Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  centrale wentylacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Zarówno przy projektowaniu, jak i regulacji instalacji przyjmuje się zazwyczaj, że przecieki wewnętrzne w centralach nie występują bądź są na tyle małe, że można je pominąć. Jednak w procesie projektowania i doboru urządzeń oraz rozruchu instalacji wentylacyjnych z centralami wyposażonymi w wymienniki do odzysku ciepła należy zwracać uwagę na kwestię ich szczelności. Wewnętrzne przecieki mogą bowiem powodować zwiększone zużycie energii elektrycznej, co wpływa na bilans energetyczny oraz spadek jakości powietrza wewnętrznego. W najbliższych dwóch latach spodziewane jest wprowadzenie zmian w prawie i normach uławiających identyfikację i rozwiązanie tych zagadnień na etapie projektowania instalacji i doboru central.
PL
Wentylacja mechaniczna staje się nieodzowna z uwagi na wysoką szczelność budynków. Z kolei wymagania przepisów budowlanych dotyczące energoefektywności budynków sprzyjają stosowaniu mechanicznej wentylacji regulowanej i odzysku energii z powietrza wywiewanego z budynków, a także korzystaniu z energii gruntu.
PL
Użytkownikom central wentylacyjnych pojęcie „filtr antysmogowy” jest zapewne już znane – rozwiązanie to ma poprawić pracę centrali pod kątem zapewnienia prawidłowej jakości powietrza w pomieszczeniu na przekór smogowi na zewnątrz. Jednak, choć idea nie jest nowa, „filtr antysmogowy” wciąż nie doczekał się prawnej czy normowej definicji.
PL
Smog stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi także w pomieszczeniach, do których dzięki wentylacji napływa powietrze zewnętrzne. Na terenach, gdzie występuje smog, trudno to powietrze zgodnie z nomenklaturą techniczną nazwać „świeżym” ze względu na wysokie stężenie drobnych pyłów i zanieczyszczeń chemicznych. Dlatego w wentylacji ogromną rolę mają obecnie do odegrania odpowiednio dobrane filtry.
PL
Dziś świat oczekuje dostarczania w krótkim czasie coraz to nowszych, lepszych i bardziej wydajnych rozwiązań technicznych. Rozwój urządzeń nie może być jednak okupiony zwiększeniem ich energochłonności. Powinien podążać w kierunku „ECO", a także kompatybilności z dostępnymi już na rynku rozwiązaniami - szczególnie w zakresie dostępu, nadzoru i zarządzania pracą urządzeń przez Internet. Producenci prześcigają się zatem w konstruowaniu urządzeń, które będą spełniać powyższe cechy.
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane aspekty eksploatacji central wentylacyjnych w budynku o niskim zapotrzebowaniu na ciepło znajdującym się w Katowicach. Zaprezentowano rzeczywiste przebiegi zmian wielkości strumienia powietrza nawiewanego i skomentowano sytuacje nietypowe, wskazując potencjalne źródła ich pochodzenia oraz efekty dla użytkownika.
EN
The article presents selected aspects related to the operation of air handling units in one low-energy building located in Katowice. There were presented measured waveforms of the air flow and unusual situations were commented with the indication of their potential sources and effects for the user.
PL
Powietrze wentylujące wymaga różnych procesów uzdatniania cieplnego, zarówno w cyklu rocznym, jak i dobowym. Związane jest to ze zmiennością warunków cieplnych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Warunkiem prawidłowego przebiegu procesów uzdatniania i transportu powietrza wentylującego jest doprowadzenie do urządzeń wentylacyjnych odpowiedniej ilości energii, zależnej od wymaganej chwilowej temperatury i strumieni powietrza nawiewanego. W artykule omówiono wymagania związane z wentylacją i kształtowaniem komfortu cieplnego w pomieszczeniach handlowych. Przedstawiono wpływ sprawności odzysku energii z powietrza wywiewanego oraz zmiennych strumieni powietrza wentylującego na wymaganą moc maksymalną czynników energetycznych zasilających urządzenia wentylacyjne z nagrzewnicami strefowymi. Porównanie całorocznego zapotrzebowania na energię do uzdatniania i transportu powietrza dla urządzeń ze zmiennymi i stałymi strumieniami powietrza wykazało celowość stosowania tych pierwszych.
EN
Ventilation air requires various heat treatment processes both on an annual and daily cycle. This is related to the variability of the thermal conditions inside and outside the room. The amount of energy required for the proper course of the ventilation process depends on the required instantaneous temperature and supply airstream. The article discusses the requirements for ventilation and the shaping of thermal comfort in commercial premises. The impact of energy recovery from exhaust air and variable airstreams on the required maximum power of the energy factors to the ventilation devices with zone heaters has been presented. Comparison of year-round energy demand for the treatment and transport of air for devices with variable and constant airstreams has shown the purposefulness of application of the first.
