Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy cluster
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Jednym z trendów, które są obserwowane we współczesnych systemach elektroenergetycznych jest stopniowa decentralizacja, będąca w dużej mierze efektem rosnącej roli generacji rozproszonej oraz ewolucją odbiorców w stronę prosumeryzmu. Rośnie rola lokalnego bilansowania i rodzi się zapotrzebowanie na powstawanie lokalnych struktur organizacyjnych, dążących do wydzielenia części infrastruktury elektroenergetycznej. Rodzi to nie tylko wyzwania techniczne ale także organizacyjne, prawne i ekonomiczne. Wydzielone struktury organizacyjne mogą funkcjonować w różnych formach: od niewielkich układów producenckich do wydzielonych mikrosystemów energetycznych (spółdzielni, klastrów czy „wysp” energetycznych). W artykule opisano problemy współpracy wydzielonych obszarów z systemem elektroenergetycznym.
EN
One of the trends observed in modern power systems is gradual decentralization, which is largely the result of the growing role of distributed generation and the evolution of consumers towards prosumerism. The role of local balancing is growing and there is a need for the creation of local organizational structures aimed at separating part of the power infrastructure. This raises not only technical but also organizational, legal and economic challenges. Separate organizational structures can function in various forms: from small producer systems to separate energy microsystems (cooperatives, clusters or energy "islands"). The article describes the problems of cooperation between selected energy microsystems and the power system.
PL
Projekt z 24 lutego 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw przewiduje duże zmiany m. in. w zakresie funkcjonowania klastrów energii. Dotychczasowe regulacje prawne zostaną rozszerzone o szereg wymogów, jednak zapewnią klastrom także dodatkowe korzyści.
EN
Clusters are an organisational and economic phenomenon. This paper attempts to answer what an energy cluster actually is and whether it meets the requirements of a cluster in the classical approach of economic sciences. The Act of 20 February 2015 on renewable energy sources (Ustawa OZE 2015) introduced the concept of an ‘energy cluster’. It was aimed at, among others, increasing energy security and environmental protection through an efficient use of renewable energy sources. In the literature on the subject, there is no single universally applicable definition of a cluster, it can only be considered in its various aspects. The concept of a cluster has so many applications, associations and meanings that in many respects it has become a ‘chaotic idea’ due to flattening and equalising different types, processes and spatial scales of economic location within one universal concept. However, the main doubt concerns the very definition of a cluster. The paper considers the organisational attributes of clusters, based on the analysis of the following aspects: a) Cluster in historical terms. Overview of cluster and network definitions: i. Overview of cluster definitions ii. Overview of network structure definitions b) Energy cluster. Forms of interorganisational relations and the typology of energy clusters i. Forms of interorganisational relations in an energy cluster ii. Energy cluster against in relation to organisational network typology iii. Energy cluster as a form of company network – common features and differences c) An attempt in characterisation and definition of an energy cluster
PL
Klastry są organizacyjnym i gospodarczym fenomenem. W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czym właściwie jest klaster energii i czy spełnia on wymogi klastra w klasycznym ujęciu nauk ekonomicznych. Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Ustawa OZE, 2015) wprowadzono pojęcie „klastra energii”. Jej celem jest m.in. zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, poprzez efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W literaturze przedmiotu nie istnieje jedna powszechnie obowiązująca definicja klastra, rozpatrywane są tylko różne jego aspekty. Koncepcja klastra uzyskała tak wiele zastosowań, skojarzeń i znaczeń, że pod wieloma względami stałą się „chaotyczną ideą” w sensie spłaszczenia i zrównania różnych rodzajów, procesów i przestrzennej skali lokalizacji gospodarczej w ramach jednej uniwersalnej koncepcji, natomiast głównym źródłem wątpliwości jest sama definicja klastra. W artykule rozważane są atrybuty organizacyjne klastrów, w oparciu o przeprowadzoną analizę następujących aspektów: a. Klaster w ujęciu historycznym. Przegląd definicji klastra i sieci: i. Przegląd definicji klastrów ii. Przegląd definicji struktury sieciowej b. Klaster energii. Formy relacji międzyorganizacyjnych oraz jego typologia i. Formy relacji międzyorganizacyjnych w klastrze energii ii. Klaster energii na tle typologii sieci organizacyjnych iii. Klaster energii jako forma sieci firm – cechy wspólne i różnice c. Próba charakterystyki i definicji klastra energii.
