Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  płyta betonowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W pracy omówiono wpływ naturalnego obciążenia termicznego na naprężenia i ugięcia betonowej płyty nawierzchniowej. Pierwsza część opracowania dotyczy analizy warunków klimatycznych występujących w Polsce. Na podstawie danych meteorologicznych uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeanalizowano zmianę średniej temperatury powietrza i zmianę średniej minimalnej temperatury przy powierzchni gruntu. Omówiono także wpływ poszczególnych czynników klimatycznych na trwałość płyty betonowej przeznaczonej do budowy dróg i lotnisk. Druga część pracy obejmuje numeryczną analizę wpływu gradientów temperatury na deformację płyty. Wybrano dwie reprezentatywne stacje pomiarowe do szczegółowej analizy naprężeń w zależności od położenia geograficznego.
EN
The paper discusses the impact of the natural thermal load on stress and deflection of a concrete slab. The first part of the study concerns the analysis of climatic conditions occurring in Poland. Based on meteorological data obtained from the Institute of Meteorology and Water Management, the change in average air temperature and the change in the average minimum temperature at the ground surface were analyzed. The impact of individual climatic factors on the durability of the concrete slab intended for road and airfield construction was discussed. The second part of the study includes the numerical analysis of the impact of temperature gradients on the change in recorded deformations. Two representative measuring stations were selected for detailed stress analysis depending on the geographical location.
2
Content available Płyty peronowe nowej generacji
EN
The article describes the problem of the lack of durability of the surface of concrete platform slabs with a standard anti-slip texture, and presents a way to solve the problem by changing the requirements and technology of their production. The article presents the modified requirements for new generation concrete platform slabs, the results of tests of new generation slabs and experience gathered from the testing ground, as well as a summary and conclusions.
PL
Artykuł opisuje problematykę braku trwałości powierzchni betonowych płyt peronowych ze standardową fakturą antypoślizgową. Przedstawia sposób rozwiązania problemu poprzez zmianę wymagań i technologii ich produkcji. W artykule przedstawiono zmodyfikowane wymagania dla betonowych płyt peronowych nowej generacji, wyniki badań płyt nowej generacji i doświadczenia zebrane z poligonu badawczego oraz podsumowanie i wnioski.
PL
Artykuł poświęcono zagadnieniom szybkich napraw nawierzchni betonowych oraz wzmacniania podbudów drogowych w celu zapobiegania osiadaniom, które w konsekwencji prowadzą do degradacji płyt nawierzchniowych. Technologia iniekcji geopolimerowych, o której mowa w niniejszym artykule, to rozwiązanie praktyczne i ekonomiczne, pozwalające w sposób szybki i nieinwazyjny naprawić przyczynę problemu oraz proaktywnie wydłużać użyteczność techniczną nawierzchni.
PL
W artykule przedstawiono technologię wykonania odcinka o zmiennym pochyleniu poprzecznym z betonu cementowego, realizowanego dzięki zastosowaniu ukośnej krawędzi łączącej dwie połówki jezdni o odwrotnym spadku. Na podstawie zebranych doświadczeń omówiono wszystkie aspekty wykonawcze takiego odcinka, wskazując w szczególności na możliwe problemy i ograniczenia mogące pojawić się w trakcie realizacji.
PL
Omówiono zasady wymiarowania z uwagi na przebicie płyt płaskich z lekkich betonów kruszywowych. Pokazano różnice w porównaniu z projektowaniem płyt z betonów zwykłych. Oceniono wymagania normowe w świetle wyników własnych badań eksperymentalnych. Przedstawiono przykład obliczeniowy prezentujący różnice w rezultatach analizy statycznej jak również ilości zbrojenia na przebicie, wynikające ze zmiany betonu zwykłego na lekki beton kruszywowy.
EN
In the paper the principles of punching shear design of flat slabs from lightweight aggregate concrete were discussed. The differences in the design procedure of ordinary and lightweight aggregate reinforced concrete slabs were demonstrated. The code provisions in the light of authors’ investigations were assessed. A working example demonstrating the differences in the results of static analysis as well as the amount of punching shear reinforcement resulting from the change of ordinary concrete to lightweight aggregate concrete was presented.
