Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 170

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  displacement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Wykop znajduje się w centrum miasta i jest otoczony z trzech stron istniejącymi zabytkowymi kamienicami, a z czwartej graniczy z linią metra. Opisano wieloetapowe analizy MES, na których podstawie pod fundamentami kamienic zaprojektowano wzmocnienie gruntu. Przedstawiono i omówiono wyniki analiz wpływu realizacji wykopu na zabytkowe kamienice i porównano je z wynikami pomiarów przemieszczeń rzeczywistych.
EN
The deep excavation analyzed in the paper is located in the city center and is bounded on three sides by the existing historic tenement houses and on the fourth side by a subway line. The FEM analysis that has been made allowed for verifying the need to and the scope of using ground reinforcement under the foundations of old houses. The details on the theoretical and measured impact of the structure construction on the historic tenement houses is presented and discussed.
EN
The paper describes the geomorphological and geological structure of the cliff Baltic bank in Jastrzębia Góra. The detailed description and analysis of the landslide develo¬ped in the selected cross-section of the cliff is provided. Extensive complex investigations involving multiple techniques are described. These methods include the borehole drilling and inspection of the soils composing the slope, laboratory tests of the shear strength parameters by the triaxial compression method, slope stability calculations basing on the finite difference method and inclinometric measurements of the displacements in the borehole performed on the slope. The results prove that the extent of the landslide is limited to the upper part of the slope. The stability factor lower than 1.0 and the continuous displacements measured in the borehole indicate the recent cliff instability. Therefore the works for slope stabilization are strongly recommended.
EN
One of the main errors in the machining accuracy of machine tools is the displacement through thermal induced deformation. Modern design and construction methods aim to optimize the heat flow in the machine to achieve minimum displacement. To enable a further improvement it is essential to know the displacement state of the complete machine structure. However, most measurement methods that are used to capture the influence of a thermal load only measure the displacement of the TCP or individual axes. This paper presents a methodology to capture the complex spatial displacement condition of a state of the art machine tool in one measuring cycle using a multichannel laser interferometer. It describes the development of the measurement model as well as the measurement setup in the workspace of the machine. With measurements according to the presented procedure, it is possible to uncover weak points in the structure of a machine tool and to derive warm-up and cooling strategies.
PL
W artykule przeanalizowano mechanizm utraty właściwości funkcjonalnych systemów ETICS z okładziną nieciągłą, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania obciążenia swobodnego. Przedmiotem dyskusji jest zewnętrzny system izolacji termicznej z płytką ceramiczną wyciętą z cegły, ułożoną na dwóch różnych podłożach, tj. wełnie mineralnej i styropianie. Podstawą oceny są zastosowane maksymalne obciążenie własne, maksymalna różnica przemieszczeń uzyskana dla omawianego rozwiązania podczas badań wykonanych w warunkach laboratoryjnych.
EN
In the paper there was analyzed a mechanism of loss of functional properties of external thermal insulation composite system with discontinuous cladding, with particular emphasis on dead load behavior. The subject of discussion is the external thermal insulation composite system with a ceramic tile cut from brick, laid on two different substrates, i.e. wool and expanded polystyrene. The basis of the assessment are maximum dead load applied, maximum difference of displacement obtained during the tests made in laboratory conditions for the discussed solution.
PL
Przedmiotem rozważań zaprezentowanych w pracy są przemieszczenia i naprężenia w elementach stalowych dźwigarów kratowych, spowodowane zmianami temperatury zewnętrznej i nierównomiernym rozkładem temperatur wewnątrz hali. Wielodniowe pomiary przemieszczeń stalowych, kratowych dźwigarów dachowych dużej rozpiętości połączone z pomiarami temperatury w przestrzeni hali i w różnych punktach dźwigarów wykazały znaczący wpływ nierównomiernego rozkładu temperatur na przemieszczenia. Zmierzone wartości przemieszczeń zostały porównane z przemieszczeniami otrzymanymi drogą symulacji numerycznych, w których danymi wejściowymi były pomierzone temperatury. Poza przemieszczeniami w pracy przeanalizowano także wzrost naprężeń w wybranych elementach dźwigara kratowego, spowodowany nierównomiernym rozkładem temperatur. Oceniono destrukcyjny wpływ temperatury na stan wytężenia analizowanych stalowych dźwigarów kratowych.
