Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grzyby pleśniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Dla większości z nas grzyby dzielą się na jadalne i trujące albo, jak to niektórzy mówią, „jadalne tylko raz”. Nie zastanawiamy się nad tym, że do królestwa grzybów zaliczamy również huby występujące na pniach drzew, drożdże wykorzystywane do wypieków i wyrobu alkoholu oraz niebezpieczne dla zdrowia człowieka grzyby pleśniowe.
PL
Celem badań przeprowadzonych w latach 2009–2011 była ocena wpływu nawożenia łąki trwałej nawozami naturalnymi (obornikiem i gnojówką) i nawozami mineralnymi (wprowadzonymi w trzech różnych dawkach) na liczebność wybranych mikroorganizmów epifitycznych bytujących na runi łąkowej. Próbki roślin do badań pobierano trzykrotnie w trakcie sezonu wegetacyjnego. W ramach badań eksperymentalnych oceniano: ogólną liczebność bakterii tlenowych, bakterii z rodzaju Enterobacteriaceae oraz drożdży i grzybów pleśniowych. W wyniku przeprowadzonych badań nie wykazano różnic w liczebności badanych grup drobnoustrojów bytujących na roślinności łąkowej nawożonej różnymi nawozami i w różnych dawkach. Stwierdzono jednak, że liczebność poszczególnych grup mikroorganizmów zależała przede wszystkim od terminu pobierania próbek. Największe liczebności wszystkich badanych mikroorganizmów stwierdzono w drugim roku badań (2010 r.). Liczba bakterii tlenowych rosła statystycznie istotnie wraz z okresem wzrostu roślin (kolejnym pokosem) i była największa w trzecim terminie zbioru. W próbkach świeżej masy roślin z trzeciego pokosu w drugim roku badań stwierdzano największą liczbę bakterii z rodzaju Enterobacteriaceae (6,61 jtk∙g–1) oraz bakterii tlenowych (8,65 jtk∙g–1). W próbkach z tego samego roku badań, ale z drugiego pokosu, odnotowano największą liczebność grzybów pleśniowych (5,88 jtk∙g–1) i drożdży (3,44 jtk∙g–1).
EN
The study The aim of the research carried out in 2009–2011 was to assess the effect of fertilizing meadow with natural fertilizers (manure and liquid manure) and mineral fertilizers on the number of selected epiphytic microorganisms living on the meadow sward. Samples of plants for testing were collected three times during the growing season. The total number of aerobic bacteria, enterobacteria, yeast and mold fungi were assessed as a part of the study. As a result of the conducted experimental research, there were no differences in the number of examined groups of microorganisms living on the meadow plants fertilized with various fertilizers and doses. However, it was found that the number of individual groups of microorganisms depended mainly on the date of sampling. The largest number of all studied microorganisms occurred in the second year of the research (2010). In the samples of plants from the third cut in the second year of the study, the highest number of bacteria of the family Enterobacteriaceae (6.61 cfu∙g–1) and aerobic bacteria (8.65 cfu∙g–1) were found. In the samples from the same research year, but from the second cut, the highest numbers of mold fungi (5.88 cfu∙g–1) and yeast (3.44 cfu∙g–1) were recorded.
3
Content available remote Prognozowanie powstania grzybów pleśniowych na powierzchni przegród budowlanych
PL
Artykuł prezentuje zagadnienia związane z powstawaniem grzybów pleśniowych na powierzchniach materiałów budowlanych. Omawia przyczyny występowania grzybów pleśniowych w budynkach, warunki ich wzrostu (temperatura, wilgotność, podłoże, czas wzrostu, odczyn pH) oraz metody szacowania tempa ich rozwoju.
EN
The article presents issues related to the emergence of moulds on the surface of construction materials. It discusses the causes of emergence of moulds in buildings, the conditions of their growth (temperaturę, humidity, base surface, growth time, pH vale) and the methods of estimation of the speed of their growth.
4
Content available remote Biodegradacja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka
PL
Przedmiotem artykułu są negatywne oddziaływania na środowisko ludzkie grzybów pleśniowych z królestwa Protista. Występowanie tych grzybów jest szkodliwe zarówno dla organizmu ludzkiego, jak i dla obiektów kubaturowych. Autorzy omawiają królestwo Protista i charakteryzują grzyby pleśniowe, po czym zajmują się problematyką skażenia przez nie mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka.
