Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  węzły przesiadkowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Węzły przesiadkowe są kluczowymi elementami nowoczesnego systemu publicznego transportu zbiorowego, które silnie oddziałują na jakość życia mieszkańców w obszarach zurbanizowanych. W dużym stopniu wpływają one na atrakcyjność całego systemu komunikacji zbiorowej, który, aby konkurować o podróżnych, musi być sprawny i efektywny. Ważne jest również dążenie do zmniejszania uciążliwości związanych ze zmianą środka transportu. Właściwie zaprojektowane węzły przesiadkowe mogą przyczyniać się do zmniejszenia liczby podróży realizowanych transportem indywidualnym, ograniczając dzięki temu zatłoczenie i hałas komunikacyjny oraz zwiększając tym samym atrakcyjność oferty transportu publicznego. W literaturze przyjmowane są zróżnicowane kryteria i sposoby klasyfikacji węzłów przesiadkowych. Brak jest natomiast dokładnych informacji o wymaganym lub istniejącym obecnie poziomie dostępności i spójności, odrębnie dla każdego z typów tych węzłów w skali konurbacji, której przykładem jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Koniecznym staje się zatem uporządkowanie klasyfikacji oraz przeprowadzenie ujednoliconej analizy stopnia atrakcyjności poszczególnych kategorii węzłów przesiadkowych zlokalizowanych na określonym obszarze. Podstawą przyjętej w artykule klasyfikacji jest układ linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, występujące podsystemy transportu publicznego oraz lokalizacja analizowanego obiektu w układzie przestrzennym GZM. Zaproponowany sposób klasyfikacji umożliwia określenie aktualnego stopnia spójności i integracji systemów publicznego transportu zbiorowego w węzłach przesiadkowych zróżnicowanych typów oraz uporządkowanie zasad ich lokalizacji i kształtowania w odniesieniu do struktury przestrzennej miasta.
EN
Public transport hubs are key elements of a modern transport system, which have a strong impact on the life quality of urban areas inhabitants. They heavily affect attractiveness of the entire public transport system, which, in order to compete for travellers, must be efficient and effective. It is also important to tent to reduce inconveniences associated with changes during the journey. Properly designed public transport hubs may contribute to reduce the number of trips with the use of individual transport by decreasing congestion and traffic noise, thus making public transport more attractive. In literature there is a variety of criteria and ways to classify transport hubs. However, there is a lack of precise information about the required or existing level of accessibility and coherence, separately for each type of the hubs in the conurbation scale, of which the Górnosląsko-Zagłębiowska Metropolis (GZM-Upper Silesia and Dąbrowa Basin) is an example. It is necessary to organise the classification and to carry out a standardised analysis of the degree of attractiveness of the different categories of interchanges located in a specific area. The basis for the adopted classification was arrangement of public transport lines, existing subsystems of public transport and location of the object in the spatial structure of GZM. The proposed method of classification allows to determine current degree of spatial connectivity and integration of public transport systems in transport hubs of different types and arrangement of the contemporary principles of their location and shape in relation to the spatial structure of the city.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie rezultatów i ocena realizacji programu strategicznego „P1 Poznańska Kolej Metropolitalna. Integracja systemu transportu szynowego w MOF Poznania” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, którego realizacja zakładała budowę Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych (ZWP) na obszarze miasta i w jego strefie podmiejskiej. W tym celu porównano wyniki przeprowadzonych konkursów na dofinansowanie budowy ZWP z zapisami dokumentów planistycznych rangi ponadlokalnej, w których wskazano lokalizację węzłów przesiadkowych na analizowanym obszarze. Jednym z elementów opracowania była również analiza zapisów dokumentów strategicznych, w tym kryteriów konkursowych, w oparciu o które dokonywano wyboru projektów do realizacji. Program strategiczny „P1 Poznańska Kolej Metropolitalna. Integracja systemu transportu szynowego w MOF Poznania” był jednym z ciekawszych krajowych projektów realizowanych w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych, a jego celem było dofinansowanie budowy infrastruktury transportowej w ramach narzędzia ZIT. Dzięki tej inwestycji kosztem 679 mln zł w niedalekiej przyszłości powstaną 54 węzły przesiadkowe w MOF Poznania, które docelowo stworzą system węzłów.
