Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyciągi roślinne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the study was to determine the effects of aquatic extracts of dry matter of chamomile (Matricaria chamomilla L.) in concentrations 2, 5 and 10% and fresh parts of this plant in concentrations 10%, 20% and 30% on feeding the females and males of pea leaf weevil (Sitona lineatus L.) beetles on broad bean (Vicia faba L.) leaves, variety “Bartek”. In the study, the 9 laboratory observations at 12-hour intervals were carried out. The leaf surface consumed by adults of Sitona lineatus was measured. The observations were performed in 6 replicates with the division into males and females. Additionally, the palatability index and an absolute deterrence index were calculated. The feeding of pea leaf weevil females was effectively reduced by applying a dried chamomile extract at a 10% concentration. The feeding of S. lineatus males was reduced to a very small degree, mainly by extracts prepared from dried plant matter. Extracts prepared from fresh chamomile matter did not exhibit any visible inhibitory effect on S. lineatus feeding.
PL
Celem badań było określenie wpływu wodnych wyciągów z suszu rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla L.) w stężeniach 2, 5 i 10% oraz ze świeżych części rośliny w stężeniach 10, 20 i 30 na żerowanie samic i samców chrząszczy oprzędzika pręgowanego (Sitona lineatus L.) na liściach bobu (Vicia faba L.) odmiany „Bartek”. W badaniach przeprowadzono 9 obserwacji laboratoryjnych, w odstępach 12-godzinnych. Mierzono powierzchnię wyżerek zatokowych, powodowanych przez dorosłe osobniki Sitona lineatus. Obserwacje przeprowadzono w 6 powtórzeniach z podziałem na samce i samice. Dodatkowo przeprowadzono analizę wskaźnika smakowitości oraz bezwzględnego współczynnika deterentności. Skuteczne ograniczenie żerowania samic oprzędzika pręgowanego, uzyskano po zastosowaniu wyciągu z suszu rumianku pospolitego w stężeniu 10%. Żerowanie samców S. lineatus było ograniczane w bardzo małym stopniu, przede wszystkim przez wyciągi na bazie suszu. Wyciągi ze świeżej masy rumianku nie wykazały wyraźnego działania hamujacego żerowanie chrząszczy S. lineatus.
EN
In the experimental trial the influence of the aqueous extracts on the germination capacity and surface contamination of the seeds of Brassica oleracea L. white cabbage, ‘Stonehead’ variety was assessed. The extracts in the form of macerate, infusion and decoction were prepared with the use of different morphological parts of 40 plants species. The results obtained allowed to indicate the plants the extracts of which both stimulated the germination of the seeds and limited their surface contamination with microorganisms. Additionally, the information which manner of obtaining the extracts stimulated the viability and health of analyzed seeds most effectively was received. Among applied extracts the germination capacity of cabbage seeds was stimulated the most effectively by preparations of Juniperus communis fruit (+20,67%), Verbascum thapsiforme flowers (+20,48%), and green parts of Artemisia absinthium (+19,61%). In turn, the healthiness of the cabbage seeds provided the greatest degree by treatment all forms of extracts (macerate, infusion, decoction) of Carum carvi fruit (-78,14%), roots of Archangelica officinalis (-72,48%) and Salix alba and S. purpurea bark (-69,03%). The germination of seeds was stimulated by the extracts in the form of infusions, whereas the microorganisms colonization was limited by macerates.
PL
W doświadczeniu oceniano wpływ działania wyciągów wodnych na zdolność kiełkowania oraz kontaminację powierzchniową nasion kapusty białej Brassica oleracea L. odmiany ‘Kamienna głowa’. Wyciągi w postaci maceratów, naparów i wywarów wykonano z różnych części morfologicznych 40 gatunków roślin. Uzyskane wyniki badań przyczyniły się do wskazania roślin, z których wyciągi działały zarówno stymulująco na kiełkowanie nasion jak i ich zdrowotność. Dodatkowo uzyskano informację, który ze sposobów pozyskiwania wyciągów najsilniej stymulował zdolność kiełkowania i zdrowotność badanych nasion. Spośród zastosowanych wyciągów zdolność kiełkowania nasion kapusty najkorzystniej stymulowały preparaty z owoców Juniperus communis (+20,67%), z kwiatów Verbascum thapsiforme (+20,48%), oraz z części zielonych Artemisia absinthium (+19,61%). Z kolei zdrowotność nasion kapusty w największym stopniu zapewniało zaprawianie nasion każdą z wykorzystanych form wyciągów (macerat, napar, wywar) z owoców Carum carvi (-78,14%), korzeni Archangelica officinalis (-72,48%) oraz kory Salix alba i S. purpurea (-69,03%). Kiełkowanie nasion stymulowały wyciągi w formie naparów, natomiast zasiedlenie drobnoustrojami ograniczały maceraty.