PL
Dążenie do rozwoju bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenia podaży energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii są istotnymi trendami widocznymi zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Co więcej, oba te trendy są ze sobą powiązane w ten sposób, że wdrażanie rozwiązań OZE może wpływać na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym. Aby tak jednak się działo, konieczne jest wdrożenie odpowiedniego systemu zarządzania zasobami energetycznymi na poziomie lokalnym. Powstawanie klastrów energii jest właśnie takim rozwiązaniem mogącym w pozytywny sposób wpłynąć na sprawne zarządzanie lokalnym mikstem energetycznym i zapewnić wdrożenie założeń energetyki rozproszonej. Nie ulega wątpliwości, że wzrost bezpieczeństwa energetycznego wynikający z działalności klastrów energii powoduje zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionów objętych ich działaniem. Jest to spójne z celami polityki prorozwojowej realizowanej przez specjalne strefy ekonomiczne, będących promotorami wzrostu gospodarczego w regionach. Owa kompatybilność podstawowych celów obu tych organizacji uzasadnia aktywne włączenie się specjalnych stref ekonomicznych w rozwój klastrów energii na obszarze ich działalności.
EN
Striving for the development of energy security and increasing the supply of energy obtained from renewable energy sources are important trends visible both at the national and European level. Moreover, both these trends are interrelated in such a way that the implementation of RES solutions may increase energy security at the local level. For this to happen, however, it is necessary to implement an appropriate energy resource management system at the local level. The emergence of energy clusters is just such a solution that can positively affect the efficient management of the local energy mix and ensure the implementation of the principles of distributed generation. There is no doubt that the increase in energy security resulting from the activity of energy clusters increases the investment attractiveness of the regions covered by their activities. This is consistent with the objectives of the pro-development policy implemented by special economic zones, which promote economic growth in the regions. This compatibility of the basic goals of both these organizations justifies the active involvement of special economic zones in the development of energy clusters in their area of operation.
PL
W trzeciej ankiecie przeprowadzonej w ramach projektu KlastER (www.er.agh.edu.pl) poproszono przedstawicieli instytucji, organizacji, stowarzyszeń, fundacji itp. aktywnie działających na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce o wyrażenie opinii i oczekiwań dotyczących klastrów energii, jak również szeroko rozumianej energetyki rozproszonej (ER). W artykule przedstawiono podsumowanie wyników ankiety.
EN
In the third survey conducted as part of the KlastER project (www.er.agh.edu.pl), representatives of institutions, organizations, associations, foundations, etc. actively working for the development of distributed energy in Poland were asked to express their opinions and expectations regarding energy clusters, as well as broadly understood distributed energy (ER). The summary of the survey results is presented in the paper.
PL
Lokalny wymiar produkcji energii będzie miał istotne znaczenie dla procesu transformacji i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Prosumenci energii odnawialnej, klastry energii czy spółdzielnie energetyczne to podmioty na rynku energii, które będą się rozwijać coraz bardziej dynamicznie, zyskując coraz większe znaczenie w obszarze rynkowym. W praktyce oznacza to pobudzenie i wykorzystanie lokalnego potencjału i racjonalne wykorzystanie OZE. Niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego otoczenia prawno-legislacyjnego umożliwiającego dalszy dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej pracy sieci elektroenergetycznej.
