Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kąt tarcia wewnętrznego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the phenomenon of principal stress rotation in cohesive subsoil resulting from its loading or unloading and the impact of this phenomenon on the values of soil shear strength parameters: undrained shear strength τfu, effective cohesion c’, effective angle of internal friction φ’. For this purpose, tests in a triaxial apparatus and torsional shear hollow cylinder apparatus on selected undisturbed cohesive soils: sasiCl, saclSi, clSi, Cl, characterized by different index properties were carried out. Soil shear strength parameters were determined at angle of principal stress rotation α equal to 0° and 90° in tests in triaxial apparatus and α equal to 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° in tests in torsional shear hollow cylinder apparatus. The results of laboratory tests allow to assess the influence of the principal stress rotation on the shear strength parameters that should be used to determine the bearing capacity of the subsoil.
PL
W artykule przedstawiono wpływ obrotu kierunków naprężeń głównych na wartości parametrów wytrzymałościowych gruntów spoistych: wytrzymałość na ścinanie bez odpływu τfu, efektywną spójność c', efektywny kąt tarcia wewnętrznego φ’. W tym celu przeprowadzono badania w aparacie trójosiowym i w cylindrycznym aparacie skrętnym na wybranych gruntach spoistych o nienaruszonej strukturze: sasiCl, saclSi, clSi, Cl o różnych wartościach parametrów fizycznych. Badano grunty o współczynniku prekonsolidacji OCR w zakresie od 1.1 do 5.7, wskaźniku plastyczności Ip w zakresie od 10.0% do 83.8% oraz wskaźniku konsystencji Ic w zakresie od 0.14 do 1.16. Parametry wytrzymałościowe gruntów określono przy kątach obrotu kierunków naprężeń głównych α równych 0° i 90° w badaniach w aparacie trójosiowym i kątach α równych 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° w badaniach w cylindrycznym aparacie skrętnym. Wyniki badań laboratoryjnych pozwoliły ocenić wpływ obrotu kierunków naprężeń głównych na parametry wytrzymałościowe gruntów spoistych niezbędnych przy wyznaczaniu nośności podłoża.
PL
W artykule przedstawiono zaprojektowane i wykonane urządzenie do realizacji badań wyznaczania spójności i kąta tarcia wewnętrznego skał i materiałów kamiennych przy ścinaniu. Przedstawiono wyniki oznaczenia spójności i kąta tarcia wewnętrznego dla piaskowca, iłowca i betonu komórkowego. Wykazano, że dla skał i materiałów kamiennych o bardzo niskiej wytrzymałości w skuteczny sposób można określić wartości spójności i kąta tarcia wewnętrznego metodą ścinania próbek w dwuosiowym stanie naprężenia.
EN
The article presents a designed and constructed device for testing cohesion and angle of internal friction of rocks and stone materials at shear. The results of determining the cohesion and angle of internal friction for sandstone, claystone and cellular concrete were presented. It has been shown that for very low strength rocks and stone materials, cohesion values and internal friction angle can be efficiently determined by shearing the samples in a biaxial state of stress. It has been shown that for rocks of very low strength, the values of consistency and angle of internal friction can be effectively determined by the method of shearing samples in a biaxial stress state.
EN
The article focuses on the intensification of raw barley grains initial purification and separation processes before the subsequent processing in the area of brewing. Above all, it deals with the physical and mechanical concepts of the purification and separation of qualitatively satisfactory grains from undesirable impurities, e.g. coarse impurities, as the prevention from the potential damage of milling and scrapping facilities. Four different cultivated barley species were tested within the study. Physical and mechanical parameters were determined in all samples, for instance powder density, angle of internal friction and external friction angle with steel contact material, particle size distribution and morphology. The first results of measuring revealed the difference in the quality of initial entering component of barley grains before the purification process compared to the output quality of grains after machine purification and separation processes in the facilities determined for the subsequent grain storage. As a result of the non-effective process of separation, the final quality of the product, i.e. the beer, may be affected by the qualitative parameters of partial processes involved in treating barley grains.
