Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 112

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dostępność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
American military satellite GPS system is an element of the global GNSS. It emits two codes: the precise and civil one. As late as in 2000, intentional interference that decreased precision of localization was introduced, allowing navigation accuracy of 20 m. GPS was made available to civil users, however, at their own responsibility. So, if we use GPS for our own goals, we must consider the errors that occur and their consequences. Nonetheless, commercial and operational needs determine the necessity of permanent access to satellite signal with appropriate consistency, accessibility, reliability and precision. Hence, natural and intentional errors are compensated for, using appropriate methods, based on a given activity.
PL
Amerykański, militarny system satelitarny GPS stanowi element globalnego GNSS. Emituje dwa kody: precyzyjny i cywilny. Dopiero w 2000 r. wyłączono celowe zakłócanie zmniejszające precyzję wyznaczania pozycji, pozwalające uzyskać dokładność nawigacji do 20 m. GPS został udostępniony użytkownikom cywilnym, ale na ich własną odpowiedzialność. Toteż o ile stosujemy GPS dla swoich potrzeb to musimy liczyć się z powstałymi błędami i wynikającymi z nich konsekwencjami. Jednak potrzeby komercyjne, operacyjne determinują konieczność permanentnego dostępu do sygnału satelitarnego, charakteryzującego się odpowiednią: ciągłością, dostępnością, wiarygodnością, dokładnością. W związku z tym naturalne i celowe błędy kompensuje się stosując odpowiednie metody, w zależności od prowadzonej działalności.
EN
The aim of this study is to present analyses carried out in higher education buildings in terms of accessibility for people with physical disabilities. The essence of the research is to find solutions that improve both the physical and mental condition of people with reduced mobility. Methodology of this paper was introduced on two levels. First was analysis of literature and design solutions, that have a direct impact on the movement of disabled students and employees around educational institutions. Second was preparation of sketches and diagrams presenting the research results (graphical method). The above research and analyses extend the study field on the concept of movement of people with physical disabilities to issues of educational facilities and present a series of design guidelines, that can be proposed in this type of space. People with physical disabilities are very often excluded from academic life due to insufficient adaptation of facilities to their needs and capabilities. Well organized space ensures physical safety, protecting the user from injuries, while the design of the aesthetics of the interior space can contribute to the improvement of mental health.
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie analiz przeprowadzonych w obiektach szkolnictwa wyższego pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Istotą badań jest wyszukanie rozwiązań poprawiających zarówno kondycję fizyczną, jak i psychiczną osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Metodologia pracy obejmuje dwie płaszczyzny badań. Pierwsza to analiza pozycji literaturowych oraz rozwiązań projektowych mających bezpośredni wpływ na poruszanie się niepełnosprawnych studentów i pracowników po placówkach edukacyjnych. Druga obejmuje sporządzenie szkiców oraz schematów prezentujących wyniki badań (metoda graficzna). Powyższe badania i analizy rozszerzają pole badawcze poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo o problematykę obiektów szkolnictwa, a także prezentują serię wskazówek projektowych możliwych do zaproponowania w tego typu przestrzeniach. Osoby niepełnosprawne ruchowo bardzo często zostają wykluczone z życia akademickiego ze względu na niedostateczne dostosowanie obiektów do ich potrzeb i możliwości. Odpowiednio zorganizowana przestrzeń zapewnia bezpieczeństwo fizyczne, chroniąc użytkownika od urazów, natomiast projekt estetyki pomieszczeń może się przyczynić do poprawy zdrowia psychicznego.
PL
Przemiany cywilizacyjne zachodzące we współczesnej Europie, ale również na całym świecie, zmuszają do nowego spojrzenia na przestrzeń publiczną. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej tematyce projektowania uniwersalnego, która stanowi bardzo rozbudowany i wielowątkowy zasób wiedzy, a przeświadczenie o konieczności udostępniania przestrzeni publicznych spowodowało podjęcie próby uporządkowania zakresu tematycznego odnoszącego się do mebli miejskich. Artykuł przedstawia badania własne - literaturowe zrealizowane w ramach udziału w programie: Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, które dotyczą opracowania wytycznych dla tzw. elementów małej architektury w kontekście projektowania uniwersalnego. Na wstępnym etapie pracy zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, dzięki której zostały określone cele pracy. Na podstawie źródeł literaturowych, analiz przykładów oraz rekomendacji projektowych zostały wskazane zasadnicze tendencje w projektowaniu mebli miejskich zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Opracowano wytyczne jako przykłady realizacji w praktyce założeń projektowania dla wszystkich - projektowania uniwersalnego oraz programu „Dostępność +”. Celem było wskazanie możliwości wprowadzenia rozwiązań przestrzennych dostępnych dla zróżnicowanych grup użytkowników wspierających osoby: z niepełnosprawnościami, starsze, z dziećmi, a jednocześnie wprowadzenie wartości, które będą służyć aktywizacji wykluczonych grup użytkowników oraz integracji międzypokoleniowej.