EN
The aim of the article is to present the results and evaluate the implementation of the strategic program within the framework of Integrated Territorial Investments, allowing to build public transport interchanges in the City of Poznań and its suburban area. Author of the article presented the criteria and the results of the application contests and compared it with planning documents with the proposals of construction of public transport interchanges. Strategic program "P1 Poznań Metropolitan Railway. Integration of the rail transport system at Functional Area of Poznań was one of the most interesting projects realised in the country aimed at co-financing the construction of transport infrastructure. Thanks to its implementation the governments of Poznań and suburban communes invested 679 million PLN for the system of 54 public transport interchanges.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie dokumentów koncepcyjnych zawierających propozycje budowy systemu węzłów przesiadkowych w aglomeracji poznańskiej oraz przeprowadzenie analizy porównawczej zapisów zawartych w ww. opracowaniach. Analizie poddano 3 dokumenty o charakterze planistycznym, w ramach których autorzy przewidzieli tworzenie systemu transportu zbiorowego w oparciu o system zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Z uwagi na fakt, że każda z omawianych koncepcji w odrębny sposób delimituje tzw. Poznański Obszar Metropolitalny przyjęto, że dla celów porównawczych i statystycznych analizie zostanie poddana liczba planowanych węzłów na obszarze działalności Stowarzyszenia Metropolia Poznań, tj. mieście Poznaniu, 17 gminach powiatu poznańskiego oraz czterech gminach – członkach Stowarzyszenia Metropolia Poznań zlokalizowanych poza powiatem ziemskim, tj. Szamotułach, Obornikach, Skokach i Śremie. Przegląd dokumentów został przeprowadzony przy wykorzystaniu opisowych i statystycznych metod analizy przestrzennej.
EN
The aim of the article is to present the conceptual documents on proposals for the construction of public transport interchanges in the agglomeration of Poznań and to compare the propositions mentioned in the documents. The author of the article analyzed 3 planning documents containing proposals of construction of the integrated transport system based on the system of public transport interchanges. The spatial range of the study covered the city of Poznań, 17 municipalities of the Poznań poviat and four municipalities – members of the Poznań Metropolitan Association, located outside the poviat area: Szamotuły, Oborniki, Skoki and Śrem. Document review was performed with descriptive and statistical methods of spatial analysis.
PL
Coraz częstszym problemem zauważalnym podczas modernizacji lub przebudowy sieci transportowej miasta jest integrowanie środków transportu. Rozwiązaniem tej sytuacji jest budowa węzłów przesiadkowych umożliwiających lepszy dostęp do transportu publicznego. Niesie to za sobą skutki w postaci modyfikacji funkcjonowania linii transportu zbiorowego, co daje możliwość poszerzenia oferty przewozowej oraz efektywnego wykorzystania potencjału przewozowego poszczególnych rodzajów środków transportu. Wprowadzane w ten sposób zmiany są istotnym czynnikiem wpływającym na popyt na podróże transportem zbiorowym. W artykule opisano, jakie zmiany w sieci transportowej miasta przynosi powstanie węzłów przesiadkowych, które stoją przed wyzwaniem zaspokojenia wymogów podróżnych. Przedstawiono sposoby zmian przebiegu linii transportu zbiorowego na przykładzie Gdańska, a także dokonano porównania opisanych rozwiązań, które mają na celu integrację oferty przewozowej. Przeanalizowane zostały również zachowania pasażerów wynikające ze zmian w sieci transportowej.
EN
During modernization or reconstruction transport network increasingly problem is mode of transport integration. Solution of this situation is building a transfer node, which may allow better approach to public transport offer. The result of this measure is modification operation of public transport line, what gives chance to expand public transport offer and use individual vehicles potential transport on effective way. This changes are important factor which affects changes in demand on public transport travels. The paper also describes what changes in the city transport network brings the building of transfer node that are being challenged to satisfy the requirements of travellers. Also presents the different changes in the public transport lines on the example of Gdansk, as well as a comparison that solutions which are aimed integrating transport offer. Also analyzed the behaviour of passengers changes resulting from modification in the city transport network.
PL
W artykule przedstawiono wyniki dotyczące obliczeń średniego planowanego czasu oczekiwania na połączenie, który został wyznaczony na podstawie rozkładu jazdy oraz średniego rzeczywistego czasu oczekiwania na połączenie, wyznaczonego na podstawie badań faktycznych danych przyjazdów i odjazdów pojazdów komunikacji miejskiej Szczecina.