3
Content available remote Antibacterial and Antifungal Activity of Plant Extracts
PL
W doświadczeniach laboratoryjnych oceniono aktywność przeciwdrobnoustrojową wodnych wyciągów roślinnych (wywar, napar, macerat) oraz olejków eterycznych na zahamowanie wzrostu chorobotwórczych kolonii bakterii i grzybów. Do przygotowania ekstraktów i olejków wykorzystano różne części następujących roślin: lawenda wąskolistna (Lavandula vera L.), melisa lekarska (Melissa officinalis L.), sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.). Przeciwdrobnoustrojowe właściwości wyciągów i olejków eterycznych testowano na bakteriach: Bacillus subtilis, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus i grzybach: Alternaria alternata, Aspergillus glaucus, Aspergillus niger, Botritis cinerea, Cladosporium herbarum, Fusarium culmorum, Fusarium oxysporum, Fusarium poae, Fusarium sambucinum, Fusarium solani, Penicillium chrysogenum, Sclerotinia sclerotiorum. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że aktywność wyciągów zależała od gatunku rośliny, sposobu przygotowania wyciągów oraz wrażliwości mikroorganizmów wybranych do badań. Wykazano istotnie różną reakcję testowanych patogenów na wyciągi z poszczególnych gatunków roślin. Zarówno ekstrakty jak i olejki eteryczne były źródłem substancji aktywnych, które w różnym stopniu hamowały wzrost i rozwój wybranych szczepów bakterii oraz grzybów. Na aktywność przeciwdrobnoustrojową ekstraktów i olejków mogły wpływać: użyty surowiec, efektywność procesów otrzymania wyciągów, a także zawartość składników aktywnych o działaniu antybakteryjnym i przeciwgrzybowym. Działanie hamujące wzrost drobnoustrojów przez ekstrakty roślinne zależało od sposobu przygotowania wyciągów, który prawdopodobnie wpłynął na kształtowanie się różnych profili związków chemicznych. Olejki eteryczne charakteryzowała największa aktywność przeciwdrobnoustrojowa wobec większości badanych mikroorganizmów, aniżeli wodnych wyciągów roślinnych. Najwyższą aktywnością przeciwbakteryjną, a najniższą przeciwgrzybową wyróżniał się olejek pozyskany z lawendy wąskolistnej. Natomiast najlepszymi właściwościami przeciwgrzybowymi charakteryzował się olejek uzyskany z sosny zwyczajnej. Spośród badanych mikroorganizmów najwyższą wrażliwość na zastosowane ekstrakty roślinne wykazały szczepy z rodzajów: Listeria monocytogenes,Micrococcus luteus oraz Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium poae.