EN
The subject of considerations presented in the work are displacements and stresses in steel elements of truss girders, caused by changes in the external temperature and uneven distribution of temperatures inside the hall. Multi-day measurements of displacement of steel, large-span truss roof girders combined with temperature measurements in the hall space and at various points of the girders showed a significant influence of uneven temperature distribution on the displacements. The measured displacement values were compared with the displacements obtained by numerical simulations, in which the input data were measured temperatures. In addition to displacements, the increase of stress in selected elements of the truss girder, caused by uneven temperature distribution, was also analyzed in the paper. The destructive effect of temperature on the strain and stress state of the analyzed steel truss girders was assessed.
PL
W referacie, rozważając przypadek elektrowni, w której stwierdzono znaczący wzrost przemieszczeń fundamentów budynku głównego jednego z bloków energetycznych, przedstawiono przykładowy sposób rozwiązywania tego typu zagadnień. Problem dotyczył zarówno osiadań statycznych, jak i dynamicznych. Ze względu na fakt, iż praca urządzeń (młyna węglowego) powoduje ruch trudny do ustalenia metodami analitycznymi, należało wstępnie wykonać pomiary drgań. Dzięki temu uzyskano czasowe przebiegi przyśpieszeń drgań fundamentów oraz wybranych punktów konstrukcji. Model obliczeniowy (MES) został poddany zarejestrowanemu na fundamencie wymuszeniu, zaś przebiegi czasowe przyśpieszeń drgań uzyskane w warunkach rzeczywistych posłużyły do walidacji jego parametrów (stałych materiałowych konstrukcji oraz gruntu i sztywności połączeń). Po uzyskaniu zadowalającej różnicy pomiędzy przyśpieszeniami (model MES – rzeczywista konstrukcja) zasymulowano trzy warianty naprawcze. W dwóch z nich drogę propagacji przecięto barierą antywibracyjną, zaś w jednym zwiększono sztywność gruntu pod fundamentami. Każde z rozważanych rozwiązań powodowało obniżenie drgań konstrukcji młynów węglowych. Jednak w przypadku „otulenia” fundamentów matą antywibracyjną uzyskano znaczne wzrosty przyśpieszeń drgań młynów. Zwrócono też uwagę, iż zwiększenie sztywności gruntu pod fundamentami pomimo ograniczenia poziomu amplitud drgań w całym obiekcie może ze względów technologicznych okazać się kłopotliwe.
EN
The paper presents case of selected power plant, where substantial increase of displacements of the foundations of the main power unit were observed and an exemplary method of solving such type of problem. The problem concerned both static settlements as well as vibrations. Since the operation of the equipment (coal mill) causes movement difficult to be determined using analytical methods, initially vibration measurements had to be made. As a result, time courses of foundations as well as selected points onto investigated structure accelerations were obtained. The computational model (FEM) was loaded with excitation registered on the foundation, while acceleration time courses obtained in real conditions were used to validate its parameters (material constants of structure and soil) and joints rigidity. After obtaining a satisfactory difference between accelerations (FEM model – real construction), three repair variants were simulated. In two of them the propagation path was separated with an anti-vibration barrier, while in one the stiffness of the soil below foundation was increased. Each of the mentioned solutions reduced the vibration level of the structure in the vicinity of coal mills. Nevertheless, in the case of "covering" foundations with anti-vibration mat, significant increases in vibration acceleration of mills were observed. It was also pointed out that increasing the soil stiffness below foundations, despite limiting the level of vibration amplitudes in the entire facility, may prove to be troublesome for technological reasons.
