Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fuzzy set
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This paper is devoted to the development of an effective system for monitoring the technical condition of the axle boxes of rolling stock. To this end, the possibility of solving problems of fault diagnostics based on the theory of fuzzy sets is considered. This allows one note such difficult-to-formalise factors as experience and intuition of a highly qualified expert specialist. It showed that an expert system-based monitoring approach allows evaluation of the technical condition of the axle boxes, characterised by internal and external operating uncertainty. It also proposed the use of parameters such as vibration and noise for comprehensive monitoring of the technical condition of axle box units together with temperature. Furthermore, the combination of these diagnostic parameters and expert system’s possibility to receive all necessary information about the condition of the most critical components of the axle boxes in real-time and analyse the changes in their operational parameters was explored. The stages of modelling an expert system in the Fuzzy Logic Toolbox package of the MATLAB computing environment are presented.
EN
Background: In this article, we introduce some approaches for decision making in the neutrosophic set. The purpose of this study is to develop a neutrosophic multi-criteria group decision-making (MCGDM) model based on hybrid score-accuracy functions for approving a tender for construction under a simplified neutrosophic environment. Five criteria have been selected from experts' opinions to be considered for the distribution of tender. In this paper, we use the score functions, the accuracy functions, and the hybrid score-accuracy functions of single-valued neutrosophic numbers (SVNNs) and ranking method for SVNNs, those will help for making a decision. Methods: Decision making under uncertain situation is an important aspect of those days. For this, we have developed the multi-criteria decision-making model using a single-valued neutrosophic set. The main aim is to select an appropriate tender for assigning the work to be done, so that the output will be the best one, under the available resources. Results: We have developed an algorithm for taking proper decisions for the selection of a contractor for the construction of a public/government work. Conclusions: We have verified our algorithm with the help of an example. We have considered five criteria. However, this algorithm can be applied for multi-criteria decision making. Also, it can be applied to other case studies too.
PL
Wstęp: W pracy przybliżono kilka rodzajów podejmowania decyzji w układzie neutrosoficznym. Celem pracy jest opracowanie modelu neutrosoficznego wielokryterialnego podejmowania decyzji (MCGDM) w oparciu o funkcje hybrydowej akuratności dla akceptacji ofert w uproszczonym neutrosoficznym środowisku. Wybrano pięć kryteriów na podstawie opinii ekspertów, które były użyte w trakcie budowania oferty. W trakcie badań zostały użyte funkcje oceny, akuratności, hybrydowe dla pojedynczych wartości neutrosoficznych (SVNNs) oraz metoda rankingu dla SVNNs. Służyły one jako wspomaganie do podejmowania decyzji. Metody: Podejmowanie decyzji w niepewnym środowisku jest istotnym czynnikiem współcześnie. W tym celu opracowano wielokryterialny model podejmowania decyzji przy zastosowaniu jednowartościowego układu neutrosoficznego. Wyniki: Opracowano algorytm podejmowania decyzji wyboru kontrahenta budowlanego dla zleceń rządowych. Wnioski: Opracowany algorytm został przetestowany na przykładzie. W analizie uwzględniono pięć kryteriów, niemniej jednak opracowany algorytm może być użyty do wielokryterialnego podejmowania decyzji.
3
Content available Ant-based clustering for flow graph mining
EN
The paper is devoted to the problem of mining graph data. The goal of this process is to discover possibly certain sequences appearing in data. Both rough set flow graphs and fuzzy flow graphs are used to represent sequences of items originally arranged in tables representing information systems. Information systems are considered in the Pawlak sense, as knowledge representation systems. In the paper, an approach involving ant based clustering is proposed. We show that ant based clustering can be used not only for building possible large groups of similar objects, but also to build larger structures (in our case, sequences) of objects to obtain or preserve the desired properties.
EN
We developed a fuzzy technical and economic model for optimization the parameters of the ice melting schemes at 6-10 kV OPL of distribution power networks based on which we justified the value of ice melting deposits fusion power, taking into account the uncertainty of initial data.
PL
Opracowano rozmyty model techniczny i ekonomiczny do optymalizacji parametrów schematów topienia lodu w napowietrznych sieciach dystrybucyjnych o napięciu 6-10 kV. Na podstawie tych modeli uzasadniono wartość mocy potrzebnej do stopnienia osadzonego lodu, biorąc pod uwagę niepewność danych początkowych.