EN
The local dimension of energy production will be of great importance for the transformation process and ensuring Poland’s energy security. Prosumers of renewable energy, energy clusters or energy communities are entities on the energy market that will develop more dynamically, gaining more importance in the market area. This means stimulating and using the local potential and rational use of renewable energy sources (RES). It is necessary to ensure an appropriate legal and legislative environment enabling further dynamic development of RES while ensuring safe operation of the power grid.
PL
Rozwój rozproszonych źródeł energii jest procesem pożądanym i nieuniknionym. Ich obecność przynosi już teraz, a w przyszłości będzie przynosiła jeszcze większe korzyści ekonomiczne i społeczne, stanie się podstawą rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Aby proces ich upowszechniania nie był spowalniany, należy mieć świadomość istniejących ograniczeń, w tym także technicznych oraz konieczności ich systemowego rozwiązywania.
EN
The development of distributed energy sources is a desirable and inevitable process because their presence is bringing economic and social benefits. It will bring them to an even greater extent in the future and will become the basis for development of an innovative knowledge-based economy. In order not to slow down the dissemination process, one should also be aware of existing technical barriers and necessity to solve them in a systemic manner.
PL
Dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej, w Polsce widoczny na przykładzie rosnącej w latach 2017-2019 ilości mikroinstalacji podłączanych do sieci, może skutkować dążeniem do integracji tych źródeł w usystematyzowane struktury. Powstające klastry energii są pierwszą formą integracji, która opiera się na wzajemnych porozumieniach między interesariuszami klastra i nie umożliwia osiągnięcia całkowitej technicznej niezależności energetycznej. Wydaje się, że kolejną formą integracji będą wirtualne elektrownie, które nie są tak jak klastry energii ograniczone terytorialnie, jednak finalnym sposobem integrowania rozproszonych źródeł wytwórczych mogą być mikrosieci. Łączą one w sobie cele określone przez klastry energii, z niektórymi właściwościami wirtualnych elektrowni, a jednocześnie są w stanie zapewnić techniczną niezależność energetyczną.
EN
Dynamic development and deployment of distributed energy resources, especially visible in Poland in form of a rapid increase in prosumer installations connected to the grid in 2017-2019, can result in bottom-up initiatives towards combining these sources into more integrated structures. Emerging energy clusters represent the first approach towards such integration, basing on mutual agreements among cluster stake-holders. However, such entities do not allow for a full technical energy self-sufficiency. It is assumed, that their advanced successors are virtual power plants – not constrained geographically and capable of directly managing generation and consumption assets – but a final technology of integrating distributed energy resources are microgrids. The latter combine specific aims of energy clusters with technical functionalities of virtual power plants and at the same time can provide full technical energy independence.
PL
Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) wprowadza pojęcie klastrów energii jako narzędzia wspierającego rozwój rozproszonej mikrogeneracji OZE. W artykule zaproponowano model typowego klastra energii oraz metodykę wielokryterialnej analizy optymalnej struktury instalacji wytwarzania i magazynowania energii w obrębie klastra, która uwzględnia realizację celów ustawowych oraz postulatów technicznych, w szczególności wpływ klastrów na warunki dobowego bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) i efektywność energetyczną. W oparciu o powyższe założenia przeprowadzono symulacje mające za zadanie wyznaczenie optymalnej struktury instalacji wytwarzania i magazynowania energii w klastrze, uwzględniające wielokryterialną funkcję celu realizowaną przez klaster. Symulacje przeprowadzono dla wielu modelowych klastrów różniących się charakterystyką zapotrzebowania odbiorców na moc. Uzyskane wyniki wskazują, że dla większości modelowanych klastrów energii, niezależnie od ich wielkości, optymalna proporcja pomiędzy mocą zainstalowaną PV i GW wynosi ok. 3:2, a proporcja pomiędzy mocą i pojemnością zasobnika wynosi ok. 1:6.
