Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system ratownictwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego, procedury, organizację służb ratowniczych podczas niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Zaprezentowano wybrane problemy występujące podczas działań ratowniczych tj. pomoc ofiarom uwięzionym w pojeździe, procedury zapewnienia bezpieczeństwa ratowników podczas działań ratowniczych oraz wykorzystywany sprzęt ratowniczy.
EN
The paper presents some aspects of road traffic safety, procedures, organization of rescue services while bringing aid to victims of road accidents. Selected issues during the rescue actions, i.e. help for victims trapped in the vehicle, the procedures ensuring the safety of rescuers during rescue actions and used rescue equipment were presented.
PL
Praca dotyczy problematyki ratownictwa w obiektach użyteczności publicznej. Badania literaturowe pokazały, że obecnie główne zagrożenie dla osób przebywających w takich budynkach jest postrzeganie w kontekście zagrożenia pożarowego oraz ataku bombowego. Konsekwencją wystąpienia takich sytuacji jest ewakuacja osób znajdujących się w obiekcie, której może towarzyszyć panika. Zniszczenie wewnętrznej infrastruktury budynku – elektrycznej, informatycznej, komunikacyjnej stwarza wiele problemów logistycznych w skutecznym zarządzaniu akcją ratunkową. Autorzy zaproponowali koncepcję rozmieszczenia pasywnych czujników wewnątrz budynku – typu RFID, które nie wymagają zasilania, a informacje zawarte w nich pozwalają przez metody triangulacji na precyzyjne zlokalizowanie ratownika lub specjalistycznego robota przemieszczającego się wewnątrz obiektu. Przy normalnej pracy budynku sterowaniem zarządza komputer centralny, zaś w warunkach zniszczenia infrastruktury obiektu sterowanie przejmuje system rozproszony bazujący na urządzeniach mobilnych.
EN
The study deals with rescue procedures in public buildings. Research literature shows that the main threat to people residing in such buildings is currently perceived in the context of fire or bomb risk. The consequence of such situations is the evacuation of people in the facility, which may be accompanied by panic. Destruction of the building’s internal infrastructure – electricity, electronics, communications – creates a lot of logistical problems in effective management of rescue operations. The authors propose the concept of deployment of passive sensors inside the building (RFID type), which do not require power, and the information contained in them allows, via the triangulation method, for precise localisation of a rescuer or specialist robot moving insi de the building. During the normal operation of the building the control of the system is managed by a central computer, and in the event of destruction of the object’s infrastructure control is taken over by a distributed system based on mobile devices.
PL
System ratownictwa morskiego jest systemem wieloelementowym CTO silnie korelującym z czynnikami hydrometeorologicznymi. Akcję ratowniczą planuje koordynator centrum ratowniczego w oparciu o dostępne dane, systemy wspomagania decyzji oraz doświadczenie. Ze względu na niepowtarzalność akcji ratowniczych trudno jest określić rzeczywistą skuteczność przeprowadzonej akcji. Liczby wskazujące na liczbę uratowanych rozbitków lub uratowanego mienia nie odzwierciedlają rzeczywistego zaangażowania systemu ratowniczego oraz nie ujmują skuteczności zorganizowania akcji poszukiwania i ratowania artykule przedstawiono miary pozwalające ocenić system ratownictwa uwzględniając jego wieloaspektowy charakter.
EN
The maritime rescue system is multi-element SHELL system strongly correlated with hydro-meteorological conditions. SAR mission coordinator plans the action basing on the available data, decision support systems and own experience. Due to the uniqueness of the rescue actions is difficult to determine the real effectiveness of the search and rescue activities. The figures which indicates the number of rescued survivors or salved property does not reflect the involvement of the rescue system and do not show the effectiveness of the organization of search and rescue action. The article presents measures to assess the rescue system taking into account its multi-faceted character.
EN
Article describes research stand that recreates voltage signal that corresponds with acceleration signal in real collision and transmits it to the input of collision detection module in mass produced airbag controller. This research stand was prepared in the scope of research and development project „Research on methodology of eCall automatic notification system of road accident”. This research stand makes possible to recreate signals with differential amplitude and gradient registered during collision of real vehicles, in which airbags were running or not. There were also conducted studies on road accident detection algorithm, which was implemented in mass produced controllers for airbags of Volkswagen’s group cars. Appropriate software enabled possibility to restore default state of airbag from the beginning of simulation. This paper presents results of project’s studies.
PL
Urząd Komunikacji Elektronicznej uruchomił w kwietniu 2011 r. rozwiązanie teleinformatyczne służące do przekazywania danych o wzywającym pomocy i jego lokalizacji służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy. System ten nosi oficjalną nazwę "Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych" (dalej PLICBD lub Platforma), pod którą został sfinansowany w ramach listy projektów podstawowych 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Tym samym zakończony został ważny etap wdrażania kompleksowego systemu ratownictwa w Polsce [4]. Koncepcja PLICBD została opisana w referacie przedstawionym na VII Konferencji naukowej "Informatyka - sztuka czy rzemiosło" (2010 r.) Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Instytutu Informatyki i Elektroniki [1]. Równocześnie powstanie PLICBD otwiera drogę do dalszego jej rozwoju w kierunku jeszcze innych zastosowań. Niniejszy tekst pokazuje takie potencjalne kierunki nie przesądzając jakie ostatecznie zostaną wybrane i jaki dokładnie kształt przybiorą (zwłaszcza, że nie został zakończony proces nowelizacji prawa dostosowujący je do wymagań UE oraz w pełni sankcjonujący zaprojektowaną funkcjonalność PLICBD).
EN
In April 2011 the Office of Electronic Communications launched the IT solution for transmission of data concerning emergency requests for assistance and geographical locations of such requests - to be used by services statutorily obliged to provide requested assistance. This system is officially named "Location and Information Platform with a Central Database" (hereinafter PLICBD or platform) and was funded as a one of main projects of the seventh priority axis of the Operational Programme Innovative Economy. Thus, an important step in the implementation of a comprehensive emergency system in Poland has been ended up [4]. The PLICBD concept is described in the paper presented at the conference KNWS 2010 [1]. Creation of PLICBD opens the way for further development of additional functionalities and applications of the system. This paper shows such potential directions without prejudging what ultimately will be chosen and what shape it exactly will take (in particular, the process of revising the law to adapt it to the EU requirements and fully sanctioning designed functionalities of PLICBD has not been completed yet).
PL
Autorzy w sygnalny sposób przedstawili autorską metodykę PomRisc, która umożliwia diagnozę stanu bezpieczeństwa i systemu ratownictwa oraz wskazanie optymalnych kierunków działań doskonalących. W metodyce wykorzystano wybrane metody i narzędzia analizy ryzyka, zarządzania ryzykiem oraz organizacji i zarządzania, optymalizacji i teorii systemów, które wzbogacono o autorskie narzędzia i metody interpretacji.
EN
In the article authors are signalizing their own methodology PomRisc which allow to diagnosis safety level and rescue system as well as point optimum direction of improve activity. The methodology uses methods and tools of risk analysis, risk management, organization and management, optimization and systems theory. All these methods were enriched by authors’ own tools and methods of interpretation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.