5
Content available Fuzzy sets in modeling of patient’s disease states
EN
The paper concerns the mathematical modeling of patient’s disease states and disease unit patterns for the needs of algorithms supporting medical decisions. Due to the specificity of medical data and assessments in the modeling of patient’s disease states as well as diseases, the fuzzy set methodology was used. The paper presents a number of new characteristics of fuzzy sets allowing to assess the quality of medical diagnosis. In addition, a definition of a multi-aspect fuzzy set is presented, which may be useful in supporting medical diagnostics based on multi-criteria similarity models. The presented results can be used in the construction of algorithms for assessing the patient's state of health and mainly in the construction of algorithms for supporting diagnostic processes.
PL
Praca dotyczy modelowania matematycznego stanów chorobowych pacjenta oraz wzorców jednostek chorobowych na potrzeby algorytmów wspomagania decyzji medycznych. Z uwagi na specyfikę danych i ocen medycznych w modelowaniu stanów chorobowych pacjenta, a także chorób zastosowano metodologię zbiorów rozmytych. W pracy przedstawiono wiele nowych charakterystyk zbiorów rozmytych pozwalających ocenić jakość uzyskanej diagnozy. Dodatkowo zaprezentowano definicję wieloaspektowego zbioru rozmytego, która może być przydatna we wspomaganiu diagnostyki medycznej, opartej na wielokryterialnych modelach podobieństwa. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane w budowie algorytmów oceniania stanu zdrowia pacjenta, a głównie w budowie algorytmów wspomagania procesów diagnostycznych.
6
EN
A group of old apartment houses with the age over 100 years (that is those carried out before the First World War) takes an important place in polish building resources. Technical maintenance of apartment houses, traditional methods erected, is nowadays and will be a valid problem in the nearest future. The results of the work refer to the general population, estimated for 600 objects, that is about 20% of municipal downtown apartment houses in Wrocław. The purpose of the research was to identify an influence of widely considered maintenance of apartment houses on a degree and intensity of their elements’ deterioration. The goal of the work has been fulfilled by symptoms’ analysis of declining of inspected elements’ exploitation values, that is identification of mechanics of their defects arising. The range of the work has required creation of original qualitative model of pinpointed defects and its transfer into quantitative one. It has made possible to analyse the reason - effect phenomena „defect - technical wear” relevant to the most important elements of Wroclaw downtown district’s apartment houses. The research procedure has been conducted in accordance of fuzzy sets theory which made possible to describe qualitative model of pinpointed defects and its transfer into a quantitative one.
PL
Prawidłowa, tzn. systematycznie i rzetelnie przeprowadzana, ocena stanu technicznego starych budynków mieszkalnych stanowi podstawę do szeroko rozumianej organizacji ich obsługi technicznej, a w szczególności do organizacji prowadzenia remontów o ustalonym rodzaju, wielkości i zakresie. Ocena ta, poparta rozpoznaniem wpływu warunków utrzymania budynków mieszkalnych, jest ponadto podstawowym źródłem informacji w racjonalnym zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi. Celem badań było rozpoznanie wpływu przebiegu procesów, utożsamianych z szeroko pojętym utrzymaniem starych budynków mieszkalnych o konstrukcji tradycyjnej, na wielkość i intensywność zużycia ich elementów. Cel pracy osiągnięto na drodze analizy objawów procesu technicznego zużycia - poznania mechanizmu zjawiska powstawania uszkodzeń oraz identyfikacji wielkości i intensywności uszkodzeń elementów badanych budynków. Etapem poprzedzającym zasadniczy zakres pracy było przeprowadzenie jakościowej analizy uszkodzeń elementów badanych budynków mieszkalnych. Charakterystyka techniczna i typologiczne uporządkowanie tych uszkodzeń, rozumianych jako wyraz jakości utrzymania budynków mieszkalnych, umożliwiły rozpoznanie warunków eksploatacji rozważanych obiektów. Konsekwencją usystematyzowania najistotniejszych procesów wpływających na utratę właściwości użytkowych budynków mieszkalnych było utworzenie własnego modelu jakościowego i jego transformacja na model ilościowy. Ten, z kolei, umożliwił przeprowadzenie wielokryterialnej ilościowej analizy zjawisk przyczynowo - skutkowych "uszkodzenie - zużycie techniczne" najważniejszych elementów śródmiejskich budynków mieszalnych w zbiorach w zbiorach rozmytych. W fazie rozmytej analizowano stany zaobserwowane zjawisk przyczynowo - skutkowych w warunkach rozmytości, czyli niepewności co do samego faktu ich występowania.