EN
The article presents the result of calculations on the average waiting time for the planned merger, which has been designated on the basis of the timetable and the actual average waiting time for connection designated on the basis of actual data of arrivals and departures of vehicles transport of Szczecin.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy badań ankietowych pasażerów kolei podmiejskich na stacjach kolejowych w województwie mazowieckim. Celem przeprowadzonych analiz było zbadanie wpływu parkingów P+R zlokalizowanych przy stacjach kolejowych na wielkość obszaru oddziaływania tych stacji. W ramach analiz dokonano klasyfikacji stacji kolejowych pod względem wielkości zlokalizowanych przy nich parkingów P+R, wybrano grupę reprezentatywnych stacji do przeprowadzenia szczegółowych analiz z wykorzystaniem narzędzi GIS. Dla każdej analizowanej ankiety zbadano długość dojścia/dojazdu z miejsca zamieszkania (rozpoczęcia podróży) do stacji kolejowej z wyszczególnieniem wykorzystanego środka transportu. Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz i zestawień opracowano wnioski co do wielkości obszaru oddziaływania stacji kolejowych w zależności od wielkości parkingów P+R.
EN
The paper presents analysis of the interview surveys conducted on commuters using trains in the Mazowieckie voivodship. The aim of the analysis was determination of the potential impact of the Park and Ride car parks on the sizes of the catchment areas around stations. As part of the analysis there were classification and selection of representative group of stations for detailed analyzes with application of GIS tools. For each analyzed interview the distance from home to train station was calculated. Based on distance and mean of transport which was used to reach the station the impact of Park and Ride car parks at the railway stations on the sizes of the catchment areas was determined.
PL
Oznakowanie stref kiss and ride tylko w nielicznych przypadkach zostało uregulowane prawnie (poprzez umieszczenie ogólnie przyjętego wzoru oznakowania strefy w odpowiednim dokumencie państwowym, regulującym oznakowanie obowiązujące w danym kraju). W większości krajów strefy kiss and ride oznakowane są za pomocą specjalnie do tego celu zaprojektowanych piktogramów. Nie można jednak na ich podstawie karać nieprawidłowego postępowania użytkowników stref. Aby wymusić odpowiednie zachowanie uczestników ruchu, w strefach, oprócz oznakowania kiss and ride stosuje się m.in. znaki oficjalnie regulujące czas parkowania lub postoju, obowiązujące prawnie. Kontynuując omawianie problemów stref kiss and ride2, w artykule przedstawiono analizę możliwości i zasad prawnych dotyczących oznakowania stref kiss and ride, obowiązujących w wybranych krajach na świecie. Na przykładach z konkretnych państw przedstawiono przyjmowane tam sposoby ich oznakowania. Omówienie uzupełniono zestawieniem różnego rodzaju piktogramów zastosowanych do oznakowania stref kiss and ride w wybranych państwach. Oznakowanie stref kiss and ride funkcjonujących w Polsce rozpatrzono, tak jak w pozostałych przypadkach, pod względem formalnym. Przedstawiono przykłady stosowanego oznakowania. Zaznaczono, że tę samą funkcję co strefa kiss and ride, pełnią w Polsce również strefy oznakowane wyłącznie znakiem B-35 – zakaz postoju. Zebrano i przedstawiono przykłady takich stref zorganizowanych w różnych miastach w Polsce wraz z analizą ich organizacji i oznakowania.
EN
Kiss and ride zone signs have been determined in legal regulations only in few cases (by indication a sign pattern that should be applied in the national system of road signs). Most countries mark kiss and ride zones by using especially designed pictograms. However they cannot be used as a measure to punish against the law behavior of drivers. To make drivers use kiss and ride zones properly, together with K+R pictograms, also no parking road signs are applied. Thus there is also indication of legal regulation concerning parking in these special zones. In this article author shows possibilities of kiss and ride zones marking in selected countries. There are included examples of measures from several countries. This article is complemented with the list of pictograms that are used to mark kiss and ride zones in different countries. In the article Polish kiss and ride zones signs have been considered in reference to formal issues. Several examples of kiss and ride signs in our country have been presented. It is also emphasized that areas of the kiss and ride zone are provided as well with the Polish road sign, B-35. The article describes several examples of these zones in different Polish cities.
