Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W chwili oddania niniejszego artykułu do druku większość przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych ma za sobą gorący okres początku roku, w trakcie którego konieczne było przygotowanie i złożenie do 12 marca 2018 r. wniosków taryfowych. Jednym z wielu problemów i dylematów prawnych, jakie rodził proces zatwierdzania taryf przez regulatora, a który wymaga rozważenia i który będzie miał znaczenie w kolejnych latach, jest data składania przez przedsiębiorstwa wniosku taryfowego.
PL
Uchwalona przez Sejm ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „Nowelizacja”) została opublikowana w Dzienniku Ustaw 28 listopada 2017 r. i wprowadza znaczące zmiany na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym. Przede wszystkim Nowelizacja, która wejdzie w życie 12 grudnia 2017 r., zastępuje dotychczasowy tryb zatwierdzania taryf przez organy rady gminy, zatwierdzaniem taryf przez organ regulacyjny – dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Tym samym Nowelizacja wprowadza w życie zapowiadany wcześniej przez rząd nowy, oderwany od kompetencji gmin, system zatwierdzania taryf. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie najistotniejszych zmian w ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 dalej „Ustawa”, natomiast Ustawa po wejściu w życie Nowelizacji „Znowelizowana Ustawa”).
PL
W artykule ukazano wpływ rozwiązań projektowych, przyjętych w ramach prac konserwatorskich, na obecny stan techniczny obiektów zabytkowych. Jako pierwszy ocenie poddano Zamek Ligęzów w Przecławiu. Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono poprawność wykonanych prac konserwatorskich. Drugim ocenionym obiektem była bazylika i klasztor o.o. Bernardynów w Leżajsku. Obecny stan techniczny tego reprezentacyjnego zabytku wskazuje jednoznacznie na błędy popełnione na etapie wykonawczym.
EN
The article shows influence of historical design premise on future technical condition of historical building. The first of examined objects is Ligeza Castle in Przeclaw. According to result of studies technical condition was stated as good. Second building, which was taken under consideration is Bernardine basilica and monastery in Leżajsk. Existing technical state of this representative historical building lead to conclusion that execution phase was carried out improperly.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono projekt inteligentnego zegarka współpracującego z telefonem mobilnym. Opisano potrzebny sprzęt do realizacji zegarka oraz oprogramowanie służące do zamodelowania pewnych funkcjonalności. Przedstawiono ogólne cechy zegarka, opisano system mikroprocesorowy stanowiący niezbędny sprzęt do realizacji zegarka i opisano oprogramowanie implementujące wybrane funkcje zegarka.
EN
This article shows the result of design process of a smart watch. It is a microprocessor system that works with a mobile phone. The paper presents necessary hardware equipment and designed software to model certain functionality. Describes the general features of the watch, describes the microprocessor system with the necessary hardware end describes the software that implements the selected watch functions.
PL
Celem powstania artykułu jest przybliżenie problematyki podejmowania inwestycji na obiektach zabytkowych poprzez zaprezentowanie konkretnego przykładu. W rozdziale drugim nakreślono przebieg powstawania projektu konserwatorskiego z uwzględnieniem poszczególnych jego etapów. W niniejszym rozdziale przedstawione zostały założenia związane z realizacją etapu badawczego oraz etapu projektowego. W rozdziałach trzecim oraz czwartym zawarte zostały informacje na temat wybranego obiektu referencyjnego, którym jest folwark we wsi Bagieniec w województwie dolnośląskim. Obiekty uwzględnione w opracowaniu wybudowane zostały na przełomie XIX i XX wieku, pełniły rolę budynków gospodarczych. Obecnie zabudowania są częściowo przeznaczone pod rekreację, a częściowo pozostają nieużytkowane. Głównym założeniem wykonanego projektu jest konserwacja zabytkowej struktury części nieużytkowanej wraz z nadaniem jej funkcji winiarni. Dodatkowo przewiduje się dobudowanie do pierzei południowej budynku przeznaczonego do produkcji trunku. Charakter nowoprojektowanej zabudowy stanowi płynne i zgodne z obowiązującymi wymogami uzupełnienie istniejącej tkanki architektonicznej. W ramach etapu badawczego przeprowadzono kwerendę archiwalną, a także wykonano inwentaryzację obiektu. Efektem przeprowadzonych badań było sformułowanie wniosków dotyczących zarówno wartości architektonicznej jak i istniejącego stanu technicznego. W ekspertyzie budowlanej zawarto spostrzeżenia dotyczące przyczyn powstałych uszkodzeń. Zgodnie z obowiązującymi normami 19 procentowy poziom zwilgocenia konstrukcji klasyfikowany jest jako wysoki (mur mokry). Jednocześnie stwierdzono występowanie soli budowlanych (azotany - stopień wysoki, siarczany - stopień średni, chlorki - stopień niski). Stan konstrukcji oceniono na dobry, bez konieczności wykonywania prac naprawczych. W odniesieniu do wyników badań i przyszłego przeznaczenia budynków zaproponowano sposoby ich naprawy. Finalnym efektem prac związanych z wykonaniem projektu było przedstawienie wizualizacji obrazującej spodziewany wygląd folwarku po zakończeniu prac.
