Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reakcja krzemoalkaliczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Reaktywność alkaliczna kruszyw ze złóż polodowcowych
PL
Z wielu czynników przyczyniających się do degradacji betonu korozja alkaliczna bezpośrednio wiąże się ze składem mineralnym kruszywa. Jest ona wynikiem reakcji między niektórymi minerałami zawierającymi koloidalną lub kryptokrystaliczną krzemionkę a alkaliami zawartymi głównie w cemencie. W celu oceny potencjalnej reaktywności dwóch rodzajów kruszywa ze złóż polodowcowych z północno-wschodniej Polski wykorzystano długotrwałą metodę badawczą opisaną w PN-B-06714-34:1991+Az1:1997 oraz przyspieszoną metodę RILEM AAR-2.
EN
Among many factors causing concrete degradation, alkaline corrosion is directly related to the aggregate mineral composition. Alkaline corrosion is the result of a reaction between some minerals containing colloidal or cryptocrystalline silica and the alkali hydroxides, which originate mainly from Portland cement. In order to assess the potential reactivity of two types of aggregates from post-glacial deposits in north-eastern Poland, a long-term procedure described in the Polish Standard PN-B-06714-34:1991+Az1:1997 and the accelerated procedure RILEM AAR-2 were used.
PL
Praca przedstawia badania wpływu mielonego, odpadowego perlitu ekspandowanego na przebieg reakcji reaktywnej krzemionki w kruszywie z wodorotlenkami sodu i potasu. W badaniach stosowano pokruszone szkło kwarcowe jako kruszywo reaktywne oraz naturalne kruszywo reaktywne zawierające radiolaryt. Przeprowadzone w pracy badania pokazały, że dodatek mielonego odpadowego perlitu ekspandowanego zmniejsza w znacznym stopniu ekspansję spowodowaną reakcją kruszyw zawierających aktywną krzemionkę z wodorotlenkami sodu i potasu. W przypadku obu kruszyw stwierdzono zmniejszenie ekspansji próbek zapraw poddanych działaniu roztworu wodorotlenku sodu według zmodyfikowanej metody opisanej w normie ASTM C1260. Badania zapraw i zaczynów z dodatkiem mielonego odpadowego perlitu ekspandowanego potwierdziły właściwości pucolanowe tego odpadu. Większa zawartość fazy C-S-H, powstająca w zaczynie z perlitem, jak również zmniejszenie przepuszczalności oraz zawartości wodorotlenku wapnia w zaczynie, są najprawdopodobniej przyczyną większej odporności zapraw na korozję kruszywa wywołaną reakcją reaktywnej krzemionki z wodorotlenkami sodu i potasu.
EN
Paper presents the results of the influence of ground waste expanded perlite on the mitigation of alkali - silica reaction in cement mortars investigation. Crushed quartz glass was used as a reactive aggregate. As a natural reactive aggregate radiolarite was used. Obtained results have shown, that addition of ground waste expanded perlite to mortars containing reactive aggregates resulted in significant reduction of alkali - silica reaction. Expansion of mortars soaked in sodium hydroxide at 80°C, according to modified ASCT C1260 standard was markedly lower comparing to the reference samples, without perlite addition. Examination of mortars and pastes with ground waste expanded perlite addition confirmed its pozzolanic properties. Increased C-S-H phase content together with decreased permeability of the mortars and decreased calcium hydroxide content, are most probably the reasons for enhanced durability of perlite bearing mortars towards alkali - silica reaction.
