Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fazowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono sposób realizacji robót torowo-podtorzowych wraz z robotami towarzyszącymi zrealizowanych w 2018 roku w ramach kontraktu „Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku Drzeńsko – Kostrzyn” w ramach zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra wraz z łącznicami nr 821 i 822”, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego zarządzania kontraktem i użyciem nowoczesnych technologii i rozwiązań dotyczących wymiany torów, naprawy podtorza czy przebudowy sieci trakcyjnej i systemu sterowania ruchem kolejowym.
EN
The article presents the method of implementing track and track works along with accompanying works carried out in 2018 in the frames of the contract “Replacing the track structure with accompanying works on the section Drzensko - Kostrzyn as part of the task” Modernization of railway line No. 273 on the section Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Dolna Odra with the connectors lines No. 821 and 822” with particular emphasis on modern contract management and the use of modern technologies and solutions for track replacement, railroad bed repair or reconstruction of the overhead contact line and railway traffic control system.
PL
Współczesna technologia dąży do maksymalnej efektywności wytwarzania z zachowaniem odpowiedniej dokładności wytwarzanych elementów. Załamywanie krawędzi realizowane standardowymi metodami może być czasochłonne. Fazowanie narzędziami samoczynnymi, dostępnymi na rynku, nie gwarantuje odpowiedniej dokładności wymiarów i właściwości fazek, szczególnie w produkcji seryjnej. W pracy przedstawiono ideę fazowania narzędziem posiadającym ostrze z płozą ślizgową, napinane sprężyną śrubową. Pokazano proces konstrukcji tego narzędzia. Zaprezentowano jego końcową wersję oraz wybrane wyniki fazowania tym narzędziem. Pokazano główne zalety takiego fazownika wraz z jego wadami, a także zasugerowano możliwe dalsze usprawnienia konstrukcji narzędzia, które mogą wady te wyeliminować.
EN
Modern technology strives to maximum productivity while maintaining the correct accuracy of manufactured components. Chamfering of the edges by standard methods increases the production time. Chamfering with self-acting tools available on the market does not guarantee the proper dimensions and properties of the chamfer, especially in mass production. This paper presents the idea of chamfering by the tool with a sliding blade and tensioned with helical spring. The construction processes of this tool have been shown. Its final version and selected chamfering results are presented. The main advantages of such a chamfer with its disadvantages are shown, and further possible improvements to the design of the tool, which can eliminate disadvantages, are suggested.
PL
Problemem, który może generować znaczne koszty oraz zwiększać czasochłonność procesów technologicznych, są czynności związane z fazowaniem i gratowaniem krawędzi obrobionych wcześniej przedmiotów. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku obróbki masowej, kiedy ważne jest utrzymanie wysokiej efektywności wytwarzania. Dotychczas stosowane narzędzia do fazowania krawędzi, których konstrukcja opiera się na sprężyście umocowanych ostrzach, mają tę wadę, że wielkość i regularność wykonywanej fazy są uzależnione od zakłóceń losowych, np. zmiennych właściwości materiału półfabrykatu. Problem ten nasila się w przypadku kształtowania przedmiotów z materiałów plastycznych lub kompozytowych w obecności nieregularnych wypływek i zadziorów. W pracy omówiono proces konstrukcji i finalną wersję narzędzia do fazowania, wykonanego w wariancie z ostrzem ze zintegrowaną płozą ślizgową i napinanego sprężyną piórową. Omówiono wybrane wyniki fazowania tym narzędziem.
EN
One of the problems that generate significant costs and increase the time consuming process of the process is the chamfering and deburring the edges of previously machined objects. In the case of mass processing it is particularly important to maintain high efficiency of production. The size and regularity of the made phase subjected to random disturbances such as the variable properties of the material of the semi-finished product are indicated as disadvantages of existing tools for chamfering the edges which design is based on the elastically mounted blades. This problem arises when objects made from plastic or composite materials are machined in the presence of irregular spikes and burrs. This article discusses the construction process and presents the final version of the chamfering tool with a blade with integrated sliding skid tensioned by leaf spring. The selected chamfering results obtained with this tool are discussed.
PL
Jednym z problemów, które generują znaczne koszty oraz zwiększają czasochłonność procesów technologicznych, są czynności związane z fazowaniem krawędzi obrobionych wcześniej przedmiotów. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku obróbki seryjnej i masowej. Dostępne na rynku rozwiązania konstrukcyjne narzędzi do fazowania z ostrzami sprężystymi nie dają możliwości regulowania wielkości wykonywanych fazek. W pracy zamieszczono nową konstrukcję fazownika, w którym płytka skrawająca jest zamocowana w kasetce napinanej sprężyną. W celu możliwości regulowania wielkości fazki w kasetce została zaprojektowana płoza ślizgowa. Omówiono również zalety i wady prezentowanej konstrukcji wraz z możliwościami dalszych usprawnień.