PL
W artykule przedstawiono warstwy posadzek przemysłowych utwardzanych powierzchniowo w technologii DST i omówiono sposoby ich wykonywania. Poszczególne etapy realizacji zaprezentowano na zdjęciach pochodzących z budowy dwóch hal produkcyjno-magazynowych w Dzierżoniowie.
EN
Over the course of operation, asphalt road pavements are subjected to damage from car traffic loads and environmental factors. One of the possible methods of strengthening damaged asphalt pavements may be the application of an additional rigid layer in the form of a cement concrete slab with continuous reinforcement. This paper presents a material-technological and structural solution for composite pavement where a cement concrete slab with continuous HFRP bar reinforcement is used for strengthening. Based on laboratory tests, the serviceability of composite bar reinforcement of rigid pavement slabs was shown. A design for strengthening asphalt pavement with a concrete slab with steel bar and corresponding HFRP bar reinforcement was developed. The composition of a pavement cement concrete mix was designed, and experimental sections were formed. Based on laboratory tests of samples collected from the surfaces of experimental sections and the diagnostic tests carried out in “in situ” conditions, the authors will try, in the nearest future (Part II: In situ observations and tests), to confirm the effectiveness of strengthening asphalt pavements with cement concrete slabs with HFRP components.
8
EN
Rubberized concrete is made up of scrap tyre rubbers where the fine aggregate is partially replaced by it, as the waste rubber is being a threat to the environment. It is estimated that only 4% of the waste tyre is used in the application of civil engineering and also there is shortage of fine aggregates. The primary objective of this study is to investigate the preliminary concrete properties of M25 and M30 concretes. The fine aggregate is replaced by pre-treated crumb rubber with 10, 15 and 20 % of total weight. Various tests are conducted on the rubberized concrete specimens such as compressive strength, split tensile strength, flexural strength and slump test. The investigation is carried out to determine the impact load behavior of hybrid rubberized composite slabs. In addition 0%, 1%, 1.5%, and 2% of replacement of rubber fibers for total weight of coarse aggregate is also made. The specimen of size 300 mm x 300 mm x 50 mm thickness is subjected to drop hammer test to find its performance against the impact loads. The number of blows for the first crack and complete failure of slab was found and the characteristics were studied.
EN
Cast-in-place steel plates with headed steel studs constitute a common type of connection system in tilt-up members. These connection systems used in composite construction play an important role in vertical and lateral load transfer mechanisms and in the energy dissipation of seismic responses by allowing sufficient ductility and controlling cracks in the concrete elements. Due to the relatively thin concrete panel thickness, it is difficult to attain adequate ductility in connection system. This study examined design parameters, including the embedment depth-to-stud diameter ratio (hef/d), panel thickness, and supplementary reinforcement, in order to propose effective reinforcing methods to prevent premature failure such as pry-out failure. In addition, this study investigated the feasibility of current existing formulas, including those found in the American Concrete Institute 318M-14 provisions and in the Precast/Prestressed Concrete Institute Handbook with respect to the design variables. This study also investigated the difference between monotonic and cyclic test results and compared the results obtained from the literature.
EN
This article presents the opportunities for the development of road concrete pavements in Poland. The analysis of the prospects for evolving a new type of concrete pavement, based on continuous reinforcement, has been performed. The advantages and disadvantages, in terms of functionality, strength and economy, have been analysed. The evaluation of stress and displacements in the analysed continuously reinforced concrete slabs, involving the use of the finite element method (FEM), has been performed on selected temperature distributions derived from thermal loads. Based on the analysis of adopted decompositions, the use of the FEM to assess the effectiveness of the continuously reinforced pavements has been proposed.
11
Content available remote Ściany warstwowe – efektywne rozwiązanie nowoczesnej prefabrykacji
PL
Artykuł porusza problem wznoszenia konstrukcji z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych. Przedstawia zalety zastosowania prefabrykowanych ścian warstwowych w stosunku do tradycyjnej technologii monolitycznej oraz omawia wybrane rozwiązania konstrukcyjne.
EN
The problem of erecting of the building structures using precast elements is discussed in the paper. It outlines the advantages of using prefabricated sandwich walls versus traditional monolithic technology and presents selected structural solutions.
