Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  competitiveness of enterprises
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: The purpose of the article was to make an attempt to determine the development opportunities of entities concentrated in specific social and economic conditions of the clusters of the Świętokrzyskie region. The entities operating in clusters are sectorally and geographically concentrated, creating inter-organisational cooperation networks using the factors of common location. Common location factors can be catalysts and inhibitors of the development of entities in clusters, thus they determine the behaviour and strategic responses of the cluster. Design/methodology/approach: The research process used the case study method. Strategies for increasing the competitiveness of entities are created by building multilevel interorganisational relations. These ties take on the character of clusters. Entities seek new competitive opportunities in a global cooperation network and take advantage of location advantages. Findings: Integrating into clusters creates new competitive opportunities, innovative opportunities and eliminates location defects. Scenarios for the development of clusters, together with the determinants of the competitive success of entities, will be described in the organic concept of cluster creation. The new concept of creating clusters was observed on the competitive success of the Świętokrzysko-Podkarpackie Construction Cluster INNOWATOR and Grona Targowe Kielce. Research limitations/implications: The presented analyses and assessments are forms of conceptual reflection that will be verified in the undertaken empirical research of entities operating in the Świętokrzyskie clusters. The results of conducted research on the competitiveness of business entities operating in clusters will be presented in subsequent publications. Practical implications: Inter-organisational relationships through cluster structures shape the competitiveness and innovation of enterprises, which plays a key role in the globalising world. Location advantages and disadvantages are factors supporting competitiveness. Social implications: The methods of supporting and developing inter-organisational relations constitute recommendations for entities creating strategies for increasing competitiveness. The examination and assessment of the advantages and disadvantages of the location of entities is an important source of information for managers of organisations functioning in inter-organisational relations. Originality/value: The article is practical help for managers of organisations who are looking for opportunities to increase competitiveness in building cluster structures and who want to bypass the threats arising from location factors.
PL
Zachodzące w przedsiębiorstwach usługowych procesy innowacji są źródłem efektywności oraz osiągniętej przewagi konkurencyjnej. W artykule uzasadniono konieczność stosowania innowacji w procesie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Wskazano na potrzebę analizy innowacyjności w zakresie strategicznym, jako procesu, który powinien być zespolony z polityką przedsiębiorczości organizacji. Ponadto opisano znaczenie innowacji w zarządzaniu strategicznym oraz przedstawiono wyniki badań empirycznych, które wskazują na rolę innowacji w procesie implementacji strategii organizacji.
EN
Place in service enterprises innovation processes are a source of efficiency and the achieved competitive advantage. The article presents the need for innovation to the process strategic management of the company. The need of the analysis innovation in the field of strategic, as a process that should have been incorporated in the enterprise policy of the organization. Furthermore, it describes the importance of innovation in strategic management and presents the results of empirical studies that point to the role of innovation in the process of implementing the strategy of the organization.
3
Content available remote The mechanism of building competitiveness through strategic partnering
EN
The paper assumes that strategic partnering, as one of the more mature forms of inter-organisational cooperation, is also an effective method of support for strategic activities of enterprises. In the light of the above, the use of strategic partnering in processes aimed at enhancing their competitiveness was proposed. The aim of the analyses is to identify and systematic the key actions in the mechanism of building competitiveness through strategic partnering of enterprises. For its implementation, a review of literature in the field of theory of organisation, theory of cooperation and partnering as well as theory of competitiveness was carried out. Empirical research to verify the initial theoretical assumptions was also conducted. Quantitative research (surveys) and qualitative research (extended case studies) was carried out. The study was based on the research procedure modelled on forecasting methods of searching for solutions to organisational problems, i.e. on creative (lateral) thinking. As a result, the algorithm of building competitiveness through mature strategic partnering was formulated and recommendations were made as to the possibility of its practical use.
PL
W opracowaniu przyjęto, że partnerstwo strategiczne, będąc jedną z bardziej dojrzałych form współpracy międzyorganizacyjnej, jest też skuteczną metodą wsparcia działań strategicznych przedsiębiorstw. Zaproponowano w związku z powyższym wykorzystanie go do procesów podnoszenia ich konkurencyjności. Jako cel analiz postawiono zidentyfikowanie i usystematyzowanie kluczowych działań mechanizmu kształtowania konkurencyjności poprzez partnerstwo strategiczne przedsiębiorstw. Dla jego realizacji przeprowadzono przegląd literatury z zakresu teorii organizacji, teorii współpracy, teorii partnerstwa oraz teorii konkurencyjności. Zrealizowano także badania empiryczne mające na celu zweryfikowanie wstępnych założeń teoretycznych. Przeprowadzono zarówno badania ilościowe (ankietowe), jak i jakościowe (rozszerzone studia przypadków). Badania osadzono na procedurze badawczej wzorowanej na prognostycznej metodyce poszukiwania rozwiązań problemu organizatorskiego, a więc myśleniu twórczym (lateralnym). W ich wyniku sformułowano algorytm budowy konkurencyjności poprzez dojrzałe partnerstwo strategiczne oraz rekomendacje co do możliwości jego praktycznego wykorzystania.
