Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Celem opisanych badań było określenie unosu zanieczyszczeń gazowych powstających podczas procesu wypalania łupków przywęglowych w pęcherzowym złożu fluidalnym. Łupki do badań pozyskano z zakładów wzbogacania węgla 5. górnośląskich kopalń z Rybnika, Bierunia i Łazisk Górnych. Stężenia gazów cieplarnianych CO2, N2O, CH4, wynosiły odpowiednio 8,8-10,3%, 30,7-60,6 mg/m3, 63,3-300,3 mg/m3. Stężenia NOx oraz SO2 zmieniały się odpowiednio od 179 mg/m3 do 444 mg/m3 oraz od 450 mg/m3 do 1044 mg/m3. Termiczne przetwarzanie łupków przywęglowych powinno się odbywać w kontrolowanych warunkach, w instalacjach o rozbudowanej linii oczyszczania spalin.
EN
The aim of the research was to determine the emissions of gaseous pollutants formed during coal shales incineration in a bubbling fluidized bed reactor. The coal shales were obtained from coal preparation plants of the 5th Upper Silesian mines from Rybnik, Bieruń and Łazisk Górne. The concentrations of greenhouse gases CO2, N2O, CH4 were respectively 8.8-10.3%, 30.7-60.6 mg/m3, 63.3-300.3 mg/m3. The NOx and SO2 concentrations varied from 179 to 444 mg/m3 and from 450 to 1044 mg/m3, respectively. Thermal processing of coal shales should take place under controlled conditions in installations with an extensive exhaust gas treatment line.
2
Content available remote Chemical and thermal methods for removing ammonia from fly ashes
EN
The presence of ammonia in ashes (i.e. ammonia slip) is a direct consequence of the methods used for denitrification – selective catalytic and non-catalytic reduction (SCR, SNCR). The excess unreacted ammonia used in both of these methods passes as a constituent to ash, impairing its properties, and thus affects the quality of the commercial product. The summary of the available methods for removing NH3 from fly ashes is presented. Both chemical and thermal methods of removing NH3 are described. The results of the chemical methods depend on the kind of additional reagents used and composition of fly ashes. Thermal methods seem to be simpler and easier to use, but they are used mainly on the smaller scale.
PL
Obecność amoniaku w popiele (tzw. poślizg amoniaku) jest bezpośrednią konsekwencją stosowanych metod odazotowania spalin – katalitycznej i niekatalitycznej selektywnej redukcji (SCR, SNCR). Stosowany w obu tych metodach nadmiar amoniaku przechodzi w formie nieprzereagowanej do popiołu, pogarszając jego właściwości użytkowe i tym samym wpływając na jego jakość jako produktu komercyjnego. Prezentujemy przegląd dostępnych metod usuwania NH3 z popiołu, chemicznych a także termicznych. Efektywność metod chemicznych zależy od rodzaju zastosowanego substratu i składu popiołu lotnego. Metody termiczne wydają się prostsze i łatwiejsze w zastosowaniu, ale są używane głównie w instalacjach o mniejszej skali.
PL
Przedstawiono wyniki badań separacji magnetycznej materiałów uzyskanych po termicznej utylizacji telefonów komórkowych w laboratoryjnym reaktorze fluidyzacyjnym. Materiał wyjściowy stanowiło 10 telefonów komórkowych, które poddano termicznej utylizacji, uzyskując kruche produkty stałe. Otrzymane materiały zmielono do uziarnienia poniżej 1 mm oraz poniżej 0,5 mm, a następnie przeprowadzono separację magnetyczną, wykorzystując magnes neodymowy, separator płytowy (trójfazowy) oraz separator talerzowy (taśmowy). Przeprowadzone kilkuetapowe wzbogacanie magnetyczne pozwoliło na uzyskanie we frakcjach magnetycznych łącznego stopnia separacji 81,9% dla kobaltu, 96,6% dla żelaza i 99,2% dla neodymu.
EN
Shredded phones were burned at high temp. (fuel gas flame), the products were grinded to approx. 1 mm and then subjected to magnetic sepn. carried out by using Nd magnet. Two separator types were used for the elements smaller or bigger than 1 mm. Total degrees of sepn. reached 81.9% , 96.6% and 99.2% for Co, Fe and Nd, resp.
