Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagrożenia gazowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wyniki badań składu cząsteczkowego i izotopowego (13C/12C w CH4, C2H6, C3H8, iC4H10, nC4H10 i CO2, 2H/1H w CH4 i 15N/14N w N2) dwóch próbek gazu ziemnego występującego w utworach wapienia cechsztyńskiego (Ca1) kopalni Rudna porównano z gazem ziemnym akumulowanym w utworach karbonu, czerwonego spągowca i wapienia cechsztyńskiego (Ca1) monokliny przedsudeckiej oraz gazu wytworzonego podczas pirolizy wodnej z kopalnej materii organicznej utworów dolomitu głównego (Ca2). Badany gaz ziemny charakteryzuje się normalnym składem izotopowym w układzie metan–etan–propan, co świadczy o tym, że powstał w jednej fazie generowania z tej samej skały macierzystej, zawierającej kerogen mieszanego typu II/III, prawdopodobnie w obrębie utworów karbońskich. Na podstawie badań mineralogicznych i izotopowych 13C/12C 12 próbek węglanowych i 34S/35S 14 próbek siarczanowych, pobranych w strefie głębokości eksploatacji rud miedzi od 900 do ok. 1200 m ZG Polkowice-Sieroszowice i Rudna w zakresie współczesnych temperatur od 35 do 45°C, wykazano, że w dwóch próbkach węglanów i w dwóch próbkach siarczanów pobranych z jednego rdzenia zachodzą procesy mikrobialnej redukcji anhydrytu dolnego (Ad1) cyklu PZ1 prowadzące do powstawania siarkowodoru.
EN
Composition of natural gas from the Zechstein Limestone (Ca1) strata of Rudna mine has been compared with the natural gas from Carboniferous, Rotliegend strata of the Fore-Sudetic Monocline and with gas generated from the organic matter of the Main Dolomite during hydrous pyrolysis experiments. The gas from Rudna mine is characterized by the normal methane–ethane–propane isotopic system which indicates formation in one stage from a single source rock probably of the Carboniferous age containing kerogen of mixed II/III type. Generation of the hydrogen sulphide resulted from the microbial sulphate reduction processes of the basal anhydrite has been proven by mineralogical and isotopic 13C/12C analyses of 12 carbonate and 34S/35S analyses of 14 sulphate samples. These samples were collected in the mine at the depth of about 900–1200 m at temperature range of 35–45°C and two samples of carbonates were taken from one core.
PL
Od końca 2010 roku mierzalne stężenia H2S zostały stwierdzone nie tylko w otworach badawczych wierconych w kopalni „Polkowice-Sieroszowice", ale także w wyrobiskach przyległych do zrobów pola eksploatacji G-62, gdzie doszło do poważnego wypadku zatrucia gazem, w którym poszkodowany został jeden górnik. Siarkowodór, pojawiając się w tym obszarze, wydziela się głównie poprzez emanację ze spękań skał stropowych nad zrobami eksploatacyjnymi lub wskutek napływu gazu, jako wyniku drgań sejsmicznych pochodzących od wstrząsów generowanych robotami eksploatacyjnymi. Zwiększone dopływy H2S są coraz częstsze w rejonie OG „Głogów Głęboki Przemysłowy". W KGHM Polska Miedź S.A. trwają obecnie poszukiwania metod i środków, w celu rozpoznania i eliminacji zagrożenia stwarzanego przez obecność związków siarki oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa załóg górniczych. W artykule przedstawiono nowy model rozwoju systemu wykrywania H2S przystosowanego do ograniczania tego zagrożenia w kopalniach rud miedzi. Autorzy przedstawiają metody pomiaru i rejestracji danych, celem stworzenia ram kompleksowego systemu zarządzania awaryjnego. Artykuł przedstawia poglądy nadzoru górniczego, przedsiębiorcy oraz pracowników jednostki naukowo-badawczej, aby zainicjować dyskusję, która pozwoli na wypracowanie możliwie najbardziej adekwatnych do skali zagrożenia wymogów technicznych i prawnych prowadzenia robót w warunkach występowania tego zagrożenia.
EN
Since September 2010 measurable concentrations of H2S were confirmed not only in survey holes drilled in the "Polkowice-Sieroszowice" mine, but also in workings adjacent to goaf of exploitation field G-62, where a serious gas poisoning incident took place in which one miner suffered injury. Hydrogen sulfide appearing in this area is associated mainly with emanations through vertical extended cracks, generally caused by the gradual process of destruction of the roof rocks over the exploited areas, or as part of a new phenomenon, the occurrences of gas inflows as a result of seismic activity (tremors) during exploitation operations. Conversely, the increased concentrations of H2S are becoming more frequent in the "Głogów Głęboki Przemysłowy" mining area. KGHM Polska Miedź S.A. is currently searching for methods and means to recognize and eliminate the threat posed by the presence of sulfur compounds and to ensure the safety of mining crews. This paper presents a new model for development of a H2S detection system specifically tailored to alleviate this threat in copper mines. The authors present a method for obtaining sample readings and through use of relevant examples, provide a framework for an associated emergency management system. The paper presents the views of the mining supervision and research center and is supposed to make a useful contribution to discussions and advances regarding thr associated and proposed regulatory requirements.