PL
Postępujący rozwój gospodarczy oraz wzrost konkurencji rynkowej wymagają od przedsiębiorstw prowadzenia efektywnych działań zmierzających do jak najlepszego zaspokajania potrzeb klientów w sposób konkurencyjny, a zarazem zyskowny. Niezbędne jest przy tym takie postępowanie, który zmniejszy ryzyko, z jakim ma do czynienia każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą. Sprzyja temu obsługa klienta, która jest podstawowym i jednocześnie wieloaspektowym pojęciem w logistyce. Dokonując przeglądu literatury można zauważyć, że logistyczna obsługa klienta postrzegana jest jako zdolność zaspokajania wymagań oraz oczekiwań klientów, głównie co do miejsca i czasu zamawianych dostaw, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych form aktywności logistycznej, w tym transportu, magazynowania, zarządzania zapasami, informacją oraz opakowaniami. Stanowi jeden z najważniejszych elementów strategii firmy.
EN
Constantly changing market conditions are forcing companies to take steps to change the approach to the customer. This approach should be sufficiently flexible to each client had a feeling that is the most important, and the created tenders should take into account their needs and expectations. The emphasis on professionalism handling manifested in meeting the standards, clearly it affects customer satisfaction throughout the stage of the logistics process. Establishing standards is a confirmation of consistency and accuracy operate. It should be noted that the increasing customer awareness is forcing companies to look for newer and newer sources of competition. The age-old means of influence declined in importance, and therefore began to pay special attention to the logistics customer service. It has become an excellent area to increase customer satisfaction through: increasing the availability of products, convenient time of delivery, convenience of placing orders, after sales service, etc. Apart from policy formulation support, develop standards and continuous control and monitoring of the process, if the company does not will introduce changes whose aim is to eliminate errors arising in the organization, and do not begin to treat the customer as a source of benefits for the company, implementation of the system of submitting the proper handling the customer will be impossible. The purpose of business is to strive for compliance with customer expectations.
EN
The thesis statement enclosed in this dissertation was following: the strategic partnering should be accepted as a determinant dynamically shaped competitiveness of modern enterprises. The author has taken an attempt of defining and structuring construct strategic partnership by proposing an algorithm testing its maturity and role in shaping the competitiveness of the organization. Testing solutions and tools was being realized on a group of micro, small and medium sized enterprises (SME). Recognizing its size, the diversity of needs and possibilities belonging to these types of businesses the analysis were performed not only for SMEs in general, but for each of these groups separately. The research problem was enclosed in the form of two research questions. The objectives of the paper covered the following areas: scientific, methodological and utilitarian. Five detailed hypotheses were proposed to clarify the main hypothesis. Ten research tasks were accepted to revise them. The tasks were realized by studying domestic and foreign literature, as well as qualitative (extended case studies) and quantitative (surveys) empirical studies conducted in SMEs. Some studies carried out in a dynamic manner, in the longitudinal research form. The work is a theoretical – empirical monograph and consists of five chapters, the introduction, the summary and the attachments. The theoretical study allowed the identification of circumstances and indications, as well as the identification of activities, processes and base areas for the dynamic development of enterprises competitiveness, including SMEs. They also gave the basis for identifying characteristics and key areas of decision-making related to the processes of mature strategic partnering building. On this basis a theoretical “model shaping competitiveness through maturity of strategic partnering of enterprises” and the accompanying tools for its operationalizing were created. The model was verified by empirical studies. It was used as a tool to identify and assess the maturity of the strategic partnering of surveyed SMEs. The model was modified to suit the abilities and needs of SMEs, it was based on the collected data of the preliminary version. The result was an aspirational model and algorithm of operationalizing activities. They were the basis of the characterization, mapping and evaluation maturity of strategic partnering, which was practiced by the surveyed SMEs (descriptive approach).The author also proposed the general conclusions, suggestions for further research and work. The recommendations for the use of emergent approaches were to increase SMEs competitiveness through their strategic partnering maturity. The model also helped with the purpose study of the selected companies. The final output such as: the profiles of the maturity their partnering, the lists of comparison their track action on strategic partnering, the general development path and the changes in the competitive potential for the tested micro, small and medium-sized companies was gained. The analysis allowed to conduct the positive verification both detailed hypothesis and the main one. In conclusion, the author expressed the hope that the dissertation would lead to a better understanding of contemporary shaped enterprises competitiveness and improve the knowledge about the strategic partnering. Besides, the proposed tools facilitated the monitoring, the evaluation and the improvement of processes taking place in the organizations.