PL
Przedstawiono wyniki analizy petrograficznej 20 kruszyw łamanych z różnych regionów Polski, przeprowadzonej na cienkich szlifach analizowanych pod mikroskopem w świetle przechodzącym. Próbki kruszyw grubych frakcji do 16 mm pochodziły ze skał litych oraz ze złóż polodowcowych z zakładów produkcji kruszyw, łamanych stosowanych do betonu. Ocenę składu mineralnego kruszyw, mającą na celu rozpoznanie składników szkodliwych, przeprowadzono z uwagi na zawartość reaktywnych minerałów krzemionkowych, m.in. opalu, krystobalitu, trydymitu, chalcedonu, wielkość kryształów (skryto- i mikrokrystaliczny kwarc) oraz kwarcu w stanie naprężeń. Zastosowanie metody petrograficznej na cienkich szlifach pozwoliło na wstępną kwalifikację do kategorii potencjalnie reaktywnej lub reaktywnej. Uzyskane wyniki badań stanowią wstępną informację o przydatności kruszyw jako składników betonu bądź o skierowaniu ich do dalszych szczegółowych badań lub ich odrzucenia.
EN
The paper presents the results of the petrographic analysis of 20 aggregates from different regions of Poland, carried out on thin section analyzed under a microscope in transmitted light. Samples of coarse aggregate fractions up to 16 mm came from the production of crushed aggregates from solid rocks and glacial deposits. Evaluation of the mineral composition of the aggregate regarding to recognition of the harmful component was made due to content of reactive silica minerals: including opal, cristobalite, tridymite, chalcedony, or size of quartz crystals: crypto- or microcrystalline quartz and quartz in stress state. Application of petrographic identification of thin sections allowed for preliminary qualification of aggregate to potentially reactive or reactive category. The results support the decision about suitability of aggregate as components of the concrete or refer them for further detailed research or reject them.
4
Content available remote Cementy niskoalkaliczne w ofercie handlowej Górażdże Cement S.A.
PL
W artykule omówiono właściwości cementów niskoalkalicznych NA produkowanych przez Górażdże Cement S.A. w świetle wymagań norm PN-EN 197-1, PN-B-19707 oraz Ogólnych Specyfikacji Technicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przedstawiono również korzyści wynikające ze stosowania cementów niskoalkalicznych NA w składzie betonu wraz z kierunkami zastosowania.
EN
In the paper properties of low-alkaline cements from Górażdże Cement S.A. trade offer were discussed in relation to requirements of following standards PN-EN 197-1, PN-B-19707 and technical specification of the General Directorate for National Roads and Motorways. The benefits of application of low-alkaline cements with application direction were also presented.
PL
Możliwość wystąpienia reakcji alkalicznej wodorotlenków sodu i potasu (Alkali Silica Reaction, ASR) w betonowych osłonach reaktorów wymaga szczególnej ostrożności przy doborze składników betonów do realizacji programu energii jądrowej w Polsce. Uszkodzenia osłon reaktorów w USA i w Belgii wskazują kierunki niezbędnych badań, [1-3]. W badaniach przedstawionych w artykule zastosowano kruszywa o dużej gęstości (osłabianie promieniowania gamma): magnetytowe, barytowe oraz hematytowe oraz kruszywo o wysokiej zawartości wody związanej (absorpcja promieniowania neutronowego) – kruszywo serpentynitowe. Przeprowadzono badania mikroskopowe kruszyw na cienkich szlifach w celu identyfikacji potencjalnie szkodliwych minerałów z uwagi na zagrożenie ASR, oraz przyspieszone i długotrwałe badania w celu określenia potencjalnej reaktywności alkalicznej tych kruszyw. Wyniki badań wykluczyły możliwość stosowania kruszywa hematytowego do betonów osłonowych. Wyniki badań odnośnie do wykorzystania dostępnych kruszyw specjalnych tworzą podstawy projektowania bezpiecznych osłon w warunkach krajowych.
