Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wartości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of the article is to analyze the results of research on the interdependencies between cooperation, trust, as well as norms and values, as key elements of social capital in high-tech enterprises in Wielkopolska Region. Design/methodology/approach: The analyzes carried out covered 51 enterprises belonging to advanced technology industries, including 41 small and 10 medium-sized ones. The research was conducted using the interview method, using a questionnaire and supported by the CATI technique. The obtained data were subject to further analysis and statistical inference. They consisted in determining the mutual dependencies for the three resources of social capital, i.e. trust, norms and values as well as cooperation (jointly creating the social capital of these enterprises) and their components. The relationships were determined based on the calculated Pearson's linear correlation coefficients. Findings: Based on the conducted analyzes, it is legitimate to conclude that the designated level of cooperation, norms, values and trust are closely related. For all combinations of the indicated resources, the determined Pearson's linear correlation coefficients are statistically significant with a probability of 0.05. Also, many combinations of the components of these resources are correlated with each other. Practical implications: The application dimension of the article is perceived in at least two possibilities. Firstly, for business representatives, it can be a valuable source of information on the key factors in the appreciation of social capital in a company. Secondly, on the basis of the calculated correlations, the article gives the opportunity to review the most important relationships between these components, which may also be useful from the point of view of the appreciation of social capital in the enterprise. It is also worth emphasizing the interdisciplinary nature by combining the scientific and application aspect, which can be used at the level of company management. Originality/value: This work deals with an original approach to social capital, both due to the conceptualization of the concept of social capital and its components, as well as the interrelationships between its components. It is also worth emphasizing the interdisciplinary nature of the work, combining the scientific and application aspects that can be used at the level of company management. Moreover, the methodology described in the research process may be used in enterprises operating in industries other than high-tech.
PL
W artykule autor porusza problematykę organizacji i funkcjonowania unijnych mechanizmów ochrony ludności z uwzględnieniem ich rozwoju na przestrzeni lat. Te rozwiązania służą ułatwieniu podejmowania działań na wypadek zagrożeń godzących w życie, zdrowie, mienie, infrastrukturę i środowisko naturalne. W ramach utworzonego Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności państwa członkowskie mogą otrzymać wsparcie w przeciwdziałaniu i zwalczaniu negatywnych następstw zagrożeń, realizowane w trzech płaszczyznach: strategicznej, operacyjnej i taktycznej. Współpraca wielostronna państw oparta jest na zasadach pomocniczości, współdziałania i interoperacyjności, co wspiera Komisja Europejska, ale także uwzględniono autonomiczność decyzji poszczególnych państw i dobrowolności w zakresie udziału i określenia potencjału zaangażowania. Mechanizmy na rzecz szeroko rozumianej ochrony ludności ewoluowały na przestrzeni lat, począwszy od roku 1985. Obecny kształt Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności daje możliwości współpracy koncepcyjnej i wykonawczej, wsparcia finansowego na potrzeby działań ratowniczych i ochronnych, uwzględnia także możliwą operacyjność poza granicami UE.
PL
Cel: Celem artykułu jest identyfikacja tych zadań, jakie mogą realizować osoby zarządzające, aby utrzymywać zaangażowanie pracowników. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Podstawową metodą był przegląd literatury. Został on przeprowadzony zgodnie z metodologią badawczą zaproponowaną przez J. W. Creswella. W procesie analizy wniosków z badań przyjęto koncepcję przyczynowo-skutkową. Wyniki/wnioski: Kierownictwo powinno: zabiegać o jak najwyższy poziom innych wartości organizacyjnych, które sprzyjają zaangażowaniu (w tym głównie o zaufanie i sprawiedliwość), wyznaczać ambitne (przekraczające nieco posiadane możliwości) i atrakcyjne cele jakości, udzielać wsparcia wszystkim pracownikom w wykonywaniu ich zadań oraz w innych sytuacjach, które tego wymagają, określić zasoby potrzebne dla procesów i zapewnić ich dostępność oraz pamiętać o właściwej alokacji zasobów (zarówno społecznych, technicznych, jak i ekonomicznych). Na dalsze badania zasługuje zaangażowanie demonstracyjne i wyprzedzające. Ograniczenia: Ograniczenia wynikają z przyjętego zakresu badań. Opracowane założenia są związane bezpośrednio ze strukturą normy ISO 9001, a szczególnie kryterium, jakim jest przywództwo i zaangażowanie. Przyjęta metoda, przegląd literatury, nie jest doskonałym sposobem pozyskiwania informacji. Dotychczasowe badania były przeprowadzone w różnych organizacjach i w różnych kulturach. Zastosowanie praktyczne: Wnioski z przeglądu doczasowych badań mogą mieć praktyczne zastosowania w procesie kształtowania i podtrzymywania zaangażowania pracowników. Oryginalność/wartość poznawcza: Dokonany przegląd artykułów wykazał, że brakuje opracowania ukazującego, w jaki sposób - realizując szczegółowe wymagania systemu zarządzania jakością - można kształtować zaangażowanie.