EN
The Act on renewable energy sources introduces the concept of energy clusters as a tool supporting the development of a dispersed micro-generation of RES. The article proposes a model of a typical energy cluster and methodology for multicriteria analysis of the optimal structure of energy production sources within the cluster, which takes into account the statutory goals of the cluster and a number of technical postulates, in particular its impact on the energy system balancing conditions, energy efficiency, pollution emissions. Based on the above assumptions, with the use of artificial intelligence methods using genetic algorithms, simulations have been carried out to determine the optimal structure of energy generation mix in the cluster. Simulations have been carried out for many models of the clusters, that differ in the profiles of consumers' demand for power. Then the results were compared and general conclusions were formulated.
EN
The article proposes a scientific and methodological approach to solve the problems of the construction energy cluster forecasting development, which provides an opportunity to unite the known technology of constructing time series models with the technology of simultaneous systems equations. It was developed the quantification process of the forecasting economic and mathematical formation model of energy cluster development, which will allow to detail the stages of mathematical modeling in the context of the studied problems, taking into account the specificity of production and commercial activity of all integration formation participants. The conditions for carrying out forecasting and analytical procedures of construction energy cluster development have been identified, in particular by the specificity and type of cause and effect and dynamic relationships between the main economic indicators, the intensity factors development trends, the dynamics of regular factors, described by linear and nonlinear ones.
PL
Mikrosieć energetyczna to fizycznie wydzielony obszar zasilania w energię, obejmujący jej lokalne źródła (w głównej mierze wykorzystujące technologie odnawialnych źródeł energii - OZE) oraz skupionych wokół nich odbiorców. Dzięki wzajemnej współpracy źródeł wytwórczych i bilansujących, możliwe jest częściowe lub całkowite uniezależnienie obszaru od dostaw energii z sieci elektroenergetycznej. W niniejszym artykule opisano rezultaty badań w zakresie doboru komponentów mikrosieci celem redukcji szczytowej mocy pobieranej z sieci elektroenergetycznej. Dla istniejącej lokalizacji – wsi w województwie dolnośląskim – zaproponowano następujący miks technologiczny: ogniwa fotowoltaiczne, mikroturbiny wiatrowe, bateryjny magazyn energii oraz źródło bilansujące w postaci generatora napędzanego silnikiem tłokowym. Przeanalizowano również cztery warianty stopnia uniezależnienia mikrosieci.
EN
Microgrid is a physically separated energy supply region, including distributed, preferably renewable energy sources (RES), as well as consumers and microgrid management tools. Partial or full independence from electricity supply from the main grid can be achieved as a result of coordinated utilization of variable and balancing generation assets. Both research approach and its results towards designing an appropriate energy mix for microgrid at a given location – village in Lower Silesia, Poland – had been presented within this article. Proposed energy sources include: photovoltaics, micro-scale wind turbines (10 kW), battery energy storage and diesel-powered genset. Four different scenarios had been compared, based on peak power import reduction degree of: 25%, 50%, 75% and 100% (full autonomy).
PL
Rozwój elektroenergetyki obywatelskiej na poziomie regionalnym i lokalnym wymaga podejmowania działań optymalizacyjnych, w tym realizacji założonych funkcji celu. Rozwój klastrów energii będzie generował potrzeby tworzenia narzędzi prognostycznych zarówno pod kątem prognozowania zapotrzebowania na moc i energię, jak również pod kątem optymalnego wykorzystania zdolności regulacyjnych istniejących w ramach struktur klastrowych. W referacie omówiono wyniki stosowania wybranych modeli prognostycznych. Wykorzystane dane odwzorowują rzeczywiste profile zapotrzebowania i zdolności wytwórcze w rozdzielczości dobowo-godzinowej.
EN
The development of civil power engineering at the regional and local level requires undertaking optimization activities including the implementation of the assumed objective functions. The dynamic development of energy clusters will generate the need to create forecasting tools both in terms of forecasting demand for electric power and energy, as well as in terms of optimal use of regulatory capacity of existing structures within clusters. The article discusses the results of using selected forecasting models. The data used will be mapped to actual demand profiles and generating capacities in hourly granulation for every 24 hours.