PL
Artykuł przedstawia kolejne etapy analizy funkcjonowania systemu kiss and ride, który powstał w Krakowie pod koniec 2013 roku i funkcjonuje nieprzerwanie z drobnymi zmianami organizacyjnymi. Jest to jeden z elementów systemu transportowego miasta, który usprawnia i zabezpiecza wymianę pasażerów w obrębie większych generatorów ruchu dowozowego. Funkcjonowanie systemu kiss and ride w Krakowie zbadano na wybranym przykładzie strefy kiss and ride zorganizowanej przy Małopolskim Dworcu Autobusowym (MDA). Analizowano przede wszystkim prawidłowe wykorzystanie tej strefy, ale także jej funkcjonalność i organizację. Głównym celem badań było zidentyfikowanie zachowań kierowców korzystających ze strefy, pod kątem poprawności i przestrzegania zasad, które w niej obowiązują. Przeprowadzono obserwacje, podczas których rejestrowano czas postoju samochodów w strefie oraz dokonywano oceny poprawności zachowania kierowcy. W przypadku zachowań niezgodnych z obowiązującymi zasadami – oceniano rodzaj nieprawidłowości (blokowanie pasa K+R, postój poza pasem K+R). W artykule przedstawiono kolejne etapy przeprowadzonej analizy oraz opisano organizację i sposób oznakowania wybranej strefy. Przedstawiono szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań i opisano zaobserwowane problemy.
EN
The article presents following phases of the analysis of functioning of the kiss and ride system which was implemented at the end of 2013 in Cracow and has been functioning continuously after small logistic modifications. It constitutes one of the transport system of the city which improves and provides exchange of passengers within the limits of bigger traffic generators. Functioning of kiss and ride system has been examined on the example of kiss and ride zone organized nearby the Main Bus Station (MDA).The analysis was mainly focused on its proper use, but also on functional and organizational efficiency. The research was aimed to identify drivers behavior in the reference to the accuracy and compliance with the rules that are in force in this area. During observations period of stopping and parking in the zone were registered as well as appraisal of drivers’ behavior has been conducted. In cases of “behaviors against the rules” - type of irregularity was estimated (f.e. blocking the K + R lane, parking outside the K + R lane). Following stages of analysis with a description of the organization and labeling of the selected kiss and ride zone. Detailed conclusions of the researches and observed problems have been presented.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
1285--1298, CD2
EN
Interchanges are key elements of the public transport system. Carefully planned and appropriately executed interchanges facilitate integration between different modes of public transport, allow passengers to shorten journey duration and reduce effort required to change the means of transport. The AMPTI method for the assessment of public transport interchanges has been used in the article to evaluate two important interchanges in Krakow: Rondo Mogilskie and Rondo Grzegorzeckie. The advantages of this method include a comprehensive analysis of many aspects of the accessibility of the interchange for passengers: from the distance to go between tram/bus stops within the interchange through the quality of the infrastructure maintenance of stops and footpaths, availability and comprehensiveness of information for passengers and personal safety and the safety of traffic as well as additional stop facilities, and, also the qualitative dimensions of these indicators. As a result, AMPTI indicators can be used to assess not only existing interchanges but those being planned, as well. The assessment shows that the level of spatial integration and the level of traffic safety for Rondo Mogilskie are greater than for Rondo Grzegorzeckie interchange. The basic infrastructure and equipment of both interchanges meet the technical and quality requirements. However, the marking of paths (branching footpaths and stairs) and the use of tactile markings for warning visually impaired or elderly people are insufficient.
PL
Węzły przesiadkowe są istotnym elementem systemu publicznego transportu zbiorowego. Dobrze zaplanowane i staranne wykonane węzły ułatwiają integrację pomiędzy różnymi środkami transportu, pozwalają pasażerom skrócić czas podróży i zmniejszyć wysiłek potrzebny na zmianę środka transportu. W artykule wykorzystano metodę oceny węzłów przesiadkowych AMPTI do oceny dwu ważnych węzłów przesiadkowych w Krakowie: Rondo Mogilskie i Rondo Grzegórzeckie. Zaletą tej metody jest z jednej strony kompleksowa analiza wielu aspektów dostępności węzła dla pasażerów: od odległości przejść pomiędzy przystankami komunikacyjnymi węzła, poprzez jakość wykonania i utrzymania infrastruktury przystanków i przejść, dostępność i kompleksowość informacji dla pasażerów oraz bezpieczeństwo osobiste i bezpieczeństwo w ruchu, a także wyposażenie dodatkowe przystanków, a z drugiej ilościowy wymiar tych wskaźników. Dzięki temu można je stosować do oceny węzłów istniejących i projektowanych. Przeprowadzona ocena pokazuje, że zwartość węzła oraz poziom bezpieczeństwa w ruchu dla Rondo Mogilskiego są większe niż węzła Rondo Grzegórzeckie. Podstawowa infrastruktury i wyposażenie obu węzłów spełniają wymagania jakościowe i techniczne. Występują jednak braki w oznakowaniu elementów przejść (rozgałęzienia chodników i schody) oraz w stosowaniu ostrzegawczych wypustek dla osób niepełnosprawnych i starszych.
