Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 442

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona przeciwpożarowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
1
Content available remote Wody pogaśnicze. Cz. 1, Klasyfikacja wód pod kątem występowania zagrożeń
PL
Omówiono aspekty prawne dotyczące klasyfikacji wód pogaśniczych pod kątem potencjalnych zagrożeń. Ustawodawstwo polskie nie jest w tym aspekcie jednoznaczne i w żadnym akcie prawnym nie wskazuje bezpośredniej definicji tych wód. Analiza wykazała, że takie wody mogą być traktowane jako odpady lub ścieki, a na ich kwalifikację wpływa występująca infrastruktura oraz wdrożone rozwiązania techniczno-organizacyjne dla retencji wód pogaśniczych. Nadrzędną zasadą ochrony środowiska jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniu oraz przywracanie do stanu właściwego w przypadku jego zanieczyszczenia lub wystąpienia szkody w środowisku.
EN
A review, with 15 refs., of legal regulations and duties of the chem. companies.
PL
W artykule przedstawiono nowe wymagania z zakresu odporności ogniowej tuneli wynikające ze znowelizowanych w 2019 r. aktów prawnych. Dodatkowo omówiono najczęściej stosowane rozwiązania techniczne zapewniające wymagana klasę odporności ogniowej dla konstrukcji tuneli.
EN
The paper presents new requirements in the field of fire resistance of tunnels. The new requirements were published in 2019 in the legal act of the minister of infrastructure. Moreover, the most commonly used technical solutions providing the required fire resistance class for tunnel structures are discussed.
PL
Przy projektowaniu układów zasilania budynków służby zdrowia pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz poziomu bezpieczeństwa przeciwporażeniowego. Artykuł stanowi próbę przybliżenia metodyki zasilania tych obiektów.
PL
Niniejsza publikacja stanowi probę kompleksowego ujęcia i przedstawienia postępowania administracyjnego w przedmiocie włączenia jednostki ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (dalej: KSRG lub system). Celem artykułu jest omówienie niezbędnych warunkow, jakie musi spełniać jednostka ochrony przeciwpożarowej, aby mogła ubiegać się o włączenie do KSRG, a także wskazanie ważnych problemow natury formalno-prawnej związanych ze wskazaną problematyką. Artykuł jest uzupełniony o analizę przepisow prawnych regulujących ważną z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli kwestię funkcjonowania omawianego systemu, ktorego ustawowym zadaniem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Z uwagi na brak literatury oparto się na analizie obowiązujących aktów prawnych. Pozwoliło to autorom spojrzeć na analizowany problem z perspektywy badacza i obserwatora funkcjonowania tego systemu w praktyce, bez jakiegokolwiek skrępowania wypracowanym stanowiskiem doktryny. Integralną częścią artykułu są postulaty de lege ferenda stanowiące swoiste propozycje rozwiązań prawnych w zakresie kompleksowego uregulowania postępowania w przedmiocie wystąpienia jednostki z systemu.
EN
The present paper is an attempt at a complex approach and presentation of administrative procedures with respect to incorporation of firefighting units to the National Rescue and Fire Fighting System (KSRG). The objective of the present paper is to make a review of indispensable requirements which have to be fulfilled by a fire protection unit to be able to apply for incorporation to the KSRG, as well as to indicate serious problems of a formal and legal nature related to the above mentioned issues. The paper has been supplemented by a review of legal regulations pertaining to the issue of functioning of the analysed system that is of considerable importance from the viewpoint of security of the citizens, the statutory task of which is protection of the life, health, property and the environment from a fire, natural calamity or other local hazard. Owing to the absence of publications in this respect in literature, an analysis has been carried out of the binding legal regulations, in the first place the regulation of the Minister of Interior on the scope, specific conditions and ways of incorporating firefighting units to the national firefighters rescue system of 15 September 2014. Lack of literature items in this respect enables the authors to consider the analysed problem from the viewpoint of researcher and observer of the functioning of this system in practice, without any constraints arising from the acknowledged position of the adopted doctrine. An integral part of this paper are postulates de lege ferenda which are specific proposals for legal solutions with respect to complex regulation of procedures related to exiting the system, with special focus on depriving a unit of the status of an entity comprised by KSRG.
