Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water supplies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W 2016 r. minął dwudziesty ósmy rok pracy centralnego systemu odwadniania wyrobisk górniczych pięciu zlikwidowanych kopalń rud cynku i ołowiu w niecce bytomskiej. Sumaryczne dopływy wody do centralnej pompowni wahały się od 15,5 m3/min (2016) do 39,0 m3/min (1997). W wieloleciu 1989-2016 średni dopływ wody do pompowni wynosił 26,2 m3/min i był niższy o około 10,0 m3/min od wielkości prognozowanej, równej 36,0 m3/min. We wspomnianym wieloleciu wydzielono osiem okresów, różniących się wielkościami dopływów do systemu. Wysokie dopływy: 38,6-39,0 m3/min, 30,3-30,4 m3/min i 36,3-29,6 m3/min przypadły na lata: 1996-1997, 2001-2002 i 2010-2011. Niższe dopływy: 19,4-23,8 m3/min oraz 15,5-22,7 m3/min przypadły na lata 2003-2009 i 2012-2016. Przyczynami niższych dopływów wody do pompowni w ostatnim okresie były: niskie opady atmosferyczne, zmiany w gospodarce wodno-ściekowej w zlewni Rowu z Dąbrówki Wielkiej w południowo-wschodniej części Piekar Śląskich oraz likwidacja niektórych źródeł przesączania wody z powierzchni terenu w górotwór triasowy. Wyjaśnienie przyczyn zmian w dopływie wody do pompowni jest bardzo ważne w kontekście prognozowania maksymalnej możliwej wielkości dopływu wody do zlikwidowanych kopalń rud oraz ewentualnej zmiany sposobu pompowania wody w centralnej pompowni.
EN
In 2016 it has already been 28 years since the central system of water drainage in mine workings of five liquidated zinc and lead ore mines in Bytom Basin started. Summaric water inflow to the central pumping station ranged from 15.5 m3/min (2016) to 39.0 m3/min (1997). In the years 1989-2016 the average water inflow was 26.2 m3/min and was lower by ca. 10.0 m3/min from the forecasted value, which was estimated at 36.0 m3/min. In the mentioned period there were eight intervals distinguished, in which the amount of water inflow to the system was different. High inflow: 38.6- 39.0 m3/min, 30.3-30.4 m3/min and 36.3-29.6 m3/min were reported in the years: 1996-1997, 2001-2002 i 2010-2011. Lower inflows: 19.4-23.8 m3/min and 15.5-22.7 m3/min were reported in the years 2003-2009 and 2012-2016. Among the reasons for lower inflows to the pumping station in the last period were: low precipitation, changes in water supply and sewage disposal in the basin of Ditch from Dąbrówka Wielka in south-east part of Piekary Śląskie and liquidation of some sources of water infiltration from the surface to the Triassic mountain formation. Explanation of reasons for changes in water supply to the pumping station is very important in the context of forecasting maximum possible amount of water supply to the liquidated ore mines and possible change in the method of water pumping to the station.
2
Content available remote Wdrażanie planów bezpieczeństwa wodnego w MPWiK w Warszawie
PL
Wdrożenie Planów Bezpieczeństwa Wodnego (PBW), ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego i niezawodności dostaw wody. Są one zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako wielobarierowy system minimalizowania potencjalnych zagrożeń dla jakości wody, oparty na zarządzaniu ryzykiem, zgodnie z normą PN-EN 15975-2:2013-12 Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia. Wytyczne zarządzania kryzysowego i ryzyka. Część 2: Zarządzanie ryzykiem. Ocena zagrożeń, ustalenie punktów krytycznych w całym systemie zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz oszacowanie ryzyka, jest kluczowym elementem PBW. Zasady wielokrotnych barier ochronnych stosuje się w odniesieniu do czterech podstawowych obszarów: terenu zlewni ujęcia, produkcji wody, jej dystrybucji oraz instalacji odbiorców. W artykule przedstawiono przegląd i ocenę dokumentów – instrukcji, procedur i innych zapisów obowiązujących w MPWiK S.A. w m.st. Warszawie, pod kątem możliwości ich włączenia do PBW. Oceny dokonano w oparciu o wytyczne zawarte w podręczniku WHO Water Safety Plan manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers z 2009 r. [11] i jego polską wersję z 2012 roku [3]. Przeprowadzona analiza wskazuje, że największy problem stanowi obszar zlewni oraz instalacje wewnętrzne konsumentów. Z uwagi na to, że odpowiedzialność za te obszary nie leży w kompetencjach przedsiębiorstwa wodociągowego, do kompleksowego opracowania PBW niezbędna jest współpraca z jednostkami zewnętrznymi, w ramach powołanych zespołów interdyscyplinarnych.
