Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  corrugated sheet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The algorithm presented in this paper is intended for the analysis of deformations of shells in the construction phase of soil-shell objects when strain gauges and geodetic measurements are used. During the construction of such an object, large displacement values occur and the impact of axial forces on the displacement of a corrugated metal sheet is small. Internal forces (strain gauges), as well as the displacements of a selected circumferential band of the shell are determined directly from such observations. The paper presents two examples of the analysis of large span shell structures of constructed objects, as well as the assessment of the effectiveness of the finite difference method (FDM) in beam schemes. Good deformation mapping was indicated using the collocation algorithm and the differential approach to the solution when there is a dense mesh and regular distribution of measuring points. In the analysed examples, a significant divergence between the support conditions adopted in the FEM calculation models and the actual static conditions in the objects was indicated. The collocation algorithm is especially designed for such situations. Collocation points in such a solution are used to consider a beam – separated from a structure and without boundary constraints, but with specific changes in curvature – as a reference system, which is determined from the geodetic measurements of two collocation points.
PL
Przedstawiono sposób wyznaczenia nośności wyboczeniowej trzech silosów wykonanych z falistej blachy ze sfałdowaniem w kierunku obwodowym, wzmocnionych słupami pionowymi. Wykonano obliczenia MES dla całych konstrukcji i segmentów zawierających 3 słupy z odpowiednimi warunkami brzegowymi wzdłuż pionowych krawędzi płaszczy. Obliczenia przeprowadzono dla różnej liczby słupów wzdłuż obwodu. Płaszcz silosów modelowano jako powłokę ortotropową, a słupy jako elementy prętowe (1D). Silosy były obciążone naporem stycznym zgodnie z normą Eurocode 1. Wyniki analiz MES porównano z nośnością wyboczeniową według wzorów normowych (Eurocode 3) oraz poprawek do normy z 2017 r. Pokazano, że uproszczone segmentowe modele są efektywne w obliczaniu nośności wyboczeniowej silosów.
EN
The paper presents a method for determining the buckling strength of three silos made of corrugated sheets in a circumferential direction which were strengthened with thin-walled open-sectional vertical columns. FEM calculations were performed for entire silo structures and segments which included 3 columns with appropriate boundary conditions along the mantle edges. Calculations were carried out with a variable number of columns along the silo circumference. Silo walls were modelled as an orthotropic shell and columns as 10 beam elements. The silo walls were loaded by tangential wall pressure according to Eurocode 1. The results of FEM analyses were compared to the buckling strength by standard formulae (Eudrocode 3) and amendments from 2017. It was shown that the simplified segment models were effective to calculate the buckling strength of silos.
PL
Przedstawiono zasady sprawdzenia nośności na ścinanie podłużne w stropach zespolonych z blachami fałdowymi według normy Eurokod 4-1. Omówiono założenia metody m-k i metody częściowego zespolenia. Zamieszczono przykład liczbowy.
EN
Presents the principles of checking the longitudinal shear capacity of composite slabs with profiled steel sheeting based on the Eurocode 4-1. The assumptions of the m-k method and the partial connection method are discussed.
EN
The article discusses issues related with storage of granular materials in silos made of corrugated sheets and reinforced with vertical ribs. Advantages and disadvantages of these structures are named, and typical technological solutions used by largest silo producers are presented. Moreover, basic assumptions of Eurocode 3 are discussed in the context of determining the buckling load capacity of a ribbed jacket. Alternative methods are indicated to determine the silo stability using analytical and FEM based methods. General conclusions are formulated with respect to designing of silos made of corrugated sheets.
PL
Po omówieniu w poprzednich artykułach z niniejszej serii zagadnień związanych z wykonawstwem przepustów typu sztywnego, czyli z betonu i żelbetu [4], kolejnym ważnym zagadnieniem jest wykonawstwo przepustów podatnych, czyli konstrukcji wykonywanych jako gruntowo-powłokowe.