EN
The condition of the Polish energy sector does not inspire any trust of its customers. Outdated machinery and the lack of investment in new technologies make it necessary to take action to ensure the stability and continuity of electricity supplies to the end-user. In Poland, the industrial power sector is based on the use of coal and despite the Government’s announcements to resign from this raw material, more and more power investments are being made to generate energy from coal (Ostrołęka power plant). The solution which compensates for the current state of the Polish power industry is the development of distributed generation. The article presents a description of dispersed sources, power market, its organization and problems arising from its implementation. Distributed energy sources in the form of micro installations, energy clusters and virtual power plants have been described and characterized as well. It also assesses the impact of power market introduction on the development of distributed energy sources. The impact of the power market on the development of distributed sources is very hard to predict and determine. The functioning and further development of the energy sector, including the capacity market, strongly depends on the laws, regulations, as well as the economic and political situation in Poland and Europe. The social factor will also play an important role as the introduction of the capacity market will burden the financial side of each energy consumer. On the basis of the data presented on particular sources and distributed systems, one can only make predictions related to the possible effects of introducing the capacity market for the development of distributed sources.
PL
Stan polskiej energetyki nie budzi zaufania odbiorców. Przestarzały park maszynowy, brak inwestycji w nowe technologie sprawiają, że istnieje potrzeba podejmowania działań mających na celu zapewnienie stabilności i ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorcy końcowego. W Polsce energetyka zawodowa oparta jest na węglu i pomimo zapowiedzi rządowych, że będziemy odchodzić od tego surowca, to tworzone są kolejne inwestycje energetyczne wytwarzające energię z węgla (elektrownia Ostrołęka). Rozwiązaniem rekompensującym istniejący stan w polskiej energetyce jest rozwój generacji źródeł rozproszonych. W artykule scharakteryzowano źródła rozproszone, rynek mocy, przedstawiono jego organizację oraz problemy wynikające z jego wdrożenia. Opisano i scharakteryzowano rozproszone źródła energii w postaci mikroinstalacji, klastrów energetycznych oraz wirtualnych elektrowni. Dokonano także oceny wpływu wprowadzenia rynku mocy na rozwój rozproszonych źródeł energii. Wpływ rynku mocy na rozwój źródeł rozproszonych jest trudny do przewidzenia i określenia. Funkcjonowanie i rozwój sektora energetycznego w tym rynku energii w dużej mierze uzależnione jest od przepisów, uregulowań prawnych oraz sytuacji gospodarczo-politycznej Polski oraz Europy. Czynnik społeczny będzie także odgrywał istotną rolę, gdyż wprowadzenie rynku mocy będzie obciążało od strony finansowej każdego odbiorcę energii. Na podstawie przedstawionych informacji o poszczególnych źródłach i systemach rozproszonych, można jedynie dokonać przewidywań związanych z ewentualnymi skutkami wprowadzenia rynku mocy dla rozwoju źródeł rozproszonych.
PL
W krajowej energetyce rośnie znaczenie prosumentów, klastrów energii i rozproszonej generacji. Tytułowe instalacje to systemy oparte na prywatnych, bądź komunalnych źródłach (np. przydomowe panele fotowoltaiczne, biogazownie, bądź gminne elektrociepłownie), przyłączonych do sieci elektroenergetycznej, w miejscu gdzie pierwotnie nie zakładano żadnych źródeł wytwórczych. Pozwalają one, w przypadku rozproszonej generacji i lokalnej konsumpcji, uniknąć kosztów i strat związanych z przesyfem energii elektrycznej i cieplnej na dłuższych odcinkach, przy wykorzystaniu dostępnych źródeł energii. Jednocześnie omawiane instalacje umożliwiają lokalne zagospodarowanie odpadów i innych substratów na cele energetyczne w tzw. układach mikrokogeneracyjnych, czyli efektywną i przyjazną środowisku produkcję energii elektrycznej i cieplnej.