EN
The subject of the articie are negative influences on the human environment of mould fungi from the kingdom of the protista. The presence of these fungi is harmful both for the human body as well as for buildings. The authors discuss the kingdom of the protista and characterise mould fungi, afterwards moving on to issues related to their infestation of the human residential microenvironments.
5
Content available remote Ekologiczne metody zwalczania grzybów powodujących choroby roślin uprawnych
PL
W badaniach laboratoryjnych analizowano aktywność fungistatyczną wodnych ekstraktów roślinnych (macerat, napar, wywar) i olejków eterycznych na zahamowanie wzrostu grzybów pleśniowych będących przyczyną chorób roślin uprawnych. Do otrzymania wyciągów oraz olejków eterycznych użyto susze następujących roślin: Mentha piperita L. (mięta pieprzowa), Juniperus communis L. (jałowiec pospolity). Aktywność fungistatyczną pozyskanych naturalnych preparatów biologicznych testowano na grzybach: Fusarium poae, Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Fusarium culmorum, Fusarium graminearum, Sclerotinia sclerotiorum i Botrytis cinerea. Działanie inhibitujące otrzymanych wyciągów i olejków na rozwój testowanych patogenów grzybów badano metodą dyfuzyjno-krążkową. Aktywność fungistatyczną ekstraktów wyrażano jako wielkość strefy zahamowania wzrostu. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że aktywność testowanych ekstraktów zależała od gatunku rośliny, sposobu pozyskania wyciągu oraz wrażliwości drobnoustrojów. Wykazano istotnie rożną reakcję analizowanych mikroorganizmów na wyciągi z poszczególnych gatunków roślin. Na podstawie uzyskanych wyników, stwierdzono, że ekstrakty pozyskane z Mentha piperita L. wykazywały się przeciętnie lepszym działaniem inhibitującym w stosunku do testowanych gatunków grzybów. Zarówno wodne wyciągi roślinne, jaki i olejki eteryczne były źródłem substancji biologicznie aktywnych, które w różnym stopniu wypływały na ograniczenie wzrostu badanych mikroorganizmów. Olejki eteryczne charakteryzowała największa aktywność fungistatyczna wobec testowanych patogenów w porównaniu do wodnych ekstraktów roślinnych. Najwyższą aktywnością przeciwgrzybową odznaczał się olejek otrzymany z mięty pieprzowej (Mentha piperita L.). Natomiast w przypadku olejku pozyskanego z jałowca pospolitego (Juniperus communis L.) nie stwierdzono hamującego działania na grzyby z rodzaju Fusarium. Wśród wodnych wyciągów najwyższym działaniem inhibitujący rozwój analizowanych mikroorganizmów odznaczały się maceraty. Z kolei napar i wywar działały w zbliżony do siebie sposób. Spośród badanych drobnoustrojów najwyższą wrażliwością na zastosowane wyciągi roślinne oraz olejki eteryczne wykazywał Botrytis cinerea. Wśród grzybów z rodzaju Fusarium najmniejszą strefę zahamowania wzrostu otrzymano dla Fusarium solani,co świadczy o największej odporności tego patogenu na analizowane naturalne preparaty biologiczne. Natomiast największą wrażliwością na otrzymane ekstrakty spośród grzybów z rodzaju Fusarium odznaczał się Fusarium oxysporum. Uzyskane wyniki badań wykazały, że ekstrakty roślinne, a zwłaszcza olejki eteryczne w znaczący sposób ograniczały rozwój grzybów pleśniowych, będących sprawcami chorób wielu roślin rolniczych i sadowniczych. Dodatkowo, ze względu na brak negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, stanowią one narzędzie do walki z grzybami w rolnictwie ekologicznym oraz alternatywę dla chemicznych środków ochrony w rolnictwie zrównoważonym.