PL
Artykuł koncentruje się na intensyfikacji wstępnych procesów oczyszczania i separacji surowych ziaren jęczmienia przed dalszym przetwarzaniem w procesie warzenia piwa. Przede wszystkim zajmuje się fizycznymi i mechanicznymi koncepcjami oczyszczania i oddzielania jakościowo zadowalających ziaren od niepożądanych zanieczyszczeń, np. gruboziarniste zanieczyszczenia, zapobiegające potencjalnym uszkodzeniom urządzeń do mielenia oddzielania zanieczyszczeń. W ramach badań przetestowano cztery różne gatunki jęczmienia. We wszystkich próbkach określono parametry fizyczne i mechaniczne, na przykład gęstość proszku, kąt tarcia wewnętrznego i kąt tarcia zewnętrznego ze stalowym materiałem kontaktowym, rozkład wielkości cząstek i ich morfologię. Pierwsze wyniki pomiarów ujawniły różnicę w jakości ziaren jęczmienia przed procesem oczyszczania w porównaniu z jakością wyjściową ziaren po oczyszczeniu. W wyniku nieefektywnego procesu separacji na jakość końcową produktu (piwo) mogą wpływać parametry jakościowe kolejnych procesów związanych z obróbką ziaren jęczmienia.
EN
The paper deals with a laboratory study of soil shear strength improvement with polyester fibres. Soils CS and CH were mixed with polyester fibres of 70mm length as random reinforcement in an amount of 0.5% and 1.0%. Improvement of the soil shear strength was measured by direct shear tests with a shear box of 0.3 × 0.3 × 0.08 m size. Results show that the improvement rate is different for CS and CH. For soil CS, polyester fibres increased the angle of the internal friction (even by 45.2% with 1% of polyester fibres), as well as the cohesion (by 48.2% with 0.5% of polyester fibres), but also decreased it (by 27.5% with 1% of polyester fibres). For soil CH, fibres decreased the angle of internal friction (by 7.8%) but increased the cohesion by 322.7%. Analysis of the specimen number and result uncertainty shows that various combinations of the 3 specimens provide different results; hence tests with at least 4 specimens are recommended.
PL
Artykuł dotyczy laboratoryjnego badania poprawy wytrzymałości na ścinanie gleby z zastosowaniem włókien poliestrowych. Gleby CS i CH zmieszano z włóknami poliestrowymi o długości 70 mm jako zbrojenie losowe w ilości 0,5% i 1,0%. Poprawę wytrzymałości na ścinanie gleby mierzono za pomocą testów bezpośredniego ścinania przy użyciu zestawu ścinania o wymiarach 0,3 × 0,3 × 0,08 m. Wyniki pokazują, że wskaźnik poprawy jest inny dla CS i CH. W przypadku CS włókna poliestrowe zwiększyły kąt tarcia wewnętrznego nawet o 45,2% przy udziale 1% włókien poliestrowych, a także zwiększyły spójność o 48,2% przy udziale 0,5% włókien poliestrowych, ale także zmniejszyły ją o 27,5 % z udziałem 1% włókien poliestrowych. W przypadku gleby CH włókna poliestrowe zmniejszyły kąt tarcia wewnętrznego o 7,8%, ale zwiększyły spójność o 322,7%. Analiza liczby próbek i niepewności wyniku pokazuje, że różne kombinacje 3 próbek dają różne wyniki, dlatego zaleca się testy z co najmniej 4 próbkami.
PL
Przedstawiono problem doboru parametrów geotechnicznych gruntów niespoistych w stanie bardzo luźnym przy projektowaniu nachylenia skarp. Omówiono możliwość występowania zjawiska kontraktancji w luźnych porowatych gruntach piaszczystych. Rozważania teoretyczne poparto wynikami badań laboratoryjnych. Omówiono także wpływ zmiany kąta tarcia wewnętrznego na bezpieczne nachylenie skarp.