4
PL
Przedstawiono wyniki badań nad odzyskiem wybranych metali z zużytych obwodów drukowanych, pochodzących z komputerów oraz telefonów komórkowych, z zastosowaniem metod mechanicznych. Zbadano proces rozdrabniania zużytych obwodów drukowanych w młynie walcowo-pierścieniowym i określono energochłonność procesu oraz poddano analizie pierwiastkowej otrzymane rozdrobnione odpady. Uzyskane materiały poddano następnie separacji na sitach wibracyjnych w celu wzbogacenia pewnych klas ziarnowych w zawartość frakcji metalicznej. W przypadku obydwu rodzajów odpadów otrzymane frakcje wykazały, że zawartość miedzi (frakcja I 56,9%, frakcja IV 17,9%) i cynku (frakcja I 0,550%, frakcja IV 0,291%) zmniejsza się wraz ze zmniejszaniem się średnicy ziarna, natomiast zawartość neodymu (frakcja I 0,062%, frakcja IV 0,312%) i tytanu (frakcja I 0,031%, frakcja IV 0,074%) rośnie wraz ze zmniejszaniem się średnicy ziarna.
EN
Waste printed circuit boards from computers and mobile phones were disintegrated by mech. methods, sepd. on a vibrating sieves and analyzed for metal contents by mass spectroscopy and chem. anal. The Cu and Zn contents decreased with decreasing grain size (56.9% down to 17.9% and 0.550% down to 0.291%, resp.), while the Nd and Ti contents increased with decreasing grain size (0.062% up to 0.312% and 0.031% up to 0.074%, resp.).
5
Content available remote Właściwości dielektryczne materiałów ceramicznych otrzymanych na bazie TiO2
PL
Domieszkowane jonami donorowymi (Nb5+, V5+) i akceptorowymi (In3+) próbki TiO2 (rutyl) otrzymano konwencjonalną metodą reakcji w stanie stałym. Strukturę badanych próbek scharakteryzowano przy pomocy analizy XRD. Właściwości dielektryczne próbek zbadano w zakresie temperatur od -100 stopni C do 200 stopni C przy pomocy szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej w zakresie częstotliwości pola elektrycznego od 0,1 Hz do 10 MHz. Analiza zależności temperaturowych przenikalności dielektrycznej, przewodnictwa i modułu elektrycznego dostarczyła nowych informacji na temat właściwości fizycznych badanych materiałów ceramicznych.
EN
Doped with donor (Nb5+, V5+) and acceptor (In3+) ions TiO2 (rutile) was obtained by the conventional solid state reaction method. The structure of the investigated samples was characterised by X-ray diffraction (XRD). The dielectric properties of the samples at the temperature ranging from -100 C to 200 C was studied by means of the broadband dielectric spectroscopy method at the frequency ranging from 0,1 Hz to 10 MHz. An analysis of the temperature dependences of dielectric permittivity, electric modulus and conductivity provided new details about the physical properties of the ceramic samples.
6
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu spalania paliwa w postaci odpadów gumowych w reaktorze z pęcherzowym złożem fluidalnym zasilanym paliwem gazowym LPG. Scharakteryzowano zależności pomiędzy emisją produktów niepełnego spalania i tlenków azotu, a temperaturą warstwy fluidalnej, wysokością złoża oraz składem odpadu ze szczególnym uwzględnieniem obecności chloru.
EN
Samples (4 g) of synthetic fibers, steel reinforcement, and chlorinated copolymers were sepd. from tire wastes and burned in a mixt. of air and fuel gas fed into the reactor at speeds 1.92·10⁻³ and 3.42·10⁻⁴ m³/s, resp. The increase of bed temp. and height resulted in a decrease of emissions of volatile compds. and NOx. An adverse effect of Cl content on the waste the emissions was obsd.
7
PL
Zweryfikowano doświadczalnie jedną z potencjalnych metod odzysku siarczanu(VI) potasu z pozostałości glicerolowej po otrzymywaniu biodiesla. Przedstawiono nową metodę utylizacji odpadu glicerolowego z produkcji biodiesla, polegającej na termicznej obróbce odpadu i termicznym wykorzystaniu składników organicznych oraz odzyskiem siarczanu(VI) potasu z pozostałości po spaleniu. W procesie wykorzystano znaczną wartość opałową odpadu oraz jego małą lepkość w podwyższonej temperaturze, co ułatwiło dozowanie materiału do komory spalania.