PL
Zastosowanie popiołów energetycznych z denitryfikacji spalin metodami selektywnej redukcji NOx w technologiach wykorzystujących mieszaniny popiołowo-wodne pod ziemią powoduje uwalnianie się amoniaku w postaci gazowej do powietrza kopalnianego. W artykule zauważono, że w określonych warunkach wentylacyjnych, stosowanie technologii wykorzystujących mieszaniny popiołowo-wodne może implikować w kopalniach węgla nowy rodzaj potencjalnego zagrożenia o charakterze antropogenicznym, tj. zagrożenia gazowego amoniakiem. Wskazano na konieczność prowadzenia badań nad tym zagrożeniem w warunkach in-situ, głównie w miejscu stosowania technologii oraz w wyrobiskach wentylacyjnie związanych z miejscem aplikacji mieszanin popiołowo-wodnych. Z uwagi, że aktualnie w warunkach rzeczywistych na szeroką skalę badania takie nie są prowadzone, w pracy przedstawione zostały wstępne wyniki badań modelowych CFD rozkładu stężeń amoniaku w powietrzu wentylacyjnym w ścianie przewietrzanej w układzie U po caliźnie węglowej. Model numeryczny stanowił fragment 3D: zrobów, chodnika nadścianowego (miejsca podawania mieszaniny popiołowo-wodnej) oraz końcowego odcinka ściany. Obliczenia wykonano dla stanu ustalonego, przy założeniu wydatku powietrza w chodniku nadścianowym 1000 m3/min oraz intensywności emisji amoniaku w zrobach 0,06 dm3NH3/min (7,6-10-7 kg/s). Wyniki obliczeń pokazują wzrost stężenia amoniaku w chodniku wentylacyjnym w kierunku zrobów. Przedstawione wstępne wyniki badań numerycznych rozkładu stężenia gazu w środowisku ściany są pierwszymi tego typu badaniami dot. potencjalnego zagrożenia gazowego amoniakiem w kopalniach węgla.
EN
The application of energy ashes from the denitrification of combustion gases by the use of selective reduction methods NOx in technologies applying ash-water mixtures underground, leads to the release of ammonia in the gas state to the mine air. This paper proves that in particular ventilation conditions, the use of technologies which apply ash-water mixtures may imply a new type of possible hazard of anthropogenic nature, such as ammonia gas hazard. The necessity of doing research on this hazard in in-situ conditions was indicated, mainly in the location where the technology may be used and in excavations connected to the ventilation system and with the area of ash-water mixtures delivery. Taking into account that such studies have not been made in real conditions on a large scale so far, this paper presents the preliminary results of model research CFD of distribution of the ammonia concentration in ventilation air in the wall aerated in the U system along the body of coal. The numerical model was a 3D fragment of: goaf, top gate (the area of delivering the ash-water mixture) and the final section of the wall. The calculations were performed for a defined state assuming the airflow in the top gate at 1000m3/min and the intensity of ammonia emissions in goaf at 0,06 dm3NH3/min (7,6-10-7 kg/s). The results prove the rise in concentration of ammonia in the air-heading in the direction of the goaf. The preliminary calculation results of gas concentration distribution in the environment of the wall are first studies which concern the ammonia gas hazard in coal mines.
4
Content available remote Przenośne mierniki gazów. Cz. II. Identyfikacja zagrożeń gazowych
PL
Zidentyfikowanie występujących lub mogących pojawić się gazów niebezpiecznych stanowi pierwsze i zarazem najtrudniejsze zadanie użytkownika detektora. Powinien on być świadomy, co ma mierzyć, w jakim zakresie i w jakim celu. Zazwyczaj użytkownikowi zależy na jasnej informacji o bezpieczeństwie, pozwalającej mu na podjęcie odpowiednich działań, np. uruchomienie wentylacji mechanicznej, opuszczenie pomieszczenia czy zamknięcie cieknącej instalacji.
5
Content available remote Przenośne mierniki gazów
PL
W poprzednich częściach artykułu zostały omówione kwestie związane z doborem mierników gazowych, identyfikacją zagrożeń gazowych w miejscu pracy oraz cechy użytkowe różnych typów mierników gazów. Prawidłowy dobór urządzenia to jednak dopiero połowa sukcesu. Druga połowa to prawidłowa eksploatacja i prowadzenie pomiarów. Na co powinniśmy zwrócić uwagę?
