Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  związki żelaza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Analysis of the bottom sediment composition in the shallow, polimictic Goczalkowice dam reservoir demonstrated that the amounts of Mn and Fe compounds determined did to a small extent only exceed the level of their geochemical background. Spatial distribution of iron and manganese content in the Goczalkowice dam reservoir was developed on the basis of the bottom sediment composition studies for the reservoir. There is an evidence of both natural and anthropogenic origin of the two elements. Correlations between their presence and the content of granulometric bottom sediment fractions, organic matter amount, depth of the measuring points as well as concentration of other trace elements (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) in the sediments were developed. Statistical testing allowed for identification of varying statistical strength between the content of Fe and Mn and fi ne bottom sediment fractions. Three groups of measuring points identified in the dam reservoir substantially differed from each other by Fe and Mn bottom sediment content. In addition, differentiation in their concentration along longitudinal transects of the dam reservoir was demonstrated.
PL
Przeprowadzone badania składu osadów dennych w płytkim, polimiktycznym Jeziorze Goczałkowickim wykazały, że oznaczone ilości związków żelaza i manganu tylko w niewielkim stopniu przekraczały poziom ich tła geochemicznego. Na podstawie badań składu osadów dennych Jeziora Goczałkowickiego opracowano rozkład przestrzenny zawartości związków żelaza i manganu w czaszy zbiornika. Stwierdzono zarówno naturalne, jak i antropogeniczne pochodzenie obu tych pierwiastków. Opracowano współzależności między ich obecnością a zawartością frakcji granulometrycznych osadów, ilością związków organicznych, głębokością punktów pomiarowych, a także zawartością innych metali śladowych (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) w osadach. Za pomocą testów statystycznych wskazano na różną siłę statystyczną współzależności między zawartością żelaza i manganu a zawartością drobnych frakcji osadów dennych. Wydzielono trzy grupy punktów pomiarowych w zbiorniku zaporowym, istotnie różniących się między sobą zawartością związków żelaza i manganu w osadach dennych. Wykazano także zróżnicowanie zawartości tych metali w osadach wzdłuż podłużnych transektów zbiornika zaporowego.
EN
Oxidative degradation of a model environmental pollutant, p-Aminophenol (PAP), in aqueous solution has been investigated in an environmentally friendly advanced oxidation Fenton process. Effects of various operating parameters such as pH of solutions, dosage of hydrogen peroxide and ferrous ions, initial PAP concentration and temperature on the degradation of PAP have been studied using a batch stirred ceil. Degradation kinetics for this pollutant was also investigated to determine the apparent rate constants (min-1)- The optimum conditions for the degradation of PAP solution (200-500 mg/dm3) were found to be pH = 3.0, 2400 mg H2O2dm, 300 mg Fe2+/dm3, 30°C. Under the optimum conditions, the degradation efficiency of PAP was 75% after 50 min of reaction. It was observed that process parameters play a major role in the overall degradation process.
EN
In 416 sediment samples taken from the deepest waters of 260 lakes located within the following Lake Districts: Greater Poland, Pomeranian and Masurian, the content of Cu, Ca, Mg, Fe, Mn, K, Na, P and S was determined by the ICP-OES method and the content of the Total Organic Carbon (TOC) was determined by the coulometric titration method. The analyses revealed that in the majority of tested samples, the Cu content did not exceed 50 mg/kg and that the geometric mean of the copper content is 13 mg/kg, and thus it is much higher than the geochemical background for aquatic sediments in Poland. The high dependence determined between the Cu content in sediments and the concentration of Al, K, Mg, S and TOC and a weaker correlation between the Cu concentration and the content of P and Fe indicate that copper in sediments is primarily related to the organic matter and clay minerals and, to a lesser extent, to phosphates and iron compounds. The variation in the copper content in sediments of different Lake Districts and also the variation in the present correlations were observed.
PL
W 416 próbkach osadów pobranych z głęboczków 260 jezior Pojezierzy: Wielkopolskiego, Pomorskiego i Mazurskiego oznaczano zawartość Cu, Ca, Mg, Fe, Mn, K, Na, P i S metodą ICP-OES oraz zawartość węgla organicznego (TOC) metodą kulometrycznego miareczkowania. Analizy wykazały, że w większości zbadanych próbek zawartość Cu nie przekraczała 50 mg/kg, a średnia geometryczna zawartość miedzi wynosi 13 m/kg i jest znacznie wyższa od tła geochemicznego dla osadów wodnych Polski. Stwierdzona wysoka zależność między zawartością Cu w osadach a stężeniem Al, K, Mg, S i węgla organicznego oraz słabsza korelacja między stężeniem Cu a zawartością P i Fe wskazuje, że miedź w osadach związana jest przede wszystkim z materią organiczną oraz minerałami ilastymi, a w mniejszym stopniu z fosforanami i związkami żelaza. Zaobserwowano zróżnicowanie w zawartości miedzi w osadach różnych pojezierzy, a także zróżnicowanie w występujących korelacjach.