EN
The civilization changes that are taking place in contemporary Europe and around the world, force one to have a new outlook on public space. Therefore, it is worth taking a closer look at the subject of universal design, which is a very extensive and multi-threaded body of knowledge. In addition to that, the conviction that public spaces need to be made accessible has resulted in an attempt to organize the thematic scope with respect to street furniture. The article presents own literature research carried out as part of the participation in the program called "Initiative of Excellence - Research University" at the Silesian University of Technology in Gliwice, which concerns the development of guidelines for the so-called elements of “street furniture" in the context of universal design. At the initial stage of work, the literature analysis and criticizm method was used, owing to which the goals of the work were defined. On the basis of literature sources, analyses of examples and design recommendations, basic trends in designing street furniture in accordance with the principles of universal design were identified. Guidelines were developed as examples of practical implementation of design assumptions for everyone, that is universal design, and of the "Accessibility +" Act. The aim was to indicate the possibility of introducing spatial solutions available to various groups of users, supporting people with disabilities, the elderly, people with children, and, at the same time, to introduce values that will serve to activate excluded user groups and promote intergenerational integration.
PL
W artykule zawarto wybrane aspekty związane z procesem analitycznym i projektowym przebudowy głównego placu w mieście z perspektywy architekta projektanta na przykładzie placu Fryderyka Chopina w Nowym Tomyślu. Uwarunkowania formalno-przestrzenne lub funkcjonalne, bądź ich połączenie, są wyznacznikiem przestrzeni określanej jako centrum. Walory kulturowe miejsca, w tym te odnoszące się do historii, związane z jego tożsamością, decydują o zakresie zachowania, wyeksponowania i dopuszczalnych zmianach ich istotnych elementów. Komponenty przestrzeni, kompozycja urbanistyczna, cechy zabudowy, dominanty formalne i funkcjonalne wraz z kontekstem są kanwą do wyznaczenia zakresu ingerencji projektowej w istniejącej strukturze przestrzennej. Potrzeby społeczne, profil użytkowników - społeczności lokalnej oraz wizytatorów - wpływają na przyjęte rozwiązania funkcjonalne. Analiza powiązań transportowych, głównych kierunków napływu użytkowników, ich hierarchii i funkcji, pozwala na określenie zakresu dostępności komunikacyjnej.
EN
The article contains selected aspects related to the analytical and design process of rebuilding the main square in the city from the perspective of an architect - designer, on the example of Fryderyk Chopin Square in Nowy Tomyśl. Formal - spatial or functional conditions, or their combination are an indicator of the space defined as the center. Cultural values of the place, including those related to history, related to its identity, determine the extent of behavior, exposure and permissible changes of their essential elements. Space components: urban composition, building features, formal and functional dominants with the context are the canvas for determining the extent of design interference in the existing spatial structure. Social needs, the profile of users - the local community and visitors influence the adopted functional solutions. The analysis of transport connections, the main directions of the influx of users, their hierarchy and functions allows to determine the scope of transport accessibility.
PL
Zwiększenie udziału podróży realizowanych środkami publicznego transportu zbiorowego należy do priorytetowych działań związanych z kształtowaniem zrównoważonej mobilności w obszarach miejskich. Aby zachęcić pasażerów do korzystania z komunikacji miejskiej, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu oferowanych usług transportowych. Jednym z postulatów zgłaszanych przez pasażerów jest dostępność przystanków. Chcąc lepiej zrozumieć, w jaki sposób pasażerowie podejmują decyzję dotyczącą dojścia do przystanku, przeprowadzono badania wpływu wybranych czynników związanych z podróżą na czas, jaki pasażerowie przeznaczają na dotarcie do przystanku autobusowego. Uwzględniono następujące czynniki wpływu: motywację podróży, moment rozpoczęcia podróży oraz czas podróży. W celu oceny zróżnicowania wpływu wybranych czynników zastosowano metody statystyczne: analizę porównawczą rozkładów za pomocą statystyk opisowych oraz analizę porównawczą za pomocą testu Kruskala-Wallisa. Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz statystycznych stwierdzono, że jedynie czas podróży istotnie wpływa na czas dojścia pasażera do przystanku.
