Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  operating
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
In the article, the literature notions of maintenance and exploitation have been characterized. The process of incorporating RCM into the industry from the seventies has been presented. The major features of reliability centred maintenance (RCM) as well as maintenance activities complying with RCM assigned to different categories have been characterized. In the final part of the paper, it has been highlighted that RCM is the only maintenance method which includes all the maintenance variants: planned servicing caused with the diagnosed technical condition, planned components’ replacement, searching for hidden faults, and one-off modifications, such as redesigning of some components, changes of operating procedures, and additional trainings or other activities going beyond the scope of service works.
PL
Scharakteryzowano literaturowe pojęcia obsługiwania i eksploatacji. Przedstawiono historię powstania obsługiwania zarządzanego niezawodnością (RCM). Przedstawiono proces wprowadzania RCM w przemyśle od lat siedemdziesiątych. Scharakteryzowano podstawowe cechy obsługiwania zarządzanego niezawodnością (RCM) oraz zgodne z metodologią RCM czynności obsługowe przypisane do różnych kategorii. W końcowej części podkreślono, że RCM jako jedyna z metod utrzymania ruchu uwzględnia wszystkie warianty obsługi: wywołane diagnozowanym stanem technicznym urządzenia, planowe konserwacje, planowe wymiany komponentów, poszukiwanie uszkodzeń ukrytych oraz jednorazowe modyfikacje takie jak przeprojektowanie komponentów, zmiany procedur operacyjnych, dodatkowe szkolenia lub inne działania wybiegające poza zakres prac serwisowych.
PL
W artykule omówione zostały systemy hydrauliczne elektronicznie sterowanych silników spalinowych tłokowych dwusuwowych w aspekcie problemów eksploatacyjnych. Zwrócono uwagę na poprawę bezpieczeństwa ekologicznego.
EN
This article discusses the hydraulic systems of electronically controlled two stroke diesel engines in terms of operating problems. Attention has been paid to improving ecological security.
PL
W artykule przedstawiony został układ zasilania systemu telematyki transportu, który jest stosowany w stacjonarnych obiektach transportowych. Dokonano analizy niezawodnościowo-eksploatacyjnej tego układu. Takie podejście umożliwiło wyznaczenie zależności, które pozwalających na obliczenie wartości prawdopodobieństw przebywania układu zasilania (w ujęciu symbolicznym) w stanach funkcjonalnych: pełnej zdatności SPZ, zagrożenia bezpieczeństwa SZB1 i SZB2 oraz zawodności bezpieczeństwa SB.
EN
The article presents power supply of transport telematics system, which is used in stationary transport objects. It was done the analysis reliability-exploitation analysis of the system. Such an approach enabled the determination of dependencies, which allow the calculation of probabilities of staying of power supply (in symbolic terms) in the states of functional: full ability SPZ, impendency over safety SZB1 and SZB2 and unreliability of safety SB.
5
Content available Operational problems of 2+1 bypass road sections
EN
The paper presents several problems of designing trunk-road bypasses of towns, which can be very helpful in improving their traffic performance. Such roads perform supplementary functions to the operation of network of motorways and express-roads constructed in Poland over the last decade. These problems include: selection of the cross section, selection and design of intersections and interchanges on bypasses, safety and traffic operation problems. The authors highlight the advantages of bypasses and point out some errors, which can be seen in the operation stage, basing on research and observation of 8 bypasses. In the paper traffic operation and road safety analyses for Zyrardow bypass are presented. The final part of the paper gives conclusions and recommendations for 2+1 bypass use and design.
EN
The paper presents the concept of modeling a ship’s operating parameters in order to minimize the fuel consumption in real weather conditions. This is an important innovation because, in ship theory, fuel consumption and speed are usually expressed by average values over longer periods of time, which is a significant limitation. This article presents selected topics of the proposed research such as state-of-the-art, general objectives, scientific and technical expectations, scientific and economic extensions, and environmental impacts. The article also proposes an original method of the research.
PL
Przedstawiono wyniki analizy stanu pracy łączników zainstalowanych w sieci średniego napięcia na wybranych liniach elektroenergetycznych.
EN
The paper presents results of analysis of operating conditions of switches installed in MV network on selected eleetrie power lines.
