Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 204

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  frezowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
1
Content available remote Naprawa podłóg przemysłowych i posadzek w hali - cz.2
EN
The article presents the analysis of the impact of surface roughness on the load capacity of lap adhesive joints from aluminum alloy 2024. The surfaces of the samples were prepared to bond using mechanical treatment methods, such as milling and abrasive blasting. The surface roughness of the samples for different pre-treatment variants, measured in the 2D system, was found in the range of: Rp=19,4÷60,6 [μm], Rv=16,5÷88,1 [μm], Rz=35,9÷147,0 [μm], Rc=32,2÷103,3 [μm], Rt=37,1÷174,7 [μm], Ra=8,91÷22,73 [μm], Rq=10,50÷27,33 [μm], Rsk=-0,2260÷0,6487, Rku=1,78÷5,85, RSm=0,1207÷0,7337 [mm], Rdq=23,4÷198,7 [˚]. Strength tests showed an increase in the bearing capacity of joints the surfaces of which were subjected to both milling and abrasive blasting.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu chropowatości powierzchni na nośność zakładkowych połączeń klejowych stopu aluminium 2024. Powierzchnie próbek zostały przygotowane do klejenia z zastosowaniem metod obróbki mechanicznej, takich jak frezowanie i piaskowanie. Chropowatość powierzchni próbek dla poszczególnych wariantów obróbki, zmierzona w układzie 2D, mieściła się w przedziale: Rp=19,4÷60,6 [μm], Rv=16,5÷88,1 [μm], Rz=35,9÷147,0 [μm], Rc=32,2÷103,3 [μm], Rt=37,1÷174,7 [μm], Ra=8,91÷22,73 [μm], Rq=10,50÷27,33 [μm], Rsk=-0,2260÷0,6487, Rku=1,78÷5,85, RSm=0,1207÷0,7337 [mm], Rdq=23,4÷198,7 [˚]. Badania wytrzymałościowe wykazały wzrost nośności połączeń, których powierzchnie poddawane były zarówno frezowaniu, jaki i piaskowaniu.
3
Content available remote Optymalizacja programów obróbczych na obrabiarkach CNC
PL
W artykule podjęto próbę zrozumienia wpływu parametrów obróbki, takich jak: prędkość skrawania (m/min), prędkość posuwu (mm/min), głębokość skrawania (mm), które mają istotny wpływ na takie parametry wyjściowe jak chropowatość powierzchni i objętościowa wydajność skrawania osiągnięta w wyniku procesu optymalizacji.
EN
The paper attempts to explain the effect of machining parameters, such as cutting speed (m/min), feed rate (mm/min), cutting depth (mm), which have a significant impact on such output parameters as surface roughness and volume machining efficiency achieved as a result of the optimization process.
4
Content available Frezotoczenie – hybrydowa obróbka skrawaniem
PL
W artykule w sposób syntetyczny przedstawiono frezotoczenie – niezbyt popularną ciągle metodę obróbki skrawaniem. Jest to obróbka hybrydowa stanowiąca połączenie tradycyjnych obróbek toczenia i frezowania. Przedstawiono jej zalety i wady. Przedstawiono także wyniki badań eksperymentalnych, które potwierdziły dużą przydatność frezotoczenia w praktyce przemysłowej. Jej pozytywną cechą jest wyraźnie większa efektywność obróbki w porównaniu do obróbek tradycyjnych, negatywną zaś – mniejsza dokładność. Ogranicza to w pewnym stopniu jej zastosowanie.
EN
In this paper rotating milling – a not very popular method of machining is presented in a synthetic way. It is hybrid machining which combines traditional turning and milling operations. Its advantages and disadvantages are presented. The results of experimental research, which confirmed the great usefulness of rotating milling in industrial practice are also presented. Its positive feature is significantly better machining efficiency in comparison to traditional machining, while its negative feature is worse accuracy. This feature limits its use in some applications.
5
Content available remote Właściwości chłodzące ciekłego azotu i dwutlenku węgla podczas frezowania
PL
Ciekły azot (liquid nitrogen LN2) i ciekły dwutlenek węgla (LCO2) to najczęściej stosowane w obróbce skrawaniem chłodziwa kriogeniczne. Niestety nie do końca wyjaśniono różnice w sposobie ich dostarczania do strefy skrawania i we właściwościach chłodzących. Przedstawione badania mają na celu pogłębienia rozumienia tych różnic.
EN
The paper discusses the problem of possibility of the detecting surface defects in carbon fibre reinforced plastics (CFRP) materials on the basis of the milling time series. First, the special defects in the hole-shaped with various depth were made. Next, the cutting forces are measured during the milling machining. Finally, the recurrence plot and quantification analysis was applied. The obtained results show that the depth defect influences the selected recurrence quantifications, which can be used as the simple defect indicators. The conducted research allow to determine the percentage share of the detectable defects. The novelty of the work and an unresolved problem is the selection of recurrence quantifications with the simultaneous use of them to detect the size of defects in carbon fibre reinforced plastics.