PL
Główną przesłanką publikacji jest realne zagrożenie długofalowego utrzymania pozycji konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa promowe na rynku przewozów pasażersko-towarowych na Morzu Bałtyckim. Jest to spowodowane rosnącymi kosztami eksploatacyjnymi promów oraz niezbędnymi nakładami inwestycyjnymi i oczekiwanym wzrostem cen paliwa o zawartości 0,1% siarki, w związku z wdrażaniem, w warunkach trwającego kryzysu gospodarczego, nowej dyrektywy siarkowej Parlamentu Europejskiego. Treścią artykułu jest przedstawienie koncepcji badań mających na celu stworzenie modelu systemowej, wielokryterialnej oceny wpływu dyrektyw środowiskowych Parlamentu Europejskiego na sytuację ekonomiczną i działalność operacyjną przedsiębiorstw żeglugi promowej na Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektywy siarkowej, na przykładzie linii żeglugowych Świnoujście – Skandynawia Po upadku znaczących sektorów polskiej gospodarki morskiej oraz zahamowaniu przemysłowej, miastotwórczej i regionotwórczej funkcji portów morskich należy poszukiwać nowych rozwiązań pozwalających na utrzymanie i rozwój sektora usług transportowych i portowych, które będą konkurencyjne w stosunku do portów i przedsiębiorstw promowych operujących na Morzu Bałtyckim w relacji Polska – Skandynawia, ze szczególnym uwzględnieniem linii żeglugowych Świnoujście – Skandynawia.
EN
The critical premise for the publication is a real risk of losing the competitive position, in the long run, by ferry operators on the Baltic market of passenger and cargo traffic. This risk is due to growing costs of ferry operation, required investment effort and expected rise of prices of fuel with 0.1% sulphur content, related to the implementation of the new sulphur directive passed by the European Parliament, all falling on the time of economic downturn. The article presents concept of scientific research undertaken to create a model of a systems, multicriteria assessment of the impact of European Parliament's (EP) environmental directives on the economic situation and operations of ferry operators in the Baltic, particularly considering the sulphur directive, and examining the Świnoujście – Scandinavia shipping lines. After the collapse of leading sectors of Polish maritime economy and the reduction of industrial, city-forming and region-forming functions of seaports, we should seek new solutions aimed at maintaining and developing the area of transport and port services that will be competitive to ports and ferry companies operating in the Baltic Sea on Poland – Scandinavia routes, particularly shipping lines between Świnoujście and Scandinavian harbours.
PL
W artykule ujęte są zagadnienia związane z poziomem vi jakością obsługi klienta na konkurencyjnym rynku usług logistycznych. Ocena poziomu obsługi klienta jest dokonana z punktu widzenia podmiotów oferujących usługi logistyczne jak i podmiotów korzystających z usług firm spedycyjno-transportowologistycznych.
EN
Problems connected with the level and quality of customer service on the competitive market of logistic services has been discussed in the article. The assessment of the level of customer service has been done according to business entities offering logistic services and entities using services of transport, shipping and logistic companies point of view.
PL
W artykule poruszono kwestię znaczenia wiedzy we współczesnych przedsiębiorstwach jako istotnego elementu będącego częścią przewagi konkurencyjnej. Wskazano na wagę kooperacji środowiska naukowego i przedsiębiorstw. Na koniec podkreślono trudności z zastosowaniem omawianego podejścia w przedsiębiorstwach.
EN
The article deals with the importance of knowledge in today’s enterprises. The importance of knowledge as an essential element of being part of a competitive advantage. Pointed to the importance of cooperation between research and businesses. At the end highlighted the difficulty of using this approach in enterprises.