EN
Laboratory experiments analyzed the fungistatic activity of aqueous plant extracts (macerate, brew, decoction) and essential oils to inhibit the growth of mold fungi that are the perpetrators of diseases of cultivated plants. The following plant droughts were used to obtain extracts and essential oils: Mentha piperita L. (peppermint), Juniperus communis L. (common juniper). The fungistatic activity of the obtained natural biological preparations was tested on following fungi: Fusarium poae, Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Fusarium culmorum, Fusarium graminearum, Sclerotinia sclerotiorum and Botrytis cinerea. The inhibiting effect of the obtained extracts and oils on the development of the test fungal pathogens was examined by disc-diffusion method. The fungistatic activity of the extracts was expressed as the ratio of the growth inhibition zone. The analysis of the obtained test results showed that the activity of the tested extracts was depended on the specific plant species, the method of extracts preparation and the vulnerability of microorganisms. The significantly different reaction of the analyzed microorganisms to extracts from particular plant species was shown. Based on the obtained results, it was found that extracts prepared from Mentha piperita L. showed on average better inhibiting action towards the tested fungi. Both aqueous plant extracts and essential oils were a source of biologically active substances, which to a different extent influenced the limitation of the growth of the studied microorganisms. To the factors that were determining the antifungal activity of extracts and essential oils, we could include: the material used for the research, the effectiveness of the preparation processes, as well as the content of active ingredients with fungistatic activity. The inhibitory effect on the growth of the analyzed pathogens by aqueous plant extracts depended on the method of preparation of extracts, which probably influenced the content of biologically active compounds in their chemical composition. Essential oils were characterized by the fungistatic activity to the tested pathogens compared to aqueous plant extracts. The oil obtained from peppermint (Mentha piperita L.) was marked with the highest antifungal activity. However, in the case of oil obtained from common juniper (Juniperus communis L.), the inhibitory effect on fungi of the genus Fusarium was not found. Among the aqueous extracts, the highest action inhibiting the development of the analyzed microorganisms was characterized by macerates. In turn, the brew and decoction worked in a similar way. Among the studied microorganisms, Botrytis cinerea showed the highest sensitivity to the used plant extracts and essential oils. Among Fusarium species, the smallest zone of growth inhibition was obtained for Fusarium solani which indicates the greatest resistance of this pathogen to the analyzed natural biological preparations. However, Fusarium oxysporum (Fusarium fungi) was characterized by the highest sensitivity to the obtained extracts. The obtained research results showed that plant extracts, especially essential oils, significantly limited the development of mold fungi, which are the perpetrators of diseases of many agricultural and fruit plants. In addition, due to the lack of negative impact on the environment, they are a tool to combat fungi in organic farming and alternative to chemical plant protection in sustainable agriculture.
EN
Mycotoxin contamination of food and feed is a big problem, also with regard to cereal products from organic farming. For that reason screening of mycotoxins occurrence in cereal grains from organic farming after prolonged storage was performed. The work presents monitoring of the contamination of organic spring wheat, spelt, oat, rye and spring barley harvested in 2017, by the most important mycotoxins: deoxynivalenol (DON), zearalenone (ZEA), ochratoxin A (OTA), sum of aflatoxins (AFL) and the sum of T-2 and HT-2 toxins after nine months of grain storage in different storage systems. Content of mycotoxins was defined by enzyme-linked immunosorbent assay ELISA. Concentration of mycotoxins was very diverse and high in relation to OTA in spring barley and rye and in relation to Fusarium toxins (DON, ZEA, T-2/H-T2) despite low moisture of the grains (below 15%). Among analyzed cereals samples, rye was the grain that was the most frequently contaminated with all kinds of mycotoxins.
PL
Zanieczyszczenie żywności i pasz mikotoksynami stanowi duży problem, również w odniesieniu do produktów zbożowych pochodzących z rolnictwa ekologicznego. Z tego powodu przeprowadzono monitoring występowania mikotoksyn w ziarnie zbóż z upraw ekologicznych po dłuższym okresie jego przechowywania. W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń pięciu najważniejszych mikotoksyn: deoksyniwalenolu (DON), zearalenonu (ZEA), ochratoksyny A (OTA), sumy aflatoksyn (AFL) oraz sumy toksyn T-2 i HT- 2 w pszenicy jarej, orkiszu, owsie, życie i jęczmieniu jarym po dziewięciu miesiącach przechowywania ziarna w różnych systemach magazynowych. Zawartość mikotoksyn została określona za pomocą testu immunoenzymatycznego ELISA. Stężenie mikotoksyn było bardzo zróżnicowane i wysokie w odniesieniu do ochratoksyny A w jęczmienu jarym i życie oraz w odniesieniu do toksyn fuzaryjnych (DON, ZEA, T-2/HT-2), pomimo niskiej wilgotności składowanego ziarna (poniżej 15%). Spośród przebadanych zbóż, próbki żyta były najbardziej zanieczyszczone wszystkimi oznaczanymi mikotoksynami.
