Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  execution fault
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Funkcje warstw paroizolacyjnych w przegrodach dachowych
PL
W artykule przedstawiono przyczyny powstawania zagrożeń, awarii i katastrof obiektów budowlanych. Są to generalnie czynniki losowe niezależne od uczestników procesów budowlanych oraz czynniki zależne od błędów popełnionych przez uczestników procesów budowlanych i eksploatacyjnych.
EN
The article presents the causes of threats, failures and building catastrophes. These are generally random factors independent of participants in building processes. Factors depending on the mistakes made by participants in building and operating processes has also been shown.
PL
Praca przedstawia uwarunkowania projektowe i realizacyjne tunelu w wysokim nasypie kolejowym, wykonywanym metodą przecisku. Realizacja przecisku nie była poprzedzona rozpoznaniem nasypu kolejowego i podłoża gruntowego w miejscu przecisku. Dopuszczono do zmiany parametrów geotechnicznych w podłożu gruntowym. Dobrany zestaw hydrauliczny nie był w stanie wytworzyć wystarczającej siły przecisku, wobec spadku nośności strefy oporowej. Brak było należytego monitoringu prowadzonych prac. Przeprowadzono próbę oszacowania wymaganej siły przecisku, przyjmując warunki gruntowe według rozpoznania podłoża gruntowego odpowiadającego budowie drogi i pobliskiego wiaduktu drogowego. Brak profesjonalizmu i ignorancja wymagań podanych w EC7 to przyczyny długiego okresu wykonania tunelu metodą przecisku.
EN
The paper presents the design and implementation conditions of a tunnel in a high railway embankment, which was constructed using the jacking method. The implementation of the jacking was not preceded by identification of the railway embankment and the soil subbase in the place of jacking. The geotechnical parameters in the soil subbase became altered. The selected hydraulic set was unable to generate sufficient jacking force due to the decrease in theload-bearing capacity of the resistance zone. There was a lack of proper monitoring of conducted works. An attempt was made to estimate the required jacking force, assuming soil conditions according to the identification of the soil subbase corresponding to the structure of the road and the nearby viaduct. The lack of professionalism and ignorance regarding the requirements presented in EC7 [1,2,3] constitute thereasons for the prolongation of the tunnel construction by jacking method.
4
Content available remote Zastosowanie kompozytów do wzmacniania zbiorników stalowych
5
Content available remote Uszkodzenia warstwy elewacyjnej w systemie ETICS
6
Content available remote Problemy eksploatacyjne elewacji z prefabrykowanych płyt betonowych
PL
W artykule opisano problemy eksploatacji elewacji z prefabrykowanych płyt betonowych. Wskazano typowe uszkodzenia betonu architektonicznego prefabrykatów. Przyczyny powstawania uszkodzeń podzielono na błędy projektowe, prefabrykacji i montażu.
EN
The article describes problems with the operation of a facade made of prefabricated concrete panels. Typical damages of architectural concrete are indicated. The causes of damage were divided into design errors, prefabrication errors and assembly errors.
7
Content available remote Niewłaściwa wentylacja ściany trójwarstwowej z elewacją klinkierową
PL
W artykule przedstawiono zasady projektowania i wykonywania ściany trójwarstwowej z uwagi na właściwą wentylację międzywarstwowej pustki powietrznej. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność pozostawienia szczelin wentylacyjnych, które obecnie są wykonywane z zastosowaniem puszek wentylacyjno-odwadniających. Jako przykład przedstawiono problemy wilgotnościowe w lokalu mieszkalnym, których jedną z przyczyn było niewłaściwe wykonanie tego elementu ściany trójwarstwowej.
EN
The article presents the principles of design and construction of a three-layer wall due to proper ventilation of the inter-layer air cavity. Particular attention was paid to the necessity to leave ventilation slots, which are currently made with the use of ventilation and drainage boxes. As a case study, internal moisture problems were presented, one of the reasons for which was the inadequate execution of this part of the three-layer wall.