PL
Klastry energii zostały wprowadzone do ustawy o odnawialnych źródłach energii w drodze jej nowelizacji w 2016 r. Od tego czasu ta forma modelu biznesowego cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród biznesu, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Nim jednak poruszone zostaną kwestie związane z klastrami energii oraz wszelkimi aspektami ich funkcjonowania, warto omówić dużo szerszą koncepcję klasteringu, która znajduje zastosowanie niemal w każdej możliwej branży na całym świecie.
PL
Rozwój gospodarczy jest ściśle uzależniony od dostępu do tanich, niezawodnych i zróżnicowanych pod względem wykorzystywanego paliwa pierwotnego źródeł energii. Ramy strategiczne budowy miksu energetycznego określa polityka energetyczna państwa, której kształt w zakresie jej obligatoryjnych elementów został określony w ustawie Prawo energetyczne. Zadaniem polityki energetycznej jest kreowanie kształtu przyszłego sektora elektroenergetycznego w tym projektowanie najkorzystniejszych rozwiązań systemowych, regulacyjnych i technicznych gwarantujących utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także monitoring rozwoju systemu oraz projektowanie i wdrażanie zmian mających na celu optymalizację funkcjonujących mechanizmów. Wizja rozwoju systemu elektroenergetycznego na poziomie globalnym powinna także odzwierciedlać zmiany w zakresie tworzenia się struktur rozproszonej energetyki obywatelskiej. Niestety wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na istniejące niedoskonałości systemu akwizycji danych i informacji, które powinny być wykorzystywane w procesie planowania. Jest to szczególnie istotne z perspektywy dynamicznie rozwijającej się koncepcji samowystarczalności energetycznej gmin oraz powstawania klastrów energii. W artykule przedstawiona została charakterystyka funkcjonowania planowania strategicznego w obszarze elektroenergetyki wraz z ilustracją niewłaściwie funkcjonujących mechanizmów przekazywania informacji w kontekście rozwoju rozproszonej energetyki obywatelskiej.
EN
Economic development is strictly dependent on access to inexpensive and reliable energy sources based on diversified primary fuels. The strategic framework for the construction of the energy mix is defined in the Energy Policy of the State, the content of which, in terms of its mandatory elements, has been specified in the Energy Law. The task of the Energy Policy of the State is to create the shape of the future power sector, including designing the most advantageous regulatory, system and technical solutions guaranteeing the appropriate level of energy security of the country, monitoring of the system’s evolution and also designing and implementing changes aimed at the optimization of the functioning mechanisms. The vision of the development of the power system at the global level should also reflect changes in the formation of dispersed civil energy structures. Unfortunately, the results of the conducted analyses reveal existing imperfections of the data acquisition and information system, which should be used in the planning process. This issue is particularly important from the perspective of the dynamically developing concept of the energy self-sufficiency of communes and the emergence of energy clusters. The present paper describes the functioning of strategic planning in the field of the electric power system with an illustration of the improperly functioning mechanisms of information transfer in the context of the advancement of dispersed civil energy structures.
