Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 295

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drewno
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono dawne popularne zabezpieczenie drewna konstrukcyjnego ze względu na wilgoć i owady. Ekotoksyczny olej kreozotowy jest do dnia dzisiejszego stosowany jako środek zabezpieczający konstrukcje, które stykają się z gruntem, wodą i powietrzem. Kreozot, stosowany do impregnacji podkładów kolejowych, podrozjazdnic oraz mostownic, a także słupów linii energetycznych uznano za bezprogowy czynnik rakotwórczy i sklasyfikowano jako substancję rakotwórczą kategorii 1B. Obecnie w kraju podejmuje się próby neutralizacji tego materiału celem ochrony środowiska. Celem artykułu jest wykazanie, że dawne impregnowane elementy drewniane nie powinny dostawać drugiego życia, choć ich budowa i struktura nadal nie uległy destrukcji pomimo ich długoletniej eksploatacji. W artykule przedstawiono różne metody neutralizacji, porównano strukturę drewna zdegradowanego i bez śladów destrukcji po wieloletnim działaniu impregnatu.
EN
The article presents the former popular protection of construction timber due to moisture and insects. The eco-toxic creosote oil is still used today as a means of protecting structures that come into contact with soil, water and air. Creosote, used to impregnate railway sleepers, switch sleepers and bridge decks, power line poles, has been considered a non-threshold carcinogen and classified as a carcinogen category 1B. Currently, the country is trying to neutralize this material in order to protect the environment. The aim of the article is to show that the old impregnated wooden elements should not get a second life, although their structure and structure have not been destroyed, despite their many years of use. The article presents various methods of neutralization, compares the structure of degraded wood and wood without any signs of destruction after many years of impregnation.
2
Content available remote Wpływ rodzaju drewna na czas zadziałania autonomicznych czujek dymu
PL
W artykule omówiono badania doświadczalne wpływu rodzaju drewna na czas zadziałania wybranych autonomicznych czujek dymu. Polegały one na pomiarze czasu zadziałania autonomicznych czujek dymu podczas spalania płomieniowego i bezpłomieniowego próbek wybranych gatunków drewna oraz materiałów drewnopodobnych powszechnie stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i przemyśle meblarskim. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano oceny przydatności i niezawodności działania autonomicznych czujek dymu podczas detekcji pożaru w zależności od rodzaju spalania oraz zastosowanego materiału palnego.
EN
The article examines the influence of the type of wood on the response time of selected autonomous smoke detectors. The conducted experimental studies consisted in measuring the response time of autonomous smoke detectors during flame and flameless combustion of samples of selected wood species and wood-based materials commonly used in housing and furniture industry. On the basis of the obtained results, the usability and reliability of operation of autonomous smoke detectors during fire detection was assessed, depending on the type of combustion and the use of flammable material.
3
Content available remote Technologie płytowe na bazie drewna i kierunki ich rozwoju
PL
Stale doskonalone technologie przetwórstwa drewna sprzyjają tendencjom powrotu do średnio- i wielkogabarytowej prefabrykacji. W tym przypadku drewnopochodne płyty stanowią składowe złożonych elementów ściennych i stropowych. Artykuł omawia wybrane kierunki rozwiązań płytowych i sygnalizuje niektóre trendy dalszego rozwoju.
EN
Continuously improved wood processing technologies favor the tendency to return to medium- and large-size prefabrication. Wood-based panels are independent solutions, which are components of complex wall and ceiling elements. The article discusses selected directions of common plate solutions and indicates some trends of further development.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia docieplania ceglanych ścian zewnętrznych i muru pruskiego od strony wewnętrznej. Zewnętrzne ściany ceglane budynków o charakterze zabytkowym, podobnie jak ściany budynków wzniesione w konstrukcji tzw. muru pruskiego, wymagają zachowania dekoracyjnych walorów fasady. Projektowanie remontu takich przegród wymaga wiedzy z dziedziny budowy takich przegród, ich stanu wilgotnościowego, wpływu stosowanych materiałów i warunków eksploatacji na prognozowane zmiany ilości wody w poszczególnych częściach ściany.