EN
The purpose of the article is to bring closer the issue of investment on historic buildings. The second chapter outlines invidual stages of the conservation project preparation. In this chapter the assumptions of the research stage and design phase were taken into consideration. The third and fourth chapter contain information about selected referential object, which is a farm in the village of Bagieniec in the Dolnośląskie Voivodship. The objects included in the study were built at the turn of the 20th century. The function of buildings was defined as economic buildings. Nowadays buildings are partly intended for recreation, some of them are left unused. The core assumption of the project is preservation of the historic structure and assignation new function of unused part of building (wine house). Additionaly it is planned to add building (to the soutern front) intended for production of liquor. During the research stage, an archival query and inventory of the object were performed. The result of the research was the conclusion relating to the architectic value and the existing technical condition. Regarding to the results of research and the future destination of the buildings, ways of repairing them were proposed. The final result of work connected with the project was a visualization depicting the spoiled appearance of the farm after the completion of the work.
PL
Rynek jako wizytówka miast jest miejscem o istotnych walorach kulturowych, a jego stan jest odzwierciedleniem potencjału i rangi ośrodków. W związku z tym faktem, niebywałą uwagę przykłada się do estetyki, najczęściej historycznej zabudowy okalającej płytę główną. Główny wpływ na stan techniczny frontowych elewacji śródmiejskich kamienic ma jakość wykonanych robót i użytych materiałów, co związane jest bezpośrednio z czteroetapowym systemem diagnozy, naprawy i użytkowania obiektu. Wspomnieć należy, iż prawidłowe rozpoznanie zależności przyczynowo skutkowej jest zagadnieniem kluczowym w przypadku właściwego wykonania prac konserwatorskich. W artykule zwrócono uwagę na celowość stosowanych pokryć elewacji na przykładzie rzeszowskiego Starego Rynku, którego zabudowa w ostatnich latach poddana została szeregowi prac związanych z poprawą istniejącego stanu technicznego. Pod rozważania poddano kilka rodzajów tynków używanych podczas wykonywania prac konserwatorskich związanych z zabezpieczeniem obiektu. Wśród nich wymienić należy tynki wapienne, cementowe, cementowo – wapienne oraz renowacyjne. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono stan obecny obiektów referencyjnych, co pozwoliło sformułować wnioski dotyczące przydatności zastosowanych rozwiązań. Jedynie tynki renowacyjne umożliwiły spełnienie założeń projektowych, tj.: wpłynęły na obniżenie zawartości wilgoci w przegrodach. Bezsprzeczną zaletą tynków renowacyjnych, wynikającą z ich składu oraz struktury, jest kumulowanie soli wewnątrz porów, co przekłada się na ich wysoką trwałość (nie stwierdzono odparzania lub odspajania tynku od powierzchni muru). Dodatkowo w artykule poruszono zagadnienia związane z poprawnością wykonania prac konserwatorskich oraz wpływem doboru materiałów na trwałość wykonanych pokryć elewacji.