8
Content available remote Komputerowe systemy nadzoru i zarządzania eksploatacją baterii koksowniczej
PL
Kontroli i gromadzeniu danych o stanie technicznym i technologicznym baterii koksowniczej musi towarzyszyć stałe analizowanie uzyskanych wyników i podejmowanie właściwych działań profilaktycznych, remontowych oraz regulacyjnych. Niewykryte i nieusuwane w porę usterki i błędy eksploatacyjne przyczyniają się do szybkiego pogarszania stanu technicznego pieców, a tym samym narastania zakresu i kosztów remontów. W tym świetle prowadzenie właściwego monitoringu i kontrolingu stanu technicznego i technologicznego baterii koksowniczej, jak również innych obiektów przemysłowych, nabiera szczególnego znaczenia. W ramach projektu „Inteligentna Koksownia” opracowano systemy BATMON - Battery Monitoring, system monitorowania stanu techniczno-technologicznego baterii koksowniczej oraz system SIMBAT odtwarzający wszystkie szczegóły pracy rzeczywistego obiektu, jakim jest bateria koksownicza. Oba systemy oparte na rozbudowanej strukturze informatycznej stanowią nowoczesne narzędzie służące przedłużeniu żywotności, utrzymaniu wysokiej sprawności baterii koksowniczej oraz ograniczeniu emisji szkodliwych substancji do środowiska.
EN
Coke oven battery monitoring and simulating systems were developed and tested under industrial conditions in respect to the prolongation of the coke oven battery life, maintaining its high prodn. capacity and restricting emission of the hazard substances to the environment. Both systems confirmed their good applicability for controlling smart cokeries.
PL
Cel: Celem artykułu jest przybliżenie problematyki bezpieczeństwa, w tym ochrony przeciwpożarowej, na stacjach tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym (CNG), na przykładzie opracowanego pod auspicjami Krajowej Izby Gazownictwa standardu technicznego ST-IGG 1601:2012 odnoszącego się do projektowania, budowy i eksploatacji stacji CNG w Polsce. Wprowadzenie: W Polsce funkcjonuje prawie trzydzieści stacji tankowania CNG, ale do tej pory nie było opracowanych standardów technicznych dotyczących wymagań dla tego typu obiektów. Aby uporządkować wymagania w tym zakresie i ułatwić odpowiednim służbom projektowanie, budowę, eksploatację i nadzór nad wspomnianymi obiektami, podjęto decyzję o konieczności opracowania wspomnianego powyżej standardu przyjętego ostatecznie przez Komitet Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa w grudniu 2012 r. Należy podkreślić, iż jest to pierwszy dokument w Polsce kompleksowo odnoszący się do przedmiotowej problematyki. Do opracowania standardu wykorzystano regulacje czeskie i niemieckie z tego zakresu oraz projekty normy ISO, adaptując ich postanowienia do realiów techniczno-organizacyjnych i formalnych występujących w naszym kraju. Mając na względzie osiągnięcie założonego celu artykułu, w pierwszej jego części przedstawiono informacje o aktualnym stanie i rozwoju rynku CNG (Compressed Natural Gas) w Polsce. Następnie omówiono wybrane aspekty zawarte w standardzie, m.in. dotyczące: oceny zagrożenia wybuchem i pożarem, wyboru miejsca lokalizacji, zagospodarowania terenu stacji, urządzeń do wydawania paliwa, ochrony odgromowej, przeciwporażeniowej, przetężeniowej, przeciwprzepięciowej i przed elektrycznością statyczną. Wnioski: W oparciu o treści rozpatrywanego standardu oraz przywołane w nim inne dokumenty odniesienia, w tym akty prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej, możliwe jest właściwe zaprojektowanie, wykonanie i użytkowanie stacji tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym. W związku z tym zasadne wydaje się podejmowanie działań w zakresie ich upowszechnienia wśród projektantów, użytkowników oraz osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową obiektów budowlanych. Znaczenie dla praktyki: Praktyczne znaczenie rozpatrywanego zagadnienia wynika wprost z treści sformułowanych powyżej wniosków, w świetle których omówiony standard jawi się jako narzędzie możliwe do bezpośredniego wykorzystania w procesie projektowania, budowy i eksploatacji stacji CNG.