EN
Purpose: The purpose of this paper is to identify the tasks that managers can carry out in order to maintain employee engagement. Design/methodology/approach: The primary method was a literature review. It was conducted in accordance with the research methodology proposed by J. W. Creswell. In the process of analysing the findings of the research, the cause-and-effect concept was adopted. Findings/conclusions: Top management should strive for the highest possible level of the organisational values that foster commitment (primarily trust and fairness), set ambitious (exceeding slightly the available capacities) and attractive quality objectives, provide support to all employees in the performance of their tasks and in other situations that require it, identify the resources needed for processes and ensure their availability, and be mindful of the proper allocation of social, technical and economic resources. Further research should focus on demonstrative and anticipatory commitment. Research limitations: A limitation arises from the adopted scope of the research. The research assumptions are directly related to the structure of the ISO 9001 standard, and especially the criteria of leadership and commitment. The adopted method of literature review is not a perfect way to obtain information. Previous research has been conducted in different organisations and in different cultures. Practical implications: The findings of the review of the previous research on the subject may have practical applications in the process of shaping and sustaining employee commitment. Originality/value: The conducted review shows that there is a lack of publications showing how employee engagement can be shaped by implementing the specific requirements of a quality management system.
EN
Due to the specific nature of their activities, chemical companies are exposed to significant reputational risk. One way to reduce this risk is by implementing a CSR policy. CSR can be built into the company’s strategy and communicated as a mission statement. The purpose of the article was to determine: 1. the types of values which chemical industry companies in Poland display in their mission statements, 2. if chemical industry companies in Poland display CSR values in their mission statements, 3. if these companies differ from others operating in the chemical sector in Poland in terms of displaying CSR in mission statements. The research was carried out through the Iramuteq program, which enabled content analysis of the collected research material. A total of 197 missions were analyzed to find that less than half of the examined chemical companies in Poland display CSR-related values sensu stricto in mission statements. It was also found that chemical companies (production-commercial) highlighted CSR values in their mission statements more often than analagous service-trade companies.
PL
Przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego ze względu na specyfikę swojej działalności narażone są na istotne ryzyko reputacyjne. Jednym ze sposobów ograniczania tego ryzyka jest wdrażanie polityki społecznej odpowiedzialności (CSR). CSR może być włączana do strategii przedsiębiorstwa i komunikowana w deklaracji misji. Celem artykułu jest ustalenie: 1. typów wartości eksponowanych w swoich deklaracjach misji przez przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego działające w Polsce. 2. czy przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego działające w Polsce eksponują w swoich misjach wartości związane z CSR. 3. czy przedsiębiorstwa te różnią się od pozostałych działających w branży chemicznej na terenie Polski w zakresie eksponowania CSR w deklaracjach misji. Badania zrealizowano za pośrednictwem programu Iramuteq, który umożliwił przeprowadzenie analizy treści zgromadzonego materiału badawczego. Przeanalizowano 197 misji przedsiębiorstw działających na terenie Polski. Wyniki badań wykazały, że niespełna połowa przedsiębiorstw przemysłu chemicznego eksponowała deklaracjach misji wartości związane z CSR sensu stricto. Ponadto, ustalono że badane przedsiębiorstwa chemiczne (produkcyjno-handlowe) częściej akcentowały w swoich deklaracjach misji wartości CSR, niż firmy usługowe i/ lub handlowe działające w branży chemicznej.
PL
Zagadnienie intensyfikacji przekształceń obiektów zabytkowych stanowi od wielu lat globalne wyzwanie w praktyce konserwatorskiej. Proces ten zauważalny jest na przestrzeni ostatnich lat także w Polsce. Adaptacja i przekształcanie zabytków jest dziś zjawiskiem powszechnym. Procesy przekształcające na skalę masową zasób dziedzictwa architektonicznego w Polsce nie idą jednak w parze z wypracowaniem narzędzi umożliwiających w praktyce konserwatorskiej określanie zasad ochrony oraz sporządzania programów i projektów zagospodarowania obiektów i zespołów zabytkowych. Taka sytuacja nie ułatwia prowadzenia skutecznej polityki konserwatorskiej w kraju. Artykuł ma na celu przybliżenie metody przeprowadzania ocen oddziaływania na dziedzictwa dla obiektów światowego dziedzictwa opracowanej w 2009 roku na międzynarodowych warsztatach zorganizowanych przez ICOMOS (metoda OOD) jako przyczynku do wykorzystania doświadczeń międzynarodowych w polskiej rzeczywistości. Od 2013 roku autor podjął szereg działań związanych z przystosowaniem metody OOD, opracowanej dla obiektów światowego dziedzictwa, do polskiej praktyki konserwatorskiej. Treść referatu stanowi zbiór doświadczeń zebranych przy opracowywaniu opinii konserwatorskich opartych na metodzie OOD.