EN
The present paper is an attempt at a complex approach and presentation of administrative procedures with respect to incorporation of firefighting units to the National Rescue and Fire Fighting System (KSRG). The objective of the present paper is to make a review of indispensable requirements which have to be fulfilled by a fire protection unit to be able to apply for incorporation to the KSRG, as well as to indicate serious problems of a formal and legal nature related to the above mentioned issues. The paper has been supplemented by a review of legal regulations pertaining to the issue of functioning of the analysed system that is of considerable importance from the viewpoint of security of the citizens, the statutory task of which is protection of the life, health, property and the environment from a fire, natural calamity or other local hazard. Owing to the absence of publications in this respect in literature, an analysis has been carried out of the binding legal regulations, in the first place the regulation of the Minister of Interior on the scope, specific conditions and ways of incorporating firefighting units to the national firefighters rescue system of 15 September 2014. Lack of literature items in this respect enables the authors to consider the analysed problem from the viewpoint of researcher and observer of the functioning of this system in practice, without any constraints arising from the acknowledged position of the adopted doctrine. An integral part of this paper are postulates de lege ferenda which are specific proposals for legal solutions with respect to complex regulation of procedures related to exiting the system, with special focus on depriving a unit of the status of an entity comprised by KSRG.
PL
Niniejsza publikacja stanowi probę kompleksowego ujęcia i przedstawienia postępowania administracyjnego w przedmiocie włączenia jednostki ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (dalej: KSRG lub system). Celem artykułu jest omówienie niezbędnych warunkow, jakie musi spełniać jednostka ochrony przeciwpożarowej, aby mogła ubiegać się o włączenie do KSRG, a także wskazanie ważnych problemow natury formalno-prawnej związanych ze wskazaną problematyką. Artykuł jest uzupełniony o analizę przepisow prawnych regulujących ważną z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli kwestię funkcjonowania omawianego systemu, ktorego ustawowym zadaniem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Z uwagi na brak literatury oparto się na analizie obowiązujących aktów prawnych. Pozwoliło to autorom spojrzeć na analizowany problem z perspektywy badacza i obserwatora funkcjonowania tego systemu w praktyce, bez jakiegokolwiek skrępowania wypracowanym stanowiskiem doktryny. Integralną częścią artykułu są postulaty de lege ferenda stanowiące swoiste propozycje rozwiązań prawnych w zakresie kompleksowego uregulowania postępowania w przedmiocie wystąpienia jednostki z systemu.
6
Content available Protipožežnij zahist kulʹtovih sporud v Ukraïnì
PL
Obiekty sakralne należą do obiektów zagrożonych pożarem i są obiektami masowego gromadzenia się ludzi. Zagrożenia pożarowe obiektów sakralnych wynika z faktu, że używa się w nich otwartego ognia w postaci świec, pochodni, lamp, a także z tego, że są tam pomieszczenia podziemne o złożonym układzie, bez systemów wentylacyjnych. Ponadto obiekty sakralne z dawnych lat i epok są w większości budowane z materiałów drewnianych. Pożary występujące w takich budynkach są rezonansowe, powodują zarówno materialne, jak i duchowe szkody dla państwa i społeczeństwa. Działania zapobiegawcze w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów sakralnych na Ukrainie są jednym z priorytetów państwowego programu reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Państwowa Służba Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy na bieżąco monitoruje przestrzeganie norm bezpieczeństwa pożarowego, co obejmuje regularne kontrole obiektów, kontrolę szkolenia personelu w zakresie zapobiegania pożarom i eliminowania skutków pożarów, opracowywanie, wdrażanie i kontrolę technicznych metod bezpieczeństwa. Wymagania przepisów przeciwpożarowych obiektów sakralnych mają na celu rozwiązanie ważnego zadania dnia dzisiejszego – konserwację tychże obiektów.