EN
Glycerol residue from biodiesel prodn. was combusted alone at 900°C or in a mixt. with natural gas at 765 or 900°C to recover energy and K₂SO₄. The final product had a purity of 97,3%. Its yield was 75% of the theor. One.
8
Content available remote Sztywne pianki poliuretanowe napełniane odpadowym glinokrzemianem
PL
Analizowano wpływ zawartości mikrosfer glinokrzemianowych (10–50% mas.) na proces spieniania oraz wybrane właściwości sztywnych pianek poliuretanowych (PUR) oraz poliuretanowo-poliizocyjanurowych (PIR). Otrzymane zmodyfikowane pianki PUR i PIR analizowano pod kątem ich zastosowania jako materiałów termoizolacyjnych. Wyznaczono m.in. wpływ zawartości mikrosfer na współczynnik przewodzenia ciepła, wytrzymałość mechaniczną, kruchość, stabilność wymiarową w podwyższonej temperaturze oraz chłonność wody. Ponadto przeprowadzono analizę struktury komórkowej oraz stabilności termicznej i palności otrzymanych pianek. Zastosowanie odpadowych mikrosfer do syntezy spienionych kompozytów PUR oraz PUR-PIR umożliwia zagospodarowanie odpadów przemysłowych oraz zmniejszenie ceny spienionych produktów.
EN
Waste microspheres were used (10–50% by mass) for filling the rigid polyurethane and polyurethane-polyisocyanurate foams. The foams were studied for the coeff. of thermal cond., mech. strength, brittleness and dimensional stability at elevated temps. The cell structure, thermal stability and flammability of the foams were also studied.
PL
Oznaczono zawartości polifenoli z grupy pochodnych kwasu benzoesowego i cynamonowego w wybranych suszonych owocach z rodziny różowatych (Rosaceae) oraz w owocach aronii (Aronia melanocarpa). Metodą GC/MS określono zmiany zawartości polifenoli w tych owocach. Stwierdzono, że w suszonych owocach aronii zawartość wytypowanych pochodnych kwasu cynamonowego, z wyjątkiem kwasu cynamonowego, była mniejsza niż 1 mg/100 g suszu i mniejsza niż w suszu pozostałych owoców. W pozostałych suszonych owocach zawartość kwasu m-toluilowego, cynamonowego, kawowego oraz 2,4-dihydroksybenzoesowego była większa niż 4 mg/100 g suszu. Krótkotrwały proces mrożenia owoców aronii nie miał wpływu na ilość zawartych w nich polifenoli, niezależnie od stopnia dojrzałości tych owoców. Stwierdzono, że gwałtowny proces suszenia znacząco zmniejszał zawartość polifenoli w owocach aronii.
EN
Some dried fruits from Rosaceae family plants and fresh Aronia melanocarpa fruits were studied for contents of benzoic and cinnamic acid derivatives by gas chromatog./mass spectroscopy. In the dried chokeberry fruits, the contents of the acid derivatives except for cinnamic acid were lower than 1 mg/100 g of dried fruits. In other fruits, contents of the acids were higher than 4 mg/100 g of dried fruits. The short-period freezing of the fruits had no impact on chokeberry polyphenol content. The fast drying resulted in a significant decrease in polyphenol content.
EN
The paper presents results of a study of oxidative decomposition of methanol in a fluidized bed of silver catalyst. The process of methanol oxidation was carried out on Ag-coated cenospheres core-shell catalyst. The catalyst was obtained by precipitation of silver from methanolic solution of silver nitrate on cenospheres. Cenospheres are lightweight, inert, hollow spheres, which can be easily introduced into a fluidized bed. Application of the catalyst in a form of fluidized bed should ensure good temperature equalization which is very important at low temperatures due to the possibility of generation of formaldehyde. It turned out that local hot points occur in that kind of a catalyst (in the form of a fluidized bed but with very low density), thus use of additional acoustic wave is necessary to ensure good control over the temperature of the process. The products of the process of methanol oxidation were monitored on-line by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The catalyst has proven to be highly active in the oxidative decomposition of methanol. Full of methanol conversion in reaction of complete oxidation was achieved at 350°C.