PL
Węzły przesiadkowe stanowią jedno z najważniejszych ogniw w systemach transportowych. Najbardziej wyraziście uwidacznia się to w wielkich miastach. Poprawna ich budowa zapewnia szybkie, bezpieczne przemieszczenia pasażerów. Niestety w niektórych przypadkach warunki miejscowe uniemożliwiają optymalne rozłożenie stanowisk przystankowych. W takich przypadkach dominujące znaczenie ma czytelna i jak najpełniejsza informacja.
11
Content available Strefy krótkiego postoju kiss and ride
PL
Sposobem na uniknięcie problemów związanych ze wzmożonym ruchem dowozowym jest odpowiednie kształtowanie obszaru miejskiego, zwłaszcza w okolicy dużych generatorów ruchu. Jednym z elementów dobrze ukształtowanej przestrzeni w otoczeniu obiektów generujących duży ruch dowozowy jest strefa krótkiego postoju, zwana inaczej strefą kiss and ride (pol.: pocałuj i jedź). Jest to wydzielona strefa przeznaczona wyłącznie do krótkotrwałego zatrzymywania samochodów, z których wysiadają pasażerowie podwiezieni do danego punktu w mieście. W artykule omówiono główne cele funkcjonowania systemu kiss and ride oraz dokonano próby zdefiniowania pojęcia strefy kiss and ride wraz z inwentaryzacją jej podstawowych elementów składowych. W oparciu o dostępne przykłady stref kiss and ride, z uzupełnieniem na podstawie własnych doświadczeń, porównano i zestawiono ich cechy charakterystyczne, co posłużyło do opracowania podziału stref kiss and ride ze względu na różnego rodzaju kryteria dotyczące ich wykorzystania, układu przestrzennego i cech geometrycznych oraz charakteru obiektu, przy którym funkcjonują. Zaprezentowano również wybrane przykłady organizacji stref kiss and ride funkcjonujących w wybranych miastach na świecie.
EN
The way to avoid problems caused by increased transport traffic is suitable shaping urban area, especially in the neighborhood of big traffic generators. One of the elements of well shaped space close to the facilities generating big traffic is a drop off zone, so called kiss and ride zone. It is separated zone devoted strictly for short-term parking of cars discharging passengers who are driven to this specific point. In the article main aims of functioning of kiss and ride system have been presented and an attempt to define of kiss and ride zone together with stocktaking of its basic elements has been undertaken. On the base of available examples of kiss and ride zones completed with own experiences their characteristics were compared and combined which allowed to describe division of kiss and ride zones regarding to different criteria relating to its use, spatial arrangement and geometrical features as well as character of facility to which they serve. Also selected examples of organization of kiss and ride zones operating in different cities in the world have been presented.
PL
Mobilność stanowi jedną z głównych aktywności człowieka. Ludzie korzystają z systemu transportowego każdego dnia w dojazdach do pracy, na zakupy oraz w ramach czasu wolnego. Duży udział samochodów w podziale zadań przewozowych tworzy uciążliwości w centrach miast, powoduje stany kongestii, obniża jakość obsługi komunikacyjnej. Próby nadążania za zapotrzebowaniem ze strony zmotoryzowanych skazane są na porażkę i prowadzą do degradacji przestrzeni publicznej, powodują wzrost zanieczyszczenia powietrza i hałasu, utraty przestrzeni publicznej oraz obniżają jakość podróży wykonywanych pieszo i na rowerze. Nie oznacza to konieczności ograniczania mobilności, ale raczej wpływania na nią na przykład poprzez zachęcanie do przesiadania się do transportu zbiorowego. Wraz ze wzrostem zatłoczenia w obszarach śródmiejskich obserwowany jest wzrost liczby podróży łączonych, zwłaszcza w ruchu aglomeracyjnym. Przykładem może być aglomeracja warszawska, gdzie w ostatnich latach nastąpił wyraźny rozwój systemów P+R i B+R. Zauważono, że system B+R jest o wiele tańszy od systemu P+R i, co ważniejsze, w całości eliminuje wykorzystywanie samochodu z łańcucha podróży. W wielu przypadkach jest zatem bardziej efektywny. Artykuł przedstawia badania i doświadczenia z funkcjonowania systemu B+R w Warszawie i aglomeracji. Opisuje intensywność wykorzystania systemu, jego funkcjonowanie, preferencje użytkowników oraz relacje pomiędzy systemem P+R a B+R. Przedstawione wnioski i rekomendacje mogą stanowić podstawę dla decyzji dotyczących przyszłego rozwoju systemu B+R na tle rozwijanego systemu P+R oraz służyć do analizy i planowania miejskich i aglomeracyjnych systemów transportowych.
