Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water distribution net
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Sieci wod-kan w Polsce : stan obecny i plany
PL
W pierwszym kwartale 2016 r. przeprowadziliśmy wśród firm wodociągowo-kanalizacyjnych badanie dotyczące sieci, którymi zarządzają. Na podstawie udzielonych odpowiedzi powstał raport, pokazujący m.in. skalę planowanych inwestycji w zakresie budowy i renowacji sieci.
EN
Between January and March, 2016, 75 water supply and sewage companies nationwide were surveyed for the condition of water supply and sewage facilities and planned rehabilitation and construction projects. Based on the replies, a report was drawn that gives and indication of the scale of the planned construction and rehabilitation projects.
PL
Mikroorganizmy w sieci wodociągowej występują przeważnie w formie biofilmu. Formowanie biofilmu w sieciach wodociągowych może być związane z wieloma czynnikami. Filtracja może zapobiegać wtórnemu wzrostowi bakterii w sieci wodociągowej. Jeżeli temperatura wody przekracza 15°C, można obserwować zwiększenie częstotliwości występowania bakterii grupy coli. Rodzaj i stężenie środka dezynfekującego muszą być dobrane odpowiednio do sieci wodociągowej oraz wody, jaka ma być nią transportowana. Dostępność substancji pokarmowych może powodować zwiększoną liczebność bakterii w sieci wodociągowej. Dlatego jedną z metod ograniczenia wzrostu mikroflory bakteryjnej jest usunięcie substancji odżywczych z wody w trakcie procesu uzdatniania. Zewnętrzna i wewnętrzna korozja prowadzić może do powstawania przecieków, dodatkowo korozja wewnętrzna powoduje zwiększenie zapotrzebowania na środek dezynfekujący, zmniejsza średnice rur oraz prowadzi do powstawania osadów, co ułatwiają formowanie biofilmów.
EN
Microorganisms in water distribution systems occur mainly as the structures called biofilms. Formation of biofilms in water distribution systems could be connected with many factors. Filtration can prevent regrowth of bacteria in distribution system. If water temperature increases above 15°C the higher number of coliforms can be observed. The type and concentration of disinfectant should match the distribution system and water that will be transported in it. Availability of nutrients can result in the higher number of microorganisms in water distribution system. Therefore one of the method to prevent a process of microorganisms regrowth should be removal of nutrients during water purification process. Sometimes internal and external corrosion can lead to leakage in the distribution system. Moreover, internal corrosion causes increase of disinfectant demand, decrease in pipes diameter and can lead to formation of sediments that facilitate appearance of biofilms.
PL
W artykule scharakteryzowano sieć wodociągową jako specyficzne środowisko bytowania i przenoszenia mikroorganizmów potencjalnie chorobotwórczych i chorobotwórczych, funkcjonujące w układzie 4 faz: toń wodna, biomasa w niej zawieszona, biofilm i osady wewnątrzrurowe. Na podstawie badań własnych wykazano, że głównym rezerwuarem bakterii mających znaczenie sanitarno-higieniczne nie jest toń wodna monitorowana w badaniach kontrolnych na Stacjach Uzdatniania Wody (SUW), lecz biomasa bakterii, grzybów, glonów, pierwotniaków i wrotków zawieszona w toni wodnej - dotąd nie monitorowana w badaniach rutynowych.
PL
W pracy omówiono zweryfikowany zakres i metodykę badań wody dystrybuowanej siecią wodociągową warunkujący zapewnienie jej odpowiedniej jakości pod względem mikrobiologicznym. Zwrócono także uwagę na konieczność monitoringowania obecności mikroorganizmów chorobotwórczych i potencjalnie chorobotwórczych w wodzie ujmowanej przez SUW i po różnych etapach jej uzdatniania.
EN
In the article verificated scope and methodology of the examinations of water distributed by waterworks net requisiting it's good microbiological quality, is discussed. The necessity of the monitoring of the occurrence of pathogenic and potentially pathogenic microorganisms in the Water Treatment Plant (WTP) intake waters and water after various stages of it's treatment, was pointed out.
PL
System wodociągowy miasta Chełm zasilany jest z dwóch źródeł wody umieszczonych na terenie miasta. Z uwagi na budowę hydrogeologiczną i hydrologię oraz jakość wód powierzchniowych, do celów komunalnych i przemysłowych ujmowana jest tylko woda głębinowa.
PL
Praca przedstawia klasyfikację drobnoustrojów zamieszkujących środowisko wodne, ich występowanie w różnych strefach wód podziemnych, sposoby metabolizmu mikroorganizmów, procesy mikrobiologiczne zachodzące w wodach podziemnych za sprawą omawianych organizmów, udział bakterii w formowaniu odrostów, a w podsumowaniu - charakterystykę mikroorganizmów bytujących w sieciach wodociągowych i metody ich eliminacji.