EN
Increasing interest in organic farming and consequently in the application of natural fertilisers poses a risk of modifying qualitative and quantitative composition of microorganisms’ populations living on plants fertilised with these fertilisers. Composition of epiphytic microflora on plant material intended for ensilage affects fermentation processes and stability and hygienic quality of obtained silage. Studies carried out in the years 2009-2011 were aimed at assessing the effect of fertilisation of permanent meadow with natural fertilisers (manure and liquid manure) and mineral fertilisers (NPK) on the number of selected groups of epiphytic microorganisms living on meadow sward. Plant samples were taken three times in vegetation seasons (before the 1st, 2nd and 3rd cut). In total, 207 samples of vegetation were analysed for: total number of aerobic bacteria, bacteria of the genus Enterobacteriaceae, yeasts and mould fungi. No differences in the number of studied groups of microorganisms living on meadow plants fertilised with different fertilisers applied at different doses were found. However, the number of particular groups of microorganisms depended mainly on the time of sampling.
PL
Rosnące zainteresowanie rolnictwem ekologicznym oraz wynikające z jego zasad stosowanie nawozów naturalnych niesie ze sobą niebezpieczeństwo modyfikacji składu jakościowego i ilościowego populacji mikroorganizmów naturalnie bytujących na roślinności nawożonej tymi nawozami. Skład mikroflory epifitycznej znajdującej się w materiale roślinnym przeznaczonym do zakiszania wpływa na przebieg procesów fermentacyjnych, stabilność i jakość higieniczną uzyskanej kiszonki. Celem badań przeprowadzonych w latach 2009-2011 była ocena wpływu nawożenia łąki trwałej nawozami naturalnymi (obornikiem i gnojówką) i nawozami mineralnymi NPK na liczebność wybranych grup epifitycznych mikroorganizmów bytujących na runi łąkowej. Próbki roślin do badań pobierano trzykrotnie w trakcie sezonu wegetacyjnego (przed I, II i III pokosem). Łącznie przebadano 207 próbek zielonki. W ramach badań oceniano: ogólną liczebność bakterii tlenowych, bakterii z rodzaju Enterobacteriaceae oraz drożdży i grzybów pleśniowych. W wyniku przeprowadzonych badań nie wykazano różnic w liczebności badanych grup drobnoustrojów bytujących na roślinności łąkowej nawożonej różnymi nawozami i ich dawkami. Stwierdzono jednak, że liczebność poszczególnych grup mikroorganizmów zależała przede wszystkim od terminu poboru próby.
EN
The intense pace of construction work means that technical materials contain so-called technological moisture, which enables the development of biodeteriogenic organisms on building partitions. This article presents the mycological analysis of two buildings in Zielona Góra, whose building partitions were affected by colour deposits. In the first building (a block of flats in the shell and core condition) 7 species of moulds were determined, of which the dominant one was Cladosporium herbarum. In the second building (public utilities building) changes on the walls appeared just after refurbishment and were caused by a species of mould called Strachybotrys chartarum which is hazardous to human and animal life.
PL
Szybkie tempo prac budowlanych powoduje, że materiały techniczne zawierają tzw. wilgoć technologiczną, która umożliwia rozwój organizmów biodeteriogennych na przegrodach budowlanych. W artykule przedstawiono badania mikologiczne dwóch obiektów budowlanych w Zielonej Górze, na przegrodach których pojawiły się barwne naloty. W pierwszym budynku (blok mieszkalny w stanie deweloperskim) oznaczono 7 gatunków grzybów pleśniowych, z czego dominującym gatunkiem był Cladosporium herbarum. W drugim obiekcie (budynek użyteczności publicznej) zmiany na ścianach pojawiły się tuż po remoncie i były spowodowane przez niebezpieczny dla zdrowia ludzi i zwierząt gatunek grzyba pleśniowego - Strachybotrys chartarum.