EN
The mobility is one of the basic human activities. People use transport system every day travelling to work, for shopping or leisure purposes. Mobility should not be limited, but should be consciously created. With the increase in congestion in inner–city areas, an increase in the number of combined travel is observed, especially within the gglomeration. An example would be the metropolitan area of Warsaw, where in recent years one can observe a significant development of P+R and B+R systems. It was noted that the B+R system is much cheaper than P + R system and, what is more important – it completely eliminates cars from the travel chain. In many cases it is therefore more effective.The article presents research and experience from the operation of the B+R system in Warsaw and agglomeration. It describes intensity of use, its functioning, user preferences and the relationship between the B+R and P+R. Conclusions and recommendations can underlie the basis for decisions on the future development of the Bike and Ride, in the context of developing the Park and Ride system. Recommendations can be used for analysis and planning of urban and regional transport systems.
PL
Węzły przesiadkowe przyjazne pasażerom są kluczowym elementem nowoczesnego systemu transportu publicznego. Dotychczas brak było metody oceny wygody, funkcjonalności i jakości takich węzłów. Artykuł przedstawia założenia, rozwój i przykłady zastosowania proponowanej metodyki oceny wskaźnikowej węzłów przesiadkowych transportu publicznego (AMPTI). Metodyka opiera się na 14 wskaźnikach ilościowych i może być stosowana do oceny zarówno węzłów istniejących, jak i projektowanych. Wskaźniki dotyczą takich aspektów charakterystyki węzła jak: integracja przestrzenna (zwartość), łatwość orientacji (czytelność), jakość infrastruktury podstawowej, dostępność dla osób starszych i niepełnosprawnych, bezpieczeństwo osobiste, bezpieczeństwo w ruchu, informacja pasażerska oraz wyposażenie dodatkowe. Podstawowym narzędziem zbierania danych przy stosowaniu AMPTI jest audyt węzła, który pozwala na ocenę takich elementów węzła jak: perony przystankowe, chodniki, przejścia przez jezdnie i schody. Dodatkowym zalecanym badaniem jest pomiar ruchu i badania ankietowe pasażerów transportu publicznego w celu wyznaczenia wielkości ruchu pasażerskiego i macierzy przesiadek oraz uzyskania opinii użytkowników węzła. Badania i ocena 10 węzłów przesiadkowych w Warszawie wykonane w 2011 roku wykazały wiele mankamentów: słabą integrację przestrzenną, niską jakość infrastruktury peronów, niski poziom dostępności dla niepełnosprawnych oraz informacji dla pasażerów. Zastosowanie metodyki oceny pozwala na wskazanie tych elementów, które należy poprawić w pierwszej kolejności, aby zwiększyć dostępność i atrakcyjność transportu publicznego na danym obszarze.
EN
Passenger-friendly public transport interchanges are key elements of modern transport systems. Yet there are no methods for assessing the quality of such interchanges. The paper presents development and application of the proposed Assessment Methodology for Public Transport Interchanges (AMPTI). The method is based on 14 quantitative indicators and can be used to evaluate both existing and proposed interchanges. The indicators cover such characteristics as: spatial integration, ease of orientation, quality of infrastructure, accessibility for the disabled, personal security, traffic safety, passenger information and additional facilities. When using AMPTI, the basic tool of data collection is interchange audit which involves surveying such elements as platforms, footpaths, pedestrian crossings and stairs. In addition, passenger surveys should be conducted to determine passenger volumes, transfer matrix and user opinions. Survey and assessment of 10 public transport interchanges conducted in Warsaw have shown several shortcomings: poor spatial integration, low quality of platform infrastructure, lack of accessibility and poor passenger information. Application of the methodology allows to point out those interchange elements which should be improved first in order to increase accessibility and attractiveness of the public transport system.