EN
The aim of this study was to determine the effect of water extracts from dry and fresh matter of Artemisia absinthium L. on feeding of Leptinotarsa decemlineata Say. L2 stage larvae. Dried extracts were prepared in concentrations of 2%, 5% and 10%, while the fresh plant in concentrations of 10%, 20% to 30%. Larvae feeding intensity assessment was carried out by dipping leaves of potato in respective solutions of the extracts, and then determining the weight of food eaten by larvae, and changes of larvae body weight once a day. In addition, absolute deterrence index and palatability index were calculated. The results of the experiment show that the extracts prepared from both dry and fresh matter at the highest concentrations (10% and 30% respectively) contributed to the greatest reduction of the larvae feeding and significant decreased their body weight. With increasing concentrations of extracts from both fresh and dry matter, their deterrent effect on the tested larvae was usually increasing while the value of palatability index was decreasing.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie oddziaływania wodnych wyciągów z suchej i świeżej masy bylicy piołunu (Artemisia absinthium L.) na żerowanie larw L2 stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.). Wyciągi przygotowano w stężeniach 2, 5 i 10% dla suchej masy oraz 10, 20 i 30% dla świeżej masy. Ocena intensywności żerowania larw została przeprowadzona poprzez moczenie liści ziemniaków w roztworach odpowiednich wyciągów, a następnie określenie masy pokarmu zjedzonego przez larwy oraz zmiany masy ich ciała, z częstotliwością raz na dobę. Dodatkowo obliczono bezwzględny wskaźnik deterentności i smakowitości. Na podstawie badań stwierdzono, że wyciągi sporządzone zarówno z suchej, jak i ze świeżej masy w najwyższych stężeniach przyczyniły się do największego ograniczenia żerowania larw oraz spowodowały istotny spadek masy ich ciała. Wraz ze wzrostem stężenia wyciągów z suchej oraz ze świeżej masy najczęściej zwiększało się także ich deterentne oddziaływanie w stosunku do analizowanego szkodnika, a także zmniejszała się wartość wskaźnika smakowitości.
EN
In 2013-2014, a study was conducted to assess the effectiveness of plant extracts in controlling the black cherry aphid (Myzus cerasi F.) in an ecological orchard. The tested decoctions were prepared from the field horsetail (Equisetum arvense), white mustard (Sinapis alba), Indian mustard (Brassica juncea), garlic (Allium sativum) and the wood of Quassia amara. In addition, an extract from the seeds of Azadirachta indica and horticultural potassium soap were also tested. The used extracts showed to have varied influence on aphid mortality. The highest mortality rates were obtained with the Q. amara decoction (50% - 2013, and 63.4% - 2014) and the Azadirachta indica extract (45.5% - 2013, and 49.7% - 2014). The other extracts had less influence on the mortality of the black cherry aphid, which ranged from 7.1 to 32.2%.
PL
W latach 2013-2014 oceniano skuteczność preparatów roślinnych w zwalczaniu mszycy czereśniowej (Myzus cerasi F.) w sadzie ekologicznym. Zastosowano przygotowane we własnym zakresię napary z ziela skrzypu, nasion gorczycy białej i sarepskiej, główek czosnku oraz wywar z drewna krzewu Quassia amara. Dodatkowo zastosowano gotowe preparaty, ekstrakt z miodli indyjskiej (Azadirachta indica) oraz mydło ogrodnicze potasowe z dodatkiem wrotyczu. Wykazano zróżnicowany wpływ zastosowanych preparatów na śmiertelność mszycy. Najwyższa śmiertelność w obydwu latach prowadzenia badań zanotowano dla wywaru z Quassia amara, która wyniosła 50% (2013) i 63,4% (2014) i nieznacznie niższa dla ekstraktu z miodli indyjskiej (Azadirachta indica), która wyniosła 45,5% (2013) i 49,7% (2014). Pozostałe preparaty wykazały zdecydowanie mniejszy wpływ na śmiertelność mszycy czereśniowej, która kształtowała się od 7,1 do 32,2%.
EN
The results of experimental studies of the adsorption and flotation characteristics of herbal extracts which are produced from the leaves and stems of widely spread heracleum plant (HSE) and oak bark (OBE) are presented. Depending on flotation conditions – pH, plant extract concentration and the order of modifier and collector addition, the possibility of improvement of the quality of Cu and Au concentrates is discussed and the dominating factors of plant modifiers behavior in flotation process are defined. It was identified that tannin and plant extracts OBE may form stable insoluble complex compounds with Fe (III) on the surface of pyrrhotite and arsenopyrite which help to hydrophilize mineral surface and decrease its floatability under flotation conditions. Experimental results of adsorption studies using UV-spectroscopy and scanning electron microscopy, added by lazer and atomic force microscopy reveales that components of herbal extracts may fix on the surface of sulfide minerals providing the selective hydrophilic coating on their surface. The formation of the new phase of reactant on pyrite surface was identified, which changed greatly initial morphology of sulfide phase. Newly formed phase is characterized by discrete non-uniform distribution. Moreover, the extract forms rather stable coverage on the mineral surface which can’t be clean off by distilled water. The results of flotation tests justify that cheap plant extracts may be used as flotation modifying agents to separate hard-to-beneficiate pairs of sulfide minerals, replacing highly toxic chemical compounds by environmentally safe substances of plant origin.