EN
Increasing the share of travel by public transport is of the priority actions related to the development of sustainable mobility in urban areas. In order to encourage passengers to use public transport it is necessary to provide appropriate level of offered transport services. One of demands made by passengers is the accessibility to public transport stops. To better understand how passengers make a decision on walking to the stop, a research was conducted to study the influence of selected travel-related factors on the time that passengers use to walk to the stop. Following factors have been studied in the research: trip purpose, start time of the trip and travel time. In order to study the diversification of the influence of selected factors, statistical methods were applied: comparative analysis of distributions using descriptive statistics and comparative analysis using Kruskall-Wallis test. Basing on obtained results of the analysis it was concluded that only travel time has significant influence on the time that passengers walk to the stop.
PL
Kwestia dostępności środowiska życia człowieka i dostosowywania go do (bardzo różnorodnych) potrzeb użytkowników nie jest nowa, jednak nie w każdym zakresie udało się już wypracować odpowiednie wzorce i wytyczne uniwersalnego projektowania. Dostępne dla wszystkich użytkowników i odpowiadające ich zróżnicowanym potrzebom otwarte strefy nauki i rekreacji stanowią przejaw nowego sposobu myślenia o roli przestrzeni miejskich. Artykuł ma na celu zarówno przybliżenie rozwiązania modelowego - Darrell’s Dream Boundless Playground, jak i określenie wytycznych, które mogłyby stać się pomocne dla tworzenia kolejnych, wolnych od barier, przestrzeni tego rodzaju.
EN
The matter of the accessibility of the human living environment and adapting it to (often highly diverse) user needs is not new, yet not all of its fields have had proper models and universal design guidelines prepared for them. Open learning and recreation zones that are accessible to all users and which correspond to their various needs are a sign of a new way of thinking about the role of urban spaces. This paper is intended to both familiarise readers with a model solution - Darrell’s Dream Boundless Playground and formulate guidelines that could aid in the construction of new, barrier-free spaces of this type.
8
Content available remote Integracyjna polityka transportowa – teoria i praktyka
PL
Dostępność usług transportowych jest jednym z podstawowych warunków realizacji potrzeb bytowych i aktywności społeczno-gospodarczej ludności. Brak dostępu do takich usług nazywane jest wykluczeniem komunikacyjnym. Analizy wskazują, że w Polsce systematycznie zmniejsza się zarówno liczba, jak i długość linii komunikacji autobusowej, głównie autobusowej komunikacji regionalnej. Niewielkie jest także zainteresowanie jednostek samorządów terytorialnych budowaniem wspólnej oferty komunikacji publicznej. Rośnie zarazem wskaźnik motoryzacji. Ważnym warunkiem kształtowania zintegrowanej sieci transportu publicznego jest współpraca: współpraca różnych ośrodków władzy na różnych szczeblach, współpraca władz z przewoźnikami, współpraca z mieszkańcami, umożliwiająca pozyskanie ich opinii. Ważną rolę mogą i powinny odegrać w tym organizacje pozarządowe, które w wielu miejscach w Polsce istnieją i działają, wskazując pożądane i oczekiwane przez ludzi rozwiązania w obszarze transportu, np. przebieg dróg rowerowych czy położenie punktów przesiadkowych, lub wskazując niedociągnięcia i braki infrastruktury.
EN
The availability of transport services is one of the basic conditions for meeting the living needs and socio-economic activity of the population. The lack of access to such services is called a communication exclusion. Analyzes indicate that in Poland, both the number and the length of bus lines, mainly regional bus lines, are systematically decreasing. There is also little interest of local government units in building a common public transport off er. At the same time, the automotive index is rising. An important condition for shaping an integrated public transport network is cooperation: cooperation of various authorities at diff erent levels, cooperation of authorities with carriers, cooperation with residents, enabling them to obtain their opinions. An important role can and should be played by non-governmental organizations that exist and operate in many places in Poland, pointing to the desired and expected solutions in the area of transport, e.g. the course of bicycle routes or the location of transfer points, or pointing to shortcomings and defi ciencies in infrastructure.