EN
Paper presents problem of proper geotechnical parameters for designing slope stability, especially build from loose sands excavated from the river. Paper shows also the contractive and dilative properties of loose porous sands and its geotechnical parameters influence for slope stability.
PL
W artykule przedstawiono problematykę pomiarów geodezyjnych na terenach osuwiskowych w polskich Karpatach fliszowych. Wykorzystano metody fotogrametrii bliskiego zasięgu do cyfrowego obrazowania oraz określania wymiarów obszaru osuwiskowego za pomocą Bezzałogowych Systemów Latających (BSL). Badania wykonano na osuwisku położonym w miejscowości Węgierka, w gminie Roźwienica, w powiecie jarosławskim oraz na osuwisku położonym w miejscowości Rogi-Folwark w powiecie krośnieńskim. Wyznaczono środki rzutów poszczególnych zdjęć oraz elementy kątowej i wewnętrznej orientacji kamery. Umożliwiło to utworzenie modelu wysokościowego (TIN) osuwisk. Finalnym efektem było otrzymanie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT) osuwiska z miejscowości Węgierka i ortofotomapy. Numeryczny Model Pokrycia Terenu osuwiska z oczkiem siatki 0,10 m pozwolił precyzyjnie określić położenie i wymiary budynków na obszarze osuwiska z miejscowości Węgierka. Nalot z kamerą wychyloną o 80° na osuwisku w miejscowości Rogi-Folwark ukazał ponadto miejsca o niskiej wartości kohezji i kąta tarcia wewnętrznego gruntu. Te obszary są najbardziej narażone na powstawanie w przyszłości dalszych ruchów masowych, powstawanie pęknięć i przesunięcia mas ziemnych. Obliczono dla nich Wskaźnik Bezpieczeństwa FS. Pozwolił on ustalić, w której części osuwiska prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych ruchów masowych ziemi w przyszłości jest większe. Współczynnik bezpieczeństwa oszacowany dla obszarów o niskiej wartości spójności gruntów wyniósł 2,52, a o niskiej wartości kąta tarcia wewnętrznego 6,83. Najbardziej niebezpieczne są strome skarpy dodatkowo podcinane przez potoki - dolna aktywna część osuwiska o współczynniku 2,52. Bezpieczniejsze są środkowe części stoku, które są łagodnie nachylone - górna część osuwiska, Współczynnik bezpieczeństwa tej części wynosi 6,83.
EN
The aticle present the problem of surveying on landslide areas in Polish flysch carpathians. We used close photogrammetry methods to digital imaging and determining area lanndslide dimensions using Unmanned Aerial Systems (UAS). Research were done on landslide located in Węgierka village, in Roźwienica commune, in Jarosław district and on landslide located in RogiFolwark village in Krosno district. Described the method of processing images obtained measuring non-metric camera mounted on UAS. Designed projections centres of individual images and elements of angular orientation and interior camera. This enabled the creation and texturing of Triangular Irregular Network (TIN) models of landslides. The final result was to receive the Digital Surface Model (DSM) and ortophotomap landslide from Węgierka village. Digital Surface Model (DSM) landslide with eyelt mesh 0.10 m with big precision defined localisation and dimensions buildings on landslide from Węgierka village. Flight mission with inclined camera (80°) showed places with low cohesion and angle of internal friction value on landslide from Rogi-Folwark village. This places are the most exposed for further mass movements, fissure formation and ground displacements. For this areas Factor of Safety (FS) was calculated. It allowed to check in which area of landslide probability of new mass movements in the future is bigger.