EN
The possibility of Alkali-Silica Reaction ASR in concrete shields in nuclear reactors in Poland requires particular attention in selection of concrete compositions. Damages in reactors in the USA and in Belgium may serve as indication for necessary investigations. In the research programme the high density aggregates were tested (for control of gamma radiation): magnetites, barites and hematites, as well as aggregates with high proportion of bound water – serpentinites – for absorption of neutrons. Microscope analyses of aggregates on thin sections enabled to identify potentially dangerous minerals with respect to ASR. Accelerated and long term tests in order to determine potential reactivity of special aggregates were carried on also. The test results indicated clearly that hematites should be excluded for application in concrete shields. The safe aggregates available on the market were defined for application in the shields in Polish conditions.
PL
W pracy zbadano wpływ klinoptylolitu naturalnego i zawierającego jony NH4+ na ekspansję zapraw wywołaną reakcją wodorotlenków sodu i potasu z reaktywnym kruszywem żwirowym. Doświadczenia wykazały, że 20% dodatek klinoptylolitu naturalnego początkowo zmniejsza ekspansję, jednak po 1170 dniach wyniosła ona 0,162%. Dodatek klinoptylolitu, w którym jony sodu i potasu częściowo były zastąpione jonami NH4+ zmniejszył natomiast ekspansję zapraw po tym czasie do 0,004%. Natomiast ekspansja zapraw bez klinoptilolitu wynosiła 0,76 %. Uzyskane wyniki świadczą, że stosowanie klinoptylolitu zawierającego jony NH4+ niezwykle efektywnie zmniejsza ekspansję wywołaną reakcją wodorotlenku sodu i potasu z reaktywnym kruszywem.
EN
In the work the effect of natural clinoptilolite and containing NH4+ ions, after ions exchange, on the expansion of alkalis with reactive gravel reaction has been examined. The experiments have shown that addition of 20% of natural clinoptilolite firstly decreases expansion, but after 1170 days it increases to 0.162 %, The addition of clinoptilolite with NH4+ ions, partially substituting Na+ ions, the diminution of expansion to 0.004% has caused. However, the expansion of the mortars without clinoptilolite addition was reaching 0.76%. The experimental results for mortars with clinoptilolite containing NH4+ ions were showing that this addition has the effect of decreasing this expansion very effectively.
7
Content available remote Reaktywność alkaliczna kruszywa
PL
Clinoptilolit jest zeolitem, który ma właściwości pucolanowe oraz zdolność do wymiany jonów, co pozwala mu na immobilizację jonów sodu i potasu w zaczynie cementowym. Dzięki temu jony te nie mogą brać udziału w reakcji z krzemionką w kruszywie, powodującej zniszczenie betonu. W artykule zbadano wpływ tych właściwości clinoptilolite na ograniczanie niekorzystnej ekspansji betonu, związanej z reakcją wodorotlenków sodu i potasu z krzemionką w kruszywie. Najlepszą metodą oceny ograniczenia wpływu tej reakcji na właściwości zaprawy jest zmniejszenie ekspansji próbek, zawierających reaktywne kruszywo. Przeprowadzenie takich badań wykazało korzystny wpływ clinoptilolitu na zmniejszenie tej ekspansji. Ponadto stwierdzono, że poddanie tego zeolitu działaniu jonów NH4+ zwiększa jego aktywność.
EN
Clinoptilolite is a zeolite, which has pozzolanic properties and ion exchange ability which enables the immobilization of sodium and potassium ions in cement paste. For this reason these ions cannot participate in the reaction with silica in aggregate, resulting in the concrete destruction. In the paper the impact of these properties on the reduction of unfavorable expansion of concrete, caused by the alkali silica reaction. The best method to establish the reduction of the impact of this reaction on the mortar properties is to determine the expansion of these mortars containing reactive aggregate. These studies have shown the beneficial effect of clinoptilolite on reducing this expansion. Moreover, it was found that modifying this zeolite with NH+4 ions increases its activity.