EN
The market is a place with significant cultural advantages and his state is a proff of potential and the rank of city or town. Due to that fact, attenition is being put to aesthetics of frontal elevation of tenement houses located around the historical square. Quality od performed work and materials used in renovation has main influance on technical condition of front elevations. Renovation issue is strongly connected with diagnosis, repair and usage solution of building. In the article attention is being paid to the appropriateness of applied covers of elevation on the example of the Rzeszów Old Square (buildings were fixed in past few years). Few kinds of plaster were put under consideration (lime plaster, cement plaster, lime and cement plaster, renovation plaster). According to examinations of current state of referentail buildings conclusions were made. Only renovation plaster enabled to fulfil design assumptions, i.e.: influenced on lowering the moisture of walls. Indisputable advantage of renovation plaster (resulting from their composition and the structure) is ability to accumulate melted minerals inside plaster leeks what makes them more permanent (plaster coming off from the surface of a wall has not been stated). Additionally the issues of performation of renovation works and influecne of materials quality were brought up.
PL
W niniejszym artykule poruszono problematykę konserwacji obiektów zabytkowych w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom transportu wody wewnątrz muru. Często spotykanym zjawiskiem jest niszczenie przegród zewnętrznych w strefie przyziemnej oraz w wyższych partiach. Najpowszechniejszą przyczyną degradacji są nieprawidłowe rozwiązania w zakresie odtworzenia izolacji pionowej i poziomej muru oraz wykonania wadliwych tynków renowacyjnych, pomalowanych farbami o niskiej dyfuzji wody. W związku z tym zwrócono uwagę na przyjęte rozwiązania systemowe, a także na metodykę wykonania prac związanych z konserwacją. Pierwszym obiektem, którego stan istniejący został przebadany jest Klasztor O.O. Bernardynów w Rzeszowie. Obiekt mimo niedawnych (okres 10 lat) prac związanych z odtworzeniem izolacji oraz tynków renowacyjnych wykazuje duży stopień degradacji spowodowanej transportem wody wewnątrz struktury muru. Kolejnym obiektem referencyjnym jest Kościół WNMP na osiedlu Zalesie w Rzeszowie. Ocena stanu istniejącego poddała pod wątpliwość istnienie oraz jakość wykonanej izolacji przegród. Jako ostatnia zestawiona została kamienica nr 2 zlokalizowana przy ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. Istniejący stan kamienicy podobnie jak w przypadku poprzednich obiektów wskazuje na wadliwe rozwiązania systemowe. Mając na względzie fakt, iż wskazane obiekty są jedynie odsetkiem wyłonionym z większego spektrum zastanowić należy się nad myślą z preambuły Karty Krakowskiej 2000, przypominającej o obowiązku pielęgnacji dziedzictwa kulturowego. Przykrym jest zjawisko polegające na złudnej redukcji kosztów związanych z naprawą starego budownictwa. Dodatkowo należy podkreślić, iż rażące braki w dokumentacji dotyczą nawet obiektów o wysokiej wartości architektoniczno-kulturowej.
EN
The article brings up the problems of the preservation of antique objects in the range of counteraction of the negative results of the transport of water within the wall. Often met occurrence is a destruction of outer wall in ground zone and in the higher parties. The most common reason of degradation are wrong solutions in the range of the reconstruction of perpendicular and horizontal wall insulation. Moreover degradation of wall may be caused by wrong plaster and acrylic paint. All of that brought attention on the systemic sollutions and on methodology of old buildings preservation. The first object, which existing state was examined is monastery Of O.O. Bernardynow in Rzeszow. A WNMP Church is next referential object, placed in Rzeszów. The evaluation of existing state shoved lacks of insulation and the low quality of product used in proces or conservation. Last of all the old building located by the street of płk. Leopold Lisa-Kuli was examined. The existing state of the tenement is pointing at wrong system solutions. Taking into consideration fact that shown objects are only an appointed percentage from the greater spectrum it is necessary to puzzle above the thought from the preamble Cracovia Card 2000. The idea of CC2000 is to remind that the care over the cultural legacy is society’s duty. Sad thing is the fact of cuting down the cost connected with old buildings conservation. Additionally one should emphasize that striking gaps in documentation concern even objects with the architectural and cultural value.