EN
After discussing in previous articles in this series issues related to the execution of "rigid" culverts that is made of concrete and reinforced concrete, the next important issue is the construction of flexible culverts made as soil-shell structures. The subject due to the specific the construction of flexible culverts, is very wide and in comparison with the rigid structures includes many other issues mainly related to the proper performance of the backfill, which in the case of these structures is a bearing element of culvert. This article is the first part of these issues and is related to the types of construction materials used in the performance of the steel soil-shell structures.
6
Content available remote Swobodne formy budynków przekryte arkuszami blachy fałdowej
PL
W artykule zaprezentowano nowatorską metodę geometrycznego kształtowania swobodnych form budynków charakteryzujących się powłokowym przekryciem dachowym wykonanym z nominalnie płaskich arkuszy stalowej blachy fałdowej transformowanych sprężyście do postaci powłokowej oraz płaskościennymi ukośnymi elewacjami z płyt szklanych. Przedstawia on również wykorzystanie proponowanej metody w poszukiwaniu atrakcyjnych swobodnych form architektonicznych budynków. Ponadto omówiono geometryczne i mechaniczne właściwości nominalnie płaskich arkuszy fałdowych transformowanych do postaci powłokowej w celu uzyskania fałdowanych zadaszeń powłokowych. Analizy przeprowadzone na podstawie badań doświadczalnych i numerycznych pozwoliły na zaproponowanie wstępnego modelu komputerowego stanowiącego podstawę do opracowania modelu mechanicznego arkusza fałdowego pracującego w powłoce dachowej i transformowanego do postaci przestrzennej.
EN
The paper presents an innovative method of geometrical shaping of free form buildings characterized by shell roofs made up of nominally flat steel sheets folded in one direction and elastically transformed into shell shapes as well as plane-walled oblique elevations of glass plates. A usage of the method in searching for attractive architectural free forms is also proposed. In addition, some chosen geometrical and mechanical properties of the shell sheets really specific for the considered transformations are described. The analyses performed on the basis of experimental and numerical tests enable to propose initial geometrical and numerical models. These models constitute a ground for elaborating mechanical model of the transformed shell sheet. The analyses carried out are the initial step in creating uniform and accurate method for geometrical and structural shaping such complete free forms and their structures.
PL
Przedstawiono rozwiązania obiektów mostowych zastosowanych na odcinku drogi ekspresowej S7 oraz drogi krajowej nr 16. Przeanalizowano i omówiono najważniejsze obiekty, w tym m.in. most typu extradosed MS-3 oraz most belkowy wzmocniony łukiem MS-4. Zwrócono uwagę na główne problemy oraz aspekty związane z metodami realizacji.
EN
The paper concerns on construction Ostróda Bypass which consist of two tasks: expressway no. S7 and national road no. 16. Major bridge structures were analyzed and presented, including extradosed bridge MS-3 and tied-arch bridge MS-4. Main problems, construction methods and obtained conclusions were discussed.
PL
Omówiono kilka praktycznych zagadnień dotyczących usztywnienia płatwi dachowych za pomocą blachy fałdowej. Wykazano, że rekomendowana w normach [5, 6] sztywność tarczowa blachy wielokrotnie przekracza sztywność potrzebną w praktyce do wyeliminowania zwichrzenia płatwi.
EN
Some practical issues concerning the stabilizing effect of roof purlins using corrugated sheeting have been discussed in the paper. It has been shown that the corrgated sheeting stiffness recommended in standards [5, 6] exceeds many times the stiffness needed in practice to eliminate of lateral purlin buckling.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań obciążeń użebrowanego i nieużebrowanego płaszcza silosu z blach falistych oraz wiotkiego płaszcza silosu o podobnej geometrii. Badano wartości obciążeń parciem poziomym w wielu punktach obwodu i wysokości płaszcza przy napełnianiu i opróżnianiu silosu. Wykazano duży wpływ południkowej sztywności walcowego płaszcza silosu na nierównomierny stan obciążenia poziomego od materiału wypełniającego.
