Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wdrożenie międzynarodowej normy ISO 50001:2012 ma na celu wspierać organizacje w dążeniu do poprawy swojego wyniku energetycznego i tym samym do ograniczania kosztów oraz wpływów środowiskowych związanych ze stratami energii lub jej nieracjonalnym wykorzystaniem. Systematyczne podejście do zarządzania energią pozwala na uruchomienie dodatkowego obszaru oszczędnościowego, co stanowi dla organizacji zabezpieczenie w przypadku wzrostu cen energii elektrycznej, paliw, ciepła i/lub sprężonego powietrza. Organizacje, które pomyślnie certyfikowały swój system zarządzania energią, spełniają jednocześnie wymagania określone w Ustawie o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, nie narażając się na przewidziane w jej treści wysokie sankcje finansowe.
EN
The paper discusses a numerical investigation, using a CFD tool, ANSYS FLUENT, of drag acting on a motorcycle helmet. The simulations were performed on a model of a helmet downloaded from a free CAD model library. A solid model enabled us to generate a mesh, to define boundary conditions and to specify a model of turbulence. Accordingly, the values of forces acting on individual sections of the helmet were obtained and the coefficients of aerodynamic drag were calculated. The test results can be used to optimize the shape of the existing motorcycle helmet construction and to study the impact of generated drag forces on reaction forces affecting a motorcyclist’s body.
PL
Skład chemiczny i liczne właściwości, w tym prozdrowotne, nasion wielu roślin sprawiają, że są one doskonałym dodatkiem wzbogacającym walory organoleptyczne i wartość odżywczą pieczywa. Pieczywo, spożywane w znacznych ilościach i każdego dnia, przez wszystkie grupy społeczne, jest podstawowym produktem spożywczym, a jednocześnie doskonałym nośnikiem dla wielu niezbędnych składników pokarmowych czy wartości prozdrowotnych. Szczególnie cennymi dodatkami do pieczywa są: nasiona lnu, dyni i słonecznika. Jako dodatki piekarskie wykorzystywane mogą być zarówno całe nasiona jak i mąki z nich uzyskane.
EN
Seeds of many plants are a great additions enriching the organolep- tic and nutritional value of bread. It is the result of their chemical composition and a number of other properties, including health benefits education. Bread a popular daily food consumed by all social groups, is a staple food, and excellent carrier for many essential nutrients and healthy values. Flaxseeds, pumpkin and sunflower rare particularly valuable addi-tions to bread. One may use either whole seed or flour the baking additives.
PL
Obecnie duże przedsiębiorstwa są na ostatniej prostej przed przedłożeniem do Urzędu Regulacji Energetyki informacji na temat wyników przeprowadzonych u siebie audytów energetycznych i możliwych do uzyskania na ich podstawie oszczędności energii. Z informacji, jakie są publikowane opinii publicznej, można wywnioskować, iż blisko 90% spośród 6 tys. objętych ustawą o efektywności energetycznej przedsiębiorców pozostawiło ten obowiązek na ostatnią chwilę, narażając się na ryzyko dotkliwych sankcji finansowych.