7
Content available remote Using fuzzy logic to optimise the selection of mother wavelets
EN
The effectiveness of signal processing using discrete wavelet transformation depends on the correct choice of basic wavelet function. A model of multi-criteria optimisation of selection of wavelet function was developed based on fuzzy logic. An experimental study of the model was carried out for the most common types of signals selected from the MATLAB database package.
PL
Skuteczność przetwarzania sygnału przy użyciu dyskretnej metody falkowej zależy bezpośrednio od prawidłowego wyboru falki bazowej. Opracowano model optymalizacji multicriterialnej doboru falki bazowej na podstawie logiki rozmytej. Wykonano badania eksperymentalne opisanego modelu dla najbardziej popularnych typów sygnałów wybranych z środowiska MATLAB.
EN
The article deals with theoretical and practical issues of the implementation of professional activity analytical evaluation information technologies. The focus is on new methods for presenting and processing data in the activity description and evaluation tasks.
PL
Artykuł dotyczy teoretycznych i praktycznych zagadnień wdrażania technologii informatycznych do analitycznej oceny aktywności zawodowej. Nacisk kładziony jest na nowe metody prezentacji i przetwarzania danych w opisie i ocenie zadań.
EN
Civil engineering is one of the many fields of occurrences of uncertain parameters. The present paper in an attempt to present and describe the most common methods used for inclusions of uncertain parameters . These methods can be applied in the area of civil engineering as well as for a larger domain. Definitions and short explanations of methods based on probability, interval analysis, fuzzy sets, and convex sets are presented. Selected advantages, disadvantages, and the most common fields of implementation are indicated. An example of a cantilever beam presented in this paper shows the main differences between the methods. Results of the performed analysis indicate that the use of convex sets allows us to obtain an accuracy of results similar to stochastic models. At the same time, the computational speed characteristic for interval methods is maintained.
PL
W dzisiejszych czasach automatyzacja procesu produkcyjnego ma bardzo duży wpływ na jakość oraz precyzję wykonania elementów konstrukcyjnych. Jednakże nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie niepewności występujących w zagadnieniach inżynierskich. Materiały występujące w budownictwie nie są jednorodne, choć na pierwszy rzut oka mogą za takowe uchodzić, a kryterium jednorodności jest jednym z podstawowych założeń podczas projektowania. Na własności mechaniczne materiałów, takich jak mieszanka bitumiczna, bardzo duży wpływ ma jej temperatura. W drewnie, zarówno litym jak i klejonym warstwowo, występują spękania, sęki czy zakorki, które mają bardzo duży wpływ na lokalne własności mechaniczne materiału. Również wilgotność może znacznie zmienić ciężar czy wytrzymałość elementu drewnianego. Elementy stalowe natomiast podlegają korozji, która z czasem może zmienić wymiary elementu. Duże zróżnicowanie parametrów niepewnych występujących w budownictwie powoduje różnorodność metod pozwalających na ich uwzględnianie. W światowej literaturze można znaleźć wiele publikacji traktujących o sposobach opisu niepewności. Najbardziej popularne są metody oparte na procesach stochastycznych, arytmetyce przedziałowej, zbiorach rozmytych oraz zbiorach wypukłych. Można wyszczególnić również publikacje przedstawiające podejścia mieszane. W metodach probabilistycznych, wśród których najbardziej popularną jest metoda Monte-Carlo, parametry niepewne traktowane są jako zmienne losowe. Metody przedziałowe bazują na analizie przedziałowej. Zakładają, że parametr niepewny jest nieznany, ale ograniczony z góry oraz z dołu i znane są jego granice. Uogólnieniem przedziałów są zbiory rozmyte. Pozwalają na określenie w jakim stopniu dany parametr należy do określonego zbioru. Analiza wypukła bazuje na założeniu, że niektóre procesy można opisać za pomocą zbiorów wypukłych. Niniejsza praca przedstawia opisz wymienionych metod, ich podstawowe wady i zalety oraz najbardziej popularne miejsca zastosowania. Omówione metody przedstawione są za pomocą przykładu wspornika o skokowo zmiennym przekroju, obciążonego osiowo siłą rozciągającą. Pokazane jest porównanie wyników otrzymanych metodą Monte-Carlo, metodą przedziałową oraz z wykorzystaniem układu nierówności otrzymanego za pomocą analizy wypukłej. Podstawowe wnioski są następujące: metody przedziałowe charakteryzują się względnie dużą szybkością obliczeń, ale podatne są na błędy wynikające z przeszacowań wyników. Metody probabilistyczne wymagają więcej danych do budowy modelu obliczeniowego, są wolniejsze, jednak pozwalają na otrzymanie dokładnych wyników, często wykorzystywanych do weryfikacji innych metod. Podstawową zaletą metod opartych na zbiorach rozmytych jest możliwość opisania pojęć trudnych do ujęcia matematycznego, takich jak „mało”, „dużo” czy „wysoki”. W pewnych przypadkach, na przykład dla konstrukcji kratowych, metody oparte na zbiorach wypukłych pozwalają na otrzymanie dokładnych zbiorów rozwiązań konstrukcji o niepewnych parametrach.