EN
Paper presents results from loading experiments of silo made of corrugated sheets with and without stringers as well as silo made out of fabric. Horizontal pressures were studied in multiple places along circumference of the shell as well as on different heights during loading and unloading of the silo. The experiments have shown a large impact of vertical stiffness of the cylindrical silo shell on the uneven state of the horizontal pressures caused by bulk solid.
10
Content available remote Nośność południkowych żeber płaszczy silosów z blachy falistej
PL
W artykule przedstawiono i skomentowano normowe zasady wyznaczania nośności południkowych żeber walcowych płaszczy silosów z blachy falistej. Zwrócono uwagę na zbyt konserwatywny sposób określania sztywności podłoża sprężystego ściskanego żebra płaszcza i zaproponowano alternatywną metodę. Wskazano realne ryzyko wystąpienia w żebrach niekorzystnych efektów zgięciowych, które bardzo często są pomijane przy projektowaniu silosów z blach falistych.
EN
Paper presents and comments code rulings of calculation load-bearing capacity of vertical stiffeners of steel silo shells made of corrugated sheets. Authors point out a very conservative approach in which rigidity of elastic support of compressed stiffener is calculated. An alternative calculation method of this rigidity is presented. Authors also point out a real risk of bending in stiffeners, which is often omitted in the design of silos made of corrugated sheets.
PL
Przedstawiono analizę wpływu obciążenia ruchomego (drogowego i kolejowego) na przepusty z blach falistych. Określono doświadczalnie wpływ obciążenia eksploatacyjnego (drogowego i kolejowego) na tego rodzaju przepusty. Ustalono także współczynniki dynamiczne i zweryfikowano założenie dotyczące nieuwzględniania wpływów dynamicznych na przepusty, w których naziom przekracza 1,0 m.
EN
The paper presents an analysis of the impact of moving load (road and railway) on the corrugated steel plate culverts. The impact of the service loads (road and railway) for this type of culverts has been determined experimentally. It was also established the dynamic amplification factors and the assumption regarding not taking account the dynamic influences on culverts where the soil cover exceeds 1.0 m has been verified.
PL
Wzmacnianie mostów sklepionych z użyciem blach falistych może być efektywnym sposobem rewitalizacji starych obiektów murowanych. Zaletą przedstawianej technologii jest niewielka ingerencja w dotychczasowy układ konstrukcyjny mostu, a przede wszystkim możliwość wykonywania prac budowlanych przy czynnym (czasem ograniczonym) ruchu na obiekcie. W przypadku murowanych sklepień o zaawansowanej degradacji materiału wskazane jest poszerzenie obiektu w celu nadania mu nowej estetycznej elewacji. Zaletą wzmacniania sklepienia z zastosowaniem blachy falistej jest niewielka redukcja przestrzeni pod mostem, a przy tym znaczny przyrost nośności użytkowej.
PL
Mosty sklepione i zintegrowane oraz obiekty gruntowo-powłokowe tworzą zbliżoną do siebie grupę konstrukcji, charakteryzującą się tym, że nie stosuje się w nich łożysk, urządzeń dylatacyjnych. Nie występują w tych obiektach również przyczółki i płyty przejściowe. W przypadku mostowych obiektów gruntowo-powłokowych dodatkową zaletą jest prosta i szybka budowa, co wpłynęło na ich rozpowszechnienie w budownictwie komunikacyjnym. W niniejszej pracy porównuje się parametry techniczne obiektów budowanych z blach falistych i prefabrykatów betonowych.
15
Content available remote Usuwanie wilgoci z dachów pokrytych blachami profilowanymi
16
Content available remote Prawidłowa konstrukcja pokryć z blach profilowanych
17
Content available remote Nachylenie połaci z pokryciem z blach profilowanych
18
Content available remote Główne błędy układania pokryć z blach profilowanych
PL
Przedstawiono wyniki analizy stateczności cylindrycznego silosu z blachy falistej usztywnionego słupami, wypełnionego materiałem sypkim. Wykonano liniową analizę wyboczeniową i nieliniową analizę statyczną oraz symulację dynamiczną wyboczenia silosu bez imperfekcji i z imperfekcjami geometrycznymi w postaci pierwszej formy drgań własnych. Obliczone numerycznie obciążenia wyboczeniowe silosu porównano z obciążeniami dopuszczalnymi według Eurokodu 3.
