Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono możliwości i zalety technologii druku strumieniowego na przykładzie wykonania sondy probierczej do pomiarów wilgotności w jamie nosowej. Przedstawiono projekt, realizację oraz testy wieloelementowej struktury 3D w postaci rurki probierczej wykonanej na podłożu elastycznym z wykorzystaniem druku strumieniowego.
EN
The paper presents the capabilities and advantages of inkjet printing technology for the case of the probe tube fabrication for measuring humidity in the nasal cavity. The paper shows design, practical realization, and tests of multi-zone probe tube fabricated in inkjet printing technology on flexible polyimide foil. Presented results show multi-zone heating abilities and possibility of measuring the temperature along the fabricated tube. Fabrication of probe tube with multi-zone temperature control based on inkjet printing technique.
PL
W pracy przedstawiono projekt, technologię i właściwości specjalizowanej podgrzewanej rurki z wbudowanym czujnikiem temperatury, w której zarówno element grzejny jak i termorezystor zostały wykonane w technologii druku strumieniowego. Oba elementy zostały nadrukowane na płaskim i elastycznym podłożu, a następnie zwinięte w strukturę 3D.
EN
The paper presents the design process and the implementation of specialized heated tube with a built-in temperature sensor, in which both a heating element and thermometer were made in the technology of inkjet printing. Both elements are printed on a flat, flexible substrate and rolled into a 3D structure. The paper presents also a description of the tests, its results and the overall evaluation of fabricated system.
PL
W otaczającym świecie mamy do czynienia z coraz bardziej postępującym procesem automatyzacji codziennych czynności każdego człowieka. Widać to choćby ze wzrostu popularności urządzeń takich jak roboty sprzątające. Popularne roboty nie należą jeszcze do najbardziej zaawansowanych i tanich, ponieważ opierają się między innymi na drogich systemach pomiarowych wykorzystujących np. cyfrową obróbkę obrazu. Celem badań przedstawionych w niniejszej pracy, było opracowanie metody pomiarowej wykorzystującej promieniowanie z zakresu bliskiej podczerwieni do rozpoznawania rodzaju powierzchni, po której ma poruszać się autonomiczny robot sprzątający. Głównym zadaniem wykonanego systemu była detekcja dwóch rodzajów podłoży: twardych oraz miękkich. Badania przeprowadzono na grupie specjalnie spreparowanych próbek testowych. Wykazano pełną użyteczność tej metody, przy założeniu, że robot nie będzie wykorzystywany do sprzątania powierzchni betonowych oraz powierzchni w kolorze czarnym.
EN
We can notice a common tendency for the replacement a man in his actions by automated machines and/or systems in every day human activity. The popular robots are not inexpensive and advanced yet because most of them are based on relatively complex and expensive measurement systems e.g. digital picture recognition systems. The main aim of this report is to show the measurement method, based on the discrete optical infrared propagation, for the type of floor surface recognition, when the autonomous robot for cleaning is moving. In fact the requirement is to distinguish just between hard and soft surface of floor. The tests have been done on the large group of especially prepared samples of different types of floor (all together of 16). As a result it was proved that the described measurement method is enough good if the floor is neither pure concrete nor in black colour.
PL
W artykule został przedstawiony higrometr punktu rosy z półprzewodnikowym mikrosystemem detekcji punktu rosy. Przedstawiona została również budowa zintegrowanego mikrosystemu. Znaczna część pracy jest poświęcona algorytmowi detekcji temperatury punktu rosy. System został sprawdzony na laboratoryjnym stanowisku testowym a otrzymane wyniki prezentują się bardzo obiecująco.
EN
A system of dew point temperature measurement, based on semiconductor microsystem detector is presented. Many details of semiconductor microsystem are described in the report. More attention is devoted to algorithm for dew point temperature detection. Experimental results obtained from laboratory test stand are very promising and are described in the report.