PL
Konkurencyjność jest obecnie aspektem, którym przedsiębiorstwa są bardzo zainteresowane. Wszelkimi sposobami oraz dostępnymi możliwościami starają się umacniać swoją pozycję na konkurencyjnych rynkach. Staje się to możliwe poprzez zdobywanie certyfikatów jakości, wdrażanie nowych metod zarządzania czy też rozszerzanie swojej działalności poprzez proces fuzji i przejęć. Logistyka wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw w zdobywaniu pozycji liderów na rynkach usług. W dobie globalizacji przewaga konkurencyjna będzie po stronie tych, którzy wykażą się lepszym refleksem w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb, oczekiwań konsumentów. W niniejszej pracy poruszony zostanie temat wykorzystania logistyki w kontekście uzyskania prze-wagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na podstawie literatury wielu znawców logistyki oraz opracowań w postaci raportów oraz badań naukowych.
PL
Artykuł przedstawia wiązkę problemów związanych z wpływem logistyki zwrotnej na konkurencyjność przedsiębiorstw. Wskazano na główne obszary wiążące się ściśle z logistyką zwrotną, takie jak: ekonomia zrównoważonego rozwoju, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zarządzanie strategiczne. W czasach gdy nastąpiła deprecjacja podstawowych czynników zwiększania konkurencyjności, takich, jak jakość, cena, czas dostawy - logistyka zwrotna jest nowym źródłem osiągania przewagi konkurencyjnej. Firmy, które już dziś realizują strategię proekologiczną, nie muszą martwić się o jutrzejszy byt.
EN
This article presents duster of problems related with influence of reverse logistics on competitiveness of the firms. In times when depreciation of factor of escalation of basie competitiveness for example qulity, price, and time of supply there is new source of achievement of competitive superiority reverse logistics. Firms, which realize proecological stratégy today already, inust not be troubled about tomorrow life.
12
PL
W warunkach globalizacji gospodarki, silnej konkurencji na rynkach krajowych i międzynarodowych, zdolność do kreowania innowacji staje się coraz ważniejszym czynnikiem determinującym długookresową efektywność gospodarowania. Innowacje przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności towarów i usług, co decyduje o pozycji przedsiębiorstwa na rynku, a tym samym ma wpływ na jego konkurencyjność. Innowacyjność usług logistycznych w prostym ujęciu sprowadza się do oferowania klientom nowych usług i do poszerzania zakresu usług dotychczas świadczonych. W zależności od etapu rozwoju przedsiębiorstwa, na który wpływ mają umiejętności i kwalifikacje pracowników, zasoby rzeczowe i wyposażenie techniczne, oferuje ono klientom standardowe usługi logistyczne lub kompleksowe pakiety usług. Uwzględniając zasadnicze cele innowacji, wśród których szczególnie istotny jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, w artykule przeanalizowano związek innowacyjności usług logistycznych świadczonych przez firmy TSL z dynamiką ich przychodów. Jakkolwiek dynamika przychodów jest tylko jednym z czynników wskazujących na wzrost konkurencyjności, to o jego wyborze przesądziła syntetyczna forma artykułu.
EN
In conditions of globalization the ability to create innovation becomes more and more important factor determining effectiveness of economic processes. Enterprises for better fitting for requirements of markets and changing environment must introduce innovations. They contribute to incrementation of attractiveness of commodity and favor, which decide about position of firm in the environment and so has an influence on its competitiveness. Innovative of logistical favor is going to offer clients a new favors and widen range showed so far. This, what differentiates logistical favor and simultaneously shows their innovative is a range of operation offered is within the confines of basic favor – transport and storage. Innovative of logistical favor has been followed on example of TSL enterprise. taking into consideration purposes of innovations among which is incrementation of competitiveness of enterprise on market, they analyzed the relation of innovative of logistical favor with the dynamics of income of researched firms. Dynamics of income is just one of factor showing incrementation of competitiveness, about its choice decided a synthetic form of this article.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące roli innowacyjności oraz konkurencyjności w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę i kierunki badań tych procesów w polskich warunkach gospodarczych. Wzrost skali globalizacji, a także duże znaczenie firm z sektora MSP w gospodarce polskiej uzasadniają celowość analizy uwarunkowań i barier innowacyjności oraz konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
EN
Development of SME in Poland reach stage at which innovation and competitiveness` improvement became important factors of success. The paper presents role of innovation and competitiveness for SME development and analyses Scientific research in this field conducted by Polish academic and R&D institutions.