EN
For many years the issue of intensification of transformations of historical buildings has been a global challenge in the field of conservation practice. This process has also been observed in Poland in recent years. Today the adaptation and transformation of historical buildings is a common phenomenon. However, the processes of transforming the architectural heritage in Poland on a mass scale are not accompanied by the development of tools enabling conservation practice to determine the principles of protection and preparation of programs and projects for the development of buildings and historic buildings. This situation does not facilitate effective conservation policy in the country. This article aims to introduce the method of conducting heritage impact assessments for World Heritage sites developed in 2009 at an international workshop organized by ICOMOS (the heritage impact assessment method, in Polish: "ocena oddziaływania na dziedzictwa" – OOD) as a contribution to the use of international experience in the Polish reality. Since 2013, the author has undertaken a number of activities related to the adaptation of the OOD method, developed for world heritage sites, to the Polish conservation practice. The content of the paper is a collection of experience gained in developing conservation opinions based on the OOD method.
EN
Purpose: The aim of the article is to show the ethical challenges of a modern manager in times of crisis and how to deal with them in the context of the original concept of human respect for ethical values, developed by Józef Tischner. Design/methodology/approach: In-depth literature analysis was used in both organizational issues and philosophical texts. Findings: They showed that in the case of organization, along with literal records, the key issue is to respect human dignity and develop human self-awareness. The focus was primarily on the issue of management’s responsibility for implementing ethical behavior in the organization, and pointing to the risk of crossing the border, which leads directly to human exploitation. Social implications: The presented theses may encourage the reader for further reflection on the issue of the mechanism of human behavior and may be very helpful in creating ethical attitudes of employees, and as a consequence may have a positive impact on the functioning of modern enterprises. Originality/value: An innovative aspect of these considerations is the change in the perception of an employee as a work subject from an only economic to axiological perspective and an indication of those actions of the managerial staff that will allow employees to identify with the organization in terms of the professed value system.
EN
Purpose: Values entered the area of management relatively recently, which explains why this issue has not been widely discussed in academic articles yet. As values are an important element in supporting the achievement of the company's vision, mission and goals – especially in a multicultural environment – the aim of the authors set for themselves was to define the role that management by values plays in the work of international managers. Design/methodology/approach: The research method adopted in the article is the analysis and synthesis of subject literature and the use of secondary research. It is a mixed method, located between empirical and theoretical methods. The article first explains the essence and meaning of values in modern management and next it describes the competences of international managers and the role values play in cross-cultural management. The final sections present management by values as a way of building employee involvement and analyse the benefits of this type of management. Findings: The authors of the article came to the conclusion that the position of managers working in a multicultural environment does not depend only on their specialist knowledge, professional qualifications, or linguistic competence. All these skills lose their importance when they are accompanied by a lack of competences necessary to successfully function in a multicultural working environment. The article discusses the key features and skills managers of multicultural teams should possess, including the ability to implement management by values. Social implications: This article indicates the key features and skills that a manager of an intercultural team should possess. Therefore, the conclusions of the study can be used in economic practice. Originality/value: The authors recommend that modern managers create a system of values that will contribute to the success of their business.
EN
This study aims to explain the influence of internal factors and external factors on green consumption behaviour. In the previous studies, the combination of both internal and external factors on a comprehensive concept of green consumption behaviour has not been explained clearly. The present study applied and extended the Theory of Reason Action and Value-Attitude-Behaviour Model to elucidate the drivers of green consumption behaviour among Malaysian consumers. The data were collected using self-administered mall-intercept survey and analysed using descriptive statistics and multiple regressions. The findings demonstrated that factors such as peers influence, environmental affect and environmental knowledge significantly influence green consumption behaviour. In contrast, factors such as religiosity and brand influence do not have a significant impact on green consumption behaviour. At present, this study is one of the first studies that assesses the impact of both internal and external factors on a comprehensive concept of green consumption behaviour. In addition to that this study extends the past literature on green consumption behaviour and provides relevant information to the managers and policymakers that can assist them in their effort to enhance green consumption behaviour among Malaysians.