EN
The paper presents a simple way to improve the photocatalytic properties of titanium dioxide using mechanochemical method. The TiO2 (Anatase) powders was subjected to high-energy ball milling in dry environment and in methanol. It has been shown that it is possible to induce the phase transformation from Anatase to Rutile and produce a material with a higher photocatalytic activity in the UV light. Physicochemical characteristics of the products were based on the following methods and techniques: X-ray powder diffraction (XRD), IR and UV-Vis (DR) spectroscopy, measurements of specific surface area (BET). The photocatalytic activity of the powders was measured in the decomposition reaction of methyl orange in water.
PL
W odpowiedzia na potrzebę poszukiwania nowych, niezawodnych i dużo sprawniejszych metod oczyszczania ścieków oraz na coraz bardziej restrykcyjne regulacje Unii Europejskiej, Dział Badań i Rozwoju EDF Polska, wspólnie z Purolite, opracowali unikalną na skalę światową technologię usuwania metali ciężkich ze ścieków pochodzących z instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS) w energetyce.
13
Content available remote Cenospheres as an innovative fluidised bed material
EN
In this paper, the possibility of achieving a stable fluidised bed made of the cenospheres was examined. Cenospheres are the waste material from hard coal power plants. This material is perfectly spherical, and it is thin-walled and filled with gases (mainly CO2, N2). Because of their low density, particle size and sphericity, cenospheres can be easily fluidised even at low flow rates of the fluidising medium. Moreover, the application of acoustic waves during the fluidisation of cenospheres removes the apparent effect of double stationary states and moves the minimum fluidisation velocity into lower gas flow rates.
PL
W niniejszej pracy zbadano możliwość stworzenia złoża fluidalnego z materiału cenosfer. Cenosfery są materiałem odpadowym z elektrociepłowni. Idealnie kuliste, o cienkich ściankach, wypełnione w środku gazami (CO2, N2) są materiałem niezwykle lekkim. Ze względu na niewielkie wartości gęstości, sferyczny kształt oraz rozmiary ziaren cenosfery dają się łatwo sfluidyzować już przy niewielkich przepływach czynnika fluidyzującego. Zastosowanie fal akustycznych podczas fluidyzacji cenosfer niweluje pozorny efekt podwójnej stacjonarności oraz przesuwa początek fluidyzacji w kierunku niższych wartości przepływu gazu przez złoże.
EN
Combustion processes of gaseous fuel (propane) without and with addition of various amounts of diethylamine in fluidized bed, made of chemically active calcium oxide, were run and studied. On the basis of registered temperature, dynamic pressure in reaction zone and composition of exhaust fumes, analysis of diethylamine conversion into nitrogen oxides and its influence on kinetics of propane combustion process was carried out. The complexity of solid fuels (alternative or biomass which can contain large amount of nitrogen compounds in a form of amines, heterocyclic compounds, amino acids etc.) combustion caused that at this phase of researches, incineration of gaseous fuel was run. Amine was dosed into the reaction zone in such amounts, which could give similar nitrogen oxides concentration in exhaust fumes, to those registered from combustion of alternative fuels with high nitrogen content (circa: 900, 1800, 3250 ppm). Results of experimental works revealed that up to 78% of nitrogen compound was converted to NxOy. The conversion rate was higher when greater amounts of (C2H5)2NH were dosed into reaction zone. The main nitrogen oxide created within combustion was nitric oxide, which constituted more than 95% of total NxOy. The remaining amount of amine was converted into nitrogen. (C2H5)2NH influenced on kinetics of the propane combustion process in noticeable way, but this impact was also limited. Diethylamine and products of its conversion, such as radicals present in the combustion zone, influenced on oxidization reactions of carbon monoxide and volatile organic compounds.