PL
Betony w konstrukcjach osłonowych przed promieniowaniem jonizującym muszą być wykonywane w sposób szczególnie staranny, aby spełniały wszystkie wymagania, nie tylko skutecznego osłabiania różnorodnego promieniowania, ale także trwałości. W artykule przedstawiono wyniki badań składu mineralnego kilku kruszyw barytowych, stwierdzając w jednym obecność cristobalitu. Kruszywo to, badane zgodnie z normą ASTM C1260-07 okazało się reaktywne. Stwierdzono także, że przedłużenie czasu badania do 56 dni, dostarcza dodatkowych informacji o reaktywności kruszyw i może stanowić podstawę do wykluczenia ich stosowania w betonach osłonowych.
EN
Concretes for the shields against ionizing radiation should be produced with particular care to satisfy all requirements, not only effective attenuation of different radiation but also assuring sufficient durability. In the paper the results of mineral compositions examination of four barite aggregates, in one of which cristobalite was found. This aggregate was reactive, according to ASTM C1260-07 requirements. It was also shown that the prolongation of the time of aggregates immersion in NaǀOH solution to 56 days, gives additional information about their reactivity, and can be the basis for evaluation of their applicability in concrete shields.
10
Content available remote Zagrożenia korozyjne podkładów kolejowych, cz.1
PL
W pracy omówiono podstawowe przyczyny powstawania uszkodzeń podkładów strunobetonowych. Zwrócono uwagę, że przyczyną korozji wewnętrznej może być reakcja wodorotlenków sodu i potasu z krzemionką w kruszywie. Jednak głównym zagrożeniem betonu w przypadku jego obróbki cieplnej, jest opóźnione powstawanie ettringitu. Występuje ono w przypadku większej od 0,6% zawartości rozpuszczalnych alkaliów w cemencie, wyrażonych jako ekwiwalent sodowy Na2Oe. Należy podkreślić, że zawartość rozpuszczalnych w wodzie związków sodu i potasu jest mała w kruszywie, co powoduje wprowadzenie do betonu około 0,4 kg/m3 Na2Oe w przypadku stosowania granitu lub bazaltu. Ekspansja betonu i towarzyszące mu zniszczenie tego kompozytu, jest największe w przypadku wyższej od 70oC temperatury obróbki cieplnej oraz stosowania cementu o dużych wczesnych wytrzymałościach. Wniosek z przeglądu literatury jest taki, że oba te najbardziej prawdopodobne mechanizmy wewnętrznej korozji betonu, wymagają stosowania cementu o niższym od 0,6% ekwiwalencie sodowym Na2Oe.
EN
In the paper the basic causes of deterioration of concrete sleepers are discussed. One of the causes of concrete damage can be the alkali silica reaction. However, the main mechanism of concrete deterioration, in the case of it heat treatment, is the delayed ettringite formation. It can occur in the case of higher than 0.6% of Na2Oe content of total alkali present in cement, which assures the soluble alkalis content of about 0.4%. The content of soluble alkalis in aggregate is low and this component introduce to concrete about 0.4 kg/m3 of Na2Oe, in the case of usage of granite and basalt. The concrete expansion is the highest if the heat treatment is at temperature higher than 70°C, and the rapid hardening cement is applied. The conclusion of the literature analysis is that both internal corrosion of concrete need the usage of cement with the sodium equivalent lower than 0.6% of Na2Oe.