PL
Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych nad właściwościami adsorpcyjnymi i flotacyjnymi ekstraktów roślinnych pochodzących z liści i łodyg powszechnie występującej rośliny heracleum plant (pol. barszcz; ang. skrót HSE) oraz kory dębu (ang. skrót OBE). W zależności od warunków flotacji – pH, stężenia ekstraktu roślinnego i kolejności dodawania modyfikatora i kolektora, omówiono możliwości podwyższenia jakości koncentratów Cu i Au, oraz określono dominujące cechy w zachowaniu modyfikatorów roślin w procesie flotacyjnym. Ustalono, że tanina i ekstrakty roślin OBE mogą uformować nierozpuszczalne złożone związki z Fe (III) na powierzchni pirotynu i arsenopirytu, co pomaga w hydrofilizacji mineralnej powierzchni i obniża jej flotowalność. Wyniki badań eksperymentalnych nad adsorpcją przy użyciu spektroskopu UV i skaningowej mikroskopii elektronowej wykazały, że składniki ekstraktów ziołowych mogą adsorbować na powierzchni minerałów siarczkowych zapewniając selektywną powłokę hydrofilową. Odkryto powstanie nowej fazy odczynnika na powierzchni pirytu, co w znaczącym stopniu zmienia wstępną morfologię fazy siarczkowej. Nowopowstała faza charakteryzuje się skokowym, nierównomiernym rozkładem. Ponadto, ekstrakt formuje dość stabilną powłokę na powierzchni mineralnej, której nie można zmyć wodą destylowaną. Wyniki testów flotacyjnych udowadniają, że tanie ekstrakty roślinne mogą być użyte jako czynniki modyfikujące flotację do oddzielania niskoopłacalnych minerałów siarczkowych, zamieniając wysokotoksyczne związki chemiczne na bezpieczne dla środowiska substancje pochodzenia roślinnego.
PL
W warunkach in vitro określono wpływ różnych stężeń wyciągów roślinnych na rozrost liniowy, biomasę i zarodnikowanie gatunków grzybów: Phoma exiqua, Fusarium. culmorum, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria alternata and Botrytis cinerea. Stwierdzono brak jednoznacznej reakcji grzybów testowych na zastosowane wodne wyciągi roślinne i ich stężenia. Spośród testowanych grzybów najbardziej wrażliwym okazał się gatunek B. cinerea. Najsilniejszymi właściwościami fungistatycznymi odznaczał się wyciąg z kory brzozy brodawkowatej. Jego obecność w podłożu hodowlanym przyczynia się do zahamowania rozrostu kolonii: B. cinerea, F. culmorum, P. exiqua, S. sclerotiorum w zakresie od 3,2-83,9% i biomasy 17,9-62,9%. Zaaplikowany do pożywki w stężeniu 50 mm3/cm-3 całkowicie hamował zarodnikowanie B.cinerea. Natomiast wyciągi z ziela pokrzywy (50 i 25 mm3/cm-3) oraz liści orzecha włoskiego (25 i 10 mm3/cm-3) stymulowały wzrost liniowy kolonii, przyrost biomasy i zarodnikowanie grzybów S. sclerotiorum i A. alternata.
EN
The effect of various concentrations of plant extracts on linear growth, biomass and sporulation of: Phoma. exiqua, Fusarium. culmorum, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria. alternata and Botrytis cinerea was assessed under in vitro conditions. There was no unanimous response of the tested fungi to the applied plant water extracts and their concentrations. B. cinerea proved the most sensitive species among the studied fungi. The extract from white birch bark revealed the strongest fungistatic properties. Its presence in the medium contributed to inhibition of growth of the colony: B. cinerea, F. culmorum, P. exiqua, S. sclerotiorum between 3,3-83,9% and biomass 17,9-62,9%. Applied to the medium in 50 mm3/cm-3 concentration it totally inhibited B. cinerea sporulation. On the other hand, nettle herb extracts (50 and 25 mm3/cm-3) and nut-tree leaves extract (25 and 10 mm3/cm-3) stimulated linear growth of the colonies, biomass increment and sporulation in S. sclerotiorum and A. alternata.