EN
Religious buildings are basically used for mass assembly of people and are endangered by fire. The fire hazard of such buildings arises from the fact that open fire is used inside them, such as candles, torches, lamps, and in addition they frequently comprise underground premises of complex layout, without provided ventilation systems. What is more, older churches built ages ago have been erected primarily with the use of wooden materials. Fires that occur in such buildings are of a resonance nature, and cause not only material losses, but also spiritual ones, both for the state and for the community. Preventive measures related to fire protection of churches in Ukraine are one of the priorities of the state response system applicable for emergency situations. The Ukrainian State Service for Emergency Situations keeps monitoring in an on-going way the following of fire protection standards, the process of which comprises regular inspections of buildings, development, deployment and verification of application of technical security methods. Requirements of fire protection regulations pertaining to religious buildings are oriented at solving an important task of the present day – and namely preservation of those facilities.
PL
Artykuł poświęcony jest ocenie elementow o charakterze technicznym, w tym multimedialnych, które wykorzystywane są w szkoleniach realizowanych metodą nauczania zdalnego. Celem badań było podniesienie jakości szkoleń e-learningowych poprzez znalezienie odpowiedzi na pytanie, na jakie elementy kursu należy zwrocić szczególną uwagę, aby spełniały one oczekiwania ich uczestników? Badania przeprowadzono w oparciu o dwa szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej zrealizowane w Szkole Głownej Służbie Pożarniczej. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego przeprowadzonego techniką ankiety audytoryjnej z wykorzystaniem narzędzia kwestionariusza ankiety. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej, w tym korelacji współczynnika r-Pearsona oraz istotności rożnic międzygrupowych. Uzyskane wnioski wskazują na fakt, że większa liczba zastosowanych podczas kursu opcji o charakterze technicznym, w tym multimedialnych, pozwala na zwiększenie satysfakcji uczestnikow kursu. W świetle uzyskanych wynikow istotnym staje się problem, jak uatrakcyjnić kurs, a tym samym przekonać kursantów do możliwie częstego stosowania dostępnych opcji, takich jak np. automatyczny lektor czy możliwość wykonywania dodatkowych zadań sprawdzających wiedzę. Tego typu aktywność przekłada się na spełnienie oczekiwań uczestnikow szkolenia, a także na pozytywne postrzeganie metody nauczania zdalnego jako efektywnej metody kształcenia.
EN
The paper is dedicated to assessing elements of a technical nature, including multimedia ones, which are generally applied in training and education implemented in the form of distance learning. The objective of the study was to enhance the quality of e-learning training by finding out to which elements of the educational course should particular attention be paid to make sure that they meet expectations of their participants. The study was carried out on the basis of two training courses addressed at fire protection specialists organised in the Main School of Fire Service. In the paper use was made of the method of diagnostic survey conducted based on the auditorium questionnaire with the use of the survey questionnaire tool. The obtained data were subjected to a statistical analysis, including the r-Pearson correlation coefficient and the significance of inter-group differences. Based on the drawn conclusions a presumption may be made that if a bigger number of options of a technical nature are offered during the training course, including multimedia ones, this considerably enhances the satisfaction of training participants. Given the obtained results it is crucial to find how to make the training more attractive to its participants, and consequently to convince tchem to use the offered options as frequently as possible, such as for example an automatic lecturer or the possibility of executing additional tests to verify one’s knowledge. This type of activity contributes to meeting expectations of training participants, and also to positive perceiving of the distance education method as one that is highly effective.