11
EN
Results of the research on alkali-silica reaction in the presence of calcareous fly ash are presented in the paper. Cements containing different calcareous fly ash quantity, including addition of other non-clinker cement constituents, i.e. siliceous fly ash, granulated blast furnace slag and ground limestone, were examined. Measurements of hardening mortars and concrete linear changes, performed according to ASTM standards, were used to evaluate the influence of calcareous fly ash on mitigation of alkali-silica reaction (ASR) . The significance of chosen chemical and physical properties of calcareous fly ash in suppressing AS R expansion was also analyzed. Authors indicated that proper quantities of calcareous fly ash may improve the resistance of mortars and concrete to alkali-silica reaction.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań reakcji alkalia-reaktywna krzemionka z kruszyw w obecności popiołu lotnego wapiennego. Badano cementy zawierające zróżnicowaną ilość popiołu lotnego wapiennego w swoim składzie, w tym z dodatkiem innych nieklinkierowych składników cementu, tj. popiołem lotnym krzemionkowym, granulowanym żużlem wielkopiecowym oraz zmielonym kamieniem wa piennym. Wpływ popiołu lotnego wapiennego na przebieg reakcji alkalia-krzemionka prowadzono poprzez oznaczenie zmian liniowych twardniejących zapraw i betonów według procedur zawartych w normach ASTM. Przeanalizowano także wpływ wybranych właściwości fizykochemicznych popiołu lotnego wapiennego w ograniczaniu ekspansj i wywołanej reakcją alkalia-krzemionka. Autorzy wykazali, że popiół lotny wapienny dodawany w odpowiedniej ilości do składu cementu i/lub betonu może zwiększać odporność zapraw i betonu na korozję alkaliczną.
PL
Ignimbryt jest miękką skałą wulkaniczną stosowaną w historycznych budowlach, a obecnie wykorzystywaną również do wykonywania elewacji budynków. W pracy zbadano wpływ dodatku ignimbrytu, perlitu, pumeksu i zeolitu na ekspansję zapraw wywołaną reakcją alkaliów z krzemionką. W pracy zastosowano przyspieszoną metodę podaną w normie ASTM C1260. Cement portlandzki zastępowano dodatkiem wspomnianych pucolan w ilości 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40%. Uzyskane wyniki pokazały, że ekspansja zapraw malała wraz ze wzrostem zawartości tych pucolan. Wykazano, że 30% dodatek ignimbrytu może ograniczać ekspansję wywołaną reakcją alkaliów z krzemionką. Ponadto stwierdzono, że spośród zbadanych pucolan zeolit jest najbardziej skutecznym dodatkiem ograniczającym ekspansję.
EN
Ignimbrite is a soft volcanic rock which was generally used in historical buildings and as an plaster of contemporary buildings. In this study the effect of ignimbrite, perlite, pumice and zeolite powders addition on the mortars expansion caused by the alkali-silica reaction was investigated. The accelerated mortar bars test was applied according to ASTM C 1260. Ordinary Portland cement was replaced by aforementioned powders in the quantity: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, and 40%. The obtained results showed that the length change of mortar bars was decreasing with the increasing content of natural pozzolanas. It was determined that the ignimbrite powder replacing 30% of cement can controi the ASR expansion. Moreover, it was found that zeolite powder is the most effective pozzolana to reduce the ASR expansion among other pozzolanas used in this study.
PL
Badanie stanu istniejących konstrukcji jest ważnym zadaniem inżynierskim. Wśród bardzo odpowiedzialnych konstrukcji są betonowe zapory wodne, które mogą być narażone na różnorodne procesy fizyko-chemiczne oraz na bardzo duże obciążenia, awarie zapór wodnych mogą zaś powodować olbrzymie szkody. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod obliczeniowych można, opierając się na niewielkiej ilości danych pomiarowych opisujących zachowanie się konstrukcji np. podczas napełniania lub opróżniania zbiornika, określić parametry materiałowe betonu, z którego zbudowana jest zapora. Podejście globalne może być uzupełnione przez lokalne, nieniszczące badania. W pracy przedstawione jest podejście, które wymaga wywiercenia w obszarach podejrzanych o degradację parametrów materiałowych dwóch niewielkich otworów (o średnicy kilku centymetrów i rozstawie osi rzędu kilkunastu centymetrów). Dokładny pomiar oraz analiza zmian średnicy pierwszego otworu wywołanych wywierceniem drugiego otworu oraz późniejszym obciążeniem ścianek drugiego otworu znanym ciśnieniem pozwala na określenie wybranych parametrów materiałowych oraz stanu naprężenia w materiale w otoczeniu obu otworów.