EN
The paper presents results of a numerical study of the influence of dilatancy angle on stress distribution behind a gravity retaining wall. The analysis has been conducted with the use of the finite element method. Elastic-perfectly plastic constitutive model with Coulomb-Mohr failure criterion was applied to simulate coarse soil behaviour. Twelve cases with different values of internal angle of friction ϕ’ (30°, 36° or 42°) and the ratio α between the dilatancy angle ψ’ and ϕ’ (0, 1/3, 2/3 or 1) were considered. The analysis has revealed that the influence of the choice of dilatancy angle value is observed mainly at the lowest part of the retaining wall, where the pressure acting on the wall is the highest. The resultant maximum stress may be there even 30% higher when α changes from 1 to 0, which is probably the main reason of the observed lower bearing capacity or divergence of calculations in the cases when the difference between ψ’ and ϕ’ is greater than 20°.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej wpływu kąta dylatancji na rozkład naprężeń za ścianą oporową. Analiza ta została przeprowadzona przy użyciu metody elementów skończonych. Do opisu zachowania gruntu użyto modelu sprężysto-idealnie plastycznego z kryterium zniszczenia Coulomba-Mohra. Uwzględniono dwanaście przypadków z różnymi wartościami kąta tarcia wewnętrznego ϕ’ (30°, 36° lub 42°) i stosunkiem α między wartościami kąta dylatacji ψ’ i ϕ’ (0, 1/3, 2/3 lub 1). Analiza wykazała, że wpływ wybóru wartości kąta dylatacji obserwowano głównie w najniższej części ściany oporowej, gdzie ciśnienie działające na ścianki jest najwyższa. Powstałe maksymalne naprężenie może być tam nawet o 30% wyższe gdy α zmienia się od 1 do 0, co jest prawdopodobnie głównym powodem obserwowanej niższej nośności lub rozbieżności obliczeń w przypadkach gdy różnica między ψ’ i ϕ’ jest większa niż 20°.
PL
W pracy przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań wytrzymałości gruntów spoistych na ścinanie z rejonu Ostrowa Wielkopolskiego, zaburzonych glacitektonicznie. Głównym celem pracy była praktyczna analiza związków parametrów wytrzymałościowych gruntów spoistych od właściwości fizycznych i programu badań oraz ocena zmienności wytrzymałości na ścinanie w obrębie danej populacji. Badania wykonano dla gruntów w stanie nienaruszonym bezpośrednio w terenie oraz o naruszonej strukturze metodami laboratoryjnymi, bez drenażu. Z punktu widzenia mechaniki gruntów, jako wskaźniki klasyfikacyjne zaproponowano: kształt formy, wielkości naprężeń normalnych oraz wartości wilgotności granicy płynności i stopnia plastyczności. Szczegółową analizę parametrów wytrzymałościowych zinterpretowano w odniesieniu do obowiązującej normy PN-81/B-03020.
EN
The paper describes the results of laboratory investigations performed to explore shear strength of glaciotectonically disturbed cohesive soils obtained from the Ostrów Wielkopolski region. The main purpose of this study was to conduct a practice analysis of shear strength parameters of cohesive soils and a research program. This report is also an attempt to assess the variability of shear strength within one particular population. The research of undisturbed soil was conducted directly in the field, whereas the samples of disturbed soil were investigated in controlled laboratory without drainage enforcement. In terms of mechanical properties there were chosen following indicators for the classification: shape, total stress, magnitude of humidity for fluidity limit and degree of plasticity. The detailed analysis of the parameters was interpreted in regard to the current standards PN-81/B-03020.
