Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  onboard computer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Fuel consumption measurement itself is a demanding process and it is difficult to determine the exact consumption of a vehicle. Fuel consumption can be determined in various ways. One way to determine consumption is through driving tests. We know several types of driving tests. Nowadays, most vehicles and all new vehicles can provide a wealth of data to the driver directly during vehicle operation. One of them is the data on the consumption of the vehicle also through the on-board computer located in the vehicle. The information provided to the driver may not reflect reality. In most cases, they are inaccurate and do not correspond to reality. Therefore, the subject of the research will be to verify the accuracy of the provided data on vehicle consumption by the on-board computer. The aim of the research will be to determine the extent to which consumption data are true. Vehicle consumption, as well as measurements are performed on one vehicle in every day traffic. This will ensure that it is possible to compare the measured data with each other.
PL
W pracy przedstawiono praktyczne uwagi, dotyczące systemów informatycznych wspomagających komunikację miejską w Bydgoszczy. Jednym ze sposobów zmniejszenia natężenia ruchu w mieście jest usprawnienie komunikacji publicznej i uczynienie jej atrakcyjniejszej dla podróżnych. Wiąże się to z obniżeniem kosztu biletów, skróceniem czasów przejazdu i oczekiwania na przystanku. Jest wtedy szansa na to, że część kierowców zrezygnuje z jazdy własnym samochodem i przesiądzie się do środków komunikacji miejskiej. Temu celowi służy wprowadzanie kolejnych systemów informatycznych.
EN
This article presents practical information, which concerns with computer systems used in public transport in Bydgoszcz. The main aims of these systems are to make transport of persons cheap and fast. If the public transport is well organised, then can attract car users. That in turn reduces traffic jam. Computerised Maintenance Management Systems, which are part of modern management, reduce cost of commuting and time of commuting. These systems provide an opportunity to: present actual information about real time departure, reduce number of mistakes and control public transport companies.
PL
Różnorodność urządzeń oraz systemów związanych z działalnością człowieka rośnie znacząco wraz z rozwojem techniki i nauki. Techniki mikroprocesorowe stosowane są praktycznie wszędzie i nie stanowią już tylko uniwersalnych maszyn obliczeniowych, lecz wykorzystywane są w modułach sterujących pracą praktycznie wszystkich systemów wykorzystywanych w przemyśle oraz w życiu codziennym. Przykłady można mnożyć, np. komputery pokładowe w lotnictwie i przemyśle samochodowym, układy sterujące windami i oświetleniem na skrzyżowaniu, czy wreszcie dekodery audio i wideo w tunerach satelitarnych.
PL
Za jakość wykonania procesu technologicznego oprócz odpowiednich środków technicznych i prawidłowych parametrów procesu odpowiedzialny jest nadzór nad krytycznymi węzłami lub w szczególnych przypadkach nad całym procesem.
EN
Besides ensuring proper engineering measures and right process parameters, the unit controlling critical points, or in special cases the whole process, is responsible for the quality of technological process execution.
PL
Komputery pokładowe stosowane w opryskiwaczach spełniają głównie rolę sterowników odciążając w ten sposób operatora i dokładniej sterują procesem. Informacje dostarczane przez czujniki wykorzystywane są tylko do zmiany parametrów roboczych, ponieważ mikrokomputery nie mają zaimplementowanych procedur diagnostycznych. Rozszerzenie funkcji komputera pokładowego o moduły diagnostyczne wymaga opracowania bardzo wydajnego, a równocześnie prostego w aplikacji systemu diagnostycznego. W pracy przedstawiony został moduł wnioskowania diagnostycznego umożliwiający diagnostykę rozpylaczy opryskiwacza polowego jako osobny moduł jak również może być wykorzystany do rozbudowy istniejących komputerów pokładowych.
EN
On-board computers employed in spraying machines work mainly as controllers, and thus they relieve machine operators and control the process more precisely. Information delivered by sensors is used only to change working parameters, because microcomputers do not have any implemented diagnostic procedures. Adding diagnostic modules to on-board computer functions requires a diagnostic system to be developed, which would be very efficient and at the same time simple to apply. The work presents diagnostic concluding module allowing to diagnose field spraying machine atomisers that may either work as a separate module or be used to expand existing on-board computers.