PL
Określono wpływ izolatu Trichoderma harzianum na liczebność mikroorganizmów autochtonicznych, występujących w glebie wzbogaconej słomą z pszenicy odmiany ‘Ostka Smolicka’ oraz ‘Tybalt’. Do doświadczenia przeprowadzonego w warunkach laboratoryjnych, wykorzystano próbki gleby zakwalifikowanej jako płowa właściwa, należącej do klasy bonitacyjnej IVb i kompleksu żytniego dobrego. Określenie liczebności grzybów pleśniowych w tym Trichoderma sp. przeprowadzono metodą płytkową Kocha z zastosowaniem wybiórczych podłoży. Badania wykazały, że działanie zastosowanego izolatu Trichoderma harzianum na drobnoustroje występujące w poszczególnych wariantach było zróżnicowane. Wykonane testy na antagonizm wg Mańki udowodniły, że zastosowany izolat przejawiał zdolności antagonistyczne w stosunku do wyizolowanych grzybów pleśniowych (Penicillium sp., Rhizopus sp., Fusarium sp., Mucor sp.). Z doświadczeń przeprowadzonych w kokulturach na podłożu PDA wynika, że zastosowany grzyb strzępkowy Trichoderma harzianum w największym stopniu ograniczył rozwój Rhizopus sp. Wprowadzenie wybranego izolatu wpłynęło na zmniejszenie liczebności grzybów pleśniowych oraz wzrost liczebności bakterii. Dodatek słomy pszennej do gleby nie miał wpływu na wzrost testowanego szczepu Trichoderma.
EN
The study determined the influence of the Trichoderma harzianum isolate on the count of autochthonous microorganisms in soil enriched with ‘Ostka Smolicka’ and ‘Tybalt’ wheat straw cultivars. The experiment was conducted in a laboratory on samples of surface lessive soil, belonging to soil valuation class IVb and good rye complex. Determination of the number of molds including Trichoderma sp. was carried out using the Koch plaque method using selective media. The study proved that the Trichoderma harzianum isolate exhibited diversified influence on microorganisms in individual combinations. Mańka tests proved antagonism between the isolate and moulds isolated in the experiment (Penicillium sp., Rhizopus sp., Fusarium sp., Mucor sp.). Experiments conducted in co-cultures on a PDA substrate proved that the T. harzianum inhibited the development of Rhizopus sp. to the greatest extent. The application of the selected isolate caused a decrease in the count of filamentous fungi and an increase in the bacteria count. Wheat straw added to the soil did not increase the count of the Trichoderma strain.
PL
Celem badań była ocena czystości mikrobiologicznej wybranych suszonych ziół pochodzących z punktu skupu z woj. lubelskiego, tj. mięty, melisy lekarskiej, pokrzywy zwyczajnej, szałwi lekarskiej i nagietka lekarskiego. Oznaczono ogólną liczbę bakterii, drożdży, grzybów pleśniowych i bakterii Escherichia coli oraz wykonano analizę na obecność Salmonella sp. i Staphylococcus aureus. W badaniach stwierdzono, że ogólna liczba bakterii mezofilnych tlenowych mieściła się w zakresie 103-108 jtk•g-1, liczba drożdży – od 102 do 104 jtk•g-1, a liczba grzybów pleśniowych – od 103 do 105 jtk•g-1. W ziołach mięty i pokrzywy wykryto bakterie E. coli w ilości 102 jtk•g-1. W żadnym z badanych ziół nie stwierdzono obecności Salmonella sp. ani S. aureus.
EN
The aim of the study was to evaluate the microbiological purity of the selected dried herbs derived from the purchase point located in the Lubelskie voivodeship, i.e. mint, melissa, nettle, sage and marigold. Total bacterial count, the number of yeasts and molds, E. coli bacteria were determined and the analysis for the presence of Salmonella sp. and Staphylococcus aureus was performed. There was found in the study that the total number of mesophilic aerobic bacteria ranged from 103 to 108 cfu•g-1, the number of yeasts ranged from 102 to 104 cfu•g-1, and the number of molds reached 103 to 105 cfu•g-1 E. coli bacteria were found in herbs of mint and nettle at the level of 102 cfu•g-1. In any of the tested samples, there was no presence of Salmonella sp. and S. aureus.
PL
W artykule przedstawiono analizę matematyczną wyników badań ilościowych grzybów pleśniowych i parametrów mikroklimatu w budynkach mieszkalnych z indywidualnym systemem nawiewnym. Przy zastosowaniu metody planowania eksperymentu otrzymano model matematyczny, który daje możliwość obliczenia ilości grzybów pleśniowych w m3 powietrza przy różnych stężeniach CO2.