7
Content available remote Trendy rozwoju narzędzi w aplikacjach z sektora lotniczego
PL
W świecie nowych technologii główne wyzwanie stanowi produktywność. Przekłada się ona na zmniejszenie kosztów wytwarzanego elementu, co z kolei decyduje o sukcesie końcowym produktu. Ostateczna cena w świecie globalnego marketingu decyduje o możliwości dotarcia do szerszej rzeszy odbiorców. Gdzieś na końcu tej układanki niezauważone przez zwykłego konsumenta stoją maszyny technologiczne uzbrojone w narzędzia. W świecie opanowanym przez szybkość i wydajność stanowią one klucz do sukcesu.
EN
In the world of new technologies, the main challenge is productivity. It is reflected in a reduction in the cost of an item, which in turn determines the success of a product. In the world of global marketing, the ultimate price determines the ability to reach a broader group of clients. Somewhere at the end of this puzzle, unnoticed by an ordinary consumer, are technological machines armed with tools. In a world dominated by speed and performance, they are the key to success.
PL
Płytkami z węglików spiekanych powlekanych mikrokrystalicznym diamentem można efektywnie obrabiać materiały nieżelazne, takie jak stopy aluminium czy tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem węglowym. Parametry stosowane w trakcie powlekania istotnie wpływają na strukturę i właściwości powłoki.
PL
Przedstawiono wpływ kąta pochylenia krawędzi skrawającej frezu na proces frezowania stopu aluminium AlZn5.5MgCu. Badania przeprowadzono dla dwóch frezów palcowych, trzyostrzowych, o różnym kącie pochylenia krawędzi skrawającej. Zarejestrowano składowe siły skrawania oraz parametry chropowatości powierzchni.
EN
The article presents the influence of the angle of inclination cutting edge milling cutter on the milling process of AlZn5.5MgCu aluminum alloy. The study was carried out for two finger mills, three blades with different angle of inclination of the cutting edge. In experimental investigations, the components of cutting forces and surface roughness parameters were registered.
EN
In this paper, the impact of milling process parameters on the roughness of surface of glass and carbon fiber reinforced plastics was analyzed. The influence of feed per tooth, cutting speed and depth of cut on selected surface roughness parameters was determined. It was found that the surface roughness after milling carbon fiber reinforced plastics was greater compared to the surface of glass fiber reinforced plastics.
PL
Przeanalizowano wpływ parametrów technologicznych frezowania na chropowatość powierzchni kompozytów polimerowych z włóknami szklanymi i węglowymi. Określono wpływ posuwu na ostrze, prędkości skrawania i głębokości skrawania na wybrane parametry chropowatości powierzchni. Stwierdzono, że po frezowaniu chropowatość powierzchni kompozytów polimerowych z włóknami węglowymi była większa niż powierzchni kompozytów z włóknami szklanymi.
11
Content available remote Optimization of Inconel 718 milling strategies
EN
This paper applies to the tests of the machining of a part made of supper alloy – nickel alloy – Inconel 718, using a monolithic carbide cutter. The paper includes a different versions of cutting methods with variable cutting parameters and machining strategies. The used sustainable machining process allowed to obtain control over the tool wear.
PL
Artykuł dotyczy badań obróbki ubytkowej części wykonanej ze stopu na osnowie z niklu – Inconel 718, z zastosowaniem monolitycznego frezu z węglików spiekanych. Przedstawiono różne metody obróbki części przy zmiennych parametrach skrawania oraz strategiach. Zastosowano zrównoważony proces obróbki, który pozwolił uzyskać kontrolę nad zużyciem narzędzi skrawających.
12
Content available remote Identyfikacja trwałości poszczególnych ostrzy w głowicy frezowej
PL
Celem pracy było przeprowadzenie prób frezowania ostrzami z węglików spiekanych i identyfikacja przebiegu zużycia każdego z ostrzy w narzędziu wieloostrzowym. Przyjęta hipoteza o współbieżnym zużywaniu się ostrzy w warunkach, gdy wszystkie istotne czynniki technologiczne i fizyczne są ustalone, została zweryfikowana eksperymentalnie. Zmierzona chropowatość powierzchni obrobionej posłużyła do oceny założonejhipotezy.
EN
In this work, the milling process realizing by carbide inserts along with durability identification of each of individual inserts fixed in the cutting inserts-based multiple tool has been presented. The adopted hypothesis about a concurrent wear of the inserts, under conditions in which the relevant technological and physical factors were set, has been verified experimentally. The verification was based on analysis of workpiece surface roughness.