EN
In the classical intuitionistic fuzzy sets theory it is known, that the use of all aggregation modes is not always possible, because of the lack of definition of raising intuitionistic fuzzy values to the intuitionistic fuzzy power. The main aim of this work is to introduct an operation of raising of intuitionistic fuzzy values to an intuitionistic fuzzy power,which does not require conversion to intuitionistic fuzzy values. Additionally, we will present a heuristic method of raising an intuitionistic fuzzy values to the intuitionistic fuzzy power and consideration about its properties.
EN
The paper presents an approach to evaluating a building throughout its whole life cycle in relation to its sustainable development. It describes basic tools and techniques of evaluating and analysing the costs in the whole life cycle of the building, such as Life Cycle Assessment, Life Cycle Management, Life Cycle Cost and Social Life Cycle Assessment. The aim of the paper is to propose a model of cost evaluation throughout the building life cycle. The model is based on the fuzzy sets theory which allows the calculations to include the risks associated with the sustainable development, with the management of the investment and with social costs. Costs incurred in the subsequent phases of the building life cycle are analysed and modelled separately by means of a membership function. However, the effect of the analysis is a global cost evaluation for the whole life cycle of the building.
PL
W artykule scharakteryzowano tematykę związaną z cyklem życia obiektów budowlanych. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia ryzyka związanego z kosztami w cyklu życia. W artykule przedstawiono metodę oceny obiektu budowlanego w cyklu życia, biorącą pod uwagę aspekt jego zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowany został model oceny kosztów cyklu życia obiektu budowlanego, który oparty jest na teorii zbiorów rozmytych, co pozwala na uwzględnienie w obliczeniach czynników ryzyka związanych np. ze zrównoważonym rozwojem, prowadzeniem inwestycji czy poszczególnymi rodzajami kosztów. Koszty ponoszone w kolejnych fazach cyklu życia budynku rozpatrywano i modelowano oddzielnie za pomocą funkcji przynależności. Efektem analizy jest globalna ocena kosztów w ujęciu całego cyklu życia budynku.
EN
The square of opposition is as old as logic. There has been a recent renewal of interest on this topic, due to the emergence of new structures (hexagonal and cubic) extending the square. They apply to a large variety of representation frameworks, all based on the notions of sets and relations. After a reminder about the structures of opposition, and an introduction to their gradual extensions (exemplified on fuzzy sets), the paper more particularly studies fuzzy rough sets and rough fuzzy sets in the setting of gradual structures of opposition.
EN
One of the important problems in medical diagnosis is the segmentation and detection of brain tumor in MR images. The accurate estimation of brain tumor size is important for treatment planning and therapy evaluation. In this regard, this paper presents a new method, termed as SoBT-RFW, for segmentation of brain tumor fromMR images. It integrates judiciously the merits of rough-fuzzy computing and multiresolution image analysis technique. The proposed method starts with a simple skull stripping algorithm to remove non-cerebral tissues such as skull, scalp, and dura from brain MR images. To extract the scale-space feature vector for each pixel of brain region, the dyadic wavelet analysis is used, while an unsupervised feature selection method, based on maximum relevance-maximum significance criterion, is used to select relevant and significant textural features for brain tumor segmentation. To address the uncertainty problem of brain MR image segmentation, the proposed SoBT-RFW method uses the robust rough-fuzzy c-means algorithm. After the segmentation process, asymmetricity is analyzed by using the Zernike moments of each of the tissues segmented in the brain to identify the tumor. Finally, the location of the tumor is searched by a region growing algorithm based on the concept of rough sets. The performance of the proposed SoBT-RFW method, along with a comparison with related approaches, is demonstrated on a set of synthetic and real brain MR images using standard validity indices.