PL
Rynek energii w Polsce sukcesywnie ewoluuje w kierunku promowania i intensywnego rozwoju energetyki obywatelskiej przekładającego się na różnego rodzaju inicjatywy i działania o zasięgu regionalnym i lokalnym. Jednym z takich działań jest dążenie do szeroko rozumianego stworzenia właściwych warunków do budowy samowystarczalności energetycznej na poziomie gmin. Cel ten ma charakter perspektywiczny i może być ciekawą alternatywą dla energetyki zawodowej w obszarze poprawy bezpieczeństwa energetycznego i tworzenia zasobów wytwórczych bazujących na lokalnej strukturze energy-mix. Równolegle tworzone są regulacje, mechanizmy i narzędzia wspierające realizację tych celów. W artykule opisany został przykładowy model postępowania, który wpisuje się w realizację celu uzyskania samowystarczalności energetycznej jednej z gmin rolniczych. Koncepcja ta dotyczy budowy klastra energii na podstawie partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach inicjatyw klastrowych możliwe staje się stworzenie lokalnych obszarów samowystarczalności energetycznej, gwarantującej uczestnikom klastra osiąganie korzyści na poziomie zarówno partykularnym, jak i zbiorowym. Na poziomie indywidualnych korzyści odbiorcy mogą uzyskać tańszą energię elektryczną i ciepło, a wytwórcy korzystniejsze względem rynkowych ceny sprzedaży energii. W ramach dodatkowych korzyści uzyskuje się pobudzenie gospodarki na poziomie lokalnym i regionalnym, wzrost konkurencyjności oraz poprawę bezpieczeństwa dostaw mediów. W artykule przedstawiono także wyniki analiz bilansu energetycznego gminy wraz z rekomendacją w zakresie technologii gwarantujących uzyskanie samowystarczalności energetycznej. Dla wybranej technologii zilustrowany został proces realizacji inwestycji w źródło wytwórcze wraz z oceną przychodowo-kosztową, modelem finansowania i bilansem korzyści po stronie uczestników klastra. Dowiedziona została tym samym teza, że klastry energii mogą być skutecznym narzędziem realizacji celu samowystarczalności energetycznej gmin.
EN
The energy market in Poland is gradually evolving in the direction of the promotion and intensive development of the civil energy sector, what translates into various regional and local initiatives and activities. One of such activities is the widely understood provision of appropriate conditions for achieving energy self-sufficiency at the commune level. This goal is of a forward-looking nature and can be an interesting alternative for the professional power industry in the area of improving energy security and creating production resources based on the local energy-mix structure. At the same time, regulations, mechanisms and tools are being developed to support these objectives. The paper describes an exemplary model of proceeding, which takes part in the process of achieving energy self-sufficiency in one of the agricultural communes. This concept concerns the construction of an energy cluster based on a public-private partnership. In terms of cluster initiatives, it is becoming possible to create local areas of energy self-sufficiency, which ensure benefits gained by the cluster participants at both the individual and collective level. As regards the individual level, customers can purchase less expensive electricity and heat, while the energy producers sell it more profitably in comparison with the market prices. Additional benefits include enhancing the economy at the local and regional level, increasing competitiveness and improving the security of media supplies. The paper also presents the results of the analyses of the commune’s energy balance, together with a recommendation in the field of technologies guaranteeing energy self-sufficiency. For a selected technology, the process of investing in the generation source has been illustrated, along with the income and cost assessment, financing model and the balance of benefits from the perspective of the cluster’s participants. Thus, the thesis that energy clusters can be an effective tool for achieving the energy self-sufficiency of communes has been proven.
PL
Mikrosieć energetyczna to fizycznie wydzielony obszar zasilania w energię, obejmujący jej lokalne źródła, w głównej mierzewykorzystujące technologie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz skupionych wokół nich odbiorców. W opracowaniu porównano dwie potencjalne lokalizacje mikrosieci: okolice pola golfowego w Bytomiu (województwo śląskie) oraz miejscowość Tylmanowa w gminie Ochotnica Dolna (województwo małopolskie). Pierwsza z lokalizacji to obszar miejski, silnie zurbanizowany, druga to teren wiejski, co pozwala porównać dwa odmienne przypadki. Jako metodę porównawczą wybrano analizę PEST wykorzystującą następujące segmenty: polityczno-prawny (Political), środowiskowy (Environmental), społeczno-kulturowy (Social) oraz technologiczny (Technological). Prezentowane podejście odbiega od klasycznie rozumianej analizy PEST, jest jednak uwarunkowane specyfiką omawianego zagadnienia. Stwierdzono, iż przy obecnych uwarunkowaniach, mikrosieci na obszarach miejskich wydają się rozwiązaniem korzystniejszym niż mikrosieci zlokalizowane na terenach wiejskich. Istotnym ograniczeniem dla rozwoju mikrosieci jest świadomość społeczna oraz regulacje prawne. Dalszy rozwój energetyki rozproszonej oraz klastrów energii może skutkować dynamicznym rozwojem mikrosieci.