PL
Instalacje fotowoltaiczne (PV) stały się integralną częścią instalacji elektroenergetycznej niskiego napięcia (nn) w gospodarstwach domowych i zakładach pracy. Coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z alternatywnych systemów opartych na odnawialnych źródłach energii. Energia ta w zależności od sposobu pracy instalacji, oprócz bieżącego zapotrzebowania, może być gromadzona w akumulatorach bądź przesyłana do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem modułów fotowoltaicznych jest przyjaznym rozwiązaniem dla właścicieli takich systemów, jak i środowiska, jednakże w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej spowodowanej niewłaściwą pracą systemu może doprowadzić do powstania np. pożaru. Dlatego niezbędne jest kształcenie strażaków na temat zasad funkcjonowania takich systemów, mogących wystąpić zagrożeniach, sposobach ich dezaktywacji oraz wytycznych dotyczących postępowania podczas prowadzonych akcji. Celem pierwszej części artykułu jest przedstawienie ratownikom biorącym czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych budowy i zasady działania instalacji PV. Dobre zrozumienie zasad funkcjonowania umożliwi podejmowanie skuteczniejszych decyzji oraz zwiększy bezpieczeństwo strażaków.
EN
Photovoltaic systems (PV) have become an integral part of low voltage (LV) powering lines used in households and work establishments. More and more people are interested in alternative systems based on renewable energy sources. Depending on the way the installation is meant to operate, apart from covering the current powering needs, this energy may also be accumulated in batteries or transmitted to the low voltage power grid. Generation of power with the use of photovoltaic modules is a friendly solution for owners of such systems and for the environment, yet in the event of an emergency situation caused by incorrect operation of the system it could among others cause a fire. This makes it necessary to assure training and education to firefighters so that they could become familiar with the functioning of such systems, potential hazards, methods to be adopted to deactivate them as well as guidelines for actions to be implemented during executed actions. The first section of the article presents rescuers actively involved in rescue and extinguishing actions with information concerning the design and principles of operation of the PV installation. Familiarisation with the functioning of the system would contribute to making better and more effective decisions, and is also expected to enhance the safety of firefighters.
EN
The paper is dedicated to assessing elements of a technical nature, including multimedia ones, which are generally applied in training and education implemented in the form of distance learning. The objective of the study was to enhance the quality of e-learning training by finding out to which elements of the educational course should particular attention be paid to make sure that they meet expectations of their participants. The study was carried out on the basis of two training courses addressed at fire protection specialists organised in the Main School of Fire Service. In the paper use was made of the method of diagnostic survey conducted based on the auditorium questionnaire with the use of the survey questionnaire tool. The obtained data were subjected to a statistical analysis, including the r-Pearson correlation coefficient and the significance of inter-group differences. Based on the drawn conclusions a presumption may be made that if a bigger number of options of a technical nature are offered during the training course, including multimedia ones, this considerably enhances the satisfaction of training participants. Given the obtained results it is crucial to find how to make the training more attractive to its participants, and consequently to convince tchem to use the offered options as frequently as possible, such as for example an automatic lecturer or the possibility of executing additional tests to verify one’s knowledge. This type of activity contributes to meeting expectations of training participants, and also to positive perceiving of the distance education method as one that is highly effective.
PL
Artykuł poświęcony jest ocenie elementow o charakterze technicznym, w tym multimedialnych, które wykorzystywane są w szkoleniach realizowanych metodą nauczania zdalnego. Celem badań było podniesienie jakości szkoleń e-learningowych poprzez znalezienie odpowiedzi na pytanie, na jakie elementy kursu należy zwrocić szczególną uwagę, aby spełniały one oczekiwania ich uczestników? Badania przeprowadzono w oparciu o dwa szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej zrealizowane w Szkole Głownej Służbie Pożarniczej. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego przeprowadzonego techniką ankiety audytoryjnej z wykorzystaniem narzędzia kwestionariusza ankiety. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej, w tym korelacji współczynnika r-Pearsona oraz istotności rożnic międzygrupowych. Uzyskane wnioski wskazują na fakt, że większa liczba zastosowanych podczas kursu opcji o charakterze technicznym, w tym multimedialnych, pozwala na zwiększenie satysfakcji uczestnikow kursu. W świetle uzyskanych wynikow istotnym staje się problem, jak uatrakcyjnić kurs, a tym samym przekonać kursantów do możliwie częstego stosowania dostępnych opcji, takich jak np. automatyczny lektor czy możliwość wykonywania dodatkowych zadań sprawdzających wiedzę. Tego typu aktywność przekłada się na spełnienie oczekiwań uczestnikow szkolenia, a także na pozytywne postrzeganie metody nauczania zdalnego jako efektywnej metody kształcenia.