PL
Rosnące wymagania ekologiczne oraz redukcja kosztów wytwarzania w produkcji roślinnej wymuszają optymalizację procesów produkcji. Jednym z ważniejszych zabiegów jest ochrona i nawożenie roślin. W celu zwiększenia precyzji dawkowania maszyny stosowane w rolnictwie wyposażane są w komputery pokładowe. Spełniają one funkcję nadzoru nad procesem roboczym. Sterowanie opiera się na odczycie parametrów pracy i ich korekty do nastaw zadeklarowanych przez operatora. Oznacza to, że mimo precyzyjnego sterowania zabieg może być wykonany wadliwie. Rozszerzenie systemu komputerów pokładowych o moduły wnioskowania diagnostycznego umożliwi zwiększenie precyzyjności dawkowania cieczy roboczej przez opryskiwacze polowe. W celu realizacji wnioskowania diagnostycznego zostały wyodrębnione sygnały diagnostyczne, które należy poddać analizie w celu uzyskania identyfikacji stanu obiektu. W pracy przedstawiono propozycję adaptacji korpusów rozpylaczy do pozyskania sygnału diagnostycznego za pomocą pomiaru pośredniego.
EN
Growing ecological requirements and reduction of plant production costs extort optimization of production processes. Plant protection and fertilising belong to more important treatments. Today, machines used in agriculture are equipped with on-board computers in order to increase dosing accuracy. These computers oversee the working process. Control is based on reading of work parameters and correcting them to settings declared by operator. It means that the treatment may be executed defectively in spite of precise control. Adding diagnostic concluding modules to the onboard computer system will allow to increase the accuracy of working liquid dosing by field spraying machines. In order to execute diagnostic concluding those diagnostic signals were isolated, which need to be analysed to obtain an object condition identification. The paper presents proposal to adapt spraying machine body to obtaining diagnostic signals via indirect measurements.
PL
Brak skutecznych metod i procesów diagnozowania zespołów przekładniowych kombajnów zbożowych dały podstawę do rozwoju metod diagnostyki funkcjonalnej z wykorzystaniem istniejącego komputera pokładowego kombajnu. Istotnym problemem jest nie tylko ustalenie wartości granicznych parametru diagnostycznego, lecz również określenie zmienności tego parametru w funkcji czasu eksploatacji kombajnu. Celem pracy jest wyznaczenie kąta względnego skręcania wałów przekładni głównej kombajnu w warunkach prac polowych oraz poznanie zmienności cech analizowanego parametru diagnostycznego w odniesieniu do zespołów napędowych uznanych za sprawne lub zużyte.
EN
Lack of effective methods and diagnostic processes for combine harvester transmission units gave grounds to develop functional diagnostic methods, which use existing on-board computer of the vehicle. Besides specifying limit value for the diagnostic parameter, an essential issue is to determine variability of this parameter in relation to harvester operation time. The purpose of this work is to determine relative angle of torsion for harvester final drive shafts during field work, and to study variability of the analysed diagnostic parameter properties in relation to power units deemed to be in good working order, or worn out.
8
Content available remote Oprogramowanie komputera pokładowego bezzałogowego aparatu latającego
PL
Oprogramowanie komputera pokładowego wymagało rozwiązania szeregu zadań związanych z wykonywaniem samodzielnych lotów przez aparat bezzałogowy. W artykule przedstawiono strukturę oprogramowania komputera pokładowego wraz z podziałem poszczególnych zadań na bloki programowe. Przedstawiono również realizację poszczególnych bloków: - pomiary wielkości fizycznych, - wyznaczanie położenia przestrzennego aparatu, - stabilizacja parametrów lotu, - nawigacja, stabilizacja na torze, manewry, - realizacja planu misji, - komunikacja z Naziemną Stacją Kierowania Lotem i monitoring, - zarządzanie całością oprogramowania, synchronizacja poszczególnych zadań. Na koniec przedstawiono rozwiązanie problemu zespołowego tworzenia oprogramowania w kilku językach programowania jednocześnie.
EN
The onboard computer software required solving of many problems related to performing of the unmanned vehicle flight. The structure of the onboard computer software and the division of the selected tasks into separate software blocks are presented in the paper. Realisation of all blocks is also shown. The modules are: - physical quantities measurement, - Attitude and Heading Reference System, - stabilisation of the flight parameters. - navigation, stabilisation on the path, manoeuvres, - realisation of the mission plan. - communication with the Ground Hight Command Centre and monitoring, - whole software management and synchronisation of the tasks. Finally, the solution of the problem of a team work on the software withe use of a few programming languages concurrently is presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.