PL
Przeprowadzono i przeanalizowano procesy spalania paliwa gazowego (propanu) bez oraz z dodatkiem różnych ilości dietyloaminy, w złożu fluidalnym zbudowanym z chemicznie aktywnego tlenku wapnia. Na podstawie temperatury, ciśnienia dynamicznego w strefie reakcji oraz składu spalin dokonano analizy procesów konwersji dietyloaminy do tlenków azotu i jej wpływu na kinetykę procesu spalania propanu. Złożoność procesu spalania paliw stałych (alternatywnych lub biomasy, które mogą zawierać wysoką ilość związków azotu w postaci amin, związków heterocyklicznych, aminokwasów itp.) spowodowała, że na tym etapie badań zdecydowano się na przeprowadzenie spalania paliwa gazowego. Aminę dozowano do strefy reakcyjnej w takich ilościach (około: 900, 1800, 3250 ppm), które mogłyby dawać stężenia tlenków azotu w spalinach podobne do rejestrowanych podczas spalania paliw alternatywnych o dużej zawartości azotu. Wyniki badań wykazały, że do 78% związku azotowego ulegało konwersji do NxOy. Stopień konwersji był większy, gdy większe ilości (C2H5)2NH dozowano do strefy reakcji. Głównym tlenkiem azotu utworzonym podczas spalania był tlenek azotu(II), który stanowił ponad 95% całkowitej ilości NxOy. Pozostała amina była przekształcana do azotu. Stwierdzono zauważalny, ale ograniczony wpływ (C2H5)2NH na kinetykę procesu spalania propanu. Dietyloamina i produkty jej konwersji, takie jak rodniki obecne w strefie spalania, wpływały na reakcje utleniania tlenku węgla i lotnych związków organicznych.
EN
The paper presents leaching results of coal combustion products: fly ashes from the three stages of dust collecting system, slag and slurry from wet flue gas desulphurization. The static leaching method was used at room temperature, at a pH value of 1, 4, 7, 10 and 13 for 10 days. H2SO4 and NaOH were added as extraction media and L/S ratio was set to the value of 10. The highest recovery ratio was attained during leaching at a pH value of 1 for fly ash from the third stage of dust collecting system and slurry.
PL
Artykuł przedstawia wyniki produktów spalania węgla: popiołow lotnych z trzech etapów systemu gromadzenia pyłu (FAI, FAII, FAIII), żużlu oraz zawiesiny powstałej z odsiarczania mokrych spalin. Ługowanie statyczne zostało przeprowadzone w tempera-turze pokojowej przez okres 10 dni, z wartościami pH wynoszącymi 1, 4, 7, 10 oraz 13. Dodano H2SO4 i NaOH jako środek ługujący, stosunek L/S został ustawiony do wartości 10. Najwyższy poziom odzysku został uzyskany przy ługowaniu z pH o wartości 1 popiołu lotnego z trzeciego etapu systemu gromadzenia pyłu i zawiesiny.
EN
The paper presents physicochemical characteristic of coal combustion products: fly ashes from three stages of electrostatic dust collecting system (FAI, FAII, FAIII), slag (S) and slurry from wet flue gas desulphurization (S-wFGD). Fly ashes are classified as ‘siliceous’ or ‘sialic-high acid’. The concentrations of selected heavy metals indicate that their values increase in accordance with consecutive stages of dust collecting system. Fly ash FAIII and slurry from wet FGD have the largest heavy metals content. The results show the increment of lanthanides and ittrium (REY) contents in CCPs from slag, through FAII and FAI to S-wFGD and FAIII.
PL
W artykule znajduje się opis właściwości fizykochemicznych produktów spalania węgla: popiołów lotnych z trzech etapów systemu gromadzenia pyłu (FAI, FAII, FAIII), żużlu oraz zawiesiny powstałej z odsiarczania mokrych spalin (Z z OMS). Popioły lotne dzielą się na krzemionkowe i kwaśne. Stężenia wybranych metali ciężkich wskazują na wzrost względem kolejnych etapów systemu gromadzenia pyłu. Popiół lotny FAIII oraz mokra zawiesina z OMS zawierają najwyższe poziomy zawartości metali ciężkich. Wyniki wykazują wzrost zawartości lantanowców i ittrium (REY) w produktach spalania węgla z żużlu, przez FAII i FAI aż do Z z OMS i FAIII.
17
Content available remote Trójfazowa fluidalna ekstrakcja kapsaicyny z owoców papryki Capsicum chinense
PL
Przeprowadzono trójfazowe fluidalne ekstrakcje wysuszonych i rozdrobnionych owoców żółtej i czerwonej odmiany papryki Capsicum chinense z wykorzystaniem n-heksanu, cykloheksanu, octanu etylu, acetonu, etanolu i metanolu jako ekstrahentów. Otrzymane ekstrakty analizowano metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. Uzyskane wartości odzysków kapsaicyny i dihydrokapsaicyny potwierdzają celowość wykorzystywania do ekstrakcji rozpuszczalników o budowie polarnej.