EN
Sorption capacities of low-moor peats and Neogene clays from the overburden of lignite beds in Central Poland for Cr(III) ions as chloride and metalorganic complex ions have been investigated. The binding mechanisms and sorption parameters were determined based on the Freundlich and Langmuir nonlinear sorption isotherms. The sorption capacities of studied materials for Cr(III) ions depended on their properties (porosity, average pore diameters, specific surface area and content of Fe hydroxyoxides) as well as charge of Cr(III) ions, functional groups and their diagonal lengths. Cr(III) ions from chlorides were bound onto sorbents via Coulomb attraction and by Fe hydroxy-oxides. However the complex Cr(III) ions were bound to the sorbent surface via hydrogen bonds between the dye -OH groups and =O of the sorbent functional groups. The equation parameters of sorption isotherms indicate cooperative heterogeneous adsorption at low Cr(III) concentrations and chemisorption at high Cr(III) concentrations
EN
This paper presents the results of oxidation of zinc concentrates containing various iron compounds. Using the thermogravimetry and thermal analysis methods it was shown that the influence of the iron form affects the thermal oxidation process. They influence the rate of, oxidation of zinc sulphide and consequently the resulting rate of oxidation of the concentrate.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań utleniania koncentratów cynku zawierających różne związki żelaza. Wykorzystując metody termograwimetrii i analizy termicznej wykazano wpływ formy występowania żelaza na efekty cieplne utleniania. Rzutują one na szybkość utleniania siarczku cynku i związaną z tym szybkość utleniania koncentratu.
EN
This study presents a microscopy investigation of chalcopyrite surface product layers formed in concentrated cupric chloride solutions, similar to those used in the HydroCopper® process. The physical appearance as well as chemical composition of chalcopyrite reaction product layer was studied as a function of pH (from 1 to 3) and leaching time. Microscopic methods, such as stereo-optical microscopy, scanning electron microscopy (SEM) analyses and X-ray diffraction analyses were applied. To study the chalcopyrite reaction product layers, mineral surface was leached either at open circuit potential (OCP) or treated by anodic polarization. It was shown that at lower pH values a gray elemental sulfur layer was the prevailing phase in the reaction product layer even with longer (22 h) leaching times. With increasing pH (up to from 2 to 3) the reaction product layer became more yellow-brown, and consisted mainly of FeOOH. However, also elemental sulfur was observed at higher pH. At pH 1 the thickness of the reaction product layer increased from ca. 1 to 9 μm with increasing leaching time up to 22 hours. At pH 2 the layer grew up to ca. 10 μm and at pH 3, up to ca. 14 μm.
PL
W pracy przedstawiono badania mikroskopowe warstw powierzchniowych na chalkopirycie utworzonych w stężonych roztworach chlorku miedzi(II), które stosuje się w procesie HydroCopper®. Badano fizyczną postać oraz skład chemiczny produktów reakcji na chalkopirycie jako funkcji pH (od pH 1 do 3) oraz czasu ługowania. Zastosowano metody mikroskopowe takie jak stereo-optyczną, scanningowo-electronową (SEM) oraz rentgenowską. W celu zbadania produktów reakcji, powierzchnia mineralna była ługowana przy otwartym obwodzie potencjału (OCP) lub traktowana przez anodową polaryzację. Wykazano, że przy niskich wartościach pH dominującą wśród produktów reakcji fazą jest szara siarka elementarna istniejąca nawet po długich (22 godziny) czasach reakcji. Wraz ze wzrostem pH (do 2 lub 3) produkty reakcji stawały się bardziej zółto-brązowe i składały się głównie z FeOOH, jednakże siarkę elementarną obserwowano także przy wyższych pH. Przy pH 1 grubość warstwy wzrastała do około 1 -9 μm i rosła wraz z czasem ługowania do 22 godzin. Przy pH 2 grubość warstwy rosła do około 10 μm, a przy pH 3 do około 14 μm.