EN
The paper presents a construction and measurement results of the humidity sensor, fabricated with usage of ink-jet printing technology (Dimatix DMP 2831) on the elastic Kapton polyimide foil as a substrate. The sensor electrodes were made of the ink containing Ag nanoparticles. The moisture sensitive layer was based on Nafion solution (a sulfonated tetrafluoroethylene based fluoropolymer-copolymer). The sensor characterization has been performed with use of the reference two stream humidity generator and the impedance analyzer HP 4284A. The measurement data show the linear response of resistance (in logarithmic scale) of the sensors on humidity changes in the range of 20-80% of RH, relatively low hysteresis loop and time constant of some 20 seconds. The proposed sensor fabrication technology is very cheap. The sensor could found application in various fields including control of packaging quality of food and medicines, smart textile, etc.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję i wyniki pomiarów czujnika wilgotności gazu wykonanego w technologii druku strumieniowego (Dimatix DMP 2831) na elastycznym podłożu polimidowym (Kapton). Elektrody czujnika były wykonane tuszem zawierającym nanocząsteczki srebra. Warstwa czułą na wilgotność była wykonana na bazie roztworu Nafion'u (kopolimery tetrafluoroetylenu z fluorkiem perfluorowinylosulfonowym). Zbadano charakterystykę czujnika stosując wzorcowy dwustrumieniowy generator wilgotności i analizator impedancji HP 4284A. Z uzyskanych wyników pomiarów wynika liniowy charakter funkcji przetwarzania czujnika (w skali logarytmicznej) w zakresie zmian wilgotności od 20 do 80%, stosunkowo mała histereza i stała czasowa (około 20 s) czujnika. Zaproponowana technologia wytwarzania jest bardzo tania. Czujnik może znaleźć zastosowania w różnych dziedzinach np. testowanie jakości opakowań żywności i lekarstw, inteligentne tkaniny itd.
PL
Przedstawione wyniki badań dotyczą aspektów technologicznych związanych z wykonaniem w technologii Ink-Jet Printing cewek planarnych, wykorzystywanych, jako anteny do bezprzewodowego zasilania mikroczujników/ mikrosystemów i ich komunikacji z układem czytnika. Cewki anteny wykonane zostały za pomocą przewodzącego tuszu nanosilver SunTronic U5603 przy użyciu drukarki DMP2831 firmy Dimatix na dwóch typach podłoży: elastycznym (poliimid/kapton) oraz na ceramice niskotemperaturowej LTCC. Wydrukowane cewki scharakteryzowano zarówno ze względu na uzyskaną geometrię ścieżek, ich krawędzie i grubości, jak i parametry elektryczne. Wyniki pomiarów porównano z parametrami cewek wykonanych za pomocą dotychczas stosowanych technik konwencjonalnych, takich jak trawienie i sitodruk.
EN
The paper presents technological aspects related to fabrication of the planar coils and the capacitors using Ink-Jet Printing technology. The passive components were designed for application as a wireless interface to Microsystems/microsensors with capability to transmit measurement data and supplying energy. Ink-Jet Printing with silver ink U5603 on two types of substrates (kapton foil and LTCC ceramic) was evaluated to achieve uniform conductive lines. Realized components were printed with used of Dimatix DMP 2831 printer. Multi-pass printing was conducted to achieve low resistance of metal traces. The fabricated coils of dimensions 2 x 1,3 cm with 4 turns and path width 200 µm and space between path 200 µm have relatively high resistance of some 390 Ω which results of low Q factor (some of 1). In comparison to such technologies as PCB, LCP, LTCC and PET presented in [10] the result is much worse.
PL
Przedstawiono opracowany przez autorów uniwersalny system ankietowania QuestMed, bazujący na sieci Internet oraz na sieci telefonii komórkowej. System pozwala na elastyczne tworzenie przez administratora systemu elektronicznej ankiety za pomocą przeglądarki internetowej. Udostępniona ankieta jest wypełniana przez użytkowników systemu również przez przeglądarkę, albo przez specjalną aplikację zainstalowaną na telefonie komórkowym. Opracowany system znalazł zastosowanie w aplikacji alergologicznej, gdzie przeprowadzone zostały badania na grupie 20 chorych. Lekarz otrzymuje codziennie od swoich pacjentów wypełnioną ankietę, specjalnie przygotowaną na potrzeby danego badania. Ankieta zawiera informacje związane z objawami alergicznymi, jakie aktualnie występują u chorych. Otrzymane ankiety analizuje lekarz na bieżąco i w zależności od otrzymanego wyniku przesyła stosowne zalecenie do chorego. System umożliwia lekarzowi kontrolę znacznie większej liczby pacjentów, niż w przypadku tradycyjnych konsultacji.
EN
In the paper the electronic questionnaire system called QuestMed based on web network and mobile phone network was described. The system allows for creating electronic questionnaire over web browser. Logged users fill in the created questionnaire over the web browser or use installed on mobile phone application. The worked out system was applied in allergology with success. The group of 20 patients was exanimate. Physician obtains daily surveys from patients