PL
Celem prezentowanych doświadczeń było określenie wpływu wyciągów roślinnych na żywotność i zdrowotność nasion Triticum aestivum L., Secale cereale L., Triticosecale Wittm. Wyciągi wodne (maceraty i napary) sporządzano z różnych części morfologicznych 20 gatunków roślin: Levisticum officinale L., Coriandrum sativum L., Pinus sylvestris L., Satureja hortensis L., Lavandula vera L., Linum usitatissimum L., Quercus robur L., Arctium lappa L., Calendula officinalis L., Juglans regia L., Salix alba L i S.purpurea L., Origanum majorana L., Archangelica officinalis Hoffm., Ribes nigrum L., Camellia sinensis L., Artemisia absinthium L., Verbascum thapsiforme L., Hyssopus officinalis L., Juniperus communis L., Carum carvi L. W doświadczeniu założonym wg wymogów PN-94R-6595 określano energię i zdolność kiełkowania nasion oraz ich zdrowotność (porażenie przez grzyby i bakterie). Wyniki badań opracowano statystycznie za pomocą analizy wariancji i korelacji liniowej. Wykazano, że w zależności od pochodzenia (rośliny) i sposobu przygotowania wyciągi różniły się istotnie między sobą oddziaływaniem na energie i zdolność kiełkowania oraz zdrowotność nasion Triticum aestivum, Secale cereale, Triticosecale. Energię kiełkowania nasion poszczególnych roślin zbożowych stymulowały: T. aestivum - napar z ziela A. absinthium i macerat z liści R. nigrum; S. cereale - macerat i napar z kory Q. robur a także wyciągi z liści J. regia i pędów P. sylvestris; Triticosecale - maceraty i napary z z kory Q. robur, liści R. nigrum oraz maceraty z korzeni A. lappa, ziela H. officinalis i A. absinthium. Na zdolność kiełkowania wpływały najkorzystniej: T. aestivum - maceraty i napary z kory S. alba i S. purpurea L, liści C. sinensis, maceraty z liści R. nigrum i kwiatów V. thapsiforme oraz napar z ziela O. majorana; S. cereale - macerat i napar z kory Q. robur i macerat z liści J. regia; Triticosecale - macerat z owoców C. carvi, kory Q. robur i ziela A. absinthium. Mikrobiologiczne skażenie nasion ograniczały natomiast: T. aestivum - maceraty i napary z kory S. alba i S. purpurea, ziela O. majorana, korzeni A. officinalis, liści C. sinensis i R. nigrum oraz maceraty z kwiatów V. thapsiforme i owoców C. carvi; S. cereale - maceraty i napary z kory S. alba i S. purpurea, liści J. regia, kwiatów C. officinalis, korzeni A. officinalis, kory Q. robur, ziela O. majorana oraz napar z kwiatów V. thapsiforme; Triticosecale - maceraty i napary z liści C. sinensis, ziela A. absinthium, owoców J. communis i C. carvi, ziela H. officinalis oraz napar z liści R. nigrum
PL
Celem przeprowadzonych badań była laboratoryjna ocena wpływu wyciągów z roślin rdestowatych (Polygonaceae) na żywotność roślin oraz ich ak-tywności w stosunku do Pythium debaryanum, jednego ze sprawców zgorzeli siewek roślin strączkowych.
