Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  advertisement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W polsce rocznie sprzedaje się ok. 320 mln ton kruszyw. Zakładów górniczych produkujących kruszywo jest ok. 7 tys. Zatem jak dotrzeć do jak największej ilości klientów?
2
Content available Radiologia w studiu projektowym
PL
Artykuł przedstawia przykład współpracy pomiędzy zakładem radiologii a studiem projektowym przy opracowaniu projektu opakowań serii kosmetyków. Zrealizowano pomysł, aby dla marki, która oferuje produkty pielęgnacyjne o wysokiej zawartości składników pochodzenia naturalnego, ilustracje lub fotografie na opakowaniach zastąpić rentenogramami roślin.
EN
The article presents an example of cooperation between a radiology department and a design studio when developing a cosmetics series packaging project. The idea was realized that for a brand that offers beauty products with a high content of natural ingredients, illustrations or photographs on packaging, replace with X-Ray images of the plants.
EN
The procedure of integrating the third-order Chazy differential equation with six singularities is presented, when the first six coefficients are equal to ±1/2, ± 1, ± 2. For five third-order differential equations it is shown that their general solutions are expressed via the elliptic functions. Two-parameter families of solutions in elliptic functions and one-parameter families of solutions in elementary functions are presented. The proposed integration method can be realized for the differential Chazy equation in those cases when the first six coefficients have values for which it is possible to solve a special algebraic equation of the fifth degree in radicals.
PL
W artykule rozpatrzona została metoda rozwiązania równania różniczkowego Chazy’ego trzeciego rzędu, zawierającego sześć osobliwości w przypadku, gdy sześć pierwszych współczynników równa się ± 1/2, ± 1, ± 2. Dla pięciu równań różniczkowych trzeciego rzędu znaleziono ich ogólne rozwiązania za pomocą funkcji eliptycznych. Przedstawione zostały rodziny rozwiązań dwuparametrycznych za pomocą funkcji eliptycznych oraz rodziny rozwiązań jednoparametrycznych za pomocą funkcji elementarnych. Proponowana metoda rozwiązania może być zrealizowana dla równania różniczkowego Chazy’ego w tych przypadkach, gdy pierwsze sześć współczynników ma wartości, dla których istnieje możliwość rozwiązania szczególnego równania algebraicznego piątego stopnia za pomocą pierwiastków.
PL
Reklama jest podstawową formą komunikowania się przedsiębiorstwa ze swoim otoczeniem. O ile forma i nośniki reklamy nieustannie się zmieniają, o tyle jej główne cele oraz pełnione przez nią funkcje nie ulegają tak gwałtownym zmianom w czasie. Dlatego zrozumienie istoty pojęcia reklamy, pełnionych przez nią funkcji oraz głównych celów wpływa na sposób postrzegania wagi tego narzędzia komunikacji. W niniejszym artykule przybliżono istotę procesu komunikowania, usytuowano w nim reklamę i wyróżniono ją z pozostałych narzędzi systemu komunikowania marketingowego. Następnie przedstawiono jej główne cele, w oparciu o modele oddziaływania przedsiębiorstwa na zachowanie konsumenta: AIDA, DAGMAR, model hierarchii efektów, koncepcja H. Krugmana, macierz FBC. Pełnione funkcje reklamy w procesie komunikowania zostały zestawione na dwóch płaszczyznach: (1) opierającej się na koncepcji etapów życia produktów oraz (2) etapów podejmowania decyzji przez konsumentów.
EN
The advertisement is a basic form of communication between company and their business environment. The form and the media are not so standard as the main objectives and the functions of this communication form. The correct understanding the essence of the concepts, functions and main goals of advertisement allows to perceive the importance of this communication tool. In this article, the main objectives have been presented based on the following models of consumer behavior: AIDA, DAGMAR, effects model, H. Kurgman’s model and FBC. The functions of advertisement are presented from two perspectives: (1) Product Life Cycle Stages and (2) the consumer decision making process.
EN
The article deals with the essence and role the asymmetry of information on the tourist market, reasons for its objectivity and subjectivity, the need to reduce it (or even liquidate) for development of the tourist market. It is proposed to use the information signals as a means for reducing the asymmetry of information. Advertisement is studied as one of the most common information signals for reducing the asymmetry of information. The model for formation of complex advertising products is proposed. Its use for advertisement creation will reduce the asymmetry of information to a minimum and, hence, will increase the number of customers and sales volumes of tourism products. The methodical approach for assessing the usefulness (quality) of advertising for reduction of the information asymmetry depending on cost efficiency for the creation and distribution of advertising means.