10
Content available remote Zasady BHP i PPOŻ podczas eksploatacji stacji regazyfikacji LNG
PL
Technologia skraplania gazu ziemnego w ostatnich latach rozwija się na świecie w sposób dynamiczny, gdyż jest jednym ze sposobów dywersyfikacji zaopatrzenia w gaz ziemny, pozwalającym na uniezależnienie się od jednego dostawcy gazu. W artykule szczegółowo omówiono podstawowe zagrożenia oraz zasady bezpieczeństwa w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia na stacji regazyfikacji LNG, z uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej. Podano ponadto korzyści ze stosowania w gazownictwie technologii LNG. We wnioskach zaproponowano zmiany w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
EN
The technology of liquefying natural gas in recent years has been developing dynamically in the world, as it is one of the ways to diversify the supply of natural gas, allowing it to become independent from one gas supplier. The article discusses in detail the basic threats and safety principles to eliminate or reduce the threat at the LNG regasification station, including fire protection. The benefits of using LNG technology in the gas industry are also given. The proposals proposed changes to the current Regulation of the Minister of Industry on technical conditions to be met by gas networks and their location.
PL
Transformator to urządzenie służące do przemieszczania energii elektrycznej pomiędzy obwodami. Ponieważ do jego chłodzenia używa się oleju transformatorowego, który jest substancją łatwopalną, w przypadku awarii może być bardzo niebezpieczny. Odpowiedzią na pytanie, czy istnieje skuteczny sposób na zabezpieczenia transformatora, tak aby nie stwarzał zagrożenia - jest Sergi Transformer Protector – najnowocześniejszy system bezpieczeństwa tego typu na rynku.
EN
A transformer is a device used to move electricity between circuits. As transformer oil, which is a flammable, is used to cool it, it can be very dangerous in the event of a failure. Is there an effective way to protect the transformer so that it does not pose a threat? The answer is Sergi Transformer Protector – the most modern safety system of its kind on the market.
PL
Artykuł zawiera praktyczne zalecenia dla projektantów i wykonawców instalacji pożarowych dotyczące poprawnego doboru i montażu klap przeciwpożarowych odcinających oraz klap odcinających do wentylacji pożarowej. Opisano m.in. właściwości użytkowe klap i ich zakres stosowania w odniesieniu do przypadków występujących w budynkach. Podano odniesienia do norm związanych z tymi wyrobami, tak by każdy mógł samodzielnie zweryfikować poprawność lub uzupełnić dane przekazywane przez producenta czy dostawcę klap.
EN
Article presents performance of CE marked fire and smoke control dampers. It takes a tutorial form to help installation designers and builders and also to the fire protection experts to evaluate the data given by fire and smoke dampers producers and distributors in order to check if specific product suits building performance. An overview of essential standards helps to track recent performance changes for this type of construction products.
PL
Artykuł zawiera informacje na temat możliwości zastosowania czynnych systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych. Podstawą opracowania są przepisy prawne oraz inne opracowania zawierające wytyczne dotyczące możliwości stosowania takich instalacji.
EN
The article provides information on the possibility of using active fire protection systems in buildings. The study is based on legal regulations and other studies containing guidelines on the possibility of using such installations.
