Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intermetaliki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents test results of the oxidation of Ti-25Al-12Nb alloy taking into account the effect of surface roughness. Oxidation was carried out in air at the temperature of 800ºC. It was determined that the rise in surface roughness improves oxidation resistance. This paper characterizes the geometrical structure of the surface and the adhesion of the growing oxide layers.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań utleniania stopu Ti-25Al-12Nb rozpatrując wpływ chropowatości powierzchni. Utlenianie przeprowadzono w atmosferze powietrza o temperaturze 800ºC. Stwierdzono, iż wzrost chropowatości powierzchni sprzyja zwiększeniu odporności na utlenianie. W pracy scharakteryzowano strukturę geometryczną powierzchni oraz adhezyjność powstających warstw tlenkowych.
PL
Stopy, których mikrostrukturę stanowią uporządkowane fazy międzymetaliczne z układu Ti-Al stanowią perspektywiczny materiał inżynierski. W stopach tych zawierających 48+52% at. Al uzyskuje się szereg cennych właściwości, lecz nadal poszukuje się metod umożliwiających zwiększenie odporności na wysokotemperaturowe utlenianie. Niewystarczająca odporność na utlenianie jest spowodowana brakiem ochronnej warstwy AIŻO3. W warunkach wysokotemperaturowego utleniania stopy te charakteryzują się skłonnością do wytwarzania na powierzchni warstwy złożonej Z rutylu TiO2 (rys. 10), który nie gwarantuje właściwości ochronnych. Celem zapewnienia wysokotemperaturowej eksploatacji tych materiałów perspektywiczne wydaje się stosowanie odpowiednich powłok ochronnych. W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na utlenianie izotermiczne stopu Ti-46Al-7Nb-0,7Cr-0, 1 Si-0,2Ni Z naniesioną powłoką AlCrN. Materiałem referencyjnym był stop Ti-46Al-7Nb-0,7Cr-0,1Si-0,2Ni w stanie wyjściowym, bez naniesionej powłoki. Powłoka ochronna została naniesiona w procesie PVD. Próby izotermicznego utleniania w powietrzu przeprowadzono w temperaturze 900 i 950°C przez 250 h (rys. 9). Dokonano analizy uzyskanych wyników: składu chemicznego i fazowego naniesionej powłoki (rys. 5 18) oraz składu chemicznego powierzchni stopu z naniesioną powłoką po próbach utleniania (rys. 12 I 17). W przypadku utleniania stopu w stanie wyjściowym stwierdzono wyraźnie większe przyrosty masy i „zwłoczne” odpryskiwanie zgorzeliny. Naniesiona powłoka AlCrN zdecydowanie ograniczyła procesy odpryskiwania zgorzeliny oraz przyczyniła się do mniejszego przyrostu masy utlenianego stopu.
EN
Alloys with a microstructure consisting of ordered intermetallic Ti-Al phases are considered a prospective engineering material. These alloys, with a 48+52% at. Al content, allow one to obtain valuable properties, however, the methods for improving their resistance to high temperature oxidation are still being researched. Insufficient oxidation resistance is caused by the lack of a protective layer ofAIŻO3. In high temperature oxidation, these alloys are characterized by a tendency to form a surface layer consisting of rutile TiO2 (Fig. 10), which does not provide protective properties. In order to ensure high temperature application of these materials, using appropriate protective layers seem to be necessary. This article presents the results of research on the resistance to isothermal oxidation of Ti-46Al-7Nb-0,7Cr-0,lSi-0,2Ni alloy with an applied AlCrN layer. The reference material was a Ti-46Al-7Nb-0,7Cr-0,lSi-0,2Ni alloy in its initial state without any coating deposited. The protective coating was deposited by the PVD process. Attempts at isothermal oxidation in air were performed at 900 and 950°C during 250 h (Fig. 9). An analysis of the obtained results was made: chemical composition analysis, phase analysis of the deposited coating (Fig. 5 I 8) and chemical composition analysis of the alloy surface with the coating deposited after oxidation tests (Fig. 121 17). In the case of the alloy oxidation in the initial state, pronouncedly higher mass growth and “deferred” scale chipping were noticed. The deposited AlCrN coating significantly reduces spalling processes and makes for lesser mass growth of the oxidized alloy.
PL
W pracy przedstawiono możliwości rozdrabniania ziarna wlewków wykonanych ze stopu Fe-36Al-0,2Mo-0,05Zr-0,1C-0,02B (% at.) na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl, w warunkach jedno- i dwustopniowej przeróbki plastycznej na gorąco z wykorzystaniem technologii kucia swobodnego ze spęczaniem lub wydłużaniem, walcowania w walcach gładkich i w wykrojach oraz hydrostatycznego wyciskania. Pokazano, że znaczące rozdrobnienie mikrostruktury stopu jest możliwe w procesach przeróbki plastycznej na gorąco prowadzonych w metalowych osłonach w temperaturze ok. 1000°C. Największy efekt rozdrobnienia ziarna otrzymano po zastosowaniu walcowania w wykrojach i równoważnie po zastosowaniu hydrostatycznego wyciskania.
EN
The paper presents the possibility of grain refining of ingots made of intermetallic FeAl based alloy Fe-36Al-0.2Mo-0.05Zr-0.1C-0.02B (at. %) in conditions of one- and two-stage hot working with using flat die forging technology with upsetting or lengthening, hot rolling, shape rolling and hydrostatic extrusion. Showing that significant refinement of the alloy microstructure is possible in the process of hot working carried out in the metal shields at about 1000°C. The biggest effect of the grains refinning were obtained after shape rolling and equally after hydrostatic extrusion.