14
Content available remote Analiza poziomu i determinant konkurencyjności MŚP w regionie sieradzkim
PL
Na konkurencyjność przedsiębiorstw wpływa wiele czynników (np. ceny produktów i usług, jakość produktów i usług, trwałe relacje z klientami, innowacyjny charakter wyrobu/usługi) W artykule przedstawiono analizę wyników badań empirycznych dotyczących konkurencyjności MSP z regionu sieradzkiego.
EN
Many factors influence the competitiveness of enterprises (e.g. prices of products and services, the quality of products and services, stable relations with clients, an innovative character of a product or service). The article presents an analysis of the results derived from empirical research concerning the competitiveness of SMEs from the Sieradz region.
PL
Klastry są porozumieniami firm kooperujących, ale i konkurujących ze sobą, połączonych wspólnym celem i przyczyniających się do zrealizowania zadań, dla których klaster utworzono. Nie ma wątpliwości, że klastry przyczyniają się do dynamizacji rozwoju regionów, zwłaszcza z dysparytetami, w tym - obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów, w których klastry zaczęły powstawać w latach siedemdziesiątych pokazują, że są to struktury wysoko innowacyjne, oparte na nowoczesnych technologiach i bazujące na nowoczesnych systemach zarządzania. Koncentracja celowo kooperujących przedsiębiorstw i instytucji oraz uniwersytetów jest wynikiem globalizacji i internacjonalizacji rynków, co wymusza osiąganie przewag konkurencyjnych na rynkach międzynarodowych.
EN
Clusters function as the result of close cooperation among enterprises which are realising the common goals and common tasks which cluster is organized for. There is no doubt that clusters accelerate the economic growth and development also in regions with socio-economic disparities and rural areas as well. Experiences of countries, which started with cluster organization in the middle of 1970s show that cluster structures base on innovations, high technologies and new, modern systems of management. Concentration of enterprises, institutions and universities which cooperate together is the result of globalization and market internationalization cluster structures help to firms and regions compete on international markets.
PL
Centra usług wspólnych, związane z np. finansami, HR (Human Resources - zasoby ludzkie) czy logistyką, przyczyniają się do zmniejszenia kosztów przedsiębiorstwa, wpływają także na poprawienie jakości usług. Dlatego przedsiębiorstwo może je zastosować w celu poprawienia efektywności prowadzonej działalności w okresie spowolnienia gospodarczego. Firma ma także szansę na dofinansowanie tworzenia lub rozbudowy centrów z funduszy unijnych. Tegoroczna alokacja środków na tego typu przedsięwzięcia przekracza 1 mld zł, a wnioski można składać w trybie ciągłym do jej wyczerpania.
EN
Shared services centers concerning e.g. finance, HR or logistics bring substantial costs optimization and improve quality of services for enterprises. Therefore, they are one of methods to be used by companies for improvement of business effectiveness during economic slowdown. Additionally, a company may obtain funding within the EU Funds for establishment or development of SSC. This year budget for such undertakings exceeds 1 billion PLN and grant applications can be submitted until it is not used beforehand.
PL
W artykule przedstawia się wyniki analizy zróżnicowania stawek podatku VAT w Polsce na tle krajów UE oraz ekonomiczne skutki obniżenia stawek tego podatku. Analiza stawek podatku VAT w krajach UE jest istotna głównie dlatego, że różnice stawek odbijają się na konkurencyjności produktów i usług, w zależności od kraju ich wytworzenia.
EN
This article presents the results of an analysis of VAT tax rate diversification in Poland relative to UE countries as well as the economic effects of lowering these tax rates. An analysis of VAT tax rates is essential mainly because differences in rates are reflected in the competitiveness of products and services depending on the country of origin.
PL
Dla osiągnięcia sukcesu w skali międzynarodowej, przedsiębiorstwo zarządzane z myślą o przyszłości powinno w swoich działaniach brać pod uwagę posiadane kluczowe kompetencje. Decydują one o pozycji strategicznej przedsiębiorstwa na rynku lokalnym i międzynarodowym oraz pozwalają na budowanie przewagi konkurencyjnej. W artykule scharakteryzowano kluczowe kompetencje przedsiębiorstw i ich cechy konkurencyjności. Opisano koncepcje budowy przewagi konkurencyjnej w oparciu o zidentyfikowane kluczowe kompetencje.
EN
In order to achieve the world wide success, the company focused on future should take into the consideration its key competences. They decide about the strategic position of the company on local and international market and help to build the competitive edge. The key competences of companies and their competitiveness feature are characterized. The concepts for building the competitive edge basing on identified key competence were described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.