EN
Construction standards in many countries related to fire safety only cover requirements for individual materials. There is a lack of standards covering the dilution of stress changes during fires. This is particularly important in the case of fire shelters. This article shows how a fire affects the stresses occurring in the construction of a building. An underground shelter of rectangular shape was used for analysis. The material surrounding the shelter was treated as a material with constant values of thermophysical properties. The heating and cooling processes were calculated on the basis of the Fourier’s equation. As a result of the simulation, it was obtained the temperature and stress of ceiling construction change during a fire. The results of the work clearly show that in addition to complying with normative requirements, when designing a building, it should also analyze the change in stresses during fires.
PL
Normy budowlane w wielu krajach związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym obejmują jedynie wymagania dotyczące poszczególnych materiałów. Brakuje standardów dotyczących zmiany obciążenia konstrukcji podczas pożaru. Zagadnienie to jest szczególnie ważne w przypadku schronów przeciwpożarowych. W tym artykule pokazano, jak pożar wpływa na naprężenia występujące w konstrukcji budynku. Do analizy wykorzystano podziemny schron o prostokątnym kształcie. Materiał otaczający schron został potraktowany jako materiał o stałych wartościach właściwości termofizycznych. Procesy grzania i chłodzenia obliczono na podstawie równania Fouriera. W wyniku symulacji uzyskano temperaturę i zmianę obciążenia konstrukcji stropu podczas pożaru. Wyniki pracy wyraźnie pokazują, że oprócz spełnienia wymagań normatywnych dotyczących wytrzymałości samych materiałów, projektując budynek, powinno się także analizować zmianę naprężeń podczas pożarów.
17
Content available remote Efektywność działania detektorów dymu stosowanych w obiektach przemysłowych
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej w przemysłowych obiektach budowlanych. Omówiono pożarowe czujki dymu czułe na stałe lub ciekłe produkty spalania i/lub pirolizy. Efektywność ich działania (czułość pożarową) zbadano w warunkach laboratoryjnych przy różnej gęstości dymu.
EN
Parameters of fire sensitivity of optical smoke detectors were detd. by smoke density measurements in time. Dry beech beams were placed in a test chamber equipped with a heating plate ensuring an increase in temp. to 600°C in 11 min and subjected to a flameless fire test.
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej w przemysłowych obiektach budowlanych. Omówiono sygnalizatory optyczne, które poprzez generowanie światła błyskającego alarmują osoby przebywające w tych obiektach o zagrożeniach (pożarze). Pomiar rozkładu światła emitowanego przez sygnalizator optyczny przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w luksomierz i goniometr. Na podstawie chwilowych wartości natężenia światła i czasu trwania impulsów świetlnych określono efektywne natężenie światła i obszar pokrycia.
EN
Measurements of light distribution of the visual signaling device were carried out on a lab. stand equipped with a lux meter, goniometer, tripod and mobile mounting frames. Based on measurements of instantaneous values of light intensity generated by the visual signaling device and the duration of light pulses, the effective light intensity and coverage area were detd.
PL
Przy projektowaniu i instalacji systemów detekcji gazów kluczowym elementem jest ich poprawny dobór, klasyfikacja i umiejscowienie. Oprócz regulacji branżowych wymagających stosowania detekcji w określonych obiektach, istnieje także szereg przepisów defi niujących jej rolę w ochronie przeciwpożarowej obiektów.
PL
Wprowadzenie obowiązku wystawiania krajowej oceny i weryfikacji stałości i właściwości użytkowych dla pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U., poz. 1233) - wywołało duże poruszenie w całej branży. Zmiany w przepisach spowodowały, że niemożliwym jest stosowanie dotychczasowych urządzeń do podnoszenia ciśnienia (zestawów pompowych) instalowanych w budynkach mieszkalnych i innych, w których wymagane jest zastosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w postaci powszechnie znanych hydrantów.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.