PL
Niniejsze badanie ma na celu wyjaśnienie wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznych na zachowania związane z zieloną konsumpcją. W poprzednich badaniach połączenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych w kompleksowej koncepcji zachowań związanych z zieloną konsumpcją nie zostało wyjaśnione w jasny sposób. Niniejsze badanie zastosowało i rozszerzyło Teorię Przyczyny Działania oraz Model Wartości-Postawy-Zachowania, aby wyjaśnić czynniki wpływające na zachowania konsumpcji ekologicznej wśród malezyjskich konsumentów. Dane zebrano za pomocą samodzielnie przeprowadzonej ankiety przechwytującej centrum handlowe i przeanalizowano za pomocą statystyk opisowych i wielokrotnych regresji. Odkrycia wykazały, że takie czynniki, jak wpływ rówieśników, wpływ na środowisko i wiedza o środowisku znacząco wpływają na zachowania związane z zieloną konsumpcją. Z kolei czynniki takie jak religijność i wpływ marki nie mają znaczącego wpływu na zachowania związane z zieloną konsumpcją. Obecnie badanie to jest jednym z pierwszych badań, w których ocenia się wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na kompleksową koncepcję zachowań związanych z zieloną konsumpcją. Ponadto badanie to rozszerza dotychczasową literaturę na temat zachowań związanych z konsumpcją ekologiczną i dostarcza odpowiednich informacji menedżerom i decydentom, którzy mogą im pomóc w wysiłkach na rzecz poprawy zachowań ekologicznych wśród malezyjczyków.
EN
Introduction/background: Non-profit organisations are geared towards achieving public goals. They are very capable of formulating missions, the formal manifestation of which is a mission statement. A mission statement can be viewed as an element of the expression of organizational identity. An analysis of mission statements can be one way to determine a non-profit organization’s raison d'être, priorities, course of action, etc. Their axiological system may also be described on this basis. Aim of the paper: The aim of the article was to answer the following research questions: What activities do non-profit organisations expose in their mission statements? What beneficiaries do non-profit organisations indicate in their mission statements? What values do non-profit organisations profess in their mission statements, and what values are declared by their leaders? What are the motives for non-profit organisations to formulate mission statements? Materials and methods: In the study, the mission statements of 320 Polish non-profit organisations were examined. A certain limitation of the research was the purposeful selection of the sample, resulting from the fact that a significant part of Polish NPOs have no formulated missions. The text content of these mission statements was analysed using IRAMUTEQ software. To obtain additional data, as well as to enable its triangulation, supplementary questionnaire surveys were sent out to the leaders of these 320 non-profit entities. Results and conclusions: The studies allowed the authors to fill in the research gap concerning the mission statements of Polish NPOs, the goals of their formulation, as well as the values they contain. It was found that the formulation of mission statements served non-profit organisations mainly to communicate with the society. In fewer cases, it was part of the strategic management process. In the disclosed mission statements, non-profit organisations communicated their goals, forms of activity, clients and core values. Research also showed that analyses of the content of mission statements can be an important source of knowledge about non-profit organisations, including their axiological system. Literature emphasises that these organisations are value-driven, but examples of the values and their prevalence are rarely explored. To identify values professed by non-profit entities, Whitman’s (2009) catalogue was used, supplemented – as a result of the conducted research – with additional social values. The presence of economic values in mission statements and leaders' declarations was also tested, having been analysed in the context of economisation and professionalisation in the third sector. It was demonstrated that economic values are important for non-profit organisations, although they are not as strongly prioritised as social values.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Badania przeprowadzono korzystając z danych literaturowych oraz wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety, który przeprowadzono z 53 pracownikami przedsiębiorstwa produkcyjnego.
EN
The process of creating an organizational culture becomes very complicated and complex. Its nature is influenced by internal and external factors. The first can include: valued values, respected by all standards, artifacts, created organizational climate and also the prevailing management style. On the other hand, external factors include the impact of a culture characteristic of the organization's environment and the employees employed in it. Organizational culture helps to build an advantage over competitors and increases the chances of success in a company on the market
EN
The author analyses the possibilities of implementing a modern “Smart City” programme offer, addressed to the local community. In the introduction, she considers the condition of Polish society from a time axiological perspective; despite political changes, Poles adhere to the same values as decades ago - they do not trust state institutions. The author also defines the concept of a smart city and its principles and practical implementations based on the example of the city of Rzeszów, which is ranked high in official European rankings. Despite the lack of trust in organised forms of social functioning, the local community (citizen) is in favour of further modernisation of life, which is reflected in participation in local government elections and the level of support of the current administration of the city.