EN
Implementation of Water Safety Plans (WSP) is aimed at increasing health safety and reliability of water supply. They are recommended by the World Health Organization (WHO) as a multi-barrier system to minimize potential threats for water quality. WSP are based on risk management, in accordance with PN-EN 15975-2: 2013-12. Security of drinking water supply. Guidelines for risk and crisis management. Part 2: Risk management. A key element of WSP is hazard assessment, setting critical points in the entire drinking water supply system and risk assessment. The principles of multiple protection barriers are applied to 4 basic areas: the water catchment, production of water, distribution network and consumers internal installations. The article presents an overview and evaluation of documents – instructions, procedures and other provisions in force at MPWiK S.A. in Warsaw, regarding the possibility of their inclusion in the WSP. The assessment was based on the guidelines included in the WHO Water Safety Plan manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers from 2009 and its Polish version from 2012 (edition GIS). The analysis shows that the biggest problem are the catchment areas and consumer internal installations. Due to the fact that responsibility for these areas is not within the competence of a company of water treatment and supply, it is necessary to cooperate with external entities to develop WSP in the framework of established interdisciplinary teams.
PL
Brak szczegółowych, prawnych uregulowań dotyczących rozliczania usług hurtowego odbioru i oczyszczania ścieków, analogicznych jak w przypadku usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zawartych w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886) powoduje, że wiele gmin pozostaje w sporze przez lata. Jedyną wskazówką w kwestii ustalania cen za usługi hurtowe jest art. 6 ust. la ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 123, poz. 858 ze zm.), stanowiący, iż do zakupu wody lub wprowadzania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Poważny problem rodzi się jednak wówczas, kiedy sprzedawca i nabywca usług nie są w stanie wynegocjować zasad współpracy, a nie istnieją alternatywne możliwości świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków bez korzystania z usług hurtowych.
PL
Od ogłoszenia w lipcu 2006 roku zmian w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.) trwają spory i dyskusje na temat praw i obowiązków przyszłych odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Problemy związane z tymi kwestiami zgłaszał już Rzecznik Praw Obywatelskich. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał kilkadziesiąt decyzji dotyczących tej problematyki. Po wielu latach dyskusji w dniu 18 grudnia 2013 r. Komisja Środowiska Senatu wniosła do Marszałka Senatu o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W lutym 2014 r. zaproponowane rozwiązanie zostało uznane przez senatorów za antykonsumenckie. Negatywnie zaopiniowali projekt także między innymi Prokurator Generalny, Sąd Najwyższy, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Minister Sprawiedliwości oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
PL
System zaopatrzenia w wodę stanowi infrastrukturę przeznaczoną do oczyszczania, uszlachetniania i dostarczania wody dla ludności i przemysłu. Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków jest jedną z najistotniejszych usług, która zapewnia sprawne funkcjonowanie społeczności oraz ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Problematykę niezawodności funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę w artykule autorzy przedstawili na przykładzie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Niezawodność funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę, jako element infrastruktury w świetle współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych staje się ważnym zagadnieniem i wymaga stałego ulepszania, a także sprawnych działań służb ratowniczych.