12
Content available remote Sposoby naprawy uszkodzonych posadzek betonowych
PL
W artykule wymieniono najczęściej stosowane sposoby naprawy zarysowań i innych wad podkładów betonowych. Szczegółowo opisano metody dotyczące iniekcji i zszycia rys, częściowej lub całkowitej wymiany fragmentu betonu podkładu, naprawy naroży i krawędzi, nadbetonowania nowej płyty lub wymiany płyty.
EN
The article enumerates the most commonly applied methods of repairing cracks and other defects in concrete underpads. There is a detailed description of the injection and crack jointing methods, with partial or complete replacement of underpaid concerte piece, repairs of corners and edges, addition of new concrete slab superstructure, or replacement of the whole slab.
PL
Określono nośność obliczeniową belek metalowych przed zespoleniem i po zespoleniu z płytą betonową, korzystając zarówno z procedur normowych, jak i z symulacji komputerowej. Omówiono wyniki analiz obliczeniowych.
EN
The load bearing capacity and stiffness of metal beams before and after of the joining with the concrete slab were evaluated using standards and a numerical simulation. The results of analysis were discussed.
14
Content available Analiza przyczyn uszkodzenia stropu
EN
Analysis ol the cause of damage of a reinforced concrete floor above a garage of a multi-storey residential building. Undertaking an accurate assessment of the effects of concrete shrinkage and required minimum shrinkage reinforcement of complex reinforced concrete constructions emphasizes the fact of being an exceedingly difficult issue to consider. The analysis below broaches this matter basing on the example of a fragment of a building characterized by a rare construction system. Since the shrinkage aspects have not been taken into account, the applied reinforcement concerns only bending. Indeed, this fact, as well as the peculiarity of a shape of the building, affected the ceiling surface causing the emergence of a crack across its length and thus, plenty of leaks. The study of the above-mentioned case attempts to specify the quantity of required reinforcement by comparing results obtained from various methods adopted for this purpose.
15
Content available remote Zarysowania i spękania złączy w budynkach systemu Wk-70
PL
W artykule opisane zostały, na przykładzie budynków wykonanych w systemie Wk-70, zarysowania i spękania złączy w obszarze klatek schodowych. Autorzy ocenili przyczyny uszkodzeń oraz potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa budowli. Zaproponowano również rozwiązania naprawcze.
EN
In the paper cracks of joints in the areas of staircases on the example of buildings erected in Wk-70 system will be describe. Authors will consider the reasons of the damages and potential threats to safety of the structure. Repair solutions will be proposed as well.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza zależności wybranych parametrów sprężonych płyt prefabrykowanych na czas ich realizacji oraz budowa modelu pozwalającego szacować czas produkcji. Stwierdzono zależność m.in. stopnia złożoności kształtu elementu, jego objętości, ilości zbrojenia, liczby akcesoriów, cykliczności wykonania elementu jednego rodzaju na czas wykonania płyty. Zaprezentowano próbę wykorzystania możliwości modelu neuronowego, który pozwala na modelowanie zjawisk o różnym stopniu złożoności. Wykorzystano symulator SNN Statistica Statsoft, w ramach którego zastosowano sieci perceptronowe. Sformułowano wnioski dotyczące możliwości wykorzystania sieci neuronowych w budowie systemu wspomagającego planowanie produkcji sprężonych elementów prefabrykowanych.
EN
The article is based on an analysis of selected parameters of components and the duration of the production process of slabs with the construction of model to estimate the time of production of slabs assuming specific design characteristics. A correlation was found between the complexities of the shape of the item, its volume, the amount of reinforcement, the amount of accessories, cyclicality of making a single type of on-time performance element. The article presents an attempt to exploit the neural model, which allows under certain conditions, to model phenomena of varying complexity. SNN Statistica Statsoft simulator was used, under which perceptron network were applied. Conclusions were drawn about usefulness of neural network in building support system in production planning of precast concrete slab.