13
Content available remote Frezowanie wspomagane robotem
PL
Rola robotów oraz liczba ich zastosowań w obróbce skrawaniem stale wzrasta. Ostatnio pojawiło się nowe zastosowanie: frezowanie wspomagane robotem, w którym robot zapewnia dodatkowe podparcie obrabianego przedmiotu. Tu wyjaśniono metodykę podparcia stałego i ruchomego.
EN
The method of evaluating the accuracy of fitting a curvilinear hole-stub pair is presented. The next stages of the process were presented, including: machining of elements, coordinate measurements of machined parts, analysis of measurement results. A method to improve the degree of fitting of the hole-stub pair is proposed.
PL
Przedstawiono metodę oceny dokładności dopasowania pary otwór–czop krzywoliniowy. Zaprezentowano kolejne etapy procesu obejmujące: obróbkę elementów, współrzędnościowe pomiary kontrolne i analizę wyników pomiarów. Zaproponowano metodę poprawy stopnia dopasowania pary otwór–czop.
EN
The assessment of the energy intensity of the VF-7/50 vertical milling center is presented. A study was carried out to collect data on the machine’s demand for electricity. A dependence was developed on the basis of which the energy intensity of the machine tool can be determined in the milling process. The results were verified experimentally.
PL
Przedstawiono ocenę energochłonności pionowego centrum frezarskiego VF-7/50. Wykonano badania w celu zebrania danych na temat zapotrzebowania obrabiarki na energię elektryczną. Opracowano zależność, na podstawie której można określić energochłonność obrabiarki w procesie frezowania. Wyniki zweryfikowano eksperymentalnie.
EN
The article presents the results of research on the impact of the selected 6060 aluminum alloy milling strategy on surface roughness. Its assessment was based on the main roughness parameters in 2D and 3D. In addition, studies on the impact of tool extension in the holder on the obtained surface roughness were cited.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wybranej strategii frezowania stopu aluminium 6060 na chropowatość powierzchni. Jej ocenę przeprowadzono na podstawie głównych parametrów chropowatości w układzie 2D i 3D. Ponadto przytoczono badania wpływu wysunięcia narzędzia w oprawce na uzyskaną chropowatość powierzchni.
EN
This paper presents the results of a technical and economic analysis of the process of obtaining aggregates by mechanical excavation using hydraulic hammers, vibration rippers, Wirtgen surface miners, and ripper-dozers. The analysis involved a number of machine performance tests carried out at the “Raciszyn” Jurassic limestone deposit. The values determined in the tests included the average performance of individual devices making up the process system, unit fuel consumption and particle size distribution curves. These data served as inputs for the economic analysis of mechanical excavation and aggregate production methods. The method with the smallest unit production cost was determined. As different mechanical excavation methods affect not only the costs of obtaining aggregates, but also other non-economic values, Bellinger’s multi-criteria procedure was used to determine the optimal method. Bellinger’s multi-criteria procedure of selecting the mechanical excavation method may prove to be a useful optimisation tool, although one that requires knowledge of a given industry and its processes. Its advantage lies in relative simplicity and ease of use. This procedure should facilitate the preliminary assessment of selecting the most optimal technology and the assessment of the risk of choosing the least optimal one. The precision and, consequently, the objectivity, of the conducted analysis depends on the number and quality of the adopted criteria, which are largely connected with the knowledge level of the decision maker. On the basis of the authors’ assumptions, the most optimal mechanical excavation method at the “Raciszyn” Jurassic limestone deposit is the Wirtgen surface miner. The main advantage of this procedure is the optimal fragmentation of the excavated material and the low unit cost of aggregate production.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy techniczno-ekonomicznej procesu produkcji kruszyw z wykorzystaniem mechanicznego urabiania skał za pomocą młota hydraulicznego, zrywaka wibracyjnego, kombajnu frezującego typu Wirtgen oraz spycharki z osprzętem zrywakowym. W tym celu wykonano próby eksploatacyjne tych maszyn na złożu wapieni jurajskich „Raciszyn”. Określono średnią wydajność poszczególnych maszyn wchodzących w skład całego układu technologicznego, jednostkowe zużycie paliwa oraz krzywe składu ziarnowego. Dane te stanowiły dane wejściowe do analizy ekonomicznej poszczególnych sposobów mechanicznego urabiania skał oraz produkcji kruszyw. Wskazano sposób charakteryzujący się najmniejszym jednostkowym kosztem produkcji. Ponieważ różne sposoby mechanicznego urabiania skał wpływają nie tylko na koszty produkcji kruszyw ale również na inne pozaekonomiczne wartości, do wyboru optymalnego sposobu wykorzystano wielokryterialną metodą Bellingera. Wielokryterialna metoda wyboru mechanicznego sposobu urabiania skał z wykorzystaniem metody Bellingera może być użytecznym narzędziem optymalizacyjnym, wymagającym jednak wiedzy z obszaru danej branży i występujących w niej procesów. Zaletą tej metody jest fakt, iż jest ona stosunkowo łatwa i prosta w użyciu. Metoda ta powinna ułatwić wstępną ocenę wyboru najbardziej oczekiwanej technologii oraz jednocześnie ocenę ryzyka zastosowania najmniej pożądanej technologii. Dokładność, a zatem i obiektywność, prowadzonych analiz uzależniona jest od liczby i jakości przyjętych kryteriów, co w dużym stopniu zależy od wiedzy osoby decyzyjnej. Na bazie przyjętych przez autorów założeń, najbardziej pożądanym sposobem urabiania mechanicznego na złożu wapieni jurajskich „Raciszyn” było wykorzystanie kombajnu frezującego Wirtgen. Główne zalety tego sposobu związane są z korzystnym rozdrobnieniem urobku oraz niskim jednostkowym kosztem produkcji kruszyw.