PL
Przedmiotem artykułu jest istota i rola asymetrii informacji na rynku turystycznym, przyczyny jej obiektywizmu i subiektywizmu, oraz konieczność jej redukcji (likwidacji) dla rozwoju rynku turystycznego. Proponuje się wykorzystanie sygnałów informacyjnych jako środka zmniejszania asymetrii informacji. Reklama jest badana jako jeden z sygnałów informacyjnych zmniejszających asymetrię informacji. Zaproponowany został model tworzenia złożonych produktów reklamowych. Jego wykorzystanie do tworzenia reklam zmniejsza asymetrię informacji do minimum, a tym samym zwiększa liczbę klientów i wielkość sprzedaży produktów turystycznych. Zastosowano metodyczne podejście do oceny użyteczności (jakości) reklamy w celu zmniejszenia asymetrii informacji w zależności od efektywności kosztowej tworzenia i dystrybucji reklam.
PL
W artykule zaprezentowano ocenę zawartości i aspektu etycznego materiałów reklamowych związanych z turystyką na podstawie zrealizowanych badań własnych. Przedstawiono w nim uzyskane wyniki badań ankietowych dotyczących zawartości i aspektu etycznego materiałów reklamowych związanych z turystyką oraz ich analizę opinii.
EN
The article presents an assessment of the content and the ethical aspect of advertising materials related to tourism on the basis of completed studies of their own. It presents the results of surveys on the content and the ethical aspect of advertising materials related to tourism and analysis of opinion.
EN
In this paper there were presented some information about marketing and advertisement in the aspect of acquiring customers-candidate for studies with the help of the film as a tool of this kind of action. The paper also shows the results of the survey research and their analysis in the scope of expected features which will be characteristic, according to the respondents, for above-mentioned transfer tool.
PL
Analiza statystyk produkcji i zużycia papierów drukowych, w tym gazetowych, upewnia nas, że popyt na te gatunki zmniejsza się i perspektywy na przysztość nie rokują szczególnie dobrze. Nie należy się więc spodziewać spowolnienia tego trendu. Papiernicy nie będą niestety w stanie zmienić preferencji i zachowań konsumentów, którzy sięgają coraz chętniej po elektroniczne nośniki informacji.
PL
W ostatnich latach można zaobserwować wzmożone zainteresowanie ze strony agencji reklamowych zielonymi reklamami zewnętrznymi. Są to zarówno billboardy, jak i freeboardy (billboardy wolno stojące) porośnięte roślinnością, ogrody wertykalne (zielone ściany) oraz instalacje o charakterze ogrodów tymczasowych.
PL
Obecna sytuacja podmiotów gospodarczych wymusza kreatywnego podejścia do klientów. Jednym z takich sposobów jest prowadzenie internetowego sklepu sprzedaży swoich towarów i usług. Artykuł przedstawia zarówno koszty związane z otwarciem, prowadzeniem, jak i ich prognozę na kilka kolejnych lat.
EN
Current situation of operators forces them to make creative attitude towards its customers. One of the way is the internet way of selling products and services. The article presents costs connected with opening, dealing of internet shop and predictions for next years.
PL
Stale postępujący rozwój technologiczny powoduje, iż zmiany, które jeszcze kilkanaście lub kilkadzieścia lat temu nazwalibyśmy rewolucyjnymi, dziś stają się obowiązującą powszechnością. Diametralnej zmianie ulegały sposoby poszukiwania partnerów biznesowych, czy też produktów bądź usług, czy choćby w wymiarze czysto społecznym poszukiwania opinii, ocen etc. Niemal każdy, kto poszukuje na przykład zabawki dla dziecka lub nowego dostawcy materiałów biurowych do obsługi swojej działalności gospodarczej siada najpierw do komputera. Pierwsza czynność to odwiedzenie strony Google lub dowolnej innej wyszukiwarki. Korzystamy z możliwości komunikacji poprzez komunikatory, pocztę e-mail, czaty, portale społecznościowe, czy też wyszukiwarki w celu dokonania szerokiego zakresu badawczego dotyczącego interesującego nas tematu.
EN
In the long run, prestige does play an important role in building a university's brand from the point of view of both management and students, alumni in particular. Prestige is built by the academic staff, programmes of studies, and the learning conditions, to name the most important factors. A programme of studies is a distinctive element that sets a university apart from the competition, and by doing so decides about its competitive advantage. In the context of higher education marketing, it is also important to remember about the already mentioned process of adjusting programmes of studies to the labour market requirements.