EN
The article presents some of the issues related to the thermal insulation of external brick walls and the Prussian wall from the inside. The external brick walls of historic buildings, like the walls of buildings erected in the so-called technology half-timbered buildings require the decorative qualities of the façade. Designing insulation from the inside of such walls, requires knowledge of the construction of such partitions of their moisture status of the existing part, the impact of thermal insulation material and operating conditions on the projected changes in the amount of water in individual parts of the wall.
5
Content available remote Energooszczędne konstrukcje drewniane
PL
Budownictwo na bazie drewna to bardzo szybko rozwijająca się gałąź budownictwa w świecie. Nieco gorzej jest na rynku polskim. W dobie dbałości o środowisko ważne jest, aby nowo powstałe obiekty budowlane, w tym budynki, nie tylko zużywały jak najmniej energii, ale również były wykonane z materiałów odbieranych jako ekologiczne. Budownictwo na bazie drewna łączy oba te aspekty. Są jednak jeszcze dwa aspekty rynkowe: cena oraz dostępność materiałów i rozwiązań technologicznych. Budynki o konstrukcji drewnianej są przyjazne środowisku naturalnemu i człowiekowi, a przy odpowiedniej izolacji, wykończeniu i dobrze dobranym systemom instalacyjnym mogą uzyskać status budynków zero energetycznych, czyli takich dla których bilans energetyczny w skali roku jest zerowy. W artykule zaprezentowano światowe trendy i możliwości polskiego rynku budownictwa na bazie drewna.
EN
Wood-based construction is a rapidly growing branch of construction in the world, it is slightly worse on the Polish field. In the era of care for the environment, it is important that newly constructed building objects, including buildings, not only use as little energy as possible, but also be made of materials received as ecological. Wood-based construction combines both of these aspects. There are, however, two other market aspects: price and availability of materials and technological solutions. Wooden buildings are more environmentally and human friendly than other material solutions, and with proper insulation, finishing and well-chosen installation systems, they can also be tempted to become a zero-energy building, i.e. one whose energy balance is zero per year. This article attempts to present the topic in a synthetic way, outlining global trends and possibilities of the Polish wood-based construction market.
6
EN
The purpose of this work was to develop a model of the interaction process between the wheeled forwarder and the soil of the cutting area, which allows evaluating the influence of soil conditions, the parameters of the wheeled forwarder, as well as load and number of cycles of its application, on the indicators of resistance and adhesion of the forwarder to the traction surface. Modeling results for 3- and 4-axle forest machines with different load levels showed that for different soil categories, types of bodies, and tire sizes. The results of the approximation analysis enabled the derive of calculation formulas for estimating the propulsive coefficient and rut depth after the first passage depending on the values of load-bearing capacity, body load coefficient, wheel width, and soil deformation module. The proposed model can be used at laying down the skidding roads and its optimization not only in economic terms but also with respect to the environment as intensive harvesting operations lead to extensive soil destructions. The practical application of the results is expressed in increased performance capacities of wood skidding operations and minimization of costs for restoring the productivity of forest area.
EN
Due to the increasing use of fibre composites in the construction industry, wooden beams reinforced with composite elements in various forms are becoming a popular solution. In order to repair the existing structure or to increase the load capacity of new elements, various types of reinforcing elements in the form of tapes and bars are introduced into the cross-section. For unconventional methods to have applicational significance, it should be possible to estimate the deflection of the designed structural element (it is necessary to check SLS with the use of non-complex analytical methods. The method used to estimate the deflection of wooden beams reinforced with composites gives good results for elements reinforced with bars and several tapes glued to the lower lamella.
EN
The article discusses results of pull-off adhesion strength tests on poly-p- phenylene benzobisoxazole (PBO) mesh bonded to fir timber beams using epoxy resin. The tests were performed in accordance with the PN-EN 1542 standard. Timber elements reinforced with PBO fibres were subjected to pull-off tests to measure the adhesive strength of the mesh to the beams.The factors occurring during the test were also characterized, which may affect its results such as the method of application of the tearing force, selection of epoxy glue, surface preparation of the tested elements, occurrence of material defects in the wood and types of substrate destruction. The experimental data show that failure of the timber layer was not observed in all the specimens tested.