EN
In the last decade many buildings such as multipurpose buildings, malls, auditoriums, sports halls which have long-span building floor structure. Various research results indicate that in general long-span concrete floor structures have a fundamental frequency of less than 7 Hz. This will risk a resonance if this floor receives dynamic loads of people jogging to follow the song with a frequency of 2-3 Hz. This research was conducted to numerically analyze the long-span building floor model using SAP2000, to determine the fundamental frequency and maximum displacement of the floor structure model. It was also investigated how to increase its fundamental frequency and reduce the maximum displacement. The results have shown that the numerical analysis of the plate model long-span floor building using SAP2000 produces a fundamental frequency of 5.19 Hz. Model III with Reinforcing double equal angles (84x37x10x2.5) steel truss provides the best results, increases the fundamental frequency to be 7.93 Hz, and with a variety of static and dynamic loads, decreases the value of the displacement and far from the allowable displacement.
EN
Aim: This paper examines the responses of load-bearing steel frames to direct fire exposure and the associated impact of the monotonically increasing temperature of its components. For comparative purposes, the authors analysed in detail specific frames with beam-to-column joints differing in rigidity. Depending on whether there are stiffening ribs present and, if so, on where they are located, the fire resistance of the considered structural component is determined by the actual damage patterns. These can be manifested as local instability in the column web or as damage to the column flange or beam flange. The design of the joint is also one of the factors determining the redistribution of internal forces generated in the frame components when subjected to fire conditions. Methods: The authors identified, discussed and compared the dependencies determining the relationships between the temperature of the frame components, and the bending moments and axial forces induced in these components during a fire. These relationships were identified through a detailed analysis of a numerical example, in which the fire behaviour of three similar steel frames, differing in terms of their beam-to-column joint rigidity, was examined. In the first analysed case, a joint without any ribbing was examined, in the second case, a joint with horizontal ribs, and in the third case, a joint with horizontal and diagonal ribs. The relationships listed above are accompanied by corresponding the relationships specifying the dependencies between steel temperature and frame beam deflection. In addition, the analysis considers flexible supports with different rigidity to model the resistance of the columns to horizontal joint displacement. Results: It has been shown that the analysed types of the examined frame exhibit substantial differences in their predicted structural responses if the joints used in them and exposed to fire differ in rigidity. The identification of these differences and their qualitative and quantitative description constitute the main objective of this work. Conclusions: Frame behaviour under fire conditions is determined not only by frame geometry and the size of its structural members, designed to be able to fully bear their respective loads, but also, to the same extent, by the susceptibility to deformation of the bearing structure itself and the joints connecting the component structural members.
PL
Cel: W artykule autorzy analizowali sposób reakcji stalowej ramy nośnej na bezpośrednią ekspozycję ogniową oraz towarzyszący jej monotoniczny wzrost temperatury elementów badanej ramy. W celach porównawczych rozpatrzono ramy z węzłami typu rygiel – słup o różnym stopniu podatności. W zależności od tego, czy węzeł jest użebrowany i jak ewentualne żebra są rozmieszczone, o odporności ogniowej badanego ustroju nośnego decyduje inny sposób zniszczenia. Może to być zarówno lokalna utrata stateczności środnika słupa, jak i zniszczenie pasa rygla lub pasa słupa. Sposób konstrukcji węzła determinuje również schemat redystrybucji sił wewnętrznych generowanych w warunkach pożaru w elementach ramy. Metody: W pracy zidentyfikowano i porównano odpowiednie zależności specyfikujące relacje pomiędzy temperaturą elementów ramy a indukowanymi w tych elementach momentem zginającym i siłami osiowymi. Zależności te uzyskano po szczegółowej analizie przykładu numerycznego, w którym badano zachowanie w warunkach pożaru trzech odpowiadających sobie ram stalowych, przy czym w każdej z tych ram zastosowano węzły o innej sztywności. W pierwszym przypadku były to węzły z nieużebrowanym środnikiem, w drugim – ze środnikiem użebrowanym jedynie przez wykorzystanie żeber poziomych, w trzecim natomiast – węzły z żebrami poziomymi i żebrem ukośnym. W analizie dodatkowo zróżnicowano sztywność podparcia sprężystego modelującego podatność słupów ramy na poziome przemieszczenie węzłów. Wyniki: Uzyskane wyniki potwierdziły oczekiwany wniosek: w początkowej fazie pożaru w ryglach ramy dominuje ściskanie, co przekłada się na rozpychanie węzłów. Ze wzrostem temperatury elementów coraz większego znaczenia nabiera jednak wpływ narastającego ugięcia rygla, co w efekcie generuje postępujący zanik osiowej siły ściskającej. To z kolei powoduje ściąganie węzłów ramy do jej wnętrza. Tego typu ogólny schemat zachowania się ramy w pożarze ma jednak zasadniczo różny przebieg, jeśli tylko węzły ramy wykazują różną sztywność. Specyfikacja tych różnic oraz ich jakościowy i ilościowy opis są podstawowym celem prezentowanej pracy. Wnioski: Zachowanie się w pożarze rozwiniętym stalowej ramy nośnej warunkowane jest przez jej geometrię oraz rozmiary kształtujących ją elementów konstrukcyjnych o przekrojach zaprojektowanych tak, aby elementy te były zdolne do przenoszenia przyłożonych do nich obciążeń. W równym stopniu istotna jest podatność na deformacje zarówno samego ustroju nośnego, jak i poszczególnych węzłów scalających ten ustrój.