PL
Artykuł omawia najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania krakowskiego systemu Parkuj i Jedź, który będąc ciągle w fazie doskonalenia, nie zyskał jeszcze popularności wśród mieszkańców Krakowa i okolicznych miejscowości. Działanie parkingów systemu, którego celem jest zachęcenie kierowców do przesiadki do transportu publicznego, poddano badaniom, na podstawie których określono stopień i cel ich wykorzystania przez użytkowników. Wskazano najważniejsze zidentyfikowane problemy związane z działaniem parkingów P+R. Jako przykład miasta, w którym system P+R funkcjonuje sprawnie w oparciu wyłącznie o sieć transportu drogowego, podano Edynburg – miasto partnerskie Krakowa. Wprowadzone tam rozwiązania mogą być dla systemu krakowskiego przykładem, jak w stosunkowo niewielkim mieście umiejętnie zarządzać tego typu obiektami oraz planować działania marketingowe, niezbędne dla ich efektywnego funkcjonowania.
EN
The article discusses the most important issues about Park and Ride system in Cracow which is being still improved. It concludes with the statement that although drivers use Park and Ride parking lots, the system is not as popular and accepted as it should be, especially in Cracow’s citizens mind. Functioning of the system, aimed at encouraging drivers to leave their cars and use public transport, have been researched. On the base of results of this researches authors analyzed and described the scope and purpose of this use at the P+R parking lots. Also permanent addresses of drivers parking at the P+R parking lots have been determined and analyzed. In the article the most important problems connected to Park and Ride system are described. As a good example for Cracow it is presented successful operation of the P+R system in the city of Edinburgh based only on the public bus network. Edinburgh is connected with the city of Cracow by the agreement of partner cooperation. Operation of the Edinburgh Park and Ride system can be an example of good practice to use in Cracow in the scope of organization and management of this type of parking system. It also includes marketing and promotion of the system – necessary for its effective functioning.
PL
Rosnąca liczba samochodów wjeżdżających do centrów miast powoduje obniżenie jakości systemów transportowych i jakości życia, głównie z powodu zatłoczenia ruchem, zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu. Przeciwdziałanie takim negatywnym zjawiskom wymaga podejmowania działań przyczyniających się do zmniejszania zapotrzebowania na odbywanie podróży samochodowych. Jedną z metod jest zachęcanie do korzystania z systemu Parkuj i jedź (P+R/B+R), który jest połączeniem podróży odbywanych indywidualnie (samochodem/rowerem) i transportem zbiorowym z przesiadką w węźle transportowym, głównie w korytarzach prowadzących promieniście do centrów miast. Z punktu widzenia użytkowników systemu transportowego wykorzystywanie samochodu tam, gdzie nie występuje kongestia, oraz transportu zbiorowego w centrach miast umożliwia skrócenie czasu podróżowania. W artykule przedstawiono wyniki badań oraz doświadczenia z funkcjonowania systemu P+R w Warszawie i na Mazowszu na przestrzeni kilku ostatnich lat. Opisano charakterystykę funkcjonujących systemów P+R, intensywność wykorzystania systemu, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz preferencje użytkowników. Szerszej analizie poddano wpływ P+R na system transportowy, w tym przede wszystkich stopień przejęcia potencjalnych podróży transportem indywidualnym. Przedstawiono korzyści dla użytkowników i organizatora systemu oraz wady, takie jak np. nieuzasadnione wydłużanie podróży samochodowych czy przenoszenie się użytkowników z transportu zbiorowego do samochodów. Przedstawione wnioski i rekomendacje mogą stanowić podstawę dla decyzji dotyczących przyszłego rozwoju systemu P+R w Polsce oraz służyć do analizy i planowania miejskich i aglomeracyjnych systemów transportowych.