PL
W artykule omówiono wyniki badań wytrzymałości na odrywanie siatki poli-p- fenyleno benzobisoksazolu (PBO) przyklejonej do belek drewnianych za pomocą żywicy epoksydowej. Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 1542. Elementy drewniane wzmocnione siatką PBO i poddano próbie przyczepności, mając na celu określenie wytrzymałości na oderwanie siatki PBO przyklejonej do powierzchni belek w miejscach występowania wad materiałowych oraz w miejscach bez wad. Scharakteryzowano również czynniki występujące podczas badań, które mogą wpłynąć na ich wyniki, takie jak sposób przyłożenia siły odrywającej, dobór kleju epoksydowego, przygotowanie powierzchni badanych elementów, występowanie wad materiałowych w drewnie i rodzaje zniszczenia podłoża. Uzyskane wyniki wykazują, że nie we wszystkich badanych przypadkach nastąpiło zniszczenie w warstwie drewna.
9
Content available remote Novel composite connection for timber-glass composite structures
EN
This study presents a newly developed timber-glass point connection intended to strengthen existing timber elements in a reversible and visually unobtrusive manner. The new connection consists of an aluminium insertion, two-component struc-tural bonding epoxy resin adhesive, and self-tapping screws. The connection offers the possibility of easy attachment and detachment of the glass element from the strengthened timber element. Seven timber-glass specimens were constructed to perform an experimental investigation of the shear load-bearing capacity and load-slip behaviour of the connection. The aluminium insertion is bonded to a tempered glass strip with a hole and is screwed to the spruce timber block. The timber-glass connection preparation process is thoroughly presented. A special testing apparatus was developed to perform the experiments on a hydraulic universal testing machine. The experimental results are evaluated using analytical expressions and a finite-element simulation. The average connection load-bearing capacity obtained from the experiments of the analysed specimen was 13.31 kN, and the average slip modulus was 20.48 kN/mm. All connections failed on account of self-tapping screw failure, whereas the tempered glass strips remained undamaged.
EN
Attempts to describe the fate of timber Orthodox churches in the region of the former Galicia (primarily Greek Orthodox ones) have been made for over 100 years. They were not aided in the least by the geopolitical and cultural changes that happened in this part of Europe, as well as the permanent loss of research subject matter. Already in 1989, the technical condition of the church in Miękisz Stary was bad and for the next 30 years it deteriorated significantly. The conservation project currently under preparation envisages strengthening its structure, securing polychromes and recreating the original historical environment of the church.
PL
Próby opisania losów drewnianych cerkwi na terenie dawnej Galicji (w przeważającej liczbie greckokatolickich) podejmowane są od ponad 100 lat. Nie sprzyjały im przemiany geopolityczne i kulturowe w tej części Europy, a także permanentny ubytek materii badawczej. Już w 1989 roku stan techniczny cerkwi był zły i przez kolejne 30 lat znacznie się pogorszył. Opracowany obecnie projekt konserwatorski przewiduje wzmocnienie jej struktury, zabezpieczenie polichromii oraz odtworzenie pierwotnego historycznego otoczenia cerkwi.
EN
The article describes modern methods of log debarking using drum debarkers. Solutions minimizing wood loss during debarking and methods of debarking to achieve a high degree of log cleanliness have been presented. Currently drum debarking has been developed into a process where logs are fed continuously into the drum and also discharged continuously from the drum by adjusting the discharge gate position. The article describes modern solutions of Valmet, Andritz, Progress Industries Inc., Timber Automation and Pallmann of drum debarkers.
EN
The article describes modern methods of log debarking using rotor debarkers. The roller debarkers debark logs using friction and mechanical means. Like drum debarkers, they are an on-mass system and can debark multiple logs at the same time. The rotor debarkers are designed for debarking of logs for the OSB board industry, panel board (PB, MDF) industry, pellet and briquette industry and pulp and paper industry. The rotor debarker is esspecially used for logs that are especially hard to debark and for frozen wood. The article describes modern solutions of Pallmann, Acrowood and Dieffenbacher of rotor debarkers.
PL
Celem niniejszego artykułu była realizacja analizy wytrzymałościowej nowego systemu ogrzewania podłogowego wykorzystującego modułowe panele grzejne nowej generacji. Praca obejmowała analizę wpływu termicznych obciążeń eksploatacyjnych na właściwości mechaniczne paneli grzejnych. Realizowana była metodami numerycznymi z zastosowaniem metody elementów skończonych w programie PLM Femap oraz LS Dyna. Do zamodelowania właściwości materiałowych drewna użyto m.in. modelu materiału ortotropowego pn. Wood ( nr 143).