PL
Zaprezentowano możliwość wytworzenia laminatu aluminium-(aluminidki żelaza w osnowie aluminium) z wykorzystaniem jako komponentów folii aluminiowej i proszku żelaza. Uzyskane wyniki porównano z wcześniejszymi badaniami oddziaływania pomiędzy proszkami Al i Fe w podwyższonej temperaturze, metodą DTA, i efektami strukturalnymi obserwowanymi podczas prasowania proszków na gorąco, w próżni. Stwierdzono, że w zastosowanych warunkach zgrzewania dyfuzyjnego występuje samorozwijąjąca się wysokotemperaturowa synteza (SHS), która umożliwia powstanie struktury warstwowej, zawierającej zdyspergowany aluminidek żelaza.
EN
The paper presents the possibility of obtaining the laminate of aluminium with iron aluminides particle, by diffusion bonding. The aluminium foil and iron powder with granulation 325 mesh were used to the preparation of Al/Fe/Al packs with constant Fe content and different aluminium foil layers amount (fig. 2). The parameters of the diffusion bonding in heat-treating furnace were chosen on the basis of earlier own investigations of thermal effects and microscopic observations [5-8]. The exothermic effects during heating of mixture of aluminium and iron powders were measured by DTA method (fig. 1). SEM observations of hot pressed mixtures, showed the transformation of initial iron powder into the iron aliminide by two mechanisms - diffusional growth and self-propagating high-temperature synthesis (SHS) (fig. 3). The composite samples were obtained by heating of packets with configuration 16Al layers/Fe powder/16Al layers, 32Al layers/Fe powder/16Al layers, 64Al layers/Fe powder/16Al layers at the temperature range of 650-660 degrees of Celsius, time of 5-15 minutes. The evolution of macrostructure and microstructure of packs to the composite sample was presented (tab.1, figs 4-6). It was stated that after incubation period fine particles of Al3Fe were formed by SHS process. The intermetallic was surrounded with aluminium very closely. The microhardness of such composite layer was almost three times higher than welded aluminium foil (tab. 2). The amount of the layers of aluminium foil in the initial packets influenced on the final cross section of composite layered system.
EN
Alloys based on intermetallic phases from the Fe-Al system they belong to a group of high-temperature creep resisting materials of advantageous physicochemical and mechanical properties at an elevated and high temperature. In general, limitation on the capacity for a broad application of intermetals from the Fe-AI system, e.g. as an alternative to expensive alloy steels of specific properties, is their insufficient plasticity, which is a factor inhibiting further their development as constructional materiaIs. Under this study, research has been conducted on the capacity for forming alloys based on intermetallic phases from the Fe-AI system, via thermo-mechanical processing. In the present work, the possibility of forming FeAI-intermetallic-phase-based alloys in thermo-mechanical treatment (TMT) has been studied. After casting and annealing, alloy specimens were subjected to axial-symmetric compression in the GIeeble 3800 simulator in the range of 700-1200 C at 0.01, 0.1, 1.0, 10 S-1 strain rates. In order to analyze the proccsses which take place during deformation, the specimens after deformation were intensely cooled with water. Structural examination was carried out using light and electron microscopy. The impact of hot rolling process parameters on the structure of intermetallic-phase-based FeAI alloys and properties has bceen determined. The results will constitute the basis for modelling the structural changes in FeAI intermetallic alloy.
PL
W pracy oceniono możliwość kształtowania struktury i właściwości stopu na osnowie fazy międzymetalicznej z układu Fe-Al na drodze obróbki cieplno-plastycznej. Analizowano wpływ parametrów odkształcania na strukturę i technologiczną plastyczność stopu Fe-38% at. Al. Przeprowadzono próbę osiowosymetrycznego ściskania na symulatorze Gleeble 3800, dla zróżnicowanych parametrów odkształcania w zakresie temperatury 700-1200 C z prędkością odkształcenia [...]. Na podstawie analizy procesu ściskania próbki walcowano na walcarce kwarto i badano strukturę stopu po kolejnych etapach przetwarzania. Uzyskane wyniki badań będą stanowiły podstawę do opracowania technologii obróbki cieplno-plastycznej intermetalików z układu Fe-Al.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań struktury i składu wybranych stopów na osnowie fazy gamma TiAl. Badano mikroobszary zbliżone do granicy fazowej produkt utleniania - metaliczne podłoże. Utlenianie zarówno przebiegu izotermicznym, jak i cyklicznym wykonano w atmosferze powietrza. Wykazano, ze pierwiastki stopowe aktywnie wpływające w trakcie utleniania na skład chemiczny, fazowy oraz budowę metalicznego podłoża wywierają decydujący wpływ na żaroodporność badanych stopów. Szczególne miejsce ma niob, bowiem koncentrując się (w podłożu w pobliżu granicy fazowej ogranicza możliwość tworzenia się roztworu stałego [alfa] - Ti(Al, N, O), a jako pierwiastek betatwórczy w stosunku do tytanu promuje tworzenie fazy [Beta] -Ti(Al, N, O), o małej rozpuszczalności azotu i tlenu. Ogranicza to proces dordzeniowej dyfuzji pierwiastków międzywęzłowych, co spowalnia wzrost produktów utleniania.
7
Content available remote Wpływ aluminium na niektóre właściwości i strukturę staliwa
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości aluminium w granicach 6-22% na strukturę i podstawowe właściwości staliwa.
EN
Results of research into influence of aluminum content on basic properties and microstructure aluminum cast steel have been presented. Cast steel with aluminum content changing in range 6 – 22% have been researched.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.