EN
The growing number of cars entering the city centres causes reduction of the quality of transport systems and the quality of life, mainly due to traffic congestion, air pollution and noise. To counteract such negative phenomena, actions contributing in reducing of car travel demand are required. One method is to encourage the use of the Park and Ride (P + R/B + R) system, which is a combination of travel to be completed individually (by car/bike) and by a public transport with a change in transport node, held mainly in the corridors leading to the radiating city centers. The article gives the results of the research and experience of the functioning of the P + R system in Warsaw and the Mazovia region. It describes the intensity of use of the system, operating and investment costs and preferences of users. Broader impact of the P+R on the transport system has been analysed. Conclusions and recommendations can form the basis for decisions on the future development of the P + R system in Poland and can be used for analysis and planning of urban and regional transport systems.
PL
W artykule przedstawiona zostanie analiza ruchu pieszego w obrębie węzła przesiadkowego rondo Reagana, zlokalizowanego na placu Grunwaldzkim we Wrocławiu. Węzeł ten jest we Wrocławiu największym, w którym dokonano integracji przystanków komunikacji zbiorowej na wyspie centralnej otoczonej jezdniami ogólnymi. Umożliwiło to przeanalizowanie wad i zalet tego rodzaju rozwiązania - w tym kwestii związanych z ruchem pieszych (jako potencjalnych pasażerów komunikacji zbiorowej).
EN
The article presents an analysis of pedestrian traffic around the roundabout Reagan, located at Grunwald Square in Wroclaw. This node is the largest in Wroclaw, in which the integration of public transport stops were made in the central island surrounded by common roads. This allowed the examination of the pros and cons of such a solution.
17
Content available remote Rola Placu Społecznego dla komunikacji tramwajowej we Wrocławiu
PL
Założenia do projektu komunikacji tramwajowej przy przebudowie Placu Społecznego. Propozycja utworzenia nowoczesnego, wygodnego i bezpiecznego węzła przesiadkowego na Placu Społecznym we Wrocławiu
EN
The assumptions of tram transport service while the Społeczny Plac reconstruction. The proposal to create the modern, comfortable and safe interchange station at the Spoleczny Plac in Wroclaw.
18
Content available remote Ewaluacja węzłów przesiadkowych poznańskiego lokalnego transportu publicznego
PL
Średnie czasy oczekiwania na poznańskich węzłach przesiadkowych. Przejścia w ramach węzłów przesiadkowych. Bariery architektoniczne. Metodologia badań jakościowych. Analiza strat czasu i największych barier w poznańskim transporcie publicznym w najważniejszych węzłach przesiadkowych miasta.
EN
The mean waiting time at transit stations in Poznan. The pedestrian crossings within transit stations. The architectural barriers. The methodology of quality research. The analysis of waste of time and the most unconvenient barriers in the most important transit stations within public transport in Poznan.
19
Content available remote Transport a struktura przestrzenna Regionu Metropolitalnego Krakowa i Katowic
PL
Niniejszy artykuł dotyczy roli systemu transportu zbiorowego w rozwoju regionu metropolitalnego Krakowa i Katowic. Przyjmuje się, że sieć węzłów integracyjnych będących różnego rodzaju centrami może stanowić kręgosłup struktury przestrzennej tego regionu. Potencjał integracyjny miejsc węzłowych tej struktury zwiększy się, gdy decyzje planistyczne będą spójne z wizją rozwoju metropolii. Dla dalszych prac nad powyższą ideą zarysowano wnioski planistyczne i badawcze oraz pole analiz w skali: regionalnej, miejskiej i lokalnej.
EN
The article is focused on the role of mass-transportation system in the development of Kraków and Katowice metropolitan region. It is assumed that the network of integration hubs, which are different kind of centers, may be the core of the region spatial structure. The integration potential of nodal places of that structure will be higher when the urban decisions will be coherent with the vision of metropolis development. The planning and research conclusions and also the analyses fields in regional, urban and local scale were outlined for the future works on idea mentioned above.
PL
W artykule przedstawiono cechy podejścia proekologicznego mogące pomóc w rozwoju metodologii programów rewitalizacji otoczenia kolei. Uporządkowano je według trzech zagadnień: racjonalizowanie gospodarowania terenem, rozwój transportu ekologicznego, budowanie przyjaznej przestrzeni miejskiej. Na tej podstawie rozpoznano sytuację problemową w wybranych miastach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.
EN
The article outlines the characteristics of a pro-ecological approach that can help in the development of methodology for railway surroundings revitalisation programs. The characteristics have been arranged according to three questions: improvement of land management, development of ecological transport, creation of a friendly urban space. On such basis, problems in selected towns of the Kraków Metropolitan Area have been analysed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.