EN
The Court of Justice of the European Union (CJEU) establishes in matters related to environmental protection the concept of sustainable development. The aim of the research is to recognise whether the Court refers to specific axiology when citing sustainability issues in its justifications. It should be checked if the CJEU equates the legal norm or the principle of the functioning of the European Union to sustainable development or a value having a non-normative source. By analysing selected judgments and their justifications, it will be determined whether the reference by the CJEU to sustainable development is only verbal (nominal) or if the manner of formulating arguments of the EU court proves that the authority has adopted a certain system of values to make decisions in the field of environmental protection. The analysis will be conducted from a law and ethics perspective.
13
Content available The Ethos of St. Florian’s knights
EN
Objective: The presentation of preliminary considerations on the ethos of the profession of firefighter. Background: In addition to appropriate procedures and standards, the competences of persons who create an institution are an essential element of their good functioning. In the context of the profession of firefighter, which serves an important social mission, axiological competences, which properly condition the effectiveness of all other competences, are taking on particular significance. The shaping of the ethos of duty, which determines its model and aspirations, is their source and point of reference. One should note the important place of valorisation of the ethos of firefighter among the most important factors which build the potential of this profession. The correlation between work and living in accordance with the moral rules of individuals and professional groups is determined by the term “ethos”. This notion became especially important during the dynamic development of knighthood. It became, in a sense, a synonym for a set of moral concepts, attitudes and behaviour. It highlights the unconditional devotion to the undertaken obligations. Ethos is something more than adopting a specific attitude which is highly regarded in moral terms. It approximates something which can be regarded as typical morals of an individual and even more closely resembles the social norm constituting an indicator of average moral behaviour of the members of the group in specific historical circumstances. The level of firefighter’s ethos, therefore, ultimately reflects the level of average moral behaviour of individual representatives of this service. Professional ethos is never shaped over a short period of time. It is often created slowly, with specific effort, by entire generations. One can indicate here an incredibly strong interrelation. Members of a given professional group not only establish the ethos, they are moulded by it into morally adult people through their work and lifestyle. Only by actually becoming involved in the implementation of ethos can one build a model lifestyle, which invariably, in the case of the profession of firefigher, is based on inner strength, courage, sacrifice and professional competence. Conclusions: The effective pursuit of the profession of firefighter must have its axiological foundation. Therefore, shaping the ethos of the knights of St. Florian should be regarded as an important element of the theory and pragmatics of this profession.
PL
Cel: Zaprezentowanie wstępnych rozważań nad etosem zawodu strażaka. Wprowadzenie: Obok właściwych procedur i standardów, zasadniczym elementem dobrego funkcjonowania wszelkich instytucji pozostają kompetencje tworzących je osób. W kontekście profesji strażaka, będącej ważną misją społeczną, szczególnej wagi nabierają kompetencje aksjologiczne, warunkujące właściwie efektywność wszelkich innych. Za ich źródło i punkt odniesienia uznać trzeba kształtowanie etosu służby, określającego jej model i aspiracje. Wśród najważniejszych czynników budujących potencjał zawodu strażaka należy dostrzec też istotne miejsce dla waloryzacji etosu tej służby. Korelacja pracy zawodowej z życiem w zgodzie z zasadami moralnymi jednostek i grup zawodowych odnajduje swój wyznacznik w terminie „etos”. Pojęcie to nabrało szczególnego znaczenia w czasach rozwoju rycerstwa. Stało się poniekąd synonimem zbioru moralnych idei, postaw i zachowań. Podkreśla ono bezwzględną wierność podjętym zobowiązaniom. Etos jest czymś więcej niż przyjęciem określonej, co więcej moralnie wysoko ocenianej postawy. Zbliża się on do czegoś, co można określić typową obyczajowością jednostki, a jeszcze bardziej do normy społecznej stanowiącej wskaźnik przeciętnego postępowania moralnego członków grupy w określonych warunkach dziejowych. Poziom etosu strażaka odzwierciedla więc ostatecznie poziom przeciętnego moralnego postępowania poszczególnych adeptów tej służby. Etos zawodowy nie powstaje nigdy na przestrzeni krótkiego okresu. Nierzadko tworzą go powoli, z określonym wysiłkiem, całe pokolenia. Można w tym miejscu mówić o niezwykle silnej relacji zwrotnej. Nie tylko etos konstytuowany jest przez członków danej grupy zawodowej. Także sami członkowie tej grupy grupa poprzez swoją pracę czy styl życia, są przez niego kształtowani na dojrzałe moralnie osoby. Dopiero dzięki rzeczywistemu zaangażowaniu się w realizację etosu buduje się wzorcowy styl życia, niezmiennie w przypadku zawodu strażaka, oparty na: sile ducha, męstwie, poświęceniu oraz zawodowej kompetencji. Wnioski: Efektywne realizowanie zawodu strażaka musi mieć swoją podbudowę aksjologiczną. Kształtowanie etosu rycerzy św. Floriana uznać należy więc za ważny element teorii i pragmatyki tego zawodu.