EN
Stability analysis results for a cylindrical silo composed of corrugated sheets strengthened by columns and containing bulk solids were presented. Linear buckling analysis, non-linear static analysis and dynamic stability simulation with and without geometric imperfections in the form of the first dynamic eigenmode were performed. The numerically calculated buckling loads were compared with the permissible loads according to Eurocode 3.
PL
W przypadku reprezentacyjnych obiektów o rozległym rzucie poziomym, takich jak: hale widowiskowo-sportowe, stadiony, terminale lotnicze, parki rozrywki itp. projektanci często stosują dachy o złożonej geometrii. Projektując tego typu dachy należy odpowiednio wcześnie przeprowadzać analizy techniczno-ekonomiczne pozwalające przyjąć rozwiązania konstrukcyjne oraz technologie, które z jednej strony zapewnią odpowiednią ochronę wnętrza obiektu przed wpływami środowiskowymi, a z drugiej strony zagwarantują odpowiedni efekt estetyczny oraz trwałość - przy jednoczesnym zachowaniu określonego poziomu cenowego. Zdecydowanie największe możliwości w zakresie swobodnego kształtowania geometrii dachu oferują konstrukcje stalowe. W pracy zostaną omówione wybrane zagadnienia związane ze stosowaniem nominalnie płaskich blach fałdowych oraz paneli samonośnych przy realizacji dachów o złożonej geometrii na przykładzie dachu terminalu lotniczego w Rzeszowie-Jasionce. Nominalnie płaskie blachy trapezowe oraz samonośne panele dachowe, w połączeniu z odpowiednio zaprojektowaną konstrukcją stalową, pozwalają na wykonywanie skomplikowanych pod względem geometrycznym, estetycznych oraz funkcjonalnych dachów. Podjęcie decyzji o zastosowaniu nominalnie płaskich elementów, które w trakcie montażu będą w sposób kontrolowany deformowane musi być poprzedzone odpowiednimi analizami w zakresie geometrii oraz wpływu sił generowanych przez wprowadzone deformacje na nośność elementów. Szczególnie w przypadku blach fałdowych wpływ wygięcia wstępnego na nośność może okazać się istotny. Stosowanie nominalnie płaskich elementów w miejsce elementów zakrzywionych (blach i paneli) wpływa na obniżenie kosztów realizacji inwestycji.
EN
In case of representative objects with a large horizontal projection, such as performance and sports halls, stadiums, airport terminals, amusement parks, etc., designers often use roofs with complex geometry. At the structural design stage early technical and economical analysis should be performed for this type of roofs for concluding solutions and technology that on the one hand provide adequate protection inside of an object against environmental influences, on the other hand, ensures an appropriate aesthetic and durability - while maintaining a specific price level. The greatest opportunities for the free shaping of structure geometry provide steel structures. The paper will discuss selected issues associated with the use of nominally flat corrugated sheets and self-supporting panels in the construction of roofs with complex geometry on the example of the airport terminal in Rzeszów-Jasionka. Nominally flat corrugated sheets and self-supporting roof panels, in conjunction with a properly designed steel structure, allow to construct geometrically complicated, aesthetic and functional roofs. The decision on use nominally flat pieces which are deformed in a controlled way during installation must be preceded by appropriate analyzes in the field of geometry and impact of forces generated by the deformation placed on the load capacity of the elements. Particularly in the case of corrugated sheets the influence of initial bending on load capacity can be significant. The use of nominally flat panels in place of the curved elements (corrugated sheets and roof panels) reduces the cost of the investment.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.