PL
Rozważania podjęte w niniejszym artykule prowadzą do konkluzji, że droga do sukcesu rynkowego to szereg nieustannych działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb klientów. W dzisiejszym świecie reklama jest bardzo ważnym elementem relacji międzyludzkich. Jest również istotnym czynnikiem przekazania informacji, emocji, naszych wyobrażeń o świecie. Na każdym kroku, ktoś świadomie lub mniej próbuje kierować naszymi emocjami, wpłynąć na nasze decyzje by nie były one w pełni świadome. Zasady wywierania wpływu na ludzi są interesującym zagadnieniem psychologiczno-społecznym. Istotna jest wiedza o tym, jak postępować w różnych sytuacjach. Powinniśmy nauczyć się bronić przed manipulacją. Aby stworzyć „dobrą” reklamę trzeba sięgnąć nie tylko do opracowań z zakresu marketingu, ale literatury z dziedziny psychologii, lingwistyki, socjologii. Zagłębienie się w literaturę z zakresu psychologii pozwoli nam na „wyprawę” do wnętrza naszego umysłu oraz odkrywanie jego tajemnic. Teoretyczne refleksje zostały poparte w niniejszym artykule bogatą wiedzą naukowców i analityków, która została zgromadzona w ich opracowaniach. Podstawą analizy empirycznej były badania i eksperymenty. Artykuł ma charakter interdyscyplinarny w związku z czym konieczne było sięgnięcie do publikacji nie tylko z zakresu marketingu oraz psychologii, ale również socjologii, lingwistyki oraz zarządzania.
EN
Deliberations included in this article lead to the conclusion that the road to a success on the market is a series of continuous activities aimed at satisfying the needs of customers. In the contemporary world advertising is a very important element of interpersonal relations. It is also an important way of passing on information, emotions and our vision of the world. In all kinds of situations, there is always someone who is trying, in a more or less conscious way, to steer our emotions, influence our decisions in such a way that it is not fully conscious. The rules of exerting influence on people are an interesting socio-psychological issue. The knowledge concerning proper behavior in various situations is also very important. We need to learn to protect ourselves against manipulation. In order to create a „good" advertisement it is necessary to refer to literature not only from the area of marketing and advertisement, but also from the area of psychology, linguistics and sociology. Studying literature on psychology will let us make a .journey" into the depths of our mind and discover its secrets. Theoretical deliberations in this article are supported with rich knowledge of scientists and analysts, which has been gathered in their work. Research and experiments constituted the basis for empirical analysis. The interdisciplinary character of the article required referring to publications not only from the area of marketing and psychology, but also from the area of sociology, linguistics and management.
13
EN
In the long run, prestige does play an important role in building a university's brand from the point of view of both management and students, alumni in particular. Prestige is built by the academic staff, programmes of studies, and the learning conditions, to name the most important factors. A programme of studies is a distinctive element that sets a university apart from the competition, and by doing so decides about its competitive advantage. In the context of higher education marketing, it is also important to remember about the already mentioned process of adjusting programmes of studies to the labour market requirements.
EN
This paper investigates an Economic Order Quantity (EOQ) model with backorder by taking imprecise demand rate with dependence upon the frequency of advertisement. The formulated model also incorporates learning effects on percentage of defective items present in each lot. Due to imprecision in demand, the obtained profit function is fuzzy. To determine the optimal values, we determine the equivalent crisp profit function by applying the signed distance method. Optimal order quantity and backorder level are obtained by using algebraic method in place of differential calculus. A numerical example is used to study the behavior of the model with respect to different inventory parameters. All calculations are performed with MATLAB 7.4.
15
Content available Reklama w przestrzeni publicznej miasta
PL
Wśród przyczyn ekspansji różnorodnych form reklamy wymienia się niedoskonałe prawo oraz niską skuteczność jego egzekucji. W rzeczywistości sytuacja ta odzwierciedla grę sprzecznych interesów. Z jednej strony reklama zewnętrzna jest formą działalności gospodarczej, z drugiej instrumentem wizualnej agresji. Stresogenność reklamy jest konsekwencją przeciążenia sensorycznego, a także negatywnego wpływu niektórych sposobów jej eksponowania na ludzkie zdrowie oraz bezpieczeństwo ruchu w przestrzeni publicznej miasta.
EN
Imperfect legal system and inefficient law enforcement are considered to be among the many causes for expansion of various forms of advertisement. In reality, this phenomenon is a reflection of interplay of conflicting interests. On one hand external advertisement constitutes a form of business activity, while on the other it is a tool for visual aggression. The stress-generating influence of advertisement is in turn a consequence of the sensory overload, as well as the negative impact on human health and on traffic safety in municipal public spaces caused by some of the forms of display of advertisement.