PL
Artykuł prezentuje sposób działania automatycznego systemu monitorowania zagrożeń gazowych w chodnikach wyrobiskowych KWK Mysłowice. Poddano analizie wskazania urządzeń pomiarowych i anemometrów działających w systemie monitorowania kopalni na 2 poziomach 465 i 665 m. Przeprowadzono analizę przyczyn występowania alarmów z uwagi na stężenie gazów. Przedstawione wyniki dotyczą 1 miesiąca. Na podstawie alarmów, wskazano niebezpieczne sekcje wyrobisk.
PL
Eksploatacja złóż węgla brunatnego w głębokich kopalniach odkrywkowych prowadzona jest w warunkach występowania szeregu zagrożeń naturalnych. Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące zagrożeń wodnych, geotechnicznych, sejsmicznych i gazowych występujących w PGE KWB Bełchatów SA.
EN
The exploitation of lignite deposits in deep open pits is led in conditions of several natural threats' occurrence. This article presents selected issues of aquatic, geotechnical, gaseous and seismic menaces that occur in PGE KWB "Bełchatów" SA. Basis of minerals' exploitation in conditions of natural threats occurrence are discussed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki powierzchniowych badań geochemicznych i pomiarów strumienia gazów złożowych dopływających do strefy przypowierzchniowej, wykonanych w latach 1997-2001 i 2004-2005 na obszarach niecki wałbrzyskiej i niecki noworudzkiej. Wykonane badania geochemiczne były realizowane w wariancie gazu wolnego. Maksymalne stężenia metanu i dwutlenku węgla pomierzone w strefie przypowierzchniowej wynosiły odpowiednio ok. 50% obj. i 17% obj. Do pomiarów strumienia gazów złożowych dopływających do powierzchni wykorzystano zmodyfikowaną metodę komór statycznych. Maksymalne dopływy metanu i dwutlenku węgla wynosiły odpowiednio 620 dm3/m2godz i 330 dm3/m2godz. Analiza uzyskanych wyników na tle opracowanego modelu geologiczno-złożowego wykazała, że główna przyczyną obecności podwyższonych stężeń gazów złożowych w strefie przypowierzchniowej jest działanie tzw. "tłoka wodnego". Znajomość mechanizmów migracji gazów i ich dynamiki dopływu do powierzchni pozwoliły na opracowanie skali potencjalnych zagrożeń występujących na obszarze niecki wałbrzyskiej.
EN
The authors provide results of surface geochemical survey and measurements of coal-bed gases flow to the near-surface zone carried on in the years 1997-2001 and 2004-2005 in the areas of the Wałbrzych and the Nowa Ruda troughs. For geochemical survey the "free gas" method was applied. Maximum concentrations of methane and carbon dioxide measured in the near-surface zone were about 50 vol.% and 17 vol.%, respectively. Measurements of coal-bed gases flow were run using the modified static chambers method. Maximum measured flows of methane and carbon dioxide were 620 dm3/m2h and 330 dm3/m2h, respectively. Analysis of the results referred to the geological model of hard-coal deposits revealed that the main factor controlling the presence of coal-bed gases in the near-surface zone is the socalled "water piston effect". Recognition of both gas migration mechanisms and dynamics of their flow towards the Earth surface enabled the preparation of categorization (scale) of potential hazards encountered in the area of the Wałbrzych Coal District.
PL
Koncentracja wydobycia oraz coraz trudniejsze warunki eksploatacji w wyniku narastających zagrożeń naturalnych mają decydujący wpływ na bezpieczeństwo załóg i ciągłość ruchu zakładów górniczych. W ciągu ostatnich dwóch lat odnotowano szereg katastrof i zdarzeń, które oprócz tragicznych skutków dla górników, którzy znaleźli się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca katastrofy, stanowiły także zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi w dalszej odległości. Zdarzenia te po rozwinięciu się w pożary spowodowały znaczne koszty związane ze wstrzymaniem wydobycia, a także utratą drogiego wyposażenia ścian. Włączając się do dyskusji dotyczącej skuteczności zabezpieczeń gazometrycznych kopalń w warunkach restrukturyzacji polskiego górnictwa w artykule dokonano analizy wyposażenia kopalń w urządzenia i systemy, na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji.
EN
The concentration of mining extraction processes and the ever more and more difficult conditions of mining operations, resulting from the growing natural hazards, have a decisive influence on the work safety of personnel and the smooth running of the mining operation units. In the recent two years noted have been a number of disasters and events that - apart from the tragic effects for the miners who happened to be in the direct vicinity of the disaster spot - presented a risk for the life or health of the men staying at a longer distance. Those events, after developing into fires, have caused considerable into fires, have caused considerable costs connected with stoppage of the mining extraction and the loss of expensive long-wall equipment. Joining the discussion pertaining to the effectiveness of gasometric protection means applied in mines under the conditions of restructuring of the Polish mines, the authors have made, on the basis of polling, a study on the equipment and systems the mines have been provided with.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.