EN
The aim of this work was to carry out strength analysis of a new underfloor heating system using modular heating panels. The work included the analysis of the impact of thermal operating loads on the mechanical properties of new generation heating panels. It was implemented using numerical methods using the Finite Element Method in the PLM Femap program and LS Dyna. The material model Wood (143) available in the LS Dyna program was used to model wood material properties.
14
Content available remote Zastosowanie geosyntetyków do wzmacniania dróg leśnych
PL
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania poprawiające nośność dróg leśnych z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów geosyntetycznych. Zwrócono uwagę na zalety tego rozwiązania, takie jak m.in. zmniejszenie kosztów. Zastosowanie geosyntetyków w konstrukcji dróg (nie tylko leśnych), ze względu na ich właściwości,wpływa pozytywnie na trwałość konstrukcji podczas eksploatacji m.in. przez wzmocnienie podłoża gruntowego.
EN
The article presents selected solutions increasing the load capacity of forest roads with the use of modern materials such as geosynthetics. Attention was paid to the advantages of using geosynetics to strengthen forest roads among which, among others you can distinguish the currently significant cost savings. Therefore, the use of geosynthetics in the construction of roads (not only forest), due to their properties, has a positive effect on the durability of their operation, among others by strengthening the ground.
15
Content available remote Budynki o konstrukcji drewnianej we współczesnym budownictwie mieszkaniowym
PL
W artykule omówiono typowe rozwiązania budynków wielorodzinnych o konstrukcji drewnianej. Przeanalizowano rozwiązania konstrukcyjne oraz przedstawiono przykłady realizacji m.in. z Niemiec i Austrii.
EN
The paper presents typical solutions for multi-family wooden buildings. Construction solutions were analysed and examples of implementation were presented, among others from Germany, Austria and Poland.
16
Content available remote Drewno we współczesnej architekturze Cz 2. Budownictwo szybkościowe z drewna
PL
Tytułowy zamysł szybkościowego budownictwa drewnianego ujęto w chronologicznym wywodzie, począwszy od jego początków (XI wiek n.e.) aż po najnowsze zjawiska czerpiące z postępu technologicznego. Wywód systematyzuje też podejścia do szybkościowego budownictwa drewnianego w ciągu ostatniego tysiąclecia.
EN
New timber technologies support the recent shift towards ‘quick building’, which has been analyzed on wider historic background. The oldest traces of the ‘quick building’ idea (the 11th century CE) are presented in the article, and the latest market trends are also shown, if relevant. The historic and present-day concepts of ‘quick building’ with timber, are explained and classified.
PL
Obecnie zastosowanie kompozytów włóknistych staje się coraz powszechniejsze w wielu obszarach budownictwa. Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych na etapie produkcji za pomocą materiałów FRP daje korzyści związane z redukcją wymiarów konstrukcji lub możliwością zastosowania większych przęseł. Wzmacnianie elementów z żelbetu jest bardzo popularne, natomiast zbrojenie elementów drewnianych jest w fazie rozwoju. Wiele prac koncentruje się na wykorzystaniu taśm i mat FRP, a badania nad wykorzystaniem prętów BFRP do wzmocnienia drewna są rzadkością. W pracy wykonano eksperymentalne badania belek z drewna klejonego zbrojonego prętami bazaltowo-epoksydowymi BFRP. Pręty zostały wklejone w przekroju w różnych konfiguracjach.
EN
Nowadays, the use of fiber composites is becoming more and more common in many areas of construction. Strengthening the structural elements at the production stage using FRP materials gives benefits related to reducing the dimensions of the structure or the possibility of using larger spans. The strengthening of reinforced concrete elements is very popular, while wooden elements are becoming more and more popular as well. Many works focus on the use of FRP tapes and mats, while research on the use of BFRP rods for wood reinforcement is scarce. In the work, experimental studies of beams made of glued laminated timber reinforced with BFRP basalt-epoxy rods were carried out. The rods have been glued in cross-section in various configurations. The comparison showed a beneficial effect of the use of bars on static work.