PL
Assesco Poland SA jest dostawcą Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania przedsię-biorstwami sieciowymi. W skład pakietu aplikacji do zarządzania wchodzą: KOM-NET-oparte na GIS rozwiązanie zarządzania obiektami sieciowymi, zleceniami, planowaniem inwestycji i remontów, KOM- MEDIA - system rozliczania odbiorców, KOM-BOK - system obiegu informacji. Struktura bazy danych zapewnia obustronną komunikację pomiędzy różnymi danymi zgromadzonymi w systemie. Użytkownik ma możliwość bezpośredniego przejścia od sprawy przyjętej przez biuro obsługi klienta do obiektu na mapie, związanego z tą sprawą. Z poziomu mapy można odczytać dane układu rozliczeniowego związanego z danym odbiorcą - odczyty, faktury, umowy.
PL
Nieszczelności powstające w trakcie eksploatacji sieci wodociągowych to zjawiska, których przy obecnych warunkach techniczno-ekonomicznych dostawy wody nie da się uniknąć. Szczególnie "kroplowe" ubytki wody, nazywane stratami wody do gruntu, są powodowane przeciekami pochodzą-cymi ze złączy rur i armatury, które stanowią wyposażenie każdej sieci wodociągowej. Wycieki są większymi pod względem wydatku ubytkami wody, nad którymi można zapanować, stosując proces kontroli wycieków (Aktywna Kontrola Wycieków). Awaria sieci wodociągowej to przeważnie dopiero ostatni etap pojedynczego wycieku. Z doświadczenia firm wodociągowych wyszukujących i usuwających wycieki wynika, że zanim pojedynczy wyciek ujawni swoje niszczycielskie i kosztowne działanie, upływa przeciętnie kilkadziesiąt dni. Oczywiście, są wycieki, które "wychodzą" po 2-3 dniach, ale zdarzają się i takie, które nie pojawiają się na powierzchni gruntu przez długie miesiące. W tym czasie strumień tra-conej wody nie jest niczym ograniczony. Powoduje to straty wody i jest przyczyną wielu niepożądanych zjawisk w sieci.
PL
Pierwotne-projektowe określenie nastaw operacyjnych ciśnienia dla zestawów pompowych lub hydroforni zasilających sieć wodociągową bardzo rzadko umożliwia dostawę wody po najniższych kosztach. Przekonać się można o tym obserwując nadwyżki ciśnienia w punkcie krytycznym sieci (najniekorzystniejszym hydraulicznie). Artykuł przedstawia uwarunkowania i sposób przeprowadzenia akcji obniżania ciśnienia operacyjnego w sieci umożliwiający pozbycie się stałych nadwyżek ciśnienia w sieci.
PL
Opisano pokrótce strukturę materiałową i wiekową sieci wodociągowej miasta Krakowa. Ustalono listę usterek i przeanalizowano częstotliwość ich występowania dla każdego z materiałów stosowanych do produkcji rur z osobna, a następnie dokonano porównań. Podkreślono, że jak wiadomo najbardziej awaryjne są przyłącza domowe, a najmniej przewody tranzytowe i magistralne. Oznacza to, że wyznaczanie parametrów niezawodnościowych powinno dotyczyć każdego z rodzajów rurociągów z osobna. Niektóre rodzaje uszkodzeń okazały być bardzo zależne od pory roku. Podsumowując prace dotyczące określania niezawodności systemów rozprowadzania wody powinny uwzględniać zmienne w czasie roku prawdopodobieństwo powstania awarii.
EN
Material and age structures of Kraków water supply system have been briefly summarized. The frequency of different failures occurrence has been listed and analyzed for each of pipe materials separately and then compared. It has been pointed out that failures frequency is the highest for water services and the lowest for large water mains, so predicting of pipe reliability should be done separately for pipes serving different purposes. Some kind of failures have been proved to be strongly dependent on seasons of the year. Concluding, calculations of all water supply system reliability parameters should take into considerations time pattern of failures.