EN
The chamfering of the edges of previously machined parts is one of the problems that generates significant costs and increases the time consuming process. This problem is particularly important in lot and mass processing. The chamfering tools with resilient blades available on the market do not offer the ability to adjust the size of the chamfer. In this paper a new chamfering tool design, in which the cutting insert is fixed in a spring-loaded cassette is presented. In order to adjust the size of the chamfer, a sliding skid has been designed in the cassette. The advantages and disadvantages of the presented construction along with the possibilities of further improvements are also discussed.
5
Content available remote Elementy sprężyste fazowników samoczynnych
PL
Przedstawiono wymagania, możliwości i uwarunkowania techniczne zastosowania różnych rodzajów sprężyn w fazownikach samoczynnych. Podano zalecenia do doboru sprężyn dla różnych rozwiązań konstrukcyjnych narzędzi.
EN
The paper presents requirements, opportunities and technical conditions to use different types of springs in self-acting beveling tools. They were given instructions to the selection of springs for various tools design solutions.
EN
The paper presents the some aspects of the optimization of filler metals consumption in the production of welded steel structures. Correct choice of beveling method can allow to decrease cost of production and increase quality. The review of calculation methods of filler metal consumption at the design stage was carried out. Moreover, the practical examples of amount of filler metals calculation were presented and analyzed. The article also contain examples of mobile apps which are makes it easy to see welding costs in just a few seconds. Apps as well as simple excel spreadsheets with correct mathematic equations allows to optimize welding process.
7
Content available remote Identyfikacja obciążeń narzędzia podczas fazowania stopu lotniczego AMS6265
PL
Stosowanie w przemyśle lotniczym materiałów trudnoobrabialnych, takich jak stale nierdzewne czy Inconel, wiąże się z koniecznością opracowania wydajnych metod ich obróbki oraz doboru odpowiednich parametrów procesu. W artykule opisano badania, których celem było wyznaczenie sił występujących podczas frezowania trudnoobrabialnego stopu lotniczego oraz analiza ich zmian pod wpływem zużycia narzędzia. Otrzymane wyniki pozwoliły również na ocenę zmienności składowych sił skrawania oraz ich wartości przypadających na poszczególne krawędzie fazownika. Ponadto przedstawiono metodykę pomiarów oraz sposób przetwarzania danych pomiarowych. W tym celu wykorzystano środowisko LabVIEW, w którym przygotowane autorskie oprogramowanie pozwala na obliczanie cech rejestrowanych sygnałów pomiarowych również w czasie rzeczywistym. Możliwa jest więc identyfikacja obciążeń podczas frezowania na podstawie zarejestrowanych sygnałów sił i momentu obrotowego podczas badań z wykorzystaniem czteroskładowego siłomierza.
EN
Hard alloys application such as Stainless steel and Inconel in aircraft industry make us to develop a new more productive cutting method and to selection of adequate cutting parameters. The article describes research aimed at determination of the forces generated during hard machining alloy milling and analysis of the tool wear for the forces variation. The test results also allowed for the evaluation of the variability of individual components of the cutting forces and their values in respective edges cutting tool. The article presents the methodology of measurement and data processing method of measurement. To accomplish used Labview environment in which prepared proprietary software allows you to calculate the characteristics of the recorded measurement signals in real time. It is thus possible to identify strain during milling on the basis of the registered signals of torque and forces using a four component dynamometer.
8
Content available remote Automatyzacja fazowania i zatępiania krawędzi uzębień kół zębatych
PL
W artykule przedstawiono krytyczną analizę obecnie spotykanych metod automatyzacji fazowania i zatępiania krawędzi uzębienia kół zębatych. Na tej podstawie zaproponowano nową metodę, która bazuje na wykorzystaniu pięcioosiowego centrum obróbkowego. Sformułowano zależności analityczne, które umożliwiają wyznaczenie współrzędnych punktów charakterystycznych, tj. punktu początkowego i końcowego linii ewolwentowej zęba oraz punktu początkowego i końcowego linii przejściowej, która definiuje linię dna wrębu. Na tej podstawie można zdefiniować ścieżkę narzędzia i opracować program CNC. Omówiono narzędzia ścierne i wiórowe do wykonywania zatępień zębów twardych i faz zębów miękkich. Geometria tych narzędzi istotnie wpływa na ścieżkę (tor) narzędzia. Przedstawiono także wyniki pierwszych eksperymentalnych prób fazowania krawędzi uzębień na centrum obróbkowym DMU 60MB.