PL
Artykuł zwraca uwagę na zmiany konstrukcyjne i kierunki rozwoju central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wynikające przede wszystkim ze względów energooszczędnościowych narzuconych wymaganiami norm technicznych, prawnymi i oczekiwaniami inwestorów.
PL
W artykule omówiono rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 1253/2014 i 1254/2014 dotyczące wymagań dla urządzeń wentylacyjnych stosowanych w budownictwie mieszkalnym i niemieszkalnym, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.
EN
This article presents the European Union Commission Regulations No. 1253/2014 and 1254/2014 regarding requirements for ventilation units applicable to residential and non-residential buildings, in force since 1 January 2016.
PL
W artykule omówiono wyniki pomiarów jakości powietrza wewnętrznego, takie jak wilgotność względna, stężenie dwutlenku węgla i temperatura powietrza. Zaproponowano również dwa rozwiązania wymiany powietrza w pomieszczeniu. Instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną przeanalizowano pod kątem technicznym, eksploatacyjnym i ekonomicznym. Wilgotność względna w pomieszczeniu banku była zbyt niska, stężenie CO2 przekraczało dopuszczalne normą wartości. Natomiast temperatura powietrza była zbyt wysoka z punktu widzenia ochrony cieplnej budynku, ale pracownicy uznali ją za odpowiednią. Całkowity koszt instalacji wentylacyjnej jest niższy o 15% niż instalacji klimatyzacyjnej. Pod względem eksploatacyjnym układ z centralą wentylacyjną może być bardziej trwały, ponieważ znajduje się w nim mniej urządzeń podatnych na uszkodzenia, takich jak np. nawilżacze. W przypadku instalacji klimatyzacyjnej możliwy jest natomiast odzysk wilgoci w obrotowym wymienniku ciepła. Dodatkową zaletą tej instalacji jest możliwość nawilżania powietrza.
EN
The article was presented results of measurement for example indoor air quality, such as relative humidity, carbon dioxide concentration and temperature of the air. Also was proposed two solutions for the air change. Ventilation and air conditioning were analyzed in terms of technical, operational and economic. Relative humidity in the room of the bank was been too low, CO2 concentration was exceeded the acceptable standard values. The air temperature was been too high from the point of view of the thermal protection of the building, but the people were recognized it as appropriate. The total cost of the ventilation system is lower by 15% than air conditioning system. In terms of operating system of the air handling unit can be more durable, because there is a device less susceptible to damage such as humidifiers. In the case of air-ventilation it is, however, possible to recover the moisture in a rotating heat exchanger. An additional advantage of the air conditioning system is the ability to humidify the air.
PL
Nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej wymagają od projektantów stosowania energooszczędnych rozwiązań ogrzewania, wentylacji, a także chłodzenia. Odzysk ciepła w systemach wentylacji mechanicznej jest obecnie praktycznie niezbędny, a wymagania w tym zakresie będą coraz wyższe.
PL
Na przestrzeni ostatnich lat do projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji wykorzystywano parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego zakładane zgodnie z PN-B-03420:1976. We wrześniu 2011 roku norma ta została jednak wycofana, bez zastąpienia innym dokumentem. Zrodziło to pewien problem z kwestią wyboru parametrów powietrza zewnętrznego. Alternatywą dla obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego oprócz normy mogą być parametry powietrza dobierane zgodnie z tzw. typowymi latami meteorologicznymi lub danymi z lokalnych stacji meteorologicznych. Różnice w parametrach obliczeniowych będą powodować różnice w wydajnościach projektowanych urządzeń odpowiedzialnych za uzdatnianie powietrza. W artykule przeprowadzono analizę porównawczą projektowanej mocy chłodnicy w zależności od sposobu doboru parametrów obliczeniowych powietrza zewnętrznego.
EN
For many years, outdoor air design parameters, used in designing HVAC systems, are established in accordance with the Polish Standard PN-B-03420:1976. In September 2011 this standard was withdrawn without being replaced by another docu-ment. This fact caused the problem with choosing the method of selection outdoor air design parameters. An alternative to outdoor air design parameters in accordance with Polish Standard could be parameters obtained from weather stations record (typical meteorological year), and parameters from local weather stations. The differences in the design air parameters cause differences in the capacities of designed air treatment equipment. In the paper a comparative analysis of the designed cooler capacity, for different sources of outdoor air design parameters were conducted.
PL
W pierwszej części artykułu omówione zostały rekuperatory stosowane do odzysku ciepła w wentylacji i klimatyzacji, nakreślono też problem ich zamarzania. Zaprezentowane zostały różne metody wyznaczania wartości temperatury bezpiecznej. Poruszono kwestię analizy efektywności wymienników ciepła i przedstawiono jedną z efektywnych metod: e-NTU. W następnej części szczegółowo omówiony zostanie problem zamarzania wymiennika krzyżowego i przeciwprądowego, a także przedstawione istotne problemy eksploatacyjne wynikające z zamarzania wymienników.