EN
The paper presents two approaches to identification of material properties of concrete in existing, large structures. The first, global approach enables identification of Young modulus in isotropic material in ten selected dam zones. The second one, local, enables the identification of local values of two Young moduli (horizontal and vertical under the orthotropic material assumption) and the local stress state.
14
Content available Analiza powstawania odprysków na tynku elewacji
PL
Analiza destrukcji elewacji obejmuje zagadnienia związane z procesami korozyjnymi zachodzącymi w betonie i prowadzącymi do obniżenia trwałości konstrukcji budowlanych, jak również mechanizmy, na drodze których „tylko” estetyka elewacji ulega wizualnemu pogorszeniu bez większego wpływu na trwałość całej konstrukcji. Najczęściej dotyczy to spękań i wycieków wywołanych reakcją ASR, pęknięć i odprysków związanych z korozją zbrojenia w betonie pod warstwą wyprawy tynkarskiej oraz przebarwień i wykwitów.
EN
Analysis of the destruction of the facade covers issues related to corrosion processes occurring in concrete and leading to a reduction in durability, construction, as well as the mechanisms through which "only" visual aesthetics of the facade is deteriorating without much affecting the stability of the whole structure. Most apply to cracks and leaks caused by reaction of the ASR, cracks and splinters associated corrosion of reinforcement in concrete under a layer of plaster and stains and efflorescence.
15
Content available remote Kruszywo jako przyczyna uszkodzenia betonu
EN
There have been examined some damages of two years old concrete when a lot of its pieces were detached from pavement. The detachment of concrete pieces as a result of aggregate swelling has been stated too when the cores drilled out from the pavement were immersed in water. Some concrete pieces detached from a ceiling slab have been also examined. There have been carried out DTA, DTG, XRD analyses of aggregate grains collected from the pavement and ceiling concretes. The reason of concrete damages was swelling of loamy minerals – illite and vermiculite contained in aggregate grains and the alkali aggregate reaction could have taken place in the ceiling slab.
16
Content available remote Rozpoznanie przyczyn reakcji kruszywa żwirowego z alkaliami w betonie
PL
Zbadano podatność kruszywa żwirowego na reakcję z alkaliami za pomocą trzech metod: a) zgodną z normą PN-92/B-06714-46, b) według ASTM C289-94 oraz c) ASTM C1260. Uzyskane wyniki pokazały, że pierwsza metoda pozwala zaliczyć kruszywo do grupy potencjalnie reaktywnej, natomiast obie metody zawarte w normach ASTM kwalifi kują badany żwir jako kruszywo reaktywne. Badania petrograficzne wykazały, że reaktywnymi składnikami badanego żwiru są: piaskowiec kwarcowo- glaukonitowy, wapień organodetrytyczny sparytowo-mikrytowy oraz metamorficzny łupek kwarcowo-piroksenowy o spoiwie opalowym.
EN
The potential gravel aggregate reactivity with alkalis was studied with three methods: a) according to Polish Standard PN-92/B-06714-46, b) according to American Standards ASTM C209-94 and c) ASTM C 1260. The results have shown, that according the first method the gravel can be ranked to potentially reactive aggregate, but the two method given in ASTM standard classify this gravel to the group of reactive aggregate. On the basis of petrographic examination the reactive components in the gravel are: quartz - glauconite sandstone, organo-dendritic, sparite - micrite limestone and metamorphous quartz - pyroxene shale with opal.
EN
The alkali-silica reaction is one of those reactions that cause the concrete destruction. The question of the alkali-aggregate reaction has not been fully explained as yet. This paper presents the outline of the reaction mechanism, and discusses the most common methods of investigating the reactivity of aggregates and of aggregate-cement mixtures. The ideal testing method should be fast, simple, precise and accurate. None of the accessible methods combine all those assumptions. The paper presents the evaluation of the applied methods.