PL
Zamek Arundel w hrabstwie West Sussex zaczęto budować w XI w., tworząc z czasem jedną z najważniejszych rezydencji w kraju, trwały element angielskiego dziedzictwa. Wartość obiektu podnosi malownicze położenie i niemal 20 hektarów wypielęgnowanych terenów Castle Park. Właściciele, książęta Norfolk, zadbali o nie, uznając program rewitalizacji zieleni za istotną część programu rewaloryzacji siedziby. Najbardziej zdegradowaną dawniej część obszaru (asfaltowo-betonowe parkingi otoczone wysokim murem) zamieniono w dekoracyjny „The Collector Earl’s Garden”. Ogród otwarł w roku 2008 książę Walii Karol. Zieleń łączy się tu z elementami architektonicznymi (wykonanymi według projektów Inigo Jonesa, ale wyłącznie z drewna), woda z kamieniem. To doskonały przykład skomponowania przyrodniczo-kulturowej atrakcji w sąsiedztwie zabytkowego obiektu, dopełnienia historii współczesną aranżacją, która ma walor estetyczny i edukacyjny, nie konkuruje z obiektem, ale podnosi jego atrakcyjność. Nie wymaga ogromnych nakładów, a jej utrzymanie jest możliwe dla osób bez specjalistycznego przygotowania, jedynie pod fachowym nadzorem.
EN
The construction of the Arundel Castle in West Sussex began in the 11th c., in time creating one of the most important residences in the country, a permanent element of English heritage. The value of the object is enhanced by its picturesque location and almost 20 hectares of the carefully tended Castle Park. The owners, the dukes of Norfolk, took care of it, assuming that the programme of revitalising the greenery constituted a significant element in the restoration of their family seat. Formerly the most degraded part of the area (asphalt-concrete parking lots surrounded by a tall wall) was converted into decorative “The Collector Earl’s Garden”. The garden was opened in 2008 by Charles, the Prince of Wales. Here, greenery is combined with architectonic elements (made according to the designs by Inigo Jones, but exclusively from wood), and water with stone. It is an excellent example of composing a natural-cultural attraction in the vicinity of a historic object, of complementing history by a contemporary arrangement which has both aesthetic and educational values, does not compete with the object but enhances its attractiveness instead. It does not require enormous outlay, and it can be maintained by people without specialist qualifications, merely under professional supervision.
19
Content available remote Reliability component differentiation in building structures made of timber
EN
The design of timber structures according to the current generation of Eurocodes results in new requirements being set for the authors of architectural and building designs with respect to the reliability management of such structures. The reliability problems should be formulated in the building permit design in an unequivocal manner, obliging the authors of the detailed design, as well as the contractors to deliver structures, which have all the operational parameters fully conforming to the expectations of the investor. Substantive and formal basics in this regard are formulated in the Eurocodes: PN-EN 1990, PN-EN 1991, PN-EN 1995 as well as in the related European codes. The reliability management problems of contemporary timber structures are related to the cubature buildings of different life spans, including buildings subjected to the climate loads characterised by several hundred year-long return periods.
PL
Projektowanie konstrukcji drewnianych wg współczesnej generacji norm europejskich stawia przed autorami projektów architektoniczno-budowlanych nowe wymagania w zakresie zarządzania niezawodnością takich obiektów. Problemy niezawodności należy sformułować w projekcie budowlanym w sposób jednoznaczny, zobowiązujący autorów projektów wykonawczych, a także firmy wykonawcze do dostarczenia konstrukcji o parametrach eksploatacyjnych zgodnych z oczekiwaniami inwestora. Podstawy merytoryczne i formalne w tym zakresie są sformułowane w Eurokodach: PN-EN 1990, PN-EN 1991, PN-EN 1995 oraz w europejskich normach pokrewnych. Problemy zarządzania niezawodnością współczesnych konstrukcji drewnianych odniesiono do przypadków budynków kubaturowych o zróżnicowanym okresie użytkowania, w tym poddanym oddziaływaniom klimatycznym o okresie powrotu nawet kilkuset lat.
20
Content available remote Bariery prawne wykorzystania drewna konstrukcyjnego w budownictwie
PL
Wykorzystanie potencjału drewna w budownictwie ograniczone jest przez zapisy prawne. W artykule omówiono genezę powstania tych przepisów oraz rozważono przyszłe zmiany, które umożliwiłyby większe wykorzystanie drewna w budownictwie, przede wszystkim w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.
EN
Full use of timber potential in construction is limited by legal provisions. The article discusses the origins of these regulations and considered future changes that would allow for greater use of timber in construction, in particular in multi-family housing.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.