EN
The paper presents a critical analysis of actual used methods os automation of edge chamfering and rounding of gear wheels. Based on the analysis a new method was proposed using a five-axis machining centre. Analytical relationships were formulated which make possible to calculate the characteristic points, it means, the starting point and finishing point of involutes line of the teeth and starting point and finishing point of passing line, which defines the line of bottom kerf. Having all the points somebody has a possibility to generate a path of cutting tool and the CNC program. Except that the cutting and abrasive tools for edge chamfering and rounding of gear wheels were discussed. Geometry of such tools has an important influence on the cutting tool's path. Some preliminary results of experimental examples of edge chamfering and rounding, using machining centre type DMU 60MB were shown.
PL
W artykule przedstawiono fazowanie w światłowodzie 19-rdzeniowym domieszkowanym Nd3+. Przeanalizowano wpływ parametrów materiałowych i geometrycznych aktywnego światłowodu 19-rdzeniowego oraz wpływ odchylenia od uzgodnionej fazy promieniowania na współczynnik jakości wiązki laserowej w obszarze dyfrakcyjnym dalekiego pola. Współczynnik jakości wiązki laserowej w wytworzonym światłowodzie wynosi BQF = 0,71, gdzie V = 2,4, d = 18 žm. Wykorzystując opracowany model generacji supermodu w wielordzeniowym laserze włóknowym zbadano wpływ sprzężenia między rdzeniami na różnicę fazy promieniowania w poszczególnych rdzeniach w czasie rozwoju akcji laserowej. W rezultacie przeprowadzonych analiz numerycznych zaprojektowano i wytworzono dwupłaszczowy 19-rdzeniowy światłowód domieszkowany jonami neodymu. Ponadto, zmierzono jego widmo luminescencji oraz obraz pola dalekiego.
EN
In the paper, the phase-locking of the 19-core optical fibre doped with Nd3+ is presented. The influence of material and geometrical parameters of the active 19-core optical fibre and phase deviation on the beam quality factor of the laser beam in the far-field diffraction region has been analysed. The beam quality factor of the manufactured multicore fibre equals BQF = 0.71, when V = 2.4 and d = 18 žm. Based on a developed model of supermode generation in the multicore fibre laser, the impact of the coupling value between the cores on the difference in radiation phases between particular emitters during the development of the laser action was considered. As a result of the conducted analysis, a double-clad 19-core optical fibre doped with neodymium ions has been designed and manufactured, and its luminescence spectra and far field diffraction pattern have been measured.
PL
W artykule przedstawiono warunki generacji wzajemnie koherentnego promieniowania w wielordzeniowych światłowodach aktywnych, stosowanych do budowy laserów włóknowych dużej mocy. Przeanalizowano zależność kształtu obrazu dalekiego pola od częstotliwości znormalizowanej i średnicy rdzeni 5-rdzeniowego światłowodu aktywnego. Wykazano wpływ sprzężenia między rdzeniami na fazowanie promieniowania, a w konsekwencji możliwość uzyskania generacji supermodu.
EN
In the paper the conditions of the phase - locked generation in multicore optical fibres for high power fibre lasers are presented. The influence of normalized frequency and cores diameter in the active five core optical fibre on the Fraunhofer diffraction pattern is analyzed. The simulation results indicate that the phase-locked (supermode) generation depends on the coupling coefficient between cores.
PL
Dzięki bogatej ofercie producentów drzwi mogą stać się doskonałym elementem dekoracyjnym pomieszczenia. Duża liczba sposobów wykończenia drzwi pozwala dopasować je do wnętrza o dowolnym charakterze.
PL
Szlifowanie krawędzi szkła płaskiego jest prawie tak stare jak samo jego wytwarzanie. W początkowym okresie używano do tego naturalnego kamienia. Metoda ta praktykowana jest do dziś w zakładach o długoletnich tradycjach szklarskich i wymaga dużych umiejętności manualnych szlifierza i długiego czasu. Odkąd wprowadzono do obrotu narzędzia z nasypem diamentowym proces ten stał się niezmiernie precyzyjny i szybki. Dzięki temu rozwinęła się możliwość obrabiania szkła na centrach numerycznych. Tarcze diamentowe mają szerokie zastosowanie w zatępianiu krawędzi szkła przed procesem hartowania jak też szlifowaniu, fazowaniu oraz grawerowaniu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.