EN
The paper presents a mathematical analysis of the quantitative research results of mold fungus and microclimate parameters in the residential buildings with individual supply system. Using the experimental planning method a mathematical model was obtained, which allowed to calculate the number of molds fungus in m3 of air at different CO2 concentrations.
EN
The aim of this study was to estimate the qualitative diversity of mould spores on the biofilm that has grown on the western facade of the building of the Institute of Environmental Engineering, University of Zielona Góra. Scientific literature describes instances where mould spores lead and contribute to the process of biodegradation of technical materials. A part of the material was subjected to analysis performed with the use of an scanning electron microscope. The material from the remaining part was inoculated directly into Petri plates onto medium to grow fungal cultures. Identified spores belonging to 9 species of moulds: Aureobasidium pullulans (De Bary) Amund, Cladosporium cladosporioides (Fres.)de Vries, Cladosporium herbarum (Pers.) Link, Cladosporium macrocarpum Preuss, Epicoccum nigrum Link, Penicillum brevicompactum Dierckx, Penicillium chrysogenum Thom, Scopulariopsis brevicaulis (Sacc.) Bain, Ulocladium chartarum (Preuss) Simmons.
PL
W pracy badaniu poddano nalot biologiczny z zachodniej elewacji budynku Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego pod kątem obecności zarodników grzybów pleśniowych. Z literatury naukowej wiadomo, że zarodniki grzybów pleśniowych mogą prowadzić i biorą udział w procesach biodegradacyjnych materiałów technicznych. Część materiału poddano analizie z wykorzystaniem elektronicznego mikroskopu skaningowego. Drugą część posiano bezpośrednio do szalek Petriego z podłożem biologicznym, przeznaczonym do hodowli i namnażania grzybów pleśniowych.. Z analizy mikroskopowej zidentyfikowano zarodniki należące do 9 rodzajów grzybów pleśniowych: Aureobasidium pullulans (De Bary) Amund, Cladosporium cladosporioides (Fres.) de Vries, Cladosporium herbarum (Pers.) Link, Cladosporium macrocarpum Preuss, Epicoccum nigrum Link, Penicillum brevicompactum Dierckx, Penicillium chrysogenum Thom, Scopulariopsis brevicaulis (Sacc.) Bain, Ulocladium chartarum (Preuss) Simmons.
PL
W artykule opisano wpływ łącznego działania dwóch środowisk agresywnych. Określono wpływ zawartości jonów siarczanowych lub chlorkowych na wzrost mikroorganizmów i ewentualny wpływ chemicznej i biologicznej korozji na właściwości materiału kamiennego (piaskowca). Prezentowane wyniki badań pozwoliły sformułować kilka stwierdzeń: piaskowiec nie jest odporny na zanieczyszczenie jonów siarczanowymi ani chlorkowymi. Skażenie chemiczne powoduje przyspieszenie działania środowiska mikrobiologicznego.
EN
This paper describes the effects of the combined action of two aggressive environments. The effect of sulphate or chloride ion content on the growth of microorganisms and possible effect of chemical and biological corrosion on the properties of stone material (sandstone). The research results made it possible to formulate a number of statements: sandstone is not resistant to contamination by sulphate or chloride ions. Chemical contamination enhances the action of the microbial environment.
PL
W artykule omówiono wyniki badania mykologicznego wyrobów z celulozy w postaci luźnej, formowanych in situ do izolacji cieplnej w budownictwie, wykonane znormalizowaną metodą europejską PN-EN 15101-1:2013-12. Przedstawiono wyniki i przykłady stanu zaatakowania próbek przez grzyby. Wykazano, że badane włókno celulozowe, w postaci luźnej do formowania in situ, w warunkach zgodnych z warunkami badania może pod względem odporności na pleśnienie stanowić dobry, naturalny i odnawialny materiał izolacyjny.
EN
The article discusses the results of microbiological testing of loose fiber products (cellulose) formed in situ for thermal insulation in construction, carried out according to standardized European method of PN-EN 15101-1:2013-12. The results and examples of advancement of fungal attack on specimens are presented. It has been demonstrated that the examined loose fiber for in-situ formation, provided that the actual conditions are consistent with the test conditions, may be a good, natural and renewable insulating material in terms of mould resistance.