PL
W artykule przedstawiono analizę wykorzystania product placement na rynku artykułów żywnościowych. Określono istotę oraz dokonano klasyfikacji tej formy komunikacji marketingowej. Wskazano na najczęściej lokowane marki produktów żywnościowych w filmach, sztukach teatralnych, programach telewizyjnych, grach komputerowych itp. Podjęto próbę określenia skuteczności product placement na rynku artykułów żywnościowych.
EN
The main goal of the paper is to present the analysis of product placement activities on food market. First, the idea of product placement has been presented and classified. Then, food brands with the highest share of voice in various channels (e.g. movies, TV shows, computer games etc.) are presented. In conclusion, the efficacy of product placement on food market is discussed.
PL
Komisja Europejska pracuje nad wykazem "ogólnych" oświadczeń zdrowotnych (tzn. innych niż dotyczących zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci). Po opublikowaniu wykazu nieumieszczone w nim oświadczenia zdrowotne zostaną zakazane z mocy prawa. Natomiast EFSA stara się określić definicję profili składników odżywczych, z którymi muszą być zgodne produkty żywnościowe lub niektóre ich kategorie, aby prawidłowo podać oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Wymagania UE będą musiały spełniać oświadczenia umieszczane nie tylko na opakowaniach produktów, ale również przy ich reklamie lub prezentacji.
EN
The European Commission is preparing a list of health claims (different from claims regarding risk of coronary heart disease and children growth and health). After publishing of this new list of health claims, other not listed health claims will become illegal and usage of them will be forbidden. EFSA is trying to define a list of ingredients for the food products. Food products will have to be produced according to approved ingredients' lists in order to possess proper food and health claims. The EU requirements will be applied not only as food and health claims placed on the product packages but also in products' advertisement or presentation.
18
Content available remote Mercedes-Benz Museum Stuttgart : rzecz i człowiek pomiędzy muzeum a megamarketem
PL
W artykule przedstawiono historię jednego projektu. Jest nim Mercedes-Benz Museum Stuttgart autorstwa UN STUDIO. Prowadzona refleksja dotyczy relacji człowieka i rzeczy, które jako eksponaty muzealne stają się nie tylko świadkami historii, kultury i cywilizacji, lecz także – budząc emocje i pożądanie – tworzą podstawy do innej niż tylko kulturowej i edukacyjnej roli współczesnych muzeów. Wprzęgnięte w komercyjny system promocji towarów codziennego użytku (jakimi są z pewnością samochody) stają się po części megamarketem i znakiem użytecznym w reklamie.
EN
This paper presents the story of one project. It is the Mercedes-Benz Museum Stuttgart designed by UN STUDIO. The author’s reflection concerns relations between man and things which – as museum exhibits – become witnesses of history, culture and civilization as well as – arousing emotions and desires – create the basis for another role of contemporary museums which will differ from their cultural and educational functions. Harnessed into the commercial system of promoting necessities /cars in this respect/, they become a virtual megastore and a usable sign in advertising.
19
Content available remote Branding emocjonalny : zasady i metody badawcze
EN
Creating specyfic, emotional bond between current customer and brand may effect in customer direct purchase decisions without deep analyzing of his own needs and product functionality. It is described in current literature as emotional branding. The text is going to analyze main topics of emotional branding theory: latent customer attitutes, latent persuasion and neuromarketing research methods. Main doubts of authors to the theme of using neuromarketing research methods in current marketing research activities are described at the end of the text.
PL
Nowoczesna komunikacja marketingowa wykorzystuje różnorodne, często niekonwencjonalne formy przekazu. Przedsiębiorstwa branży spożywczej, ze względu na masowy charakter produktu, w dalszym ciągu korzystają z tradycyjnej reklamy w radio, telewizji czy prasie, ale także coraz częściej sięgają po niestandardowe jej formy (ambient media, guerilla marketing, marketing szeptany czy tryvertising). W artykule scharakteryzowano wybrane niestandardowe formy reklamy i omówiono ich wykorzystanie w promocji produktów spożywczych, a także ich wpływ na konsumenta.
EN
The modern marketing communication reaching the customer in the purpose is using very much diverse, often unconventional forms of the message. Food processing enterprises are still taking advantage of traditional advertising forms on the account of mass character of produce (e.g. the advertisement in radio, television or the press). They more and more reach for custom forms of the marketing communication every now and then, such as ambient media, guerilla marketing, the whispered marketing or tryvertising. The aim of this study is characteristics of non standard forms of the advertising and their use in food products promotion as well as their influence on the consumer.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.