EN
An analysis of test results performed by common type of direct shear apparatuses shows that normal stress on the shear plane of soil sample is not equal to vertical component of distributed external load applied to the top of soil sample. Performed measurements cleared that only 65–85% of total vertical load is transmitted to the sample shear plane. Thus, determining of the soil shear strength depends on shear apparatus construction, i.e. on actual magnitude of vertical load transmitted to the shear plane. The paper presents an analysis of shear strength parameters of sand determined by two different construction of direct shear apparatuses with movable lower shear ring. The soil shear strength parameters by employing direct shear apparatus SPF-2 have been obtained under constant vertical load and measuring the vertical load at different positions, namely: at the bottom and that of at the top of soil sample, respectively. The soil strength parameters by employing the universal shear testing device ADS 1/3 were determined under two conditions, namely: by maintaining constant soil volume and that of for constant vertical load, respectively. In both cases the vertical load was measured at the top of soil sample.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zanieczyszczenia gruntu olejem napędowym na jeden z podstawowych parametrów charakteryzujących wytrzymałość gruntu na ścinanie - efektywny kąt tarcia wewnętrznego ([fi]'), a w efekcie nośność gruntu stanowiącego podłoże budowlane. Badaniom poddano utwory piaszczyste, pochodzące z występujących na obszarze Krakowa czwartorzędowych osadów rzecznych tarasu wysokiego. Na podstawie zebranych wyników wyprowadzono zależność funkcyjną między efektywnym kątem tarcia wewnętrznego a zawartością oleju napędowego w piasku średnim oraz przedstawiono zmiany oporu podłoża piaszczystego pod fundamentem bezpośrednim w wyniku zanieczyszczenia olejem napędowym.
EN
The paper presents results of research of the influence of diesel-oil soil contamination on one of the basic soil mechanical parameters - an effective angle of internal friction ([fi]') - and, as a result, on subsoil bearing capacity. Laboratory studies have been performed on the fluvial sand samples, drawn from the quaternary sediments of higher terrace of Wisła valley in the Kraków area. The testing data that have been gathered allowed to derive a linear dependence of the effective angle of friction on the oil contamination content in medium sands. The results of calculations of the subsoil resistance changes caused by the oil contamination have been presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zanieczyszczenia gruntu olejem napędowym na zmiany wartości głównego parametru charakteryzującego wytrzymałość na ścinanie gruntu sypkiego - efektywnego kąta tarcia wewnętrznego (psi'), a w efekcie nośności gruntu stanowiącego podłoże budowlane. Badaniom poddano piaski średnie pochodzące z występujących na obszarze Krakowa czwartorzędowych osadów rzecznych tarasu wysokiego. Na podstawie zebranych wyników wyprowadzono zależność funkcyjną między efektywnym kątem tarcia wewnętrznego, a zawartością oleju napędowego w gruntach piaszczystych oraz przedstawiono zmiany oporu podłoża piaszczystego pod fundamentem bezpośrednim w wyniku zanieczyszczenia olejem napędowym.
EN
The paper presents the results of research made on the influence of diesel-oil soil contamination on one of the main soil shear resistance parameters - an effective angle of internal friction (psi') - and, as a result, on subsoil bearing capacity. Laboratory studies have been performed on the fluvial sand samples, drawn from the quaternary sediments of higher terrace of Wisła valley in the Kraków area. The data that have been gathered allowed to derive a linear dependence of the effective angle of friction on the oil contamination content in medium sands. The results of calculations of the subsoil resistance caused by the oil contamination have been presented.
PL
Celem pracy była identyfikacja spójności i kąta tarcia wewnętrznego gleby w warstwie 25-60 cm. Badania prowadzono wiosną i jesienią, na próbkach o strukturze nienaruszonej. Rezultaty badań potwierdziły zależność badanych parametrów od wilgotności gleby. Wyniki pomiarów mogą być pomocne w procesie konstruowania maszyn rolniczych oraz rozwoju technik zmierzających do redukowania nadmiernego zagęszczania warstwy podornej gleb.
EN
The purpose of the work was to identify cohesion and internal friction angle of soil in the 25-60 cm layer. The tests were performed in spring and autumn, for samples with intact structure. Test results confirmed dependence of examined parameters on soil humidity. Measurement results may be helpful in farm machinery design process and development of techniques aimed to reduce excessive compaction of sub-arable layer in soils.