EN
In the 21st century, in addition to the generally well-known indicators of material well-being, in the modern paradigm of the welfare state, the quality of the ecological environment is gaining an ever-increasing role. In the context of interdisciplinary research, the formation of the ecological consciousness as a way of being is important for today, in which citizens feel a direct connection with the natural environment, trying to preserve it for prosperity people. Studies of the connection between economic and environmental development are often confined to financial-economic interactions, leaving out the attention of the educational and scientific components of the problem. The article is devoted to the study of the ecological component of the social welfare, as well as the analysis of the impact of quantitative and qualitative indicators (governance quality, development of democracy, GDP per capita, value orientations) on the Environmental Performance Index as a comprehensive indicator of environmental welfare assessment. The hypothesis is that along with effectiveness indicators of the state policy (quality of governance, democracy index), the demand for the public good for the environmental quality is determined by the ability to invest in the environment (GDP per person) and the dominance of the self-realization values over the survival values. Using economic and mathematical modeling it is proved that the indicators of governance quality and the level of development of democracy play a key role in shaping the ecological component of well-being, while the level of GDP per person and values is influenced with less intensity. It is substantiated that public policy should be aimed directly at improving governance efficiency and the development of democracy and civil society.
PL
W XXI wieku, oprócz powszechnie znanych wskaźników materialnego dobrobytu, w nowoczesnym modelu państwa socjalnego, coraz większą rolę odgrywa jakość środowiska naturalnego. W kontekście badań interdyscyplinarnych na dzień dzisiejszy ważne jest kształtowanie świadomości ekologicznej, jako sposobu bycia, w którym obywatele odczuwają bezpośredni związek ze środowiskiem, starając się zachować je dla dobrobytu ludzi. Badania związków między ekonomicznym i ekologicznym rozwojem często są zawężone do ekonomicznych interakcji, z pominięciem kwestii edukacyjnych i naukowych. Artykuł jest poświęcony ekologicznemu komponentowi zabezpieczenia społecznego, a także analizie wpływu ilościowych i jakościowych wskaźników (jakość zarządzania, rozwój demokracji, PKB na mieszkańca, wartości orientacji) na Indeks Wydajności Środowiskowej (Environmental Performance Index), jako kompleksowego wskaźnika oceny jakości środowiska. Założona hipoteza zakłada, że wraz ze wskaźnikami skuteczności polityki publicznej (jakość zarządzania, indeks demokracji) o popycie na dobro publiczne jakość środowiska decyduje zdolność do inwestowania w środowisko (PKB na osobę) i przewaga wartości samorealizacji nad wartościami przetrwania. Wykorzystując ekonomiczno-matematyczne modelowanie udowodniono, że wskaźniki jakości zarządzania i poziomu rozwoju demokracji odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu środowiskowego elementu dobrobytu, podczas gdy poziom PKB na mieszkańca oraz wartości wpływają w mniejszym stopniu. Ponadto udowodniono, że polityka publiczna powinna być skierowana bezpośrednio na zwiększenie efektywności zarządzania i rozwój demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.
EN
Today’s enterprises are becoming more and more socially active. In some respects, they are starting to resemble third-sector organizations. In the context of progressive isomorphism, the issue of organizational identity deserves attention. Identity is based, among others, on organizational mission and values, whose management requires the shaping of coherent links between these components, as well as actual efforts and their communication. Modern enterprises are markedly fond of using electronic media, including corporate websites, to communicate with the audience. The purpose of the article is to determine the prevalence of different types of missions and values among the largest enterprises located in Poland, especially those related to CSR, as well as to identify the relationship between their declared CSR missions and values and the presentation of selected corporate social activities on their corporate websites. It was found that two-thirds of the analyzed companies posted missions on their corporate websites. In most cases they declared focus on costumers, and less often - product superiority, innovation, or responsibility. Less than half of the companies presented organizational values through their websites. Those which prevailed are: professional, ethical, relational, and describing attitudes towards the environment. The analysis shows that every second analyzed company presented missions and values that referred to issues related to social responsibility. Enterprises that included references to responsibility towards the environment in their mission communicated only some of the corporate social activities. It was different in the case of enterprises which pointed to the importance of societal values among the declared values. Such organizations more often pursued CSR activities and communicated them. Therefore, it can be conclude that a better predictor of the effects of identity management in the area of CSR was the declaration of values related to social responsibility.