9
EN
Cotton is a basic raw material processed in the textile industry all over the world. Some new cotton products have been developed thanks to the inventions and efforts of scientists and engineers dealing with cotton. One of the innovative cotton products is SPINAIR yarn by Kurabo (Japan). It is so called “hollow” yarn made of cotton and PVA fibres. PVA fibres are introduced into the yarn during the spinning process. Next they are dissolved and removed in fabric finishing, thanks to which in the final product the yarn is composed only of cotton fibres. The yarn has been developed to improve the thermal insulation of cotton fabrics. Due to the dissolving of PVA fibres, the structure of yarn and fabrics made of it is loose and porous. The air trapped inside the yarn between the cotton fibres increases the thermal resistance of fabrics. Within the framework of the work presented composite “hollow” yarn 42 tex made of cotton (80%) and modified PVA (Polyvinyl alcohol) fibres (20%) was investigated within the range of its structural, mechanical and technological parameters. Woven fabric was then manufactured with the application of the 42 tex CO80/ PVA20 yarn in the weft direction. Investigation of the manufactured woven fabric with Alambeta confirmed that fabric with weft yarn 42 tex CO80/PVA20 is characterised by a higher thermal resistance and warmer sensation while touching than that made of 42 tex cotton rotor yarn in the weft.
PL
Bawełna jest podstawowym surowcem włókienniczym przerabianym w przemyśle tekstylnym na całym świecie. Dzięki wysiłkom i inwencji twórczej naukowców opracowane zostały innowacyjne wyroby włókiennicze. Jednym z nich jest przędza SPINAIR firmy KURABO (Japonia). Jest to przędza z włókien bawełnianych i PVA(alkohol poliwinylowy) zwana przez producenta przędzą kanalikową. Włókna PVA są wprowadzane do przędzy podczas procesu przędzenia. Następnie są one rozpuszczane i wypłukiwane w procesie wykańczania. Dzięki temu w końcowym produkcie przędza składa się wyłącznie z włókien bawełnianych, jednakże jej struktura jest mniej zwarta niż standardowej przędzy bawełnianej. Przędza SPINAIR została opracowana w celu zwiększenia izolacyjności cieplnej. W ramach prezentowanej pracy wykonano badania przędzy SPINAIR o masie liniowej 42 tex wykonanej z bawełny (80%) i modyfikowanych włókien PVA (20%). Badania obejmowały parametry strukturalne, mechaniczne i technologiczne. Ponadto przędzę SPINAIR zastosowano jako wątek w tkaninie o splocie płóciennym. Pomiary wykonane za pomocą przyrządu Alambeta potwierdziły, że tkanina z przędzą wątkową 42 tex CO80/PVA20 charakteryzuje się wyższym oporem cieplnym.
EN
The development of modern fabrics with heating function is a result of increasing requirements of users towards high-tech clothing. The article describes the possibility of application of the electroconductive yarns in the heating textile materials. The test stand for evaluation of the possibility of heating the material has been developed for the studies. Two variants of knitted fabrics with different contents of metal fibers have been elaborated. An infrared camera has been used for observing thermal effects of the electroconductive knitted fabrics powered by electricity.
EN
The development of modern fabrics with heat function is a result of increasingly requirements of users towards high-tech clothing. The article describes the possibility of apply the electroconductive yarns in the heating textile materials. The test stand for evaluation the possibility of heating the material has been developed for these studies. Two variants of fabric with different contents of metal fibers have been elaborated. To observe thermal effects of the electroconductive fabric powered by electricity an infrared camera was used.
EN
The aim of carried out tests was possibility usage of the thermal camera for evaluation of the thermal insulation properties of textiles. Moreover possibilities of the thermovision effect application for evaluation of the structure evenness of textile materials and their surface properties were analyzed.