PL
Niniejsza publikacja jest poświęcona problemowi zapewnienia dostępu do zabytkowych obiektów użyteczności publicznej osobom niepełnosprawnym, przy czym tę dostępność należy dostosować do potrzeb i możliwości tych osób niepełnosprawnych. Na przykładach pokazano, w jaki sposób można zapewnić dojście i dojazd do zabytkowych obiektów osobom niepełnosprawnym. Przedstawiono także możliwość wykorzystania wyników pracy doktorskiej dotyczących pochylni nowego typu (tymczasowej pochylni LPZ) charakteryzującej się większą „elastycznością” w zastosowaniu.
EN
This publication is dedicated to the problem of providing access to historic public utility buildings for people with disabilities, with simultaneous adaptation of this access to the needs and abilities of disabled persons. It shows examples which show how to provide access to historic buildings to people with disabilities. It also presents the possibility of using the results of a doctoral dissertation concerning the new type of ramp (an LPZ light substitute ramp) characterized by greater "flexibility" of application.
EN
The article discusses the essence of dependability for the military vehicles, the knowledge of which ensures success in the mission and provides an appropriate level of the crew safety while executing combat tasks. The paper also includes an analysis of factors affecting the dependability for the military vehicles.
PL
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące dostępności budynków mieszkalnych dla osób ze szczególnymi potrzebami i sposoby usuwania barier architektonicznych w instalacjach elektrycznych z uwzględnieniem koncepcji projektowania uniwersalnego.
EN
The article discusses issues regarding the availability of residential buildings for people with special needs and ways of removing architectural barriers in electrical installations, taking into account the concept of universal design.
12
Content available remote Wytyczne projektowania węzłów drogowych
PL
W artykule przedstawiono wytyczne do projektowania skrzyżowań drogowych na drogach publicznych, które po okresie konsultacji publicznych będą rekomendowane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Wskazano na potrzeby zmian i uzupełnienie obowiązujących przepisów. Przedstawiono podstawowe założenia związane z wyborem rozwiązania projektowego. Omówiono kryteria doboru podstawowych parametrów projektowych dla elementów węzłów oraz zasady projektowania wyposażenia technicznego węzłów.
EN
The paper presents guidelines for the design of road intersections on public roads, which will be recommended for use by the Ministry of Infrastructure after the public consultation period. The needs of changes and supplementation of the existing regulations were indicated. Basic assumptions related to the choice of design solution were presented. Criteria for the selection of basic design parameters for elements of interchanges and principles of designing technical equipment of interchanges are discussed.
13
Content available remote Synergia w dostępie do przystanków transportu publicznego
EN
This paper deals with the problem of ensuring the accessibility of public transport stops for people with disabilities. The authors focused on the problem of the occurrence of significant differences in altitude in the access to the platforms of the stops and on two ways of overcoming them – slipways and lifting devices. On the example of several selected stops they described how to optimise accessibility by introducing the concepts of access: universal, reliable and flexible.
PL
Artykuł jest poświęcony problemowi zapewnienia dostępności przystanków transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych. Autorzy skupili się na problemie występowania znacznych różnic wysokości na dojściach do przystanków i na sposobach umożliwiających ich pokonywanie – pochylni i urządzeniach dźwigowych. Na przykładzie jednego z przystanków opisali sposób optymalnego zapewnienia dostępności, wprowadzając pojęcia dostępu: uniwersalnego, niezawodnego i elastycznego.
EN
The paper presents the results of literature review concerned with the possibilities of using ICT for creating a new dimension of accessibility and quality of space. The aim of conducted research was to indicate the main strategies and use ICT as a contribution to the quality of life of the elderly. The article refers to the idea of age-friendly city in connection with the Smart City. As the method a systematic literature review was used, based on the available scientific databases. The results shows that the largest part of project activities in this area involves the use of Internet of Things infrastructure in the field of healthcare and for care services as well as for the maintenance of elderly’s social contacts. Therefore, the concept of Smart City offers the elderly residents many options to compensate for psychophysical dysfunctions and related with them limitations in social life, however, it demands parallel education to develop digital competences for older people.