EN
The article presents an assessment of the susceptibility of friction linings from two selected manufacturers. These tests are extremely important when assessing the safety of existing and newly designed shaft lifts and ski cableways. The research was carried out on measuring equipment at the Department of Mining Mechanization and Robotization of the Silesian University of Technology, where this type of research has been conducted for years. A measuring amplifier, road transducers, force transducers and a hydraulic testing machine were used for the tests, thanks to which the pressure was applied to the rope on which the friction lining was applied. The measurements were recorded on a computer, which was a recording and measuring station, after which they were processed, saved in tables and presented to the reader in the form of graphs. The main purpose of these tests was to obtain results giving information about the rope displacement at a specific pressure to the groove of the friction lining. It is also worth mentioning that the factor that has a significant impact on the achieved values of displacements is the time of the test. It is related to the properties of the material of which the friction linings are made that are used as a running track for the ropes.
EN
Purpose: The aim of the study was to determine forces which are transferred to supporting teeth during the treatment with the midpalatal device with Hyrax screw and to evaluate orthodontic and orthopaedic effects based on displacement analysis. Design/methodology/approach: The finite element method (FEM) was used to simulation the midpalatal expansion forces activated by the screw pre-loaded during a turn of 180° which corresponds to daily recommended value. Distribution of expansion forces of Hyrax device was calculated as reaction forces on elastic supports with stiffness corresponding to the teeth working on periodontal ligament in alveolar bone. Findings: On the basis of the displacement analysis was observed the movement of supporting teeth by a value higher than 0.1 mm which corresponds to the recommended daily value. The midpalatal suture splitting forces were determined on the first premolars with a value of 32.8 N and on the first premolars of 44.2 N. Research limitations/implications: The studies did not take into account the shape of palate other craniofacial bones and their stiffness. Practical implications: Adjusting the stiffness of the device to degree of ossification midpalatal suture and teeth mobility. Searching for new solutions which eliminate the negative phenomenon of tilting teeth during the expansion of maxilla and recommending a surgically assisted techniques. Originality/value: The simulation confirmed that treatment with Hyrax screw gives a uniform expansion with values of forces corresponded to stiffness of premolar and molar teeth. The studies have indicated a possibility of tendency to tilting the supporting teeth what is a negative phenomenon.
13
Content available remote Światłowodowy przełom w pomiarach
PL
Technika światłowodowych pomiarów realizowanych w sposób geometrycznie ciągły (ang. distributed fiber optic sensors – DFOS) wprowadza zupełnie nowe możliwości w analizie stanu technicznego konstrukcji inżynierskich w porównaniu do tradycyjnych technik punktowych. Wykorzystanie wirtualnych czujników odkształceń i/lub temperatury, o bazie pomiarowej sięgającej nawet 5 [mm], rozłożonych szeregowo wzdłuż całej trasy pomiarowej o długości do kilkudziesięciu metrów, pozwala na szczegółową analizę deformacji badanego obiektu. Uwzględniane są wszystkie lokalne zjawiska, takie jak np. zarysowania w konstrukcjach żelbetowych lub wzmocnienia spowodowane obecnością żeber w konstrukcjach stalowych czy kompozytowych. Ponadto, dzięki odpowiednim sposobom montażu oraz wykorzystaniu algorytmów obliczeniowych, istnieje możliwość wyznaczenia profilu przemieszczeń.