EN
This paper studies quasi-discrete closure spaces and fuzzy closure spaces. We show that any topological closure cT induced by a closure c is the smallest extension from a closure space to a topological closure space in both crisp and fuzzy environment, in addition, a characterization of the continuous mappings in quasi-discrete closure spaces is obtained. We propose the concept of quasi-discrete fuzzy closure spaces in the context of fuzzy sets and establish a one to one correspondence between quasi-discrete fuzzy closure spaces and reflexive fuzzy relations. We also discuss the relationship between topological closure cT and closure c in quasi-discrete fuzzy closure spaces and show that the process from closure c to topological closure cT can be realized via the process from a reflexive fuzzy relation to its transitive closure.
EN
Fuzzy set theory, soft set theory and rough set theory are powerfulmathematical tools for dealing with various types of uncertainty. This paper is devoted to define a broad family of soft fuzzy rough sets, each one of which, called an (I, J)-soft fuzzy rough set, is determined by a pair of border implicators (I, J). Alternatively, it shows that a fuzzy soft set can induce a T -equivalence fuzzy relation which is used to granulate the universe. In particular, we prove that (I, J)-fuzzy soft rough sets in our work are equivalent to (I, J)-fuzzy rough sets of Yao et al. by using a T -equivalence fuzzy relation determined by a fuzzy soft set. Furthermore, basic properties of (I, J)-fuzzy soft rough sets are investigated. Meanwhile, an operator-oriented characterization of (I, J)-fuzzy soft rough sets is proposed. Finally, an example is given to illustrate the approach of present paper.
16
Content available remote Zrównoważone metody oceny zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie
PL
Artykuł prezentuje koncepcję weryfikacji jakości betonu konstrukcyjnego z zastosowaniem metod rozmytych. Nawiązuje do metod normowych i ukazuje ich nieścisłości. W normach projektowania konstrukcji betonowych lub żelbetowych wszystkie właściwości mechaniczne betonu są skorelowane z wytrzymałością charakterystyczną na ściskanie fck. Założenie, że wytrzymałość betonu jest wielkością losową oznacza, że możemy ją jednoznacznie zdefiniować i doświadczalnie sprawdzić, a rozważana wielkość stanowi określoną frakcję ogólną liczby wyników badań. Zakres w jakim te warunki są spełnione jest dyskusyjny. Zalecane normowe kryteria zgodności oraz procedury oceny wytrzymałości betonu i weryfikacji zgodności wytwarzanego betonu z wymaganiami stawianymi projektowanym klasom betonów w wielu przypadkach prowadzą do podejmowania niewłaściwych decyzji i strategii produkcji. Metody rozmyte stanowią propozycję wykorzystania metod alternatywnych do klasyfikacji betonu towarowego dla potrzeb konstrukcji inżynierskich, w tym obiektów budownictwa energetycznego, gdzie problem jakości materiału konstrukcyjnego jest szczególnie mocno związany z bezpieczeństwem ich użytkowania. Metody te w pełni wpisują się w ideę budownictwa zrównoważonego. Przypadkowe zaniżenie klasy betonu skutkuje odrzuceniem danej partii przez odbiorcę. Taka nienadająca się do wbudowania mieszanka betonowa jest wówczas traktowana jako odpad budowlany stojąc w sprzeczności z zasadami racjonalnego wykorzystania materiałów budowlanych i surowców mineralnych. Proponowana koncepcja weryfikacji jakości pozwala na zminimalizowanie ryzyka nieprawidłowego zaklasyfikowania partii betonu, czyli przypadkowego zawyżenia bądź zaniżenia jego klasy.