EN
According to the rules of a Good Agricultural Practice a modern understandable agriculture should meet two aims: the productive and economic aim - i.e. production of good yields from a quantita-tive and qualitative point of view with a guarantee of a adequate profitability for a farmer, the ecological aim - a sustainable use of nature resources and their preserving in a dynamic and stable balance, the social aim - a fulfilling of expectations of a non-agricultural section of a population. The performing of these functions may be effective in a case of a proper or-ganization of a farm i.e. by a maintenance of plant and animal production and by a proper managing of a production. In a range of a plant production it comprises a proper managing of agrochemicals and observing of the recommendations of a Good Plant Protection Practice. The fulfilling of these rules consists in an implementation of integrated plant protection, i.e. in combination of effective, economically justified and environmentally safe methods (biological, agricultural and chemical methods) maintaining the weeds and pests number below a threshold damage. Within the confines of an biological method a harmfulness of the pests may be controlled with an use of biocides and other substances produced by bacteria , fungi and plants. The aim of this work was an impact evaluation in vivo of water, alcohol and acetone extracts, made from Polygonum bistorta, P. hydropiper, P. convolvulus, P. persicaria, P. aviculare, P. sachalinense on a root infection by Pythium debaryanum and on vitality (length and weight of shoots and roots) of Vicia faba ssp. minor, Lupinus albus, Lupinus luteus. These experiments were carried out in two dates and in 4 replications for each investigated factor, performing altogether 14400 observations for each of 5 evaluation criteria. In the experiments have shown that the extracts made from individual Poly-gonaceae plants and the extracts made according to different preparation methods have shown a differentiated root infection of V.f. minor. L. albus and L. luteus by P. debaryanumas as well as a vitality of these plants. The greatest response variability expressed by root healthiness have shown L. albus (V= 25,8 %). In a case of V.f.minor and L. luteus the variability coefficients (V) were lower and amounted 18,5 and 17,1 %. Most effective against root infection of V.f.minor were alcohol extracts from P. bistorta and P. hydropiper and an infusion from P. aviculare. In a case of L. albus such action have shown an alcohol and acetone extract from P. bistorta and the alcohol extract from P. sachalinense and in a case of L. luteus it were an alcohol and acetone extract from P. aviculare and the acetone extract from P. persicaria. When comparing the influence of the extracts on a root infection of examined leguminous plants by P. debaryanum with their influence on a vitality of these plants it was observed that the stronger was the reduction of a root infection, the better was the vitality of the Polygonaceae plants. These relationships have been shown most strongly when comparing the roots infection of L. luteus with a shoot length (r= -0,449*) and the infection of L. luteus with a root length (-0,689**). Also the influence of the extracts on particular vitality parameters of the examined plants was similar. The significantly consistent results were obtained for the following comparisons: V.f.minor - the length and root mass with the shoot length (r= 0,772**; r= 0,724**) and the shoot mass with its length (r= 0,900**). Most favourably on the vitality of this plant influenced extracts (maceration, infusion and acetone extract) from P. persicaria and alcohol extract and maceration from P. sachalinense; L. albus - the shoot length with the root length (r= 0,873**) and the shoot length with the shoot mass (r= 0,854**). The vitality of this plant was strongly stimulated by maceration and alcohol extract from P. sachalinense, macerations from P. persi-caria, alcohol and acetone extracts from P. hydropiper, as well as maceration, infu-sion and alcohol extract from P. bistorta; L. luteus - the shoot length with the root length (r= 0,452**). The best vitality have shown plants treated with maceration, infusion and alcohol extract from P. persi-caria with maceration, acetone and alcohol extract from P. convolvulus and with maceration from P. aviculare and alcohol extract from P. bistorta. Some of the extracts have shown moreover a similar influence on individual species of examined leguminous plants. For instance the water extracts (especially macera-tion) and acetone extract made from P. persicaria have stimulated a root and shoot growth of both V.f.minor and L. albus and L. luteus. Next a maceration and alcohol extract from P. sachalinense influenced positively a root growth of V.f.minor and L. albus.
EN
Plants are one of the oldest inhabitants of the planet. Among 400 thousands of plant species occurring in the world, about 10% show a therapeutic action. Only a small part from those is exactly described and investigated in respect of their chemical composition. In a process of synthesis these plants produce organic compounds with a different composition and action. In order to use their exceptional properties broad investigations should be carried out. It will indicate a proper preparation and application and the factors influenced a therapeutic value of these plants. It has a special significance in view of an increased need of an environment protection and the use of plant extracts means taking of advantage of that what is created by nature. They could be used as preventive or therapeutic means in protection of cultivated plants. But before their use in a practice, for instance as alternative seed dressing, their toxicity in relation to the protected plant should be examined. The aim of presented experiments was the examination of an antibiotic action of the plant extracts determined by seed vitality and plant sprouts development, as well as their impact on plant healthiness. Results of investigations carried out may be useful for selection of some "producers" of chemical compounds which may find its application in decreasing of harmfulness of some phytopathogens and replace in some extent fungicides used in plant protection.