EN
The application of virtual strain [με] and/ or temperature [°C] sensors, with a base starting from 5 [mm], distributed along the entire measuring line up to several dozen meters long, allows for a detailed deformation analysis of the member under test. All local phenomena such as cracks in reinforced concrete structures or strengthenings caused by the presence of ribs in steel or composite structures. Moreover, thanks to the appropriate mounting methods and the application of computational algorithms, it is possible to determine the displacement profile [mm] of the considered medium (concrete or ground). The article presents examples of laboratory tests in this field, as well as the pilot applications in Poland within real structures.
14
Content available Monitoring w obiektach wielkopowierzchniowych
PL
Rozważaniom poddano konkretny system monitoringu oparty na technice laserowego pomiaru ugięcia. Aby przybliżyć sposób jego wykorzystania, przeprowadzono analizę przykładowej konstrukcji. Na podstawie otrzymanej dokumentacji stworzono model przestrzenny opracowywanego obiektu, który umożliwił wyznaczenie miejsc montażu urządzeń systemu monitoringu. Dzięki temu w łatwy sposób można uzyskać informację o stopniu wytężenia wybranych elementów konstrukcji oraz, w przypadku ewentualnego zagrożenia, szybko zareagować w celu zapobiegnięcia mu.
EN
The paper presents a 3D (spatial) analysis of deformation processes in the landslide slope Bystrzyca in Szymbark near Gorlice (Low Beskid – Carpathians; N 49°37′ 09″, E 21°05′ 49″) carried out by the computer code FLAC3D based on the finite difference method. The numerical analysis was performed to determine the influence of the orientation of layers and discontinuities and of hydrogeological conditions on slope deformations and the failure mechanism during sliding processes. The massif is modeled as an elasto-plastic medium obeying the Coulomb-Mohr criterion. Two variants of hydrogeological conditions are analyzed, namely the “dry slope” (without water) and the “wet slope” (entirely saturated). The influence of the orientation of discontinuities (modeled as “ubiquitous”) on the landslide mechanism is investigated as well. Few orientations of discontinuities with respect to the dip direction of the slope surface are considered, namely consequent, insequent, and subsequent (two variants in each case). The results show a clear impact of the pattern of discontinuities and hydrogeological conditions on the deformational behavior of the landslide and the shape of the slip surface. The 3D approach and results of the numerical simulation of the landslide movement prove the necessity of 3D modeling in some cases.
EN
The article explores the stress-strain state of the pneumatic flexible shaft coupling of the tumbling mill drive using a software of finite element analysis. The study has revealed that the stress-strain state of the pneumatic flexible shaft coupling is characterized by an uneven general and local distribution of stresses. Areas of maximum stress and strain in the pneumatic flexible shaft coupling have been defined. The study allowed for changing the geometry and reducing the mass of the disc of the pneumatic flexible shaft coupling with a slight change in stresses and strains. The results of the study can be applied to the design of pneumatic flexible shaft couplings and serve as a basis for further research.
EN
The article explores the stress-strain state of the pneumatic flexible shaft coupling of the tumbling mill drive using a software of finite element analysis. The study has revealed that the stress-strain state of the pneumatic flexible shaft coupling is characterized by an uneven general and local distribution of stresses. Areas of maximum stress and strain in the pneumatic flexible shaft coupling have been defined. The study allowed for changing the geometry and reducing the mass of the disc of the pneumatic flexible shaft coupling with a slight change in stresses and strains. The results of the study can be applied to the design of pneumatic flexible shaft couplings and serve as a basis for further research.
EN
Contemporary analytical and computational techniques enable the researcher to define interaction between varying flow rates, varying volumes of filling water and the deformation and stresses occurring in the structural components of a hydraulic structure. This study aims to describe and create visualisations, under selected operating conditions, of displacements, deformations and stresses of a hydraulic structure resulting from loads generated by hydraulic conditions in standard components of the structure. A sample analysis was carried out for the Niedów earthen dam on the Witka River that failed in 2010 due to a disastrous inflow. The scope of this analysis covers the components of the spillway section: the spillway monolith, the dissipation basin slab and the flip bucket. The results of analytical work and visualisations are shown using the Flow3D software program.