EN
Aim: The aim of this paper is to present safety issues, including fire protection at Compressed Natural Gas (CNG) fueling stations, on the example of the technical standard developed under the auspices of The Chamber of the Natural Gas Industry ST-IGG 1601:2012 relating to the design, construction and operation of CNG stations in Poland. Introduction: There are nearly thirty CNG filling stations in Poland. But so far, technical standards concerning requirements for this kind of objects haven´t been developed. To organize the requirements in this regard and facilitate appropriate services in designing, constructing, operating and supervising the aforementioned objects, the decision to develop the above-mentioned standard (finally adopted by the Committee of Technical Standard of The Chamber of the Natural Gas Industry in December 2012) was made. It should be emphasized that this is the first document in Poland on the discussed issues in a complex way. While developing the standard Czech and German regulations in this field and draft of ISO standard concerning discussed topic were used and adapted to technical, organizational and formal conditions of our country. In order to achieve the objective of the article described in the first section, information about the current state and development of the CNG (Compressed Natural Gas) market in Poland was provided. Then the authors presented some aspects of the standard, including these related to: the assessment of the risk of explosion and fire, the choice of location, station area arrangements, fuel dispensing devices, lightning protection, shock protection, overcurrent and overvoltage protection and protection against static electricity. Conclusions: Based on the content of the standard and other reference documents mentioned in that standard, including legislation related to fire protection, it is possible to design, construct and operate the stations for refueling vehicles with compressed natural gas properly. Therefore, it seems reasonable to take action on their dissemination among developers, users and people involved in the fire protection of buildings. Implications for practice: The practical importance of discussed issues follows directly from the content of formulated above conclusions, where the presented standard may be seen as a tool to be used directly in the design, construction and operation of CNG stations.
PL
Na podstawie projektu urbanistycznego obejmującego centrum Dessau przeanalizowano zapisy planistyczne dotyczące przekształceń tkanki miejskiej narażonej na degradację z powodu negatywnego trendu demograficznego. Ustalenia omawianego projektu prezentowane są w dwojakiej formie: klasycznego zapisu urbanistycznego z elementami kompozycji urbanistycznej oraz diagramu działań poszczególnych partycypantów projektu, ujętych w perspektywie ponad piętnastoletniej. Zarówno nowatorskie podejście do kształtowania przestrzeni zielonej, jak i interesująca forma zapisu działań niezbędnych do osiągnięcia zamierzonego efektu, stanowią asumpt do refleksji nad możliwością stosowania analogicznych praktyk w Polsce.
EN
On the basis of urban design including city planning records of Dessau, Germany we analyze the transformation of urban fabric exposed to degradation due to negative demographic trend. The findings of this project are presented in dual form: a classic urban record with elements of urban composition and diagram of activities of individual participants of the project, included in the time frame of more than fifteen years. Both innovative approaches to creating a green space, as well as an interesting form of documentation is necessary to achieve the desired effect constitute a starting point for reflection on the possibility of similar practices in Poland.
11
Content available Obsługa ciągników rolniczych
PL
W artykule zaprezentowano podstawową obsługę ciągników rolniczych. Omówione zostały zagadnienia obejmujące przygotowanie ciągnika do pracy, uzupełnianie paliwa, oleju i płynu chłodniczego, sprawdzeniu ogumienia, układu kierowniczego, hamulców i sprzęgła, a także uruchomieniu silnika i pracy z ciągnikiem.
EN
The article discusses the basic operation of agricultural tractors, including the issues of preparation of the tractor to work, refueling, oil and coolant, checking the tires, steering, brakes and clutch and the engine is started and work with the tractor.
PL
Analizowano charakterystyczne cechy chropowatości powierzchni gładzi cylindra silnika spalinowego po gładzeniu, dotarciu pracą oraz po badaniach pracy silnika w warunkach umownych. Dokonano analizy zmiany podstawowych parametrów i funkcji profili chropowatości powierzchni gładzi cylindra. W badaniach uwzględniono udział materiałowy, widmową moc skumulowaną funkcję autokorelacji, funkcję struktury, widmo amplitudowe oraz gęstości rozkładu wysokości chropowatości powierzchni, krzywizny wierzchołków, wysokości wierzchołków i pochylenia boków nierówności. Zamieszczono dystrybuanty kąta wzniosu profili chropowatości powierzchni cylindra. Przyrosty kąta wzniosu profilu wzdłuż długości cylindra, tak jak inne parametry, wyznaczono w płaszczyźnie wzdłużnej osi wału korbowego silnika.