EN
The article presents the concept of concrete quality verification with use of fuzzy methods. It refers to the code methods and shows inaccuracies od them. Designing codes of concrete or reinforced concrete structures all concrete mechanical properties are correlated with the characteristic compressive strength fck. The assumption that concrete strength is a random quantity, means that we can define it clearly and verify empirically, and the considered quantity is a specified fraction of the total number of tests results. The range including fulfillment of these conditions is questionable. Recommended normalized compliance criteria, procedures of the strength evaluation and verification of compliance of produced concrete with designed concrete class in many cases lead to wrong decisions and improper production strategies Fuzzy methods are proposal of alternative methods application for the classification of ready-mixed concrete for needs of civil engineering structures, including power constructions, where the problem of the material quality is strongly related to their safety. These methods are fully matched with the idea of sustainable construction. Accidental understating class concrete results in rejection of the lot by the recipient. Such unsuitable for building concrete mix is then treated as a waste and is in contradiction with the principles of rational use of building materials and mineral resources. The proposed concept of concrete quality verification allows to minimize the risk of incorrect classification of concrete batch and prevents overstatement or understating of the class.
PL
System zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) jest jednym z priorytetowych systemów technicznych wchodzących w skład podziemnych infrastruktur miejskich. Podstawową kategorią związaną z możliwością utraty bezpieczeństwa funkcjonowania SZZW jest ryzyko. Według jednej z podstawowych definicji ryzyko jest kombinacją prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia i negatywnych skutków, które może wywołać. Proces analizy ryzyka na potrzeby analizy bezpieczeństwa konsumentów wody obejmuje najczęściej: określenie liczby mieszkańców korzystających z wodociągu, wyznaczenie reprezentatywnych zdarzeń awaryjnych i określenie dla nich scenariuszy rozwoju w celu oszacowania strat, określenie prawdopodobieństwa (częstotliwości) występowania zdarzeń awaryjnych. Problem w analizach ryzyka pojawia się w przypadku bardzo złożonych systemów, gdy baza danych jest niepewna, a także w tzw. małych wodociągach, gdzie brak jest bazy danych lub jest ona niepełna. W takich sytuacjach uzupełnieniem bazy danych jest wiedza i doświadczenia ekspertów, a także nowoczesne modele oraz metody pozwalające na analizę i symulację ryzyka. Przykładem są metody oparte na tzw. modelach miękkich, w tym sieci baysowskie, modelowanie rozmyte. Innym aspektem jest wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych typu GIS. Badania tego typu wymagają nie tylko odpowiedniej metodologii, ale również szczegółowej i uporządkowanej bazy danych eksploatacyjnych. Warunkuje to prawidłową analizę statystyczną danych oraz zastosowanie odpowiedniego modelu przyczynowo-skutkowego. W pracy przedstawiono niekonwencjonalne metody analizy ryzyka awarii w SZZW, uwzględniające metody symulacyjne, bazy danych, aplikacje GIS, teorię zbiorów rozmytych, modelowanie neuronowo-rozmyte oraz rozmyte drzewa niezdatności.
EN
The collective water supply system (CWSS) is one of the priority technical system which is included in the underground urban infrastructures. Basic category associated with the possibility of losing the safety of functioning the CWSS is risk. The basic definition of risk means that the risk is a combination of the probability of undesirable events and their the negative. The process of risk analysis for consumer safety analysis includes points: determination of the number of inhabitants using water from water network, the designation of the representative undesirable events, determine scenarios for them to estimate losses, determine the probability (frequency) of occurrence of the adverse event. The problem in risk analysis occurs when systems are very complex, the database is uncertain, as well as in the so-called. small water supply systems where there is no database or it is incomplete. In such situations, the complementary of database often is knowledge and experience of experts as well as modern models and methods for risk analysis and simulations. Examples are based on soft models such as Bayesian networks and fuzzy modelling. Another aspect is the use of GIS tools. Such studies require appropriate methodology but also a detailed and structured database about water networks. It determines the correct analysis of the data and the appropriate model causality. The paper presents an unconventional method of analysis of the risk of failure in CWSS, taking into account the method of simulation, databases, GIS applications, theory of fuzzy sets, neuro-fuzzy modelling and fuzzy fault tree.