EN
The increasing pries of fossil fuels and legislative policy connected with environmental protection result in implementation of energy saving technologies in all economic sectors. Such solutions are also implemented in HVAC systems, which are characterized by high thermal and electrical energy consumption, especially during the air treatment. The high energy consumption can be reduced by using the heat recovery exchangers in ventilation systems.
PL
W pierwszej części artykułu omówiono rekuperatory stosowane do odzysku ciepła w wentylacji i klimatyzacji oraz nakreślono problem ich zamarzania. Zaprezentowane zostały także różne metody wyznaczania wartości temperatury bezpiecznej. W tej części poruszona została kwestia analizy efektywności wymienników ciepła i przedstawiona jedna z efektywnych metod: ε-NTU. Szczegółowo omówiono problem zamarzania wymiennika krzyżowego i przeciwprądowego, a także przedstawiono istotne problemy eksploatacyjne wynikające z zamarzania wymienników.
EN
The first part of the following paper was focused on the recuperators used of heat recovery in ventilation and air conditioning systems and on the problem of freezing of such exchangers. Different methods of calculating the safe working temperature was presented. In this part of the paper the aspect of analysis of het recovery exchangers will be presented and one of the most effective methods (ε-NTU) will be shown. The freezing problem of counter-flow and cross-flow heat exchanger will be analyzed in detail along with the selected exploitation problems.
PL
Czerpanie energii z gruntu powinno być rozważane jako element instalacji, który przynosi korzyści energetyczne. Należy jednak dokładnie przemyśleć formę wymiany ciepła z gruntem. Popularnym rozwiązaniem jest rurowy wymiennik powietrze – grunt, coraz częstsze jest też umieszczanie tego wymiennika pod budynkiem. W artykule przedstawiono argumenty przytaczane w celu uzasadnienia takiej instalacji wymiennika oraz proste obliczenia, które przemawiają na niekorzyść tego rozwiązania.
EN
Using ground energy should be considered as an installation element giving some energy savings. The way of doing so must be however carefully investigated. The earth-to-air heat exchanger is a very popular solution and recently the pipes placed under the building gain much attention. The paper presents the opinions used to support such an idea and the discussion based on simple calculations discrediting the heat exchanger under the building.
PL
Niedawno znowelizowane regulacje dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków dostarczają jedynie ogólnych informacji dotyczących uwzględniania energii gruntu w obliczeniach energetycznych dla systemów wentylacji, ogrzewania oraz chłodzenia. Artykuł przedstawia metodę obliczeniową dla gruntowych rurowych wymienników ciepła.
EN
Recently revised regulations on building energy calculation methodology provides only general information on the need to include ground energy in the energy calculations of ventilation, heating and cooling systems. This paper presents the energy calculating method for earth tube heat exchangers.
PL
Nowe zasady oceny efektywności energetycznej oraz wymagania wobec systemów wentylacyjnych w budynkach spowodują, że od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających ustanowionych dla nich minimalnych wymagań. Oznacza to, że wszystkie opracowywane obecnie projekty dla obiektów, które będą realizowane dopiero w przyszłym roku, już dziś powinny uwzględniać nowe wymagania. Efektem prowadzonych prac studyjnych w ramach projektów ENTR Lot 6 i ENER Lot 10 są opublikowane w listopadzie 2014 r. rozporządzenia Komisji Europejskiej: 1253/2014 oraz 1254/2014. W publikacji: szersze omówienie obu rozporządzeń.
PL
Dogrzewane powietrze wentylacyjne w domu jednorodzinnym w okresie zimowym jest przedmiotem dokonanej przez autora artykułu analizy CFD (Computational Fluid Dynamics - komputerowa mechanika "płynów") w gruntowych wymiennikach ciepła i centralach wentylacyjnych. Jej celem było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.
PL
W artykule przeanalizowano koszty eksploatacyjne instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła stosowanych w domach jednorodzinnych oraz przesłanki wyboru rozwiązań na etapie projektowania w celu optymalizacji kosztów i zapewnienia komfortu użytkownikom.
EN
The paper presents the operating costs analysis for the model mechanical ventilation systems, commonly used in detached houses. The potential reduction of the operating costs are shown on the basis of the calculations.
PL
Koszty eksploatacji wentylacji i ogrzewania hal basenowych są w bardzo dużym stopniu uzależnione od efektywności energetycznej zastosowanych central klimatyzacyjnych, a także kosztów ciepła i energii elektrycznej. W artykule przeanalizowano koszty eksploatacji central klimatyzacyjnych o różnej konstrukcji. Wskazano też granice opłacalności stosowania aktywnych i pasywnych układów odzysku ciepła.
EN
Running costs of ventilation and heating of swimming pool halls strongly depends on energetical efficiency of air handling units and price of heating and electricity. The running costs of various types of air handling units has been analyzed in this article, as well as the borders of profitability of active and passive heat recovery.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.