EN
Operation of car engines definitely shows varied values of parameters such as crankshaft speed or load. This paper presents the research and results on load and crankshaft speed in a compression ignition engine. Therefore, the research focused on an operation of a passenger car under urban and non-urban conditions. Our NI Diadem Analysis-based research referred to the data acquired by an OBD-II system. The results obtained enabled some layered charts to depict a frequency of operating states as specified by engine load and speed as well as histograms of these parameters in individual rides. Our investigation showed that operating conditions have an impact on engine operating states. In urban conditions, our engine operated within the range of 700-2000 rpm but idle was more than 50% of the time and load in most cases was not higher than 20%. In non-urban conditions, our engine operated within the range from 700 to 3000 rpm and load was up to 70%.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań modelowych tłokowego silnika lotniczego. Jednym ze sposobów umożliwiających analizę pracy silnika jest opracowanie jego modelu i wykonanie obliczeń symulacyjnych. Zerowymiarowy model lotniczego tłokowego silnika ASz-62IR opracowano w programie AVL BOOST. Parametry modelu spalania uzyskano przy pomocy modułu Burn. Porównano wartości pewnych parametrów otrzymane drogą obliczeniową i doświadczalną. Wykonano szereg symulacji, w wyniku których otrzymano wartości wybranych parametrów pracy silnika. Wartości te porównano z wynikami uzyskanymi doświadczalnie w celu weryfikacji opracowanego modelu. Następnie przeprowadzono obliczenia symulacyjne w celu otrzymania szeregu charakterystyk regulacyjnych kąta wyprzedzenia zapłonu, ktore przedstawiają zależność uzyskiwanej mocy dla różnych zakresów wysokości w funkcji kąta wyprzedzenia zapłonu. Przedstawiono wnioski wynikające z wykonanych symulacji oraz zwrócono uwagę na inne możliwości wykorzystania opracowanego modelu silnika.
EN
The paper presents the results of research aircraft piston engine model. One of the methods used to analyze engine work is creating the model and performing simulation. Zero-dimensional model of aircraft piston engine ASz-62IR was created in the AVL BOOST program. Combustion parameters were obtained with help of the Burn module. A series of simulations were performed, which resulted in the values of selected parameters of the engine. These values were compared with the results obtained experimentally to verify the created model. Then, simulations were performed to obtain regulatory characteristics of the ignition timing. At the end of the paper, conclusions conclusions drawn from the performed simulations and other ways of using the created model engine were presented.
PL
Komosa ryżowa zaliczana jest do pseudozbóż, a te z kolei, do roślin alternatywnych. Rośliny alternatywne ze względu na swój skład chemiczny oraz przydatność technologiczną, mogą być zamiennikami lub cennym uzupełnieniem tradycyjnych surowców spożywczych. Komosa ryżowa, podobnie jak szarłat, ma duże, potencjalne możliwości wykorzystania w technologii żywności. Dotyczy to nie tylko nasion, ale i produktów z nich otrzymywanych, takich jak mąka czy płatki.
EN
Quinoa is considered to pseudo-cereals, and those for alternative crops. Plants alternatives, due to their chemical composition, and the usefulness of technological, may be substituted or a valuable complement to traditional raw materials in manufacturing food. Quinoa, as amaranth, has a large potential use in food technology, this concerns not only the seeds, but also received from them products such as flour or flaks.
PL
Aby jak najszybciej wykryć atak bioterrorystyczny, należy dysponować możliwościami szybkiego i efektywnego nadzoru epidemiologicznego, systemem szybkiej diagnostyki i precyzyjnej identyfikacji czynników biologicznych. Broń biologiczna stała się orężem zagrażającym funkcjonowaniu wojska oraz ludności cywilnej, a groźba jej użycia we współczesnym świecie jest coraz bardziej realna. W pracy omówiono wybrane systemy oraz metody identyfikacji czynników broni biologicznej.
EN
For the early detection of a bioterrorist attack one should posses all the means of a rapid and efficient system of epidemiological surveillance, rapid laboratory diagnostics and accurate identification of biological agents. Biological weapon has become a weapon endangering the functioning of both the army and civilians. The threat of its use in the modern world is becoming more and more real. The paper discusses the selected systems and methods of identifying biological warfare agents.
EN
The aim of this paper is to present a model of cooperation between universities and business. This model is based on the needs of academic centres and is currently being developed based on newly acquired experience of cooperation with large information technology companies. The work contains a description of the existing database system supporting current cooperation and presents the concept for its development. This concept includes conclusions from generalization of cases of cooperation, to define specifications for the subsequent implementation. The article presents innovative knowledge representation methods within the model, which should ensure further flexible development of the system and prepare it to face future challenges of extensive management of knowledge. This work also includes verification and the model implementation path for the purpose of support for scientific research units at Gdańsk University of Technology.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.