PL
Degradacja środowiska przyrodniczego i zwiększająca się świadomość społeczna są przyczyną nasilania się w ostatnich latach prac nad zagadnieniami oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Jedną z propozycji jest zastosowanie metody roztwarzania metali w połączeniu z procesem napowietrzania. Jony metalu wprowadzone są do roztworu na skutek korozji, zastępując stosowane dotychczas w procesie koagulacji dozowanie koagulantu. Podobnie jak w procesie ko-agulacji obserwuje się wytrącanie osadów zawierających między innymi związki fosforu. Część żelaza pozostaje w roztworze w formie rozpuszczonej lub koloidalnej (problem ten występuje podczas stosowania wszystkich metod strąceniowych). Aby zmniejszyć wtórne zanieczyszczenie związkami żelaza ścieków oczyszczanych metodą roztwarzania metali zaproponowano połączenie jej z procesem napowietrzania. Celem pracy było określenie, jak napowietrzanie wpłynie na efekt usuwania związków fosforu ze ścieków. Badania przeprowadzono w układzie dynamicznym z zastosowaniem ścieków syntetycznie preparowanych. Stwierdzono, iż napowietrzanie ścieków spowodowało dalszy wzrost efektywność usuwania fosforu i to zarówno w formie ortofosforanowej (o 46%-96%), jak fosforu ogólnego (o 16%-26%). Uzyskane wyniki wskazują na zasadność zastosowania procesu napowietrzania, celem zmniejszenia stężenia związków żelaza w odpływających ściekach. Zastosowanie napowietrzania ścieków po procesie oczyszczania metodą roztwarzania metali pozwoliło zmniejszyć stężenie żelaza w odpływie o 22-50%, nie powodując pogorszenia efektów usuwania związków fosforu.
EN
The gradual degradation of the environment and the increasing social awareness of it has resulted in the intensification of work on the issues related to household sewage treatment in the recent years. One of the proposed methods is metal digestion combined with aeration. Metal ions are introduced into the solution as a result of corrosion, replacing the previously used coagulant feeding in the process of coagulation. Similarly as in coagulation, we observe the precipitation of sludge containing, among others, phosphorus compounds. Part of the iron remains in the solution in a dissolved or colloidal form (this problem occurs in all methods involving precipitation). In order to reduce secondary pollution of sewage with iron compounds, a combination of this method with aeration was proposed.The aim of this paper was to determine how aeration would influence the results of removing phosphorus compounds from sewage.The tests were conducted in a dynamical system with the use of synthetically prepared sewage. It was noted that the aeration of sewage caused a further increase in the effectiveness of phosphorus removal, both in the form of orthophosphates (by 46%-96%) and general phosphorus (by 16%-26%). The obtained results indicate that the use of aeration in order to reduce the concentration of iron compounds in the sewage effluent is well-founded. The aeration of sewage after the purification by means of metal digestion allowed to lower the concentration of iron in the final effluent by 22-50%, without decreasing the effectiveness of removing phosphorus compounds.
EN
On analyzing the efficiencies of conventional groundwater treatment processes, as well as the efficiency of coagulation when used to remove iron compounds, the following became obvious: the products of Fe(II) oxidation to Fe(III) which formed in the course of the aeration process were not able to build settleable agglomerates, thus inhibiting their effective removal by sedimentation and filtration. The occurrence of high Fe(III) concentrations which was paralleled by the presence of organic pollutants (COD) suggested that some portions of these organics formed complexes with iron, and that the complexes were dispersed to a great extent. It seemed therefore advisable to include the coagulation process into the treatment train for the groundwater (after intensive aeration) in order to enhance iron removal. The efficiency of coagulation depended on the type of the coagulant used and increased with the increasing dose. Of the coagulants tested (alum, ferric sulphate, polyaluminium chloride PAX-XL 60 and lime), polyaluminium chloride yielded the highest removal efficiencies for iron compounds, coloured matter, turbidity and COD.
EN
The objective of the study was to examine the efficiency of iron and manganese removal for groundwater with the use of various oxidants. Pilot-scale experiments were run direct at the water intake. The oxidizing agents of choice were atmospheric oxygen and pure oxygen. Consideration was given to the problem of how the method of oxidation affected iron and manganese content and head loss variations. Of the two oxidants tested, pure oxygen was found to yield higher efficiencies of iron and manganese removal. The use of pure oxygen as an oxidizing agent should therefore be recommended.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.