PL
W pracy analizowano wpływ wyciągów wodnych sporządzonych z 20 gatunków roślin: Sambucus nigra L.; Betula verrucosa Ehrh.; Artemisia vulgaris L.; Allium sativum L.; Aesculus hippocastanum L.; A. hippocastanum L.; Mentha piperita L.; Saponaria officinalis L.; Urtica dioica L.; Equisetum arvense L.; Marrubium vulgare L.; Acorus calamus L.; Crataegus oxyacantha L.; Frangula alnus Mill.; Zea mays L.; Melissa officinalis L.; Taraxacum officinale Web.; Inula helenium L.; Matricaria chamomilla L.; Rosa canina L. na zdrowotność i żywotność nasion: Triticum aestivum L; Secale cereale L; Triticosecale Wittm. Wykazano, że wyciągi sporządzone z poszczególnych gatunków roślin, a także przygotowane wg odmiennych procedur, istotnie różnicowały energię i zdolność kiełkowania oraz zdrowotność nasion Triticum aestivum, Secale cereale i Triticosecale. Energię kiełkowania nasion T.aestivum stymulowały najsilniej napary z kwiatów A.hippocastanum (+10,6%), korzeni S.officinalis (+9,4%) i liści M.piperita (+9,1%); S. cereale - napary z kwiatostanu C.oxyacantha (+8,7%) i znamion Z.mays (+7,3%); Triticosecale - napary ze znamion Z.mays i liści M.officinalis (po +22,1%) oraz kory F.alnus (+19,3%). Wpływ wyciągów na energię i zdolność kiełkowania nasion zbóż był ze sobą pozytywnie skorelowany. Wartości współczynników korelacji wynosiły 0,919** dla T.aestivum; 0,975** - S.cereale i 0,902** - Triticosecale. Również zmienność (V%) reakcji roślin zbożowych na testowane wyciągi była niewielka i do siebie zbliżona (od 15,2% do 22,5%). Najkorzystniej na zdolność kiełkowania nasion T.aestivum działały napary z kwiatu i kory A.hippocastanum (+21,0; +19,4%), cebul A.sativum (+19,4%) i liści M.piperita (+19,4%), podczas gdy w przypadku Triticosecale były to napary z liści M.officinalis (+26,1%) i z kory F.alnus (+25,3%). Kiełkowanie nasion S.cereale stymulowały natomiast macerat z korzenia T.officinale (+8,1%), napar z kwiatostanu C.oxyacantha (+8,1%) oraz macerat z kory F. alnus (+7,0%) i napar ze znamion Z.mays (+7,0%). Oddziaływanie wyciągów na zdrowotność nasion zbóż było bardziej zróżnicowane aniżeli na energię i zdolność kiełkowania. Współczynniki zmienności (V%) wynosiły 65,7% (pszenica); 91,1% (żyto) i 58,5% (pszenżyto). Ich wpływ na liczbę porażonych nasion oraz na energię i zdolność kiełkowania był ujemnie skorelowany. Współczynniki korelacji wynosiły -0,720** i -0,907** dla T.aestivum; -0,774** i -0,771** dla S.cereale oraz -0,572** i -0,528** dla Triticosecale. Oznacza to, że im silniej badane wyciągi ograniczały porażenie nasion roślin zbożowych przez mikroorganizmy, tym większa była ich żywotność. Liczbę chorych nasion T.aestivum ograniczały zatem napary z korzeni S.officinalis (-83,9%) i kwiatu A.hippocastanum (-71,3%), macerat z liści M. piperita (-70,1%) i B.verrucosa (-66,7%), podczas gdy w przypadku S. cereale był to macerat z korzenia T.officinale (-81,4%) i napar kory F.alnus (-56,6%); a Triticosecale - maceraty z korzeni T.officinale (-82,6%), kwiatostanu C. oxyacantha (-68,0%), macerat i napar z korzeni I.helenium (-74,4; -63,4%).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.