12
Content available remote Błędy w ociepleniach w systemie ETICS
PL
Jedną z najpopularniejszych metod ocieplania elewacji budynków jest metoda ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System), stanowiąca modyfikację znanej kiedyś metody BSO (Bezspoinowego Systemu Ociepleń), a wcześniej metody lekkiej mokrej. Jest ona często stosowana do wykonywania ociepleń zarówno budynków nowych, jak i starych, wymagających termomodernizacji. Mimo że technologia nie jest bardzo skomplikowana, to jednak częste wykorzystywanie tego systemu powoduje, że spotyka się wiele błędów, które skutkują mniej lub bardziej poważnymi uszkodzeniami elewacji. W artykule omówiono występujące błędy i ich skutki.
EN
One of the most popular methods of thermal insulations ETICS (External Thermal Insulation Composite System). This method is amodification of the once known as BSO method, and earlier the light wet method. This method is often used to insulate both new and old buildings, requiring thermomodernization. However, despite the fact that the technology is not very complicated, the frequent use of this system causes many errors that may have consequences on more or less serious façade damage. The article below shows the errors occurring and their effect.
PL
Przedstawiono analizę przykładowych uszkodzeń (zarysowań i spękań) konstrukcji stropów żelbetowych obiektu biurowo-usługowego, powstałych bezpośrednio po ich wykonaniu, oraz sytuacji konfliktowej mającej swoje źródło w kwestionowaniu jakości wykonanych robót, a także jakości dostarczonego betonu. Zwrócono uwagę na aspekty materiałowe i wykonawcze w zastosowaniu betonów modyfikowanych popiołem lotnym.
EN
An analysis of examples of damages (scratches and cracks) of reinforced concrete ceilings of the office and service building, arising immediately after their implementation, as well as a conflict situation originating in questioning the quality of the works performed and the quality of delivered concrete was presented. Attention was paid to material and performance aspects in the application of fly ash modified concretes.
14
PL
Postęp cywilizacyjny miast generuje potrzebę zwiększania komfortu społeczeństwa w każdej dziedzinie jego działalności, między innymi handlu, komunikacji, jak i warunków mieszkania. To z kolei tworzy potrzebę wznoszenia budynków wielokondygnacyjnych oraz potrzebę bardziej efektywnego wykorzystywania parametrów wytrzymałościowych stosowanych materiałów. W tym ciągłym procesie pokonywane są kolejne bariery techniczne i technologiczne, które do tej pory mogły ograniczać rozwój budownictwa. Jednak poszukiwanie nowych rozwiązań, a następnie ich wdrażanie, może doprowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa i stanów awaryjnych konstrukcji. W artykule przedstawiono przykład awarii stropu żelbetowego budynku wysokościowego spowodowanej zarówno błędami projektowymi, jak i wykonawczymi. Zaprezentowano rozwiązania wzmocnienia konstrukcji.
EN
The progress of civilization of cities generates need to increase the comfort of society in every field of its activities, including trade, transport, and living conditions. This in turn creates the need of building multi-storey buildings and the need of more efficient using of the strength parameters of the materials. In this continuous process are overcome the technical and technological barriers, which until now could limit the development of the construction industry. However, the searching for new solutions and their implementation can lead to reducing the safety of constructions and failure conditions in structures. The paper is an example of failure of reinforced concrete ceiling in the multi-storey buildings due to design and executive mistakes. In this paper authors presented solutions of strengthening the structure.
PL
Termomodernizacja budynków jest bardzo potrzebna i przynosi dobre efekty, ale jej wykonanie może być nie w pełni skuteczne, jeżeli w trakcie jej realizacji będą popełniane błędy. W artykule zostały omówione najczęstsze błędy, a także zalecenia, jak ich uniknąć.
EN
Thermomodernisation of buildings is very necessary and brings good results, but its implementation may not be fully effective if mistakes are made during its implementation. The article discusses the most common mistakes, as well as recommendations on how to avoid them.
16
Content available remote Wady przeszklonych przekryć dachowych
18
Content available remote Stropodachy nad halami basenowymi
19
Content available remote Standardy w technice dachowej
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.