań pasażerów, co do zmiany trasy. Doświadczenia wskazują, że ceny rynkowe są bardziej atrakcyjne dla pasażerów niż taryfowe, zwiększają bowiem wpływy i zmniejszają wielkość dotacji ze strony państwa.
EN
China is not the first country to build high speed lines, and not the first to face the dilemma of how fast to run its trains. The problem is that the aiming to recover its cost CR Train still used tariff based pricing, setting fares according to the distance travelled. In other countries such as France and UK, operators have adopted market pricing, charging higher fares to travel in the peaks and for flexible ticket. Experience shows that market pricing attracts more passengers, increasing revenues and reducing the need for subsidies.
PL
Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją telematyka obejmuje między innymi prezentację informacji przeznaczonych dla użytkowników systemów. W skład telematyki kolejowej, stanowiącej składnik telematyki w ogólności, wchodzą systemy informowania pasażerów. Istnieją uregulowania prawne dotyczące tych systemów zawarte w przepisach prawnych, których treści poświęcony jest niniejszy tekst.
12
Content available remote Ulicami Wrocławia
PL
Wrocław jest czwartym pod względem liczby ludności i piątym pod względem powierzchni miastem w Polsce. Sprawną komunikację miejską zapewnia tu MPK Wrocław. Strona przedsiębiorstwa to centrum informacji dla wszystkich pasażerów.
PL
Ograniczenie mechanizmu rynkowego w kształtowaniu cen w transporcie publicznym wiąże się z wprowadzaniem do polityki cenowej elementów polityki społecznej. Elementy te uwzględniane są zarówno w wysokości opłat, jak i w nadaniu różnym grupom społecznym praw do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych. W artykule przedstawiono system taryfowo-biletowy stosowany w komunikacji miejskiej w gminach województwa śląskiego.
EN
Limitation of the market mechanism in prices formation is connected with the introduction of social policy elements to price policy. The elements are taken into account both in the fee amount and in the assignment of free fares and discounts to various social groups. The article presents the tariff-ticket system applied in municipal transport of municipal corporations of Upper Silesia Voivodeship.
PL
Ograniczenie mechanizmu rynkowego w kształtowaniu cen w transporcie publicznym wiąże się z wprowadzaniem do polityki cenowej elementów polityki społecznej. Elementy te uwzględniane są zarówno w wysokości opłat, jak i w nadaniu różnym grupom społecznym praw do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych. W artykule przedstawiono system taryfowo-biletowy, stosowany w komunikacji miejskiej w gminach województwa śląskiego.
EN
Limitation of the market mechanism in prices formation is connected with the introduction of social policy elements to price policy. The elements are taken into account both in the fee amount and in the assignment of free fares and discounts to various social groups. The article presents the tariff-ticket system applied in municipal transport of municipal corporations of Upper Silesia Voivodeship.
15
Content available (R)ewolucja biletowa w aglomeracji poznańskiej?
PL
Układ komunikacyjny transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej to zlepek kilkunastu niezależnych systemów transportowych o zróżnicowanych taryfach i różnych uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych i ulgowych, połączonych ze sobą w głównych punktach przesiadkowych w pobliżu pętli tramwajowych. Obecnie na terenie powiatu poznańskiego działa aż 14 firm. 19 kwietnia 2010 r., ZTM Poznań, wprowadził nową taryfę biletową. Wychodząc na przeciwko potrzebie stworzenia zintegrowanego systemu transportowego w skali całej aglomeracji, wydzielono 3 strefy taryfowe.
16
PL
Ze względu na zastosowanie zasadniczo wyróżniamy dwa rodzaje automatów biletowych: stacjonarne - przystosowane do zabudowania na wolnym powietrzu i mobilne - montowane wewnątrz pojazdów. System pobierania opłat można podzielić na dwa segmenty: gotówkowy - składający się z elementów obsługujących monety oraz akceptory banknotów i bezgotówkowy - składający się z czytnika kart bankowych oraz terminalu do wprowadzania numeru PIN dla karty.
PL
System taryfowo-biletowy determinuje w dużym stopniu efektywność przychodową transportu publicznego. Najbardziej istotnym warunkiem właściwego zaprojektowania i wdrożenia nowoczesnych technologii jest dopasowanie systemu do oczekiwań pasażerów w zakresie poboru opłat. Jednym z wielu możliwych zastosowań teleinformatyki w transporcie zbiorowym jest wprowadzenie elektronicznych nośników biletów.
PL
Jednym z podstawowych problemów, z którymi spotyka się środowisko transportu pasażerskiego, jest szeroki zakres ulg przewozowych. Ulgi od cen w transporcie publicznym przyznawane są dla poszczególnych grup społecznych przez różne szczeble władzy publicznej, w różnej wysokości i na różne rodzaje przewozów.
PL
Istota wykorzystania kart bezstykowych w transporcie zbiorowym.. Karta bezstykowa jako bilet okresowy i nośnik opłat jednorazowych. Zagadnienia związane z wdrożeniem systemu kart bezstykowych. Efekty wdrążania kart bezstykowych.
EN
The idea of smart cards usage in public transport. Smart card as season ticket and a medium recording one way ticket. Problem of smart card implementation. Effects of smart cards implementation.
20
Content available remote Bilety autobusowe na Górnym Śląsku z okresu 1946-1951
PL
Zagadnienia taryfowo-biletowe są jednym z najsłabiej poznanych obszarów w historii komunikacji miejskiej. Powodem tego stanu rzeczy jest z jednej strony nietrwałość biletu, z drugiej zaś dotkliwy brak materiałów źródłowych. Artykuł przedstawia historię biletów na Górnym Śląsku.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.