RU
V stat’e rassmatrivaûtsâ tendencii razvitiâ proektirovaniâ i stroitel’stva žilyh zdanij iz sbornogo železobetona v kontekste osnovnyh napravlenij gosudarstvennoj žiliŝnoj politiki Respubliki Belarus’. Analiziruûtsâ priemy sozdaniâ arhitekturnoj vyrazitel’nosti krupnopanel’nyh žilyh zdanij na primere g. Minska i minskoj aglomeracii. Daûtsâ predloženiâ po sozdaniû dostupnosti prostranstv obŝego pol’zovaniâ žilyh zdanij dlâ lûdej s ograničeniâmi žiznedeâtel’nosti. Opredelâetsâ rol’ specialista arhitektora v formirovanii individual’nogo oblika žilyh zdanij i žilyh kompleksov na osnove ispol’zovaniâ tipovyh èlementov.
EN
The article discusses the development trends of design and construction of residential buildings from precast concrete in the context of the main directions of the state housing policy of the Republic of Belarus. The methods of creating the architectural expressiveness of large-panel residential buildings are analyzed on the example of the city of Minsk and the Minsk agglomeration. Proposals are being made to create accessibility of public spaces for residential buildings for people with disabilities. The role of a specialist - architect in the formation of the individual appearance of residential buildings and residential complexes, based on the use of standard elements, is determined.
PL
Artykuł porusza zagadnienie efektywności porannych kolejowych połączeń dalekobieżnych, które pozwalają w łatwy sposób przemieszczać się między oddalonymi od siebie regionami. Szczególnie analizowanym przypadkiem w pracy jest dostępność regionów Polski z Wrocławia. W ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyły się ogólne możliwości pociągów pasażerskich w zakresie przemieszczania się na dalekie odległości w coraz krótszym czasie. Kluczowe są jednak połączenia poranne, które docierają do regionów docelowych w godzinach południowych, pozwalając na korzystanie z dóbr i usług na miejscu już w dniu podróży. Przez ostatnie lata nastąpił rozwój tego typu połączeń, przez co możliwy stał się dojazd z zachodnich regionów Polski do obszarów pogranicznych Polski wschodniej w zaledwie kilka godzin. Szczególnie istotna z punktu widzenia ekonomicznego jest możliwość wczesnego dojechania na miejsce w przypadku podróży turystycznej z noclegiem opartym na zasadach doby noclegowej. W artykule przedstawiony został autorski wskaźnik kolejowej efektywności dostępności, który pozwala na stworzenie rankingu połączeń ze względu na pokonany dystans, czas jazdy oraz godzinę odjazdu i przyjazdu do miejsca docelowego. Uwzględnia on najbardziej sprzyjające warunki dotyczące czasu podróży, dzięki czemu możliwe jest określenie połączeń, które w najbardziej korzystny sposób zapewniają dojazd do najbardziej oddalonych regionów. Może on w przyszłości służyć za punkt odniesienia przy tworzeniu nowych porannych połączeń kolejowych i opracowywaniu nowych edycji rozkładów jazdy.
EN
This article refers to the issue of effectiveness of rail connections between two distant regions. In this case the accessibility of different Polish regions from Wrocław is being analyzed. Over the last five years, the overall capabilities of passenger trains in the field of long-range travel have increased in ever-shorter time. However, morning connections that reach the target regions in the afternoon hours are crucial since they allow to use goods and services on the spot already on the day of the travel. In the last years a significant development of morning connections have been observed which resulted with the connecting the western and the eastern part of Poland in just few hours. From the economic point of view, it is particularly important to be able to get to the destination early in the case of a tourist trip with accommodation based on the rules of an overnight stay. The article presents the author’s indicator of railway availability efficiency, which allows to create a ranking of connections due to the distance traveled, driving time and the time of departure and arrival to the destination. The indicator takes into account the most favorable conditions regarding travel time, thanks to which it is possible to determine connections that provide the most favorable access to the most distant regions. The value depends on those factors and it is higher when the conditions of the journey are more economically advantageous. In the future the indicator can be used as a reference in creating new timetables including also new morning connections.