PL
W artykule poruszony został problem występowania w obiektach muzealnych, gdzie wystawiane są lub przechowywane kolekcje zabytków: obrazy, meble, tkaniny i książki, grzybów pleśniowych. Praca dotyczy badania stanu natężenia zarodników grzybów w powietrzu w poszczególnych pomieszczeniach w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i omówienia rozpoznanych tam rodzajów i gatunków grzybów pleśniowych, których zarodniki zostały pobrane w czasie badań.
EN
The article described the problem of the presence molds in museum objects, which are issued or stored collections of historical paintings, furniture, textiles and books. The work concerns the research of the intensity of fungal spores in the air in individual rooms in the Palace Museum, King Jan III in Wilanów and discussion there recognized genus and species of fungi, whose spores were collected during the study.
PL
Bioługowanie jest grupą procesów, które zachodzą w środowisku naturalnym, ale również znalazły zastosowanie w górnictwie i przemyśle metalurgicznym. Prowadzone prace badawcze dotyczą identyfikacji nowych gatunków i szczepów drobnoustrojów, które wykazują wysoką użyteczność w odzysku metali w związku z ich wysoką odpornością na znaczne stężenia toksycznych pierwiastków oraz syntezą enzymów biorących udział w tych procesach, jak np. archeony z rodziny Ferroplasmaceae. Ponadto, badania dotyczą również zastosowania grzybów pleśniowych oraz zmutowanych szczepów posiadających pożądane cechy, jak np. zwiększoną odporność na obecność znacznych ilości różnorodnych metali. Kolejnymi kierunkami badań mogłoby być rozszerzenie zastosowania tej grupy mikroorganizmów w technologiach, jak dotąd stosowanych oraz opracowaniem nowych, w tym uwzględniających odzysk pierwiastków promieniotwórczych i chalkopirytu. Interesującym rozwiązaniem mogłoby być stworzenie technologii w procesie ciągłym wykorzystującym odpady przemysłowe do produkcji biomasy drobnoustrojów oraz ich metabolitów, a następnie ich wykorzystanie do odzysku metali. Zagadnieniem również wartym uwagi jest aplikacja bioługowania do odzysku pierwiastków z odpadów metalurgicznych i elektronicznych.
EN
Bioleaching is a group of processes that occur in natural environment but they are also applied in mining and metallurgy under (controlled) conditions. Current research focuses on the identification of new species and strains of microorganisms, which present high efficiency in metals recovery due to their resistance to toxic elements and the synthesis of enzymes which are involved in this phenomenon (i.e. archeons belonging to Ferroplasmaceae family). Also, the research is carried out on the potential application of mutated strains and moulds holding desired properties like enhanced resistance to high concentrations of various metals. Thus, other directions could be focused on the extension of their applicability in technologies which are already in use or developing new ones, considering bioleaching of radionuclides and chalcopyrite. It seems that interesting solution would be to establish a new technology based on continuous process involving production of microbial biomass and its metabolites on industrial wastes in the first stages and their further application for the metals recovery. It is also worth to pay attention to bioleaching of toxic elements from metallurgical and electronic wastes.
EN
In this paper an attempt to analyse the impact of different microbial environments on the structure of materials. The study used Portland cement mortar with CEM I. As a corrosive environment uses microorganisms: fungi Penicillium and Cladosporium species, sulphur bacteria and denitrifying. The study also used mixed biological environment – material at first was contaminated with bacteria, and then with mould fungi. Following this study observed changes in density and total porosity. Microbial corrosion products may locate in the pores with a diameter size of less than 10 nm to 5000 nm. There is a rearrangement of the pores and accumulation in the pores with a diameter 10–100 nm.
PL
W referacie podjęto próbę analizy wpływu różnych środowisk mikrobiologicznych na strukturę porowatości tworzyw cementowych. Do badania zastosowano zaprawę z cementu portlandzkiego CEM I. Jako środowisko korozyjne użyto środowisko mikroorganizmów: grzyby gatunku Penicillium i Cladosporium, bakterie siarkowe i denitryfikujące. Do badań wykorzystano również mieszane środowisko biologiczne – materiał najpierw został skażony bakteriami a później grzybami pleśniowymi. W wyniku przeprowadzonych badań zauważono zmiany gęstości i porowatości całkowitej. Produkty korozji mikrobiologicznej prawdopodobnie lokują się w porach o wymiarze średnic poniżej 10 nm do 5000 nm. Następuje przegrupowanie porów i wyraźne zaznaczenie porów o średnicy 10–100 nm.