EN
Prosthetic crowns reproduce the damaged hard structures of the patient’s own teeth and take over their natural functions, thus securing the correct reconstruction of the stomatognathic system. The aim is to evaluate the crowns for premolars and molars produced by casting, milling, and Selective Laser Melting technologies, in terms of the accuracy of reproducing the degree against the prosthetic pillar, the analysis of the surface layer structure of the step, and the micromechanical parameters of the alloy. The study material included CoCrMo alloy crowns. The conducted study allowed finding that the tightness of prosthetic crowns made using traditional casting technology as well as in SLM milling and technology is comparable and meets clinical requirements. Structural crown analyses confirmed the very good quality of the surface layer obtained with milling technology and SLM technology using the CAD/CAM method. SLM and digital milling allow the formation of precise and durable structures constituting the foundation of crowns in a time much shorter than the casting process.
PL
Korony protetyczne odtwarzają uszkodzone twarde struktury zębów własnych pacjenta, przejmują ich naturalne funkcje i w ten sposób zabezpieczają prawidłową odbudowę układu stomatognatycznego. Celem jest ocena koron na zęby przedtrzonowe i trzonowe wytwarzane technologią odlewania, frezowania oraz Selective Laser Melting, w zakresie: dokładności odwzorowania stopnia względem filara protetycznego, analizy struktury warstwy wierzchniej stopnia, parametrów mikromechanicznych stopu. Materiałem badań były korony ze stopu CoCrMo. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że szczelność koron protetycznych wykonanych w technologii tradycyjnego odlewania oraz w technologii frezowania i technologii SLM jest porównywalna i spełnia wymogi kliniczne. Analizy strukturalne koron potwierdziły bardzo dobrą jakość warstwy wierzchniej uzyskiwanej w technologii frezowania oraz w technologii SLM metodą CAD/CAM. SLM i frezowanie metodą cyfrową pozwalają na wytworzenie precyzyjnych i wytrzymałych konstrukcji stanowiących podbudowy koron w czasie znacznie krótszym niż proces odlewniczy.
19
Content available remote Optymalizacja programów obróbczych na obrabiarkach CNC
PL
W artykule podjęto próbę zrozumienia wpływu parametrów obróbki, takich jak: prędkość skrawania (m/min), prędkość posuwu (mm/min), głębokość skrawania (mm), które mają istotny wpływ na takie parametry wyjściowe jak chropowatość powierzchni i objętościowa wydajność skrawania osiągnięta w wyniku procesu optymalizacji.
EN
The paper attempts to explain the effect of machining parameters, such as cutting speed (m/min), feed rate (mm/min), cutting depth (mm), which have a significant impact on such output parameters as surface roughness and volume machining efficiency achieved as a result of the optimization process.
PL
W artykule przedstawiono badania algorytmów sztucznej inteligencji w procesie rozpoznawania stanu narzędzia online. Ponadto opisano możliwości diagnozowania procesu frezowania, wynikające z zastosowana sztucznych sieci neuronowych, oraz ograniczenia zastosowania tej technologii. W przeprowadzonych badaniach doświadczalnych określono wpływ struktury sieci neuronowej na proces uczenia (czasochłonność uczenia i zdolność sieci do uogólniania wiedzy).
EN
The paper contains a research about an ability to use an artificial intelligence in tool condition monitoring process online. There was a parolee why developing a system which set a machine able to get a decision them self is advisable. Besides, there was described an ability to use an artificial intelligence, and limits to use the technology. In conducted experimental researchers there was discover an influence neural network’s structure on learning process (learning time-consuming and ability to make a knowledge an abstract).
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.