17
Content available remote Kształtowanie mostowych dźwigarów hybrydowych typu „kompozyt FRP - beton”
PL
Pomimo wielu przewag w stosunku do konwencjonalnych materiałów budowlanych, współczesny rozwój zastosowań kompozytów FRP w budownictwie mostowym jest ograniczony ze względu na wysoki koszt początkowy oraz zbyt małą sztywność elementów konstrukcyjnych. W celu redukcji tych ograniczeń od blisko 20 lat w wielu krajach testuje się rozwiązania mieszane (hybrydowe), łączące kompozyty FRP z konwencjonalnymi materiałami budowlanymi, w tym głównie z betonem. Kształtowanie konstrukcji hybrydowej, bazujące na właściwościach poszczególnych materiałów składowych, ma na celu zwiększenie sztywności i redukcję kosztów, bez utraty nośności, lekkości i łatwości budowy mostów z takich dźwigarów. W artykule przedstawiono ewolucję w kształtowaniu hybrydowych dźwigarów mostowych typu „kompozyty FRP – beton” na przestrzeni ponad 20 lat. Podano także podstawowe zasady kształtowania dźwigarów hybrydowych, wynikające z przeprowadzonej analizy, a także wskazano kierunki dalszych badań, niezbędnych w celu upowszechnienia tych innowacyjnych konstrukcji mostowych.
EN
Despite many advantages in comparison to conventional building materials, the contemporary development of FRP composites in bridge engineering is limited because of the high initial cost and the reported lack of stiffness. In order to reduce these limitations, since more than 20 years the hybrid (mixed) solutions, connecting FRP composites with conventional materials (mainly concrete), have been developed. The optimization of hybrid structure based on properties of particular component materials, aims the economic efficiency, without losing lightness and easiness of FRP composite bridge construction. The evolution in shaping of hybrid bridge girders for more than 20 years have been presented in the paper. The basic rules of hybrid girder shaping and the further research, needed for development of these innovative, advanced and sustainable bridge solutions, have been also described.
PL
W Polsce elementy prefabrykowane są powszechnie stosowane w budownictwie ze względu na szereg zalet, spośród których najważniejszymi są niższe koszty wykonania, większa trwałość elementów czy skrócony czas realizacji obiektu. W chwili obecnej istnieje jednak potrzeba zastosowania nowoczesnych technik diagnostycznych ze względu na to, że niektórym konstrukcjom wybudowanym z elementów prefabrykowanych kończy się czas, na jaki zostały zaprojektowane, wprowadzono rozwiązania racjonalizatorskie polegające na zmianie średnicy, czy gatunku stali, zmianie położenia i rozmieszczenia zbrojenia, co powodują wzrost niepewności w kwestii bezpieczeństwa użytkowania tych budowli. W poniższym artykule zaprezentowano studium przypadku, w którym przedmiotem badań były prefabrykowane płyty warstwowe zastosowane w konstrukcji zewnętrznych ścian nośnych trzech budynków wykonanych z płyt prefabrykowanych systemu W-70. Elementy te zostały poddane badaniom ze względu na nieprawidłowości występujące w trakcie przeprowadzanych prac termomodernizacyjnych. Do badań wykorzystano georadar, który pozwala na wykrywanie potencjalnych wad wewnątrz struktury badanego elemetu. W wyniku przeprowadzonych pomiarów otrzymano serię surowych radargramów, które następnie poddano obróbce przy pomocy specjalistycznego oprogramowania. Otrzymane przekroje radarowe umożliwiły zarówno określenie grubości warstw konstrukcyjnych badanych płyt, jak też zarejestrowanie oraz lokalizację anomalii mogących świadczyć o niewłaściwym wykonaniu elementów prefabrykowanych. Nieprawidłowości te mogą skutkować przedwczesną degradacją oraz awariami płyt warstwowych, a przez to doprowadzić do skrócenia okresu eksploatacji obiektu.
EN
In Poland prefabricated elements are in common use in civil engineering since 1970s. Significant number of structures was built with use of precast elements due to their advantages including lower cost of construction, higher sustainability and quicker construction process in comparison to traditional in-situ built construction members. Nowadays, due to execution incorrectness and advanced age of structures necessity of their technical condition control occurs more and more often. To assess condition of inaccessible layers and elements non-destructive testing methods should be used. One of the most popular NDT methods is Ground Penetrating Radar method. This paper presents a case study in which prefabricated sandwich panels comprising external supporting walls of three dormitory buildings of Physical Education Academy in Warsaw were investigated. These elements were examined in regard to incorrectness which occurred during thermo-modernisation works. As a result of the research series of raw radargrams were obtained and subsequently processed with dedicated software. Attained profiles allowed to determine layers’ thickness of the investigated panels as well as to record and localise anomalies which could indicate the prefabricated elements’ construction incorrectness. These improprieties could result in premature degradation and failure of prefabricated sandwich panels and lead to shortening lifespan of an object. Presented case study describes recorded construction incorrectnesses and their potential effects.