EN
During implementation of construction projects, durations of activities are affected by various factors. Because of this, both during the planning phase of the project as well as the construction phase, managers try to estimate, or predict, the length of any delays that may occur. Such estimates allow for the ability to take appropriate action in terms of planning and management during the execution of construction works. This paper presents the use of the non-deterministic concept for describing the uncertainty of estimating works duration. The concept uses the theory of fuzzy sets. The author describes a method for fuzzy estimations of construction works duration based on the fact that uncertain data is an inherent factor in the conditions of construction projects. An example application of the method is presented. The author shows a fuzzy estimation for the duration of an activity, taking into consideration the distorting influence caused by malfunctioning construction equipment and delivery delays of construction materials.
PL
W czasie realizacji obiektów budowlanych, procesy wykonawcze są narażone na wpływ różnych czynników zakłócających (warunki atmosferyczne, nieterminowość dostaw materiałów, awarie sprzętu, kwalifikacje robotników, zła organizacja robót na budowie itp.). Czynniki te, pomimo świadomości planistów o ich istnieniu, nie zawsze są uwzględniane podczas szacowania czasów wykonania robót na etapie projektowania budowy. Powoduje to różnice pomiędzy oszacowaniami czasów wykonania robót a rzeczywistymi czasami wykonania robót, uzyskanymi podczas realizacji budowy. Trzeba mieć na uwadze, że wiedza planisty (eksperta) na temat czynników zakłócających oraz ich konsekwencjach ma charakter przybliżony i niepewny. Kiedy próbuje się oszacować czasy wykonania robót budowlanych, powstaje problem niemożności wykorzystania metod statystycznych i miary probabilistycznej dla oceny skutków realizacji różnych scenariuszy jednoczesnego oddziaływania różnych czynników na przebieg budowy. Warte rozpatrzenia jest w tym przypadku również wykorzystanie logiki rozmytej i teorii zbiorów rozmytych. W artykule przedstawiono przykład wykorzystania teorię zbiorów rozmytych dla oszacowania rozmytego czasu wykonania roboty budowlanej biorąc pod uwagę wpływy zakłócające spowodowane w skutek awarii sprzętu budowlanego oraz opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych.
EN
In this paper, a new diagnosis strategy for micro-computer controlled straight electro pneumatic braking system is developed to improve the diagnostic efficiency, which makes full use of some reliability theories and fuzzy set techniques. Specifically, it adopts expert elicitation and fuzzy set theory to evaluate the failure rate of the basic events for the braking system, and uses a dynamic fault tree model to capture the dynamic failure mechanisms and calculates some reliability results by mapping a dynamic fault tree into an equivalent Bayesian network (BN). Furthermore, the schemes are proposed to update the diagnostic importance factor (DIF) and the cut sets according to the sensors data. Finally, an efficient diagnostic algorithm is developed based on these reliability results to guide the maintenance crew to diagnose the braking system. The experimental results demonstrate that the proposed method can locate the fault of the braking system with less diagnosis cost.
PL
W niniejszej pracy, opracowano nową strategię diagnostyki elektro-pneumatycznego układu hamulcowego sterowanego za pomocą mikrokomputera Celem badań była poprawa efektywności diagnostycznej. Strategię oparto na wybranych teoriach niezawodności oraz technikach zbiorów rozmytych. W szczególności, strategia wykorzystuje ocenę ekspercką oraz teorię zbiorów rozmytych do określania intensywności uszkodzeń dla podstawowych zdarzeń zachodzących w układzie hamulcowym oraz posługuje się modelem dynamicznego drzewa uszkodzeń aby uchwycić dynamiczne mechanizmy uszkodzeń. Za pomocą przedstawionej strategii oblicza się także wyniki analiz niezawodnościowych poprzez mapowanie dynamicznego drzewa błędów do równoważnej sieci bayesowskiej (BN). Ponadto w artykule zaproponowano schematy służące do aktualizacji czynnika ważności diagnostycznej (DIF) oraz przekrojów niezdatności zgodnie z danymi z czujników. Wreszcie, w oparciu o uzyskane wyniki analiz niezawodnościowych, opracowano wydajny algorytm diagnostyczny, który zawiadamia załogę konserwatorką o konieczności przeprowadzenia diagnostyki układu hamulcowego. Wyniki doświadczeń pokazują, że proponowana metoda pozwala na zlokalizowanie usterki układu hamulcowego przy mniejszych kosztach diagnozy.
EN
The feature of the research is the proposed fuzzy models representation method by means of relational systems, which unlike the known approaches, can solve integrated data mining problems in databases and fuzzy systems.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.