PL
Od roku 2009 w ramach projektu strukturalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego" prowadzony jest program badawczy dotyczący możliwości wykorzystania krajowych zasobów popiołów lotnych wapiennych w polskim przemyśle cementowym i betonowym. W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań realizowanych w projekcie, które dotyczą badań korozji alkalicznej ASR betonu z cementów z dodatkiem mineralnym popiołu lotnego wapiennego. Przedstawiono wyniki badań cementów z różnym udziałem popiołu lotnego wapiennego w cementach według normy cementowej PN-EN 197-1. Niniejszy artykuł obejmuje omówienie metod badania reakcji ASR oraz wstępne wyniki pomiarów ekspansji alkalicznej w betonie z cementów z popiołem lotnym wapiennym.
EN
Since 2009 research program for implementation of domestic calcareous fly ash in polish cement industry is carried on under Structural Project. In the paper initial results of one of main Project subjects - alkali corrosion ASR examination of concrete made of cements with calcareous fly ash have been presented. Results of cements with various calcareous fly ash content in cements according to PN-EN 197-1. Standard have been shown. In the article presentation of ASR examination methods and first alkali expansion measurements of mortars made of cements with calcareous fly ash are given.
PL
Przedstawiono model matematyczny procesu degradacji chemicznej w elementach betonowych wskutek reakcji alkalia-krzemionka, a także odkształceń przez nią spowodowanych. Model uwzględnia sprzężenie zjawisk cieplno-wilgotnościowych, chemicznych i ewolucji właściwości materiału wskutek zachodzącej reakcji. Oparty jest on na mechanice wielofazowych ośrodków porowatych. Krótko omówiono równania bilansu masy, pędu i energii, równanie kinetyczne reakcji alkalia-krzemionka oraz związki konstytutywne i fizyczne wykorzystywane do modelowania reakcji w zmiennych warunkach klimatycznych. Pokrótce przedstawiono rozwiązanie numeryczne układu równań za pomocą metody elementów skończonych. Zaprezentowano przykłady walidacji eksperymentalnej modelu na podstawie opublikowanych wyników badań doświadczalnych.
EN
A mathematical model of degradation process of concrete structures due to alkali-silica reaction is presented. The model takes into account variable hygral, thermal, chemical and mechanical loads. Some examples of the model application for analyzing development of the alkali-silica reaction are presented.
EN
A mathematical model of combined action of hygro-thermal, chemical and mechanical loads is proposed to describe chemical degradation of concrete due to ASR. The model is based on mechanics of multiphase reactive porous media. The mass-energy- and momentum balance equations, as well as constitutive and physical relationships necessary for modelling the ASR in variable environmental conditions, are presented. A method for their numerical solution with the finite element and finite differences methods is described. The proposed mathematical model is validated by comparing the simulation results with some published experimental data concerning hygro-thermal processes and ASR expansion of concrete specimens in different hygro-thermal conditions, both constant and variable in time.
PL
Zaproponowano model matematyczny równoczesnego oddziaływania czynników cieplno-wilgotnościowych, chemicznych i mechanicznych do opisu degradacji chemicznej betonu, wywołanej reakcją alkalia-krzemionka. Model ten bazuje na mechanice wielofazowych reaktywnych ośrodków porowatych. Przedstawiono równania bilansu masy, energii i pędu oraz związki konstytutywne i fizyczne, które są niezbędne do modelowania przebiegu reakcji alkalia-krzemionka w zmiennych warunkach środowiskowych. Opisano metodę numerycznego rozwiązania równań modelu za pomocą metod różnic skończonych i elementu skończonego. Zaproponowany model matematyczny został zwalidowany przez porównanie wyników symulacji komputerowych z opublikowanymi danymi doświadczalnymi, które dotyczą przebiegu procesów cieplno-wilgotnościowych i pęcznienia próbek betonowych w różnych warunkach higro-termicznych, zarówno stałych, jak i zmiennych w czasie.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.