PL
Współcześnie przedsiębiorstwa coraz bardziej aktywizują się w obszarze społecznym. Pod pewnymi względami zaczynają przypominać tzw. organizacje trzeciego sektora. W kontekście postępującego izomorfizmu na uwagę zasługuje zagadnienie tożsamości organizacji. Podstawę tożsamości stanowią, m.in. misja i wartości organizacyjne, a zarządzanie nią wymaga kształtowania spójnych powiązań pomiędzy tymi elementami a realnymi działaniami i ich komunikowaniem. Nowoczesne przedsiębiorstwa w istotnym stopniu wykorzystują do komunikowania się z publicznością media elektroniczne, w tym korporacyjne strony internetowe. Celem artykułu jest ustalenie powszechności występowania wśród największych polskich przedsiębiorstw różnych typów misji i wartości, zwłaszcza tych, które odnoszą się do CSR, a także zidentyfikowanie relacji między deklarowanymi przez te przedsiębiorstwa misjami i wartościami związanymi z CSR a prezentowaniem przez nie wybranych działań społecznych poprzez korporacyjne strony internetowe. Ustalono, że dwie trzecie badanych firm zamieszczało na swoich korporacyjnych stronach internetowych misje. Najczęściej deklarowały w nich koncentrację na kliencie, rzadziej – wyższość produktu, innowacyjność czy odpowiedzialność. Mniej niż połowa firm przedstawiała za pomocą stron internetowych wartości organizacyjne. Przeważały – zawodowe, etyczne, związane z relacjami i opisujące postawę wobec otoczenia. Przedsiębiorstwa, które w misji umieściły odniesienia do odpowiedzialności wobec otoczenia komunikowały tylko niektóre działania społeczne. Inaczej było w przypadku przedsiębiorstw, które wśród deklarowanych wartości wskazywały na znaczenie wartości społecznych. Takie organizacje częściej podejmowały działania CSR i komunikowały o nich. Można wysnuć wniosek, że lepszym predykatorem efektów zarządzania tożsamością organizacji w obszarze CSR było deklarowanie wartości odnoszących się do społecznej odpowiedzialności.
16
Content available Współczesny wymiar bezpieczeństwa
PL
Termin bezpieczeństwo doczekał się wielu definicji, jednak ich wieloznaczność jest wynikiem samego postrzegania, między innymi odmiennych perspektyw badacza. Wielość ujęć definicyjnych bezpieczeństwa sprawiła, że w literaturze wyodrębniła się oddzielna dziedzina zajmująca się jego badaniem, określana jako securitologia. Stanowi ona odrębną płaszczyznę badawczą, gdzie w centrum zainteresowania jest człowiek, a wszystkie działania jednostki ludzkiej ukierunkowane są na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Termin uwzględniony w tytule opracowania systematycznie poszerzał swoje znaczenie, w wyniku rozwoju otaczającej nas rzeczywistości o nieznane dotychczas wyzwania i zagrożenia oraz nowe środki i sposoby ich eliminowania. Celem opracowania jest interpretacja współczesnego wymiaru bezpieczeństwa, jego znaczenia dla jednostki, grupy, a także państwa, również w wymiarze międzynarodowym.
EN
The term security has had a lot of definitions, however their ambiguity is the result of the perception, inter alia, of different perspectives of a researcher. The multitude of the definition approaches of security has caused that a separate field called securitology which deals with its research has been distinguished in the literature. It constitutes a separate research ground in which a human being is in the centre of attention, and all activities of an individual are directed at providing the feeling of security. The term included in the title of the study has been systematically expanded as a result of surrounding reality with unknown challenges and threats, as well as the new means and ways of eliminating them. The objective of the study is the interpretation of the modern dimension of security, both in terms of definition presented in the literature, and also for the strategic importance for the individual, the society and the state. In addition, the intention of the author is to show some contradictions in the interpretation of the security notion.