PL
W artykule przedstawiono najczęściej stosowane metody obliczania kąta tarcia wewnętrznego i spójności skał, a także metodę zaproponowaną przez autorów. Podstawą tej metody jest przyjęte założenie, zgodnie z którym obwiednia kół Mohra jest parabolą. Równanie paraboli określa się metodą najmniejszych kwadratów, a wartości kąta tarcia i spójności z równania stycznej do tej paraboli w zadanym punkcie. Opracowano program komputerowy MOHR, według którego oblicza się wartości kątów tarcia i spójności. Przedstawiono również przykłady praktycznego zastosowania opracowanego programu oraz analizę uzyskanych wyników dla kilku przykładowych skał karbońskich GZW. Badania prowadzono w trójosiowym stanie naprężenia, stosując sztywną maszynę, co umożliwiło określenie własności wytrzymałościowych skał zwięzłych (faza przedkrytyczna) i spękanych (faza pokrytyczna). Do analizy wyników wykorzystano omówiony program komputerowy. Z równania obwiedni parabolicznej kół Mohra dla danego rodzaju skały metodą stycznych do obwiedni wyznaczono zmianę wartości kąta tarcia wewnętrznego i zmianę spójności w funkcji naprężenia normalnego.
EN
The article presents the used most frequently method of calculation of the internal friction angle and rock coherence as well as a method proposed by the authors. The basis of this method is the assumption, in conformity with which the envelope of Mohr's circles is a parabola. The parabola equation is determined using the least square method, and the values of the friction angle and coherence from the equation of tangent to this parabola in the assigned point. A MOHR computer program was developed, according to which we calculate the values of friction angles and coherence. Furthermore, examples of practical application of the worked out program and analysis of obtained results for several exemplary Carboniferous rocks from the Upper Silesian Coal Basin have been presented. The investigations were conducted in the triaxial stress state, using a rigid machine, which enabled to determine the strength properties of cohesive rocks (precritical stage) and fissured rocks (postcritical stage). For the analysis of results the discussed computer program was used. From the equation of the parabolic envelope of Mohr's circles for the given type of rock by means of the method of tangent to the envelope, the change of the internal friction angle and change of coherence in the normal stress function were determined.
14
Content available Wybrane parametry mechaniczne złoża nasion rzepaku
PL
Badano parametry mechaniczne złoża nasion rzepaku o czterech poziomach wilgotności (6, 9, 12 i 15%). Większość z nich wyznaczano według standardowych procedur zalecanych przez normę Eurocode 1. Współczynnik tarcia zewnętrznego wyznaczano dla trzech materiałów konstrukcyjnych: blachy nierdzewnej, ocynkowanej oraz betonu B 30. W wyniku badań stwierdzono, że wraz ze wzrostem wilgotności złoża, kąt tarcia wewnętrznego, kohezja oraz gęstość rosły, zaś iloraz naporu malał.
EN
Experimental investigations of mechanical parameters of bedding of rapeseeds were performed at four levels of moisture content (6, 9, 12 and 15%). Most of the parameters were determined according Eurocode 1 standard. The coefficient of friction was determined for galvanized sheet, stainless sheet and for concrete B 30. As a result of research affirmed that with an increase in moisture content of seeds, angle of internal friction, cohesive and bulk density increased but pressure ratio decreased.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad niektórymi własnościami mechanicznymi różnych typów litologicznych skał karbońskich GZW prowadzonych w jedno- i trójosiowym stanie naprężenia resztkowego pozwoliły na obliczenie kąta tarcia wewnętrznego skał zwięzłych i spękanych, który określono stosując paraboliczną obwiednię kół Mohra. Wykazano, że wartość kąta tarcia wewnętrznego zależy nie tylko od typu litologicznego skały ale także stanu skały (zwięzła, spękana) i głębokości zalegania.
