Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polskie normy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Norma EN-14509-2 – nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych
PL
W artykule omówiono wstępną wersję normy EN 14509-2, która określa wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych. W artykule wyjaśniono zakres normy EN 14509-2 i jej relację w stosunku do obowiązującej normy EN-14509. Dodatkowo przedstawiono kilka szczegółowych wymagań dla płyt stabilizujących elementy konstrukcyjne.
EN
This article presents a draft version of EN 14509-2, a standard that sets the requirements the sandwich panels used for stabilization of individual structural elements. The article explains the scope of EN 14509-2 and its relation to the existing standard EN-14509. Additionally, some specific requirements for structural element stabilizing panels are presented.
PL
Termin recepcja, zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN [1] oznacza „przyjmowanie lub przyswajanie sobie czegoś". W pracach filologicznych jest on używany często i chętnie w tytułach prac dotyczących przyjęcia książek czy też różnego typu publikacji analizowanych autorów przez czytelników w poszczególnych krajach. W tym artykule, który nie jest pracą filologiczną, termin recepcja jest używany w odniesieniu do europejskiej normy EN-752 (Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Drain and sewer systems outside buildings). Warto, a nawet trzeba zadać sobie pytanie na ile zapisy, czy może jeszcze ogólniej mówiąc filozofia projektowania i eksploatacji systemów kanalizacyjnych sformułowana w tej normie generalnie dla całego obszaru Europy jest przyjmowana, rozumiana i na koniec stosowana w Polsce? Pytanie to jest bardzo aktualnym, gdyż ostanie lata przyniosły olbrzymie inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy systemów kanalizacji zwłaszcza bytowo-gospodarczych, realizowane głównie w ramach Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) i współfinansowane znacząco ze środków europejskich.
4
Content available remote Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
PL
W artykule przedstawiono szczegółowo zmiany wprowadzone w znowelizowanej normie PN-EN 1504:2013 oraz zasygnalizowano planowane zmiany w pozostałych częściach normy PN-EN 1504. Podano informacje dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
EN
The article details the changes made to the amended standard PN-EN 1504:2013 and briefly indicates certain changes planned to be introduced in the remaining parts of PN-EN 1504. The article provides information on marketing the products and systems designed for protection and repair of concrete structures.
PL
Projektowanie parametrów środowiska wewnętrznego powinno być prowadzone z uwzględnieniem wszystkich aspektów wpływających na jakość mikroklimatu.
PL
Zagadnienie bezpieczeństwa pracy i eksploatacji urządzeń w obiektach zagrożonych wybuchem, stwarzają szereg problemów związanych z wyładowaniami elektrostatycznymi. Powstający, w wyniku indukcji w polu elektrostatycznym lub wykonywania czynności o charakterze dynamicznym, ładunek elektryczny w środowisku łatwopalnym może prowadzić do powstania niebezpiecznego dla życia, zdrowia i mienia wybuchu. W artykule zaprezentowano metody badań własności antystatycznych farb i powłok. W PN istnieją zalecane metody pomiarowe takich badań. Ze względu na stosunkowo dużą niepewność pomiarową zaproponowano wstępny system pomiarowo-diagnostyczny pozwalający na weryfikacje właściwości antystatycznych farb i powłok w miejscu ich zastosowania( in-situ).
EN
The issues of work safety and exploitation of devices in explosion - endangered zones create a number of problems related to electrostatic discharges. The electric charge, inducted in electrostatic field or as the result of dynamic activities in the inflammable environment may lead to explosions, witch are dangerous for life, health and belongings. In the paper the results of research on antistatic properties of paints and coatings have been presented. There are some recommended measurement methods for this kind of research in the Polish norms. Taking into account the relatively high measurement uncertainty, a preliminary measurement - diagnostic setup, allowing for in-situ verification of antistatic properties of paint and coatings was proposed .
8
Content available remote Wodorozcieńczalne wyroby lakierowe w świetle zagadnień normalizacyjnych
PL
Przedstawiono Polskie Normy na wyroby lakierowe wodorozcieńczalne do malowania drewna, tynków, betonu i stali z określeniem zakresu badań dla danego rodzaju wyrobu lakierowego. Podano również definicje wyrobów lakierowych stosując nazewnictwo zgodne z obowiązującą Polską Normą.
EN
Polish Standards concerning waterborne coatings applied on wood, plasters, concrete and steel as well as determination of the scope of testing for the specific kind of coating were presented. Definitions of coatings according to the names mentioned in Polish Standards were described.
PL
Szerokie wykorzystanie w praktyce usług inwentaryzacyjnych (budownictwo, architektura) metod naziemnego skaningu laserowego uświadomiło wszystkim zainteresowanym tą nową technologią konieczność weryfikacji dotychczasowych przepisów obowiązujących w istniejących instrukcjach technicznych. Zwłaszcza dotyczy to zagadnień standaryzacji ostatecznej postaci produktu jaki stanowi dokumentacja inwentaryzacyjna obiektu w powiązaniu z obowiązującymi w Unii Europejskiej znowelizowanymi normami technicznymi opartymi o wdrożone normy serii ISO. Referat sygnalizuje wszystkie te aspekty w kontekście zaproponowanej metodyki w podejściu do rozwiązania zaistniałego problemu.
EN
The wide application of laser scanning for inventory purposes (housing, architecture) has convinced all the interested parties that the existing regulations, as specified in obligatory technical instructions, should be verified. This is particularly relevant to issues related to standardization of the final product, i.e., the inventory documentation of a site, combined with modified technical standards, based on the implemented ISO series, obligatory in the European Union. The paper discusses all those aspects in the context of the proposed methodology developed to solve the existing problems.