EN
Microgrid is a physically separated energy supply region, which includes distributed, preferably renewable energy sources (RES), as well as consumers and microgrid management tools. Within this publication two potential microgrid locations had been compared: a golf field in Bytom with the surrounding area (Silesia) and a village of Tylmanowa in Ochotnica Dolna community (Lesser Poland). The first location is an urban, densely pupulated and built-up region, whilst the other one is a rural area, which allows for a distinctive comparison. As its suitable tool, PEST analysis method had been chosen, which is based on the following criteria categories: political and legal (P), environmental (E), social (S) and technological (T). Presented approach differs from classic PEST definition, but had been adjusted to the specific conditions of conducted analysis. It had been concluded, that in current determinants urban microgrids appear as more convenient than rural microgrids. It had been diagnosed, that local community awareness and approach, as well as legal regulations, can become important limitations for microgrid development in a given location. At the same time, further utilisation of distributed energy solutions and energy clusters may result in a dynamic development of microgrids.
EN
The Energy Law of April 10, 1997 initiated changes in the energy market in Poland. Actions taken on the basis of this law were aimed at the modernization and development of the power sector. Organizational and legal changes causing the development of distributed generation, thus increasing the level of market competition have been introduced. The care for high quality of customer service, including the protection of vulnerable customers, environmental protection, growing share of renewable energy and emission reduction requirements have become a reality. It seems, therefore, that it is necessary for the Polish energy sector to undergo permanent modernization, to develop the production and industrial infrastructure and to develop modern conventional technologies by way of implementing innovations in the field of energy companies. The author of the paper argues that it is indispensable to make a broadly understood transfer of knowledge and technology to the energy sector on the basis of a knowledge-based economy. This also applies to energy clusters, which currently constitute a platform for cooperation: entrepreneurs, scientific-research units, and public authorities. The functioning of these entities is an important catalyst for the transfer of knowledge and technologies. Their regional nature boosts competitiveness of the involved enterprises, and is a natural way of transferring knowledge to the energy market.
PL
Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 roku zapoczątkowało zmiany na rynku energii w Polsce. Na jego podstawie podjęto działania ukierunkowane na modernizację i rozwój sektora elektroenergetycznego. Wprowadzono zmiany organizacyjne i prawne powodujące rozwój generacji rozproszonej, zwiększając tym samym poziom konkurencji rynkowej. Dbałość o wysoką jakość obsługi klientów w tym ochrona wrażliwych odbiorców, ochrona środowiska, rosnący udział energii odnawialnej oraz wymogi w zakresie redukcji emisji stały się faktem. Wydaje się więc, że dla polskiego sektora energetyki konieczne staną się: jego permanentna modernizacja, rozbudowa infrastruktury wytwórczej i przemysłowej oraz rozwój nowoczesnych technologii konwencjonalnych wdrażając innowacje w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych. Autor w niniejszym artykule stawia tezę, że nieodzowne jest, by na bazie gospodarki opartej na wiedzy dokonywać szeroko rozumianego transferu wiedzy i technologii do sektora energetyki. Odnosi się to także do klastrów energii, które współcześnie stanowią platformę współpracy: przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych oraz władz publicznych. Funkcjonowanie tych podmiotów jest ważnym katalizatorem transferu wiedzy i technologii. Ich regionalny charakter podnosi konkurencyjność zaangażowanych przedsiębiorstw, jest naturalnym sposobem transferu wiedzy na rynek energii.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.