EN
The paper presents a continuation of work on determining an index of thermal comfort. A Relative Thermal Comfort Index (RTCI) has been elaborated for fabrics designed for winter clothing. Two versions of the index have been suggested: RTCIWI - used to evaluate textiles in windless conditions (Winter Indoor) and RTCIWO - used to evaluate textiles in windy conditions (Winter Outdoor). Various tests were carried out in order to verify the index, including the subjective assessment of thermal comfort by the wearers of vests made of the fabrics under investigation, measurements of air temperature and air temperature changes under clothing as well as measurement of temperature changes in a vest’s outer surface caused by heat generated by the human body. Measurements were performed using a wireless temperature sensor and thermovision camera. Statistical analysis showed the conformity of fabric evaluation using RTCIWI with those carried out under utility trials. Względny wskaźnik komfortu cieplnego RTCI miarą przydatności wyrobów włókienniczych do zastosowania w odzieży ciepłochronnej
PL
W artykule przedstawiono kontynuację prac nad opracowaniem wskaźnika komfortu cieplnego. Względny wskaźnik komfortu cieplnego RTCI (Relative Thermal Comfort Index) opracowano dla materiałów przeznaczonych na odzież zimową. Zaproponowano dwie wersje wskaźnika: do oceny materiałów stosowanych w warunkach bezwietrznych - RTCIWI (Winter Indoor) i wietrznych – RTCIWO (Winter Outdoor). W celu weryfikacji zaproponowanego wskaźnika wykonano badania użytkowe obejmujące subiektywną ocenę komfortu cieplnego dokonaną przez użytkownika kamizelek uszytych z ocenianych materiałów, pomiary temperatury i zmian temperatury powietrza w strefie pododzieżowej oraz zmiany temperatury powierzchni zewnętrznej kamizelek na skutek ciepła oddawanego przez organizm. W pomiarach zastosowano bezprzewodowy czujnik temperatury oraz kamerę termowizyjną. Analiza statystyczna wykazała zgodność oceny materiałów za pomocą wskaźnika RTCIWI z ocenami dokonanymi w ramach badań użytkowych.
15
Content available remote Influence of the Structure of Woven Fabrics on Their Thermal Insulation Properties
EN
In the present work, fabrics of intentionally changed structure were measured in the range of their basic structural parameters and thermal insulation properties. Cotton woven fabrics of different weaves, linear densities of the weft and different weft densities were the objects of the investigation. The thermal insulation properties of the fabrics were measured by means of an Alambeta. On the basis of the results, the influence of the fabric structure on values of particular thermal insulation parameters was analysed. Statistical analysis demonstrated that the weave and linear density of weft yarn significantly influence the thermal properties of woven fabrics. A strong and statistically significant correlation was found between the thermal insulation properties of the fabrics and such structural parameters as the average percentage filling and integrated fabric structure factor.
PL
Artykuł przedstawia badania zależności pomiędzy właściwościami termoizolacyjnymi tkanin a ich strukturą. W celu oceny ww. zależności wytworzone zostały tkaniny bawełniane o programowo zróżnicowanej strukturze. Zróżnicowanie struktury tkanin uzyskano poprzez zastosowanie różnych: splotów, liczności wątku oraz przędz wątkowych. Tkaniny poddane zostały badaniom w zakresie podstawowych parametrów strukturalnych za pomocą znormalizowanych metod pomiarowych oraz właściwości termoizolacyjnych za pomocą przyrządu Almabeta. W oparciu o uzyskane wyniki przeprowadzono wieloczynnikowa analizę wariancji w celu oceny statystycznej istotności wpływu splotu, liczności wątku oraz masy liniowej wątku na właściwości termoizolacyjne tkanin: opór cieplny, przewodność cieplną oraz absorpcyjność cieplną. Oceniono również korelację liniową pomiędzy wymienionymi właściwościami termoizolacyjnymi tkanin, a parametrami ich struktury: licznością nitek, masą powierzchniową, grubością, zapełnieniem i wypełnieniem.
EN
Thermal insulation is primal and one of the basic functions of clothing. It depends of many factors connected with clothing structure and thermal-insulation properties of material creating particular clothing layers. Innovative measurement devices such as: ,,skin model". Thermo Labo II, Alambeta and Permetest can be applied to measurement of thermal-insulation properties of textile materials. In presented work the woven fabrics made of cotton and Tencel were measured by means of Alambeta. Due to the small thickness of fabrics they were measured both: as single and double layers. Analysis of the result showed that the relations between the results for single and doubled fabrics are different for different thermal-insulation parameters and different fabric structures.
EN
Thermal insulation is primal and one of the basic functions of clothing. It depends of many factors connected with clothing structure and thermal-insulation properties of material creating particular clothing layers. Innovative measurement devices such as: ,,skin model", Thermo Labo II, Alambeta and Permetest can be applied to measurement of thermal-insulation properties of textile materials. In presented work the woven fabrics made of cotton and Tencel were measured by means of Alambeta. Due to the small thickness of fabrics they were measured both: as single and double layers. Analysis of the result showed that the relations between the results for single and doubled fabrics are different for different thermal-insulation parameters and different fabric structures.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.