PL
Eksploatacja sieci wodociągowej powinna zapewnić odpowiednie hydrauliczne warunki pracy tego systemu oraz utrzymanie wymaganej jakości wody dostarczanej odbiorcom. Osadzanie się wytrąconych oraz transportowanych z wodą wodociągową zanieczyszczeń wpływa bezpośrednio na warunki hydrauliczne pracy sieci. Prowadzi również do jej wtórnego zanieczyszczenia. Do powszechnie stosowanych metod przeciwdziałania tym zjawiskom należą czyszczenie i płukanie przewodów. Czynności te realizowane są zarówno w systemie planowym jak i w sytuacjach wymagających doraźnej interwencji - w związku z remontami lub awariami. Autorzy zwracają uwagę na mnogość stosowanych przez poszczególnych eksploatatorów sieci wodociągowych metod płukania i czyszczenia przewodów. Na tle krótkiej ich prezentacji przedstawiają 3 nowe metody płukania hydraulicznego. Metody te, znajdujące się wciąż na etapie studialnym, autorzy opracowali pod kątem eksploatacji przewymiarowanych sieci wodociągowych, ze szczególnym uwzględnieniem przyłączy i końcowych fragmentów sieci. Szczególny nacisk położono w tych metodach na oszczędność wody oraz poprawę skuteczności płukania przewodów.
EN
The exploitation of water supply network should provide the proper hydraulic conditions of the system and maintaining the required quality of water. The hydraulic conditions of the network are influenced directly by the process of sedimentation of pollutants, which also leads to secondary pollution of water. The cleaning and flushing of conduits are widely known as the methods of countermeasure. These activities are undertaken in the planed system as well as ad hoc actions in emergency situations. The Authors put attention on the multiplicity of used methods of cleaning and flushing of conduits. The short description of known, popular methods is the background for the presentation of the three new ones, developed by the Authors. The presented new methods, which are still in the study, pilot phase, were developed especially for the conditions of oversized networks, particularly it's final parts. The special attention was put on water saving and improvement of the process of conduits flushing.
PL
Z doświadczeń eksploatacyjnych wielu Wodociągów w kraju wynika, że niejednokrotnie podejmowane działania modernizacyjne w Zakładzie Uzdatniania Wody, mimo znaczącej poprawy jakości wody na wyjściu z ZUW, nie pozwalają uzyskać zadowalających parametrów u odbiorców. Niejednokrotnie zdarza się, że woda u odbiorców nie odpowiada obowiązującym przepisom.
PL
Monitoring w nowoczesnych przedsiębiorstwach eksploatujących systemy wodociągowe jest niezbędny dla utrzymania prawidłowego poziomu świadczenia usług. Przy prawidłowym doborze urządzeń i dobrze rozwiązanym systemie monitoringu można bardzo łatwo i precyzyjnie kontrolować, regulować , a w razie potrzeby wykrywać i eliminować nieszczelności w systemie wodociągowym. Dzięki danym uzyskanym z monitoringu można dokładnie planować i wdrażać konkretne czynności eksploatacyjne jak również minimalizować straty wody i straty finansowe w przedsiębiorstwie.
EN
Monitoring in modern water distribution companies is essential to keep high quality service. If equipment is correctly chosen and monitoring system is well designed then we have possibility to control, regulate and if necessary find and eliminate leakages. Obtained data allows planning and executing certain exploitation actions as well as minimizing water and cash loses in company.
PL
Przenoszenie zanieczyszczeń w środowisku zurbanizowanym odbywa się również poprzez system wodociągowy [Guan i inni, 2006; Preis i Ostfeld, 2006]. Jednocześnie jego sprawę działanie warunkuje jakość życia w tym środowisku [Mays 2000; Turgeon i inni, 2004]. Skutki zanieczyszczenia wody w tym systemie dotyczą z reguły dużych grup odbiorców [Kwietniewski, i inni, 2007], stąd niezwykle ważne jest ograniczanie ich źródeł.
PL
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Chrzanowie to beneficjent, który pomyślnie zrealizował wsparty środkami Funduszu Spójności projekt pn. "Gospodarka wodna w Chrzanowie". Inwestycja komunalna realizowana na terenie trzech gmin powiatu chrzanowskiego obejmowała swoim zakresem realizację dziewięciu zadań (dwóch usługowych i siedmiu wykonawczych), które w efekcie umożliwiły przebudowę systemu wodociągowego, wykonanie dodatkowej sieci kanalizacji sanitarnej, oraz rozbudowę i modernizację jednej z czterech oczyszczalni ścieków działających na obszarze działania Spółki.
PL
W ostatnich latach w Polsce coraz częściej do dezynfekcji wody stosowany jest dwutlenek chloru. O wyborze tego właśnie dezynfekanta decyduje m.in. jego wysoka skuteczność, trwałość w systemie dystrybucji zapewniająca dobre zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem oraz znacznie mniejsze ryzyko powstawania szkodliwych ubocznych produktów dezynfekcji. Dwutlenek chloru ma właściwości wybuchowe, ale rozwój nowych bezpiecznych technik jego wytwarzania i możliwość kontroli nad pracą generatorów i całej instalacji powodują, że coraz więcej stacji uzdatniania wody rezygnuje z zastosowania chloru i zastępuje go właśnie dwutlenkiem chloru.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.