PL
Polska Norma określonego wyrobu szklanego stosowanego w budownictwie stanowi specyfikację techniczną wymagań dla oceny zgodności, a na jej podstawie są możliwości wystawienia Deklaracji Zgodności i stosownego oznakowania wyrobu.
PL
Z moich obserwacji wdrażania Dyrektywy Budowlanej nr 98/106/EWG wynika, że producenci wyrobów szklanych zaniedbują obowiązek deklarowania zgodności w sposób, wynikający z aktualnych przepisów prawa budowlanego i wymagań Polskich Norm. W związku z tym przy każdej okazji przypominam, że każdy Producent wyrobu budowlanego, w tym szklanego wprowadzanego do obrotu i stosowania w budownictwie, powinien dowieść, że określony typ wyrobu jest zgodny z wymaganiami podstawowymi dla przewidywanego zastosowania*).
PL
Osiągnięcie jak najlepszej jakości szyb zespolonych, a przede wszystkim utrzymanie jej na wysokim poziomie jest bardzo ważne dla każdego producenta tych wyrobów. Ogólna jakość szyb zespolonych zależy od wielu czynników, ale jednym z najbardziej istotnych i jednocześnie mających szczególny wpływ na stabilność jakości jest spełnienie wszystkich warunków pozwalających na przeprowadzenie zakładowej kontroli jakości na poszczególnych etapach produkcji.
PL
Choć Polskie Normy nie mają mocy obowiązującej, to jednak takie rozumowanie nie jest jednak w pełni poprawne. Artykuł rozwija i uporządkowuje to bardzo ważne i złożone zagadnienie.
PL
W artykule opisano zasady dopuszczania kruszyw do obrotu i możliwości stosowania do oceny ich zgodności norm mających status wycofanych. Ponadto opisano stosowanie nowego systemu znakowania znakiem CE kruszyw w krajach Unii Europejskiej.
PL
W opracowaniu autorzy przedstawiają stan prawny związany z harmonizacją norm polskich z normami unijnymi w obszarze wyposażenia drogi w odniesieniu do Dyrektywy 89/106/EWG, dotyczącej wyrobów stosowanych przy budowie i wyposażeniu dróg. Opracowanie obejmuje listę norm oraz metodologię dopuszczania wyrobów do stosowania zgodnie z europejskimi i polskimi regulacjami w tym zakresie.
EN
Present legal status with regard to harmonisation of Polish standards to European Union standards in the field of road equipment concerning directive 89/106/EWG, relating to materials used for road construction and equipment have been presented in the paper. The list of standards and methodology of articles permit for application according to European and Polish standards in this field have been also given.
16
Content available remote Problemy normalizacji w dziedzinie informacji przestrzennej
EN
The paper presents the role and significance of standards of geographic information for technical (in geodesy and informatics) aspects of designing, building, maintaining and using spatial information infrastructures at European, within the programme INSPIRE, as well as at national, scale. In both cases the role and significance consist in formulating methodological and technological conditions necessary to provide interoperability of GIS in separate implementations and topics. The essence of the standards is conceptual modeling, based on object oriented methodology and supported by formal languages UML and XML/GML. There is also given a general outline of the methodology. Finally, the paper presents a general structure of international standards (ISO) for geographic information, which are the basis of European standards (CEN) mainly for use within INSPIRE. They hale been alredy approved as Polish standards, as well.
17
Content available remote Pobieranie próbek węgla według normy PN-ISO 13909
PL
Omówiono stan prac nad wprowadzeniem do Polskich Norm normy międzynarodowej ISO 13909 Hard Coal and Coke - Mechanical sampling (Węgiel kamienny i koks - Mechaniczne pobieranie próbek). Przedstawiono strukturę normy ISO 13909 i omówiono niektóre jej postanowienia, porównując je z ich odpowiednikami w PN-90/G-04502, dotyczącej pobierania i przygotowania próbek węgla. Podkreślono ważniejsze różnice, które istnieją w obszarze znormalizowanych procedur pobierania oraz przygotowania próbek węgla po zatwierdzeniu i opublikowaniu PN-ISO 13909. Zasygnalizowano też dalsze różnice, które mogą wynikać z wprowadzenia do Polskich Norm normy międzynarodowej dotyczącej ręcznego pobierania próbek węgla. Prace nad taką normą, prowadzone w Komitecie Technicznym ISO/TC 27 ds. Stałych Paliw Mineralnych (Solid Mineral Fuels) Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), są już na ukończeniu.
EN
State of works on introduction into the Polish Standards the international standard ISO 13909 Hard Coal and Coke - Mechanical Sampling is discussed. The structure of the standard ISO13909 is presented and some its rulings discussed in comparison with their equivalents in PN-90/G-04502 applying to sampling and preparation of coal samples. The more important differences which would appear in the range of standard procedures of sampling and preparation of samples of coal after approval and publishing of PN-ISO 13909 are stressed. Further differences which may result from introduction into the Polish Standards the international standard applying to manual coal sampling are indicated. The works on such a standard, proceeded in The Technical Committee ISO/TC for Solid Mineral Fuels of ISO, are already nearing completion.
PL
Przedstawione w artykule szczegółowe wymagania techniczne dotyczące zasad przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego instalacji na paliwa gazowe oraz zasady opracowywania protokołów pokontrolnych nie są aktem prawnym, lecz tylko stanowią propozycję autora publikacji.
PL
W Polsce brakuje obowiązujących wytycznych, w jaki sposób powinien przebiegać odbiór instalacji kominowych. Jednak autor w oparciu o przepisy prawne i techniczne, w tym również polskie normy formułuje zalecenia, które powinny być zastosowane przy odbiorze kominów.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.