EN
The results of experimental investigations on mechanical properties of different types of lithologic carbonrocks from Upper Silesia Coal Basin led in one and traxial state of stress are presented in the paper. The investigations have been done in stiff test machine and in pressure chamber by applying circular pressure p = 0,70Mpa. The obtained values calculated using the parabolic envelope of Mohr's circles method. It was showed that the value of internal friction angle depends not only on the type of rock lithogolic but also on the state of rock (intact, fractured) and on the depth of occurring.
PL
Głównym celem pracy było określenie wpływu wydłużenia cząstek na kąt tarcia wewnętrznego. Pomiary wykonano na aparacie bezpośredniego ścinania. Do badań użyto 8 materiałów ziarnistych. Kąt tarcia obliczano z kryterium wytrzymałościowego Coulomba-Mohra.
EN
The influence of the particle elongation on internal friction angle of granular materials was investigated. Measurements have been made on the new direct shear apparatus. The experiments were carried out using 8 powders as a tested material. The friction angle was calculated on the base of Coulomb-Mohr criterion.
PL
W pracy dokonano przeglądu hipotez wytrzymałościowych i interpretacji kąta tarcia wewnętrznego gruntów dla krzywoliniowych obwiedni kół Mohra uzyskiwanych w badaniach trójosiowego ściskania. Przedstawiono metodę Maksimovica wyznaczania uśrednionej wartości kata tarcia wewnętrznego. Uwzględniono przy tym mechanizmy występujące w strefie ścięcia i ocenę bazowej wartości kąta tarcia [fi]B (rys.l), a w tym także wpływ nieregularności kształtu cząstek na wartości [fi]B Dla niskich naprężeń niezwykle pomocne są wyniki badań wytrzymałości gruntów na rozrywanie.
EN
This paper reviews the hypotheses of soils' strength and angle of internal friction interpretation for Mohr's curves envelopes. Maximovic's interpretation method was analyzed more precisely. The basic angle of friction [fi]B (fig-1) determined in the tests was used. The influence of interparticle mechanisms in the failure zone, and the role of angularity of particles shape in interlocking phenomena of particles were also explained. For interpretation of tests results at small stress [sigma]3, the role of soil resistance on tension was indicated.
EN
The paper presents the concept of weighted mean friction angle for calculation of the bearing capacity of shallow foundations on sands. Assuming that iterative method proposed by Perkins and Madson is correct, it is shown that for surface strip foundations the weighted mean friction angle is function of critical friction angle, density index of sands and width of foundation. The bearing capacity of embaded foundations of various shape and various geometry of loading can be calculated by Eurocode 7 formula using appropriate shape, depth of embadment and geometry of loading coefficients. Results of experiments and numerical calculations described in literature confirm correctness of the presented concept and it may be widely applied in engineering practice.
PL
Przedstawiono koncepcję wprowadzenia średniej ważonej wartości kąta tarcia wewnętrznego do obliczeń nośności granicznej fundamentów bezpośrednich posadowionych na piaskach. Zakładając poprawność iteracyjnej metody obliczeń nośności granicznej fundamentów bezpośrednich zaproponowanej przez Perkinsa i Madsona pokazano, że dla niezagłębionego fundamentu pasmowego średni ważony kąt tarcia wewnętrznego jest funkcją kąta tarcia wewnętrznego w stanie krytycznym, stopnia zagęszczenia piasku i szerokości fundamentu. Nośność graniczną fundamentów zagłębionych o różnym kształcie i różnej geometrii obciążeń obliczyć można stosując formułę zaproponowaną w Eurokodzie 7 używając odpowiednich współczynników kształtu i zagębienia fundamentu oraz geometrii obciążenia. Wyniki badań modelowych i obliczeń numerycznych opisane w literaturze potwierdzają poprawność proponowanej metody obliczeń, zatem może być ona szeroko stosowana w inżynierskiej praktyce.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.