EN
Fruits of yellow and red varieties of Capsicum chinense sp. peppers were dried, fragmented and extd. with n-hexane, cyclohexane, AcOEt, COMe₂, EtOH and MeOH. The exts. Were analyzed by gas chromatog. coupled to mass spectrometry. The anal. confirmed the presence of capsaicinoids in the exts. The recovery of capsaicin and dihydrocapsaicin was highest when MeOH and EtOH were used as extn. Solvents.
18
Content available remote Pozyskiwanie oraz dobór metody frakcjonowania cenosfer z popiołów lotnych
PL
Przedstawiono trzy sposoby uszlachetniania koncentratów mikrosferowych (MS): z użyciem wody, acetonu i heksanu. W wyniku rozdziału każdego koncentratu uzyskano frakcję unoszącą się na powierzchni cieczy podczas pierwszej separacji, frakcję unoszącą się na powierzchni wody podczas drugiej separacji oraz odpad. Pierwsza z tych frakcji stanowiła 44–55% mas., 30–40% mas. i 11–13% mas. pierwotnego koncentratu, gdy użytymi cieczami były odpowiednio woda, aceton i heksan. Zawartości drugiej frakcji w MS były bardziej zróżnicowane i wyniosły analogicznie 13–40% mas., 39–54% mas. oraz 60–84% mas. Niewymagające utrzymywania stanu wrzenia sposoby waloryzacji z użyciem cieczy organicznych są obiecującą alternatywą wobec metody z użyciem wody.
EN
Microsphere concentrates were sepd. by treatment with water, Me₂CO and PrPr into fractions floating on the liq. surface in the 1st sepn. stage (yields 44–55, 30–40 and 11–13% by mass, resp.), the fractions floating on the water surface in the 2nd sepn. stage (yields 13–40, 39–54 and 60–84% by mass, resp.) and a residue. Use of org. liqs. was a promising alternativ for water.
19
Content available remote Porównanie składu głównych strumieni materiałowych elektrowni węglowej
PL
Strumienie wejściowe (węgiel, mączka kamienia wapiennego, woda procesowa) i wyjściowe (popioły lotne z 3 stref odpylania, żużel, gips, osad i odciek z odsiarczania spalin) zostały poddane analizie elementarnej w celu sporządzenia bilansu materiałowego 58 pierwiastków. Materiały pochodziły z bloku energetycznego wyposażonego w 3-strefowy elektrofiltr i system mokrego odsiarczania gazów spalinowych. Stwierdzono, iż węgiel jest materiałem warunkującym skład ubocznych produktów spalania. W osadzie z odsiarczania spalin były zawarte zwiększone ilości pierwiastków ziem rzadkich, a Ca, S, Ge i Se obecne były w dużym stężeniu w gipsie i osadzie.
EN
Ingoing streams (coal, limestone powder, process H2O) and outgoing streams (fly ashes from three stages of electrostatic precipitator, slag, gypsum, sludge and sewage from desulfurization system) were analyzed for elemental compn. to develop material balances of particular 58 elements. Materials were derived from Polish coal-fired power plant equipped with a 3-stage electrostatic precipitator and wet flue gas desulfurization system. The elemental compn. of coal combustion products mostly depended on the coal compn. The rare earth elements were concd. mainly in the sludge from wet desulfurization, while Ca, S, Ge and Se in the gypsum and in the sludge.
20
Content available remote Konwersja amoniaku do tlenków azotu podczas spalania w złożu fluidalnym
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych spalania propanu z dodatkiem amoniaku w reaktorze z pęcherzowym złożem fluidalnym. Ustalono, że do 80% NH3 ulega konwersji do tlenków azotu (głównie NO), pozostała ilość zostaje przekształcona do N2. Obserwuje się wpływ amoniaku i tlenku azotu(II) na stężenia CO w spalinach. Stwierdzono zauważalny, choć ograniczony wpływ dodawanego do propanu amoniaku na kinetykę procesu spalania.
EN
NH3 was added to PrH combusted with air at 400-950°C in a bubbling fluidized bed (quartz sand) reactor. NH3 was converted mainly to NO during combustion. Small amts. of N2O, NO2 and N2 as well as CO were also found in the flue gases.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.