PL
Współczesne techniki analiz i obliczeń pozwalają na określenie wzajemnej interakcji pomiędzy zmienną wielkością przepływu i napełnienia a odkształceniem i naprężeniem, występującymi w elementach konstrukcyjnych obiektu hydrotechnicznego. Tematem proponowanego artykułu, dla wybranych warunków pracy obiektu hydrotechnicznego, jest opis i wizualizacja przemieszczeń, odkształceń oraz naprężeń będących konsekwencją obciążeń generowanych warunkami hydraulicznymi dla typowych elementów obiektu hydrotechnicznego. Przykład analizy został opracowany dla zapory ziemnej Niedów na rzece Witce, która uległa awarii w 2010 roku wskutek katastrofalnego dopływu. Zakres analizy obejmuje elementy sekcji przelewowej: monolit przelewu, płyta niecki wypadowej oraz szykany. Wyniki analiz i wizualizacje są prezentowane z wykorzystaniem oprogramowania Flow3D.
19
Content available remote Wpływ procesu instalacji turbozespołu na zmiany przemieszczeń jego fundamentu
PL
Fundamenty pod maszyny charakteryzują się znacznymi ograniczeniami dopuszczalnych różnic przemieszczeń. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące analizy warunków użytkowalności fundamentu turbozespołów, bazując na wynikach modelowania numerycznego. Wyniki analiz wskazują na zauważalny wpływ procesu etapowania instalacji poszczególnych elementów na rozwój przemieszczeń wywołanych zmianą schematu obciążenia.
EN
The foundations for machines are characterized by strict limitations on differential settlements. The problem of serviceability analysis for steam turbine foundation, based on numerical modeling results, is presented. It is shown that incremental loading due to installation process has a noticeable impact on displacement evolution.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na modelach żuchwy człowieka, poddanej zmianie geometrii pierwotnej kości. Usunięto fragment kości, podobnie jak w przypadku leczenia zmian nowotworowych w tym obszarze. W wyniku zabiegu częściowej lub całkowitej marginektomii, miejsce zmienione chorobowo zaopatruje się implantem rekonstrukcyjnym. Implant taki pozwala na wzmocnienie lub/i przywrócenie ciągłości żuchwy. Implant ma za zadanie przejęcie obciążeń w rejonie miejsc chorobowo zmienionych, a także umożliwia pacjentowi normalne funkcjonowanie w czasie trwania leczenia onkologicznego, takiego jak radio- czy chemioterapia, a w dalszej kolejności rekonstrukcji. Dane uzyskano w oparciu o modele poliuretanowe kości żuchwy z wyciętą zmianą chorobową oraz kości zaopatrzonej implantem rekonstrukcyjnym z zastosowaniem zmiennej liczby punktów mocowań, jednak z zachowaniem standardów chirurgicznych. Zauważono wpływ liczby punktów mocowania na rejestrowaną wartość przemieszczenia implantu w poszczególnych płaszczyznach. Informacje o przemieszczeniach implantu w rozpatrywanych płaszczyznach są kluczowe bezpośrednio w praktyce klinicznej, jak i mogą mieć wpływ na trwałość zespolenia kość-implant.
EN
The article presents the results of experimental studies carried out on models of the human mandible, subjected to changes in the primary bone geometry. The bone fragment was removed, similar to the treatment of neoplastic lesions in this area. As a result of a partial or complete marginalectomy, the diseased place is provided with a reconstructive implant. This implant allows you to strengthen and / or restore the continuity of the mandible. The implant is intended to take over the loads in the area of diseased areas. It also enables the patient to function normally during oncological treatment, such as radio and chemotherapy, followed by reconstruction. The data were obtained based on polyurethane models of the mandible bone with excision of lesions and bones provided with a reconstructive implant with the use of a variable number of fixation points, but with the observance of surgical standards. The influence of the number of attachment points on the recorded implant displacement value in individual planes was noted. Information on implant displacements in the analyzed planes is crucial directly in clinical practice as well as may affect the durability of boneimplant anastomosis.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.