PL
Oddziaływanie temperatury w ciągu doby powoduje zmianę w odkształcaniu się płyt betonowych wbudowanych w nawierzchnie drogowe. W związku z rozszerzalnością termiczną oraz nierównomiernym oddziaływaniem temperatury, płyta betonowa odkształca się w ciągu doby wywołując deformacje w warstwach niżej leżących. Dodatkowo w zależności od różnych typów warstw i podłoża, na którym spoczywa powstają w niej zróżnicowane naprężenia, które powinny być uwzględniane w wymiarowaniu nawierzchni. W Polsce z uwagi na częste, zmienne cyrkulacje powietrza nawierzchnie betonowe poddawane są cyklicznym oraz zróżnicowanym odziaływaniom termicznym w ciągu roku i doby. W artykule przeanalizowano wpływ różnych typów podbudów i podłoża na stan przemieszczeń i naprężeń w analizowanym układzie warstwowym. Obliczenia numeryczne przeprowadzono w zależności od zmiennej temperatury dobowej z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES). Z obliczeń wynika, że na skutek dobowych zmian termicznych, w obszarze szczelin poprzecznych w podbudowie mogą pojawić się skumulowane przemieszczenia pionowe oraz naprężenia rozciągające prowadzące do uszkodzenia podbudowy. Wykazano, że stosowanie sztywnych podbudów prowadzi do powstawania większych naprężeń rozciągających w płycie niż dla podbudów podatnych. Natomiast w podbudowach podatnych o małym module sztywności i dodatkowo o małej grubości będą pojawiać się skumulowane przemieszczenia. Pokazano wpływ zmiany wartości modułów i podłoża na wartości termicznych naprężeń rozciągających w płycie betonowej. Przeprowadzone analizy mogą być pomocne przy projektowaniu nowych nawierzchni betonowych jak również ocenie nośności nawierzchni istniejących spoczywających na różnorodnych podłożach.
EN
Changes in temperature during the day cause uneven thermal expansion and deformation of concrete slabs, which are embedded in a concrete pavement. In consequence, the deformed slab leads to deformation of underlying layers. In dependence of different types of layers and subgrade on which the slab rests, different stress are formed, which should be taken into account in pavement dimensioning. Due to frequent and variable air circulation in Poland, concrete pavements are subjected to cyclic thermal deformations in days and the whole years. The article describes the impact of different types of subbase and subgrade on ground displacements and stresses in the analysed layers. Numerical calculations were performed for the variable daily temperature using the finite element method (FEM).The calculations showed that due to the daily thermal changes, cumulative vertical displacements and tensile stresses leading to damage of the foundation can appear in the transverse joint in the foundation. It has been shown that the use of rigid subbase leads to higher tensile stresses in the plane than in susceptible substructures. However, in the susceptible subbases with low modulus and small thickness, accumulated displacement will appear. The effect of varying moduli and the subgrade on the thermal tensile stresses in the concrete slab was also shown. The conducted analyses can be helpful in the design of new concrete pavements as well as evaluation of the capacity of existing pavements resting on variety of subgrades.
PL
Autorka opisuje zastosowanie elementów Pikado przy budowie wielofunkcyjnej hali widowiskowej w Toruniu. Konkurs wygrała pracowania projektowa Fernando Menisa. Projektuje ona nowoczesne budynki z zastosowaniem betonu, ale bardzo silnie odwołujące się do geologicznych bogactw ziemi. Główny wykonawca poszukiwał wytwórcy prefabrykatów, który byłby w stanie wykonać trudne elementy – Pikado. Podjęła się tego Firma Baumat
EN
The author describes the use of Pikado elements in the construction of a multi-purpose entertainment hall in Toruń. Fernando Menis (Menis Architectos) company was the one, who won the tender procedure. Menis’s company designs modern concrete buildings that are inspired by the geological resources of the Earth. The main contractor was looking for a manufacturer of the pre-fabricated elements, who would be able to execute the production process related to complicated Pikado elements. The task was undertaken by the Baumat company.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.