EN
The water supply infrastructure is designed for cleaning, processing and water supply for the population and industry. Water supply and sewage disposal is one of the most important services that ensures the smooth functioning of the community and is crucial for the security of the stat. Problems of reliability of water supply systems in the article the authors present the example of the city Tomaszów Mazowiecki. Reliability of water supply systems, as part of the infrastructure in the light of contemporary threats of civilization are becoming important issues and require continuous improvement, and efficient rescue operations.
PL
Rozwojowi cywilizacyjnemu towarzyszy zagrożenie bezpieczeństwa. Inżynieria bezpieczeństwa zapoczątkowana została w 1990 roku na pierwszym Kongresie Nauki o Bezpieczeństwie, który odbył się w niemieckiej Kolonii. W pracy pokazano ideę jakościowego szacowania ryzyka metodą matrycową. Odniesiono się do ilościowego wartościowania ryzyka. Dla zdarzeń katastroficznych zaproponowano metodykę oszacowania prawdopodobieństwa z obserwacji czasu do ich wystąpienia. Wartością pracy są oszacowania liczbowe prawdopodobieństw wystąpienia zdarzeń niepożądanych w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW).
EN
The development of civilization is accompanied by a safety hazard. Security Engineering was started in 1990 at the first Congress of Safety Sciences, which took place in Cologne, Germany. The study shows the idea of using a qualitative risk assessment matrix. Reference was made to the quantitative risk evaluation. For catastrophic events methodology for estimation the probability of observing time to onset was proposed. The value of work are numerical estimates of probabilities of undesirable events in the collective water supply systems(CWSS).
7
Content available remote Korozyjność wód wodociągowych - problem nieznany i niechciany
8
PL
Wraz z rozwojem techniki sanitarnej niebezpieczeństwo wtórnego skażenia wody w instalacjach wewnętrznych nie maleje. Przykładem są bakterie z rodzaju Legionella, które mogą być przyczyną skażenia instalacji, a dalej - przyczyną groźnej dla użytkowników instalacji choroby zakaźnej, znanej pod nazwą legionelozy lub „choroby Legionistów”. W referacie przedstawiono najnowsze dane o skali zachorowań na legionelozę na świecie i w kraju oraz szczegółowo omówiono wytyczne i zalecenia dotyczące technicznych sposobów zapobiegania rozwojowi bakterii Legionella w instalacjach wewnętrznych. Przedstawiono także przykłady rozwiązań technicznych niektórych urządzeń i instalacji, a także sposoby dezynfekcji instalacji już skażonych. W końcowej części referatu przedstawiono aktualny stan działań przeciw Legionelli podjętych w kraju oraz niektóre problemy pojawiające się podczas wprowadzania nowych rozwiązań technicznych związanych z zabezpieczaniem instalacji przed skażeniem ich bakteriami Legionella.
EN
Together with development of sanitary techniques, the risk of secondary contamination of water in water supply systems does not decrease. The Legionella bacteria can be an example for this; they can be a cause of system contamination and further a cause of dangerous for the water supply system users infectious disease, known as Legionella disease. The newest data concerning the scale of morbidity because of Legionella in the world and in our country together with detailed discussed guidelines and recommendations concerning the technical ways of Legionella bacteria development prevention in inner building systems were discussed in the paper. The examples of technical solutions concerning some devices and systems as well as the ways of disinfection of already contaminated systems, were also presented. In the final part of this paper a current state of actions taken against Legionella in our country and some problems arising during application of new technologies connected with protecting the systems against Legionella bacteria contamination, were presented.
PL
Omówiono procesy technologiczne w trzech Zakładach - Wodociągu Centralnego, Praskiego i Północnego zaopatrujących w wodę Warszawę. Przedstawiono przedsięwzięcia modernizacyjne podjęte w ramach realizacji „Programu poprawy jakości wody” oraz układy technologiczne oczyszczalni ścieków pracujących na rzecz mieszkańców Warszawy i kilku miast podstołecznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.