EN
The presence of mycotoxins in feed for ruminants has been an ongoing problem, but still there is no regular programs monitoring mycotoxin contamination for green fodder, hay or silage. The aim of the study was to assess the amount of aflatoxins and ochratoxin A in dried green fodder (sward), which is a raw material for silages. The three-year study (2008-2010) was carried out in ten organic farms and six conventional farms, focused on breeding dairy cattle. The content of mycotoxins in dried sward and its contamination with moulds depended both on the production system as well as on the year of the study. The highest contamination with moulds was noticed in the first year of the study in sward from organic farms, which averaged 4.54 log CFU / g DM. At the same time the mycotoxin content in the sward was 4.46 ppb in the case of ochratoxin A, 6.20 ppb for aflatoxin B1 and 15.18 ppb in regard to the sum of aflatoxins (B1, B2, G1 and G2). Between 2009 and 2010 the average amounts of ochratoxin A and aflatoxin B1, both from organic and conventional farms, were significantly lower than those in 2008, but no significant difference was observed regarding the amount of total aflatoxins. The average content of aflatoxins and ochratoxin A taken from all years of the study was significantly higher for sward from organic farms than their content in sward in conventional farms. It was found also a positive correlation between the degree of moulds contamination and the contents of examined mycotoxins in forage.
PL
Obecność mikotoksyn w paszach objętościowych dla przeżuwaczy jest wciąż aktualnym problemem. Brak również monitoringu dotyczącego poziomu skażenia tej grupy pasz (zielonki, siano, kiszonki). Celem pracy było określenie poziomu zawartości aflatoksyn i ochratoksyny A w podsuszonej zielonce, stanowiącej surowiec kiszonkarski. Trzyletnie badania (2008- 2010) przeprowadzono w 10 gospodarstwach ekologicznych i 6 gospodarstwach konwencjonalnych, nastawionych na hodowlę bydła mlecznego. Zawartości badanych mikotoksyn w podsuszonej runi łąkowej oraz porażenie jej grzybami pleśniowymi zależały zarówno od sytemu produkcji, jak i roku badań. Największe porażenie runi łąkowej grzybami pleśniowymi stwierdzono w pierwszym roku badań w gospodarstwach ekologicznych, które wynosiło średnio 4,54 log. j.t.k. pleśni/g s.m. zielonki. Zawartości mikotoksyn w tej runi wynosiły w przypadku ochratoksyny A - 4,46 ppb, aflatoksyny B1 - 6,20 ppb i sumy aflatoksyn ( B1, B2, G1 i G2) - 15,18 ppb. W latach 2009 i 2010 średnie zawartości ochratoksyny A i aflatoksyny B1, zarówno z gospodarstw ekologicznych, jak i konwencjonalnych, były istotnie niższe, natomiast w przypadku sumy aflatoksyn były na zbliżonym poziomie do roku 2008. We wszystkich latach badań średnia zawartość aflatoksyn i ochratoksyny A w runi łąkowej w gospodarstwach ekologicznych była istotnie wyższa od ich zawartości w runi łąkowej w gospodarstwach konwencjonalnych. Stwierdzono również dodatnią korelację między stopniem porażenia grzybami pleśniowymi a zawartoącią badanych mikotoksyn w zielonce.
20
Content available Zanieczyszczenia biologiczne elewacji
EN
The article presents the cause of fungal contamination on the facades and the most common methods for the determination of fungi on the surface of the material. In order to analyze the substrate and to obtain full information about the presence of the fungus is advisable to use thin-layer chromatography with a bioluminescence detection. Algae, fungi and mosses during its growth and exhibit bioluminescence inducted luminescence light.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny powstawania zmian mikologicznych na elewacjach oraz najczęściej występujące metody oznaczania grzybów pleśniowych na powierzchni materiału. W celu analizy podłoża i uzyskania pełnej informacji o obecności grzyba wskazane jest zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej z detekcją bioluminescencyjną. Glony, grzyby i mchy w trakcie swojego wzrostu wykazują bioluminescencję i luminescencję indukowaną światłem.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.