EN
The paper's topic deals with the surface characteristics of machined and used cylinders of the internal combustion engine. The changes of some basic roughness parameters and functions were analyzed on the basis of measurements performed for new honing cylinders and after their running-in and wear bed testing through the engine operation. The study considers the parameters such as: cumulative spectral power, structure function, bearing ratio, autocorrelation function, power spectral density, peak curvature, density peak of the profile, slope of the profile. Distributions of profile roughness slope angle are also shown. Alike to other parameters, integrals of profile roughness slope angle were determined along the cylinder surface and the plane, which crosses both the crankshaft axis and cylinder axis.
EN
The paper is focusing on exploitation process of transport devices based on preventive strategy approach. The two - condition based technical state of the device under operation has been described. It has been proposed time - and cost - oriented preventive type approaches to maintenance processes of the devices, which was discussed in details.
PL
Przedmiotem wypowiedzi są strategie prewencyjnego podejścia do procesu eksploatacji środka transportu. Sformułowano dwustanowe ujęcie procesu eksploatacji urządzenia, dla którego zaproponowano czasowe i kosztowe podejście do przedsięwzięć obsługowych typu prewencyjnego.
PL
Dokonano analizy wykorzystania przepustowości linii SN, nN transformatorów na podstawie rzeczywistych parametrów zarejestrowanych w wybranym zakładzie energetycznym w latach 2002-2008.
EN
The author presents an analysis of utilization of capacity of MV, LV lines and transformers madę on the basis of real parameters recorded in selected power electric company in 2002-2008.
EN
The article discusses five policy challenges which call for a radical overhaul of the hitherto decision-making practices towards research infrastructures (RIs). It argues that foresight is a relevant policy tool to support these changes, by presenting major features of foresight. Then several policy issues concerning establishing and upgrading research infrastructures are discussed, which can be tackled by foresight, such as policy-co-ordination; use of existing RIs; future needs vs. existing RIs; human resources to operate RIs and exploit RI services. Finally, practical policy recommendations - stemming from of the ForeIntegra project - on which this article draws on - are presented, addressing EU-level and national decision-makers.
PL
W artykule omówiono pięć wyzwań dotyczących koniecznych zmian dotychczasowej polityki restrukturyzacji infrastruktury badawczej. Zaprezentowano główne charakterystyki foresightu oraz przedstawiono argumenty wskazujące, że foresight jest odpowiednim instrumentem wspierającym proces zmian polityki względem infrastruktury badawczej, a w szczególności jej tworzenia, umacniania oraz unowocześniania. Analizie poddano takie kwestie jak: koordynacja polityki, kapitał ludzki niezbędny do obsługi oraz korzystania z infrastruktury, obecne oraz przyszłe potrzeby względem istniejącej infrastruktury. W podsumowaniu zaprezentowano praktyczne rekomendacje dla kreujących kierunki polityk krajowych oraz polityki unijnej wynikające z projektu ForeIntegra, do którego odwołuje się niniejszy artykuł.
PL
Omówiono założenia i metody diagnostyki eksploatacyjnej maszyn w przemysłowych napędach elektrycznych.
EN
The paper discusses basic assumptions and methods of operating diagnostics of machines in industrial electric drives.
PL
W budynkach oprócz instalacji zasilających obwody użytkowe występują często instalacje odpowiedzialne ze bezpieczeństwo pożarowe. W większości przypadków odpowiadają za wczesne wykrycie, alarmowanie i rozgłaszanie sygnałów i komunikatów ewakuacyjnych, a także zasilanie i sterowanie urządzeń przeciwpożarowych.
PL
Największe zagrożenia pożarowe występują w instalacji niskiego napięcia. Energia elektryczna doprowadzona jest do budynku przyłączem elektrycznym i następne ze złącza kablowego rozprowadzona poprzez wewnętrzną linię zasilającą do poszczególnych odbiorców lub grup odbiorników energii elektrycznej. Układ rozliczeniowo-pomiarowy wraz z zabezpieczeniem lub zabezpieczeniami przedlicznikowymi zainstalowany jest na wewnętrznej linii zasilającej przed odbiorcą i/lub odbiornikiem. Pożar najczęściej powstaje i rozprzestrzeniania się w obwodach odbiorczych tuż za licznikiem energii elektrycznej lub w jego obrębie.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.