PL
Ważną grupą podróżnych w miejskim transporcie publicznym są osoby o ograniczonej mobilności, którym należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z komunikacji miejskiej na takim samym poziomie jak osobom całkowicie sprawnym. Należą do nich zarówno osoby z niepełnosprawnościami ruchu, słuchu czy wzroku, jak i osoby starsze, kobiety w ciąży oraz opiekunowie z małymi dziećmi. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki analizy transportu publicznego w miastach województwa małopolskiego pod względem dostosowania do potrzeb osób mających problemy z poruszaniem się. Analizę wykonano w oparciu o dane pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych w miastach, w których funkcjonuje lokalny publiczny transport zbiorowy.
EN
An important group of travelers in public city transport are people with limited mobility, who should have access to the public transport at the same level as everybody has. This group includes people with disabilities of movement, limitation in hearing or sight as well as elderly people, pregnant women and careers with small children. This article presents the results of the analysis of public transport in the cities of the Małopolska Voivodeship in terms of adapting to the needs of people with mobility problems. The analysis is based on the data from surveys conducted in cities with local public transport operating.
EN
European Commision adopted in July new regulations about laying down airspace usage requirements and operating procedures concerning performance based navigation. It is next step in realization of the the global program PBN ICAO. At the 36th General Assembly of ICAO held in 2007, the Republic of Poland agreed to ICAO resolution A36-23 which urges all States to implement PBN. In future aviation concepts the use of Performance Based Navigation (PBN) is considered to be a major Air Traffic Management (ATM) concept element. ICAO has drafted standards and implementation guidance for PBN in the ICAO Doc 9613 “PBN Manual”. The Based Performance Navigation Concept represents and shift from sensor-based to performance based navigation connected with criteria for navigation: accuracy, integrity, availability, continuity and functionality depending on the phase of the flight. Through PBN and changes in the communication, surveillance and ATM domain, many advanced navigation applications are possible to improve airspace efficiency, improve airport sustainability, reduce the environmental impact of air transport in terms of noise and emission, increase safety and improve flight efficiency.
PL
Tematyka podjęta w artykule dotyczy zagadnienia dostępności transportowej, ze względu na szczególne potrzeby osób dotkniętych różnymi rodzajami niepełnosprawności. Niepełnosprawność, związaną nierozerwalnie ze stanem zdrowia, przedstawiono liczbowo i udziałowo dla populacji Europy, świata i Polski, z uwzględnieniem występujących dysfunkcji. Zaprezentowane wartości wskazują na istotny rozmiar problemów, których nie można pomijać lub bagatelizować, w kontekście prowadzonej polityki równego traktowania wszystkich obywateli. Na tle europejskich i polskich regulacji prawnych, opisano kwestie dostępności transportu kolejowego w zakresie spełniania wymagań ujętych w technicznych specyfi kacjach interoperacyjności. Przedstawiono szczegółowo warunki określone w TSI PRM, związane z podsystemami „Infrastruktura” i „Tabor”, w tym obowiązek utworzenia rejestrów: infrastruktury kolejowej i taboru oraz wymagania w zakresie opracowania dokumentów strategicznych, jakimi są krajowe plany wdrażania oraz strategie dostępu do infrastruktury pasażerskiej i strategie dostępu do taboru pasażerskiego. Za Krajowym Planem Wdrażania TSI PRM, przytoczono diagnozę stanu i ocenę dostępności kolei polskich dla osób z niepełnosprawnościami, a także zaprezentowano funkcjonujące zasady i działania podejmowane przez zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych, służące eliminacji występujących barier. W artykule wspomniano również o prowadzonym w Zakładzie Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa projekcie własnym, dotyczącym opracowania metody ułatwiającej sporządzenie strategii gwarantującej pełną dostępność infrastruktury pasażerskiej, zgodnie z wymaganiami TSI PRM. Zaproponowana metoda wykorzystuje kwestionariusz ankiety obiektu, obejmujący wszystkie aspekty związane z dostępnością stacji kolejowej dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt ten jest ofertą dla zarządców infrastruktury kolejowej, zobowiązanych do dysponowania strategią dla każdej stacji pasażerskiej oraz wpisuje się w realizowaną politykę państwa w zakresie poprawy dostępności przestrzeni publicznej.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.