PL
W artykule podjęto temat rozwoju moralnego pojmowanego jako transformacja zachodząca w formie i strukturze myślenia jednostki. Światowe badania związków pomiędzy cechami kulturowymi a etyką uwzględniały dotychczas takie cechy jak płeć, wiek, religia, zatrudnienie, wielkość organizacji i branża (Christie et al., 2003). Nowością badań prezentowanych w artykule jest porównanie rozwoju moralnego osób z krajów rozwiniętych i postkomunistycznych. Metodologia badań bazuje na połączeniu teorii Schwartza i teorii Kohlberga. Obaj traktują swoje propozycje jako bardzo ogólne, czyli prawdziwe w odniesieniu dla każdego człowieka. Badania przeprowadzono wśród studentów zarządzania w pięciu krajach: Polsce, Bułgarii, we Włoszech, na Tajwanie i w USA. Zaprezentowane podejście do badania poziomu rozwoju moralnego osób z różnych krajów dało rezultaty zgodne z intuicyjnymi odczuciami i wynikami prezentowanymi przez innych autorów. Okazało się, że poziom rozwoju moralnego osób z krajów postkomunistycznych jest istotnie niższy niż osób z krajów rozwiniętych.
EN
The paper is devoted to moral development defined as the transformations that occur in a person’s form or structure of thought. The previous international studies of associations between cultural factors and ethics have taken into consideration such features as: sex, age, religion, occupation, organization size, and industry (Christie et al. 2003). The novelty of studies presented here is comparison of moral development people from developed countries and post-communist countries. Studies approach is based on joining Schwartz’s theory and Kohlberg’s theory. Both state that their theories are general it means valid for every human being. Studies has been conducted among management students in five countries: Poland, Bulgaria, Italy, Taiwan and USA. Used approach to moral development assessment of people from different countries has shown results similar with such obtained by other authors. It turned out that moral development level of people from post-communist counties is significantly lower than people form developed countries.
EN
The aim of the contribution is to draw attention to the value of study of humanities and to humanities research. As an example we use the research of Byzantine values and their impact on the European regions. The Byzantine Empire as a medieval power influenced the political and cultural-social development, and for a long time secured economic and social stability in much of the Mediterranean and the adjacent areas. The influence of Byzantium on the Slavic environment can be seen at different levels. Comparing Byzantine values with current values and monitoring of their impact on the formation of Slavic identity in Great Moravia and Slovaks in contemporary Europe enables to explore the transformation of values and the changes of individuals in social relationships. Globalization in the post-modern era has raised fundamental questions addressed to the global society that deal not only with the development of technology, or economy but also with important problems of national culture, cultural heritage and other cultural segments, their preservation and development.
EN
The paper focuses on the role of applied ethics as an academic science and its contribution to society. We cannot agree with the claim that the current crisis related to humanities is due to the fact that they are "not profitable". We want to point to the importance and usefulness of humanities and confirm that their current crisis is not caused by a lack of their profit. As today´s social demands start calling again for building values and a good name, we are sure that applied ethics is able to provide an expert service, develop values and skills including moral imagination, empathy, and critical rationality. As an example of ethical service and the development of ethical culture, we present briefly the academic ethics at the University of Matej Bel.
20
Content available Aksjologiczne podstawy oceny techniki
PL
Dalszy rozwój interdyscyplinarnej dyscypliny naukowej jaką jest ocena techniki wymaga m.in. rozwijania jej podstaw teoretycznych. Jednym z najważniejszych ich elementów jest aksjologia rozumiana jako dział filozofii (jej najstarszą i w pewnym sensie główną częścią jest etyka). W tekście przedstawiony został kontekst historyczny rozwoju – aksjologii oraz – oceny techniki. Sformułowano argumenty przemawiające na rzecz możliwości oraz celowości posługiwania się możliwie neutralnym metafizycznie pojęciem wartości. Wskazano na potrzebę przyjęcia jakiejś ontologii „świata ludzkiego”. Zaproponowano ontologię, w której świat ten obejmuje cztery (pod)światy: indywiduów, zbiorowości, przedmiotów materialnych oraz przedmiotów idealnych. Dokonano przeglądu wartości istotnych dla oceny wpływu techniki na każdy z wymienionych (pod)światów.
EN
The future development of the Technology Assessment conceived as an interdisciplinary science calls – among others – for developing its theoretical foundations. As one of their most important elements should be regarded axiology conceived as a part of philosophy (ethics is the oldest and in a sense main part of axiology). In this paper has been presented the historical context of the development of both axiology and technology assessment. Some arguments supporting the possibility and desirability of using meta-physically neutral notion of value have been formulated. The need to assume an ontology of “human world” has been demonstrated. An ontology has been proposed in which “human world” is made up of four (sub)worlds: of human individuals, of human groups, of material objects, and of ideal objects. An overview of the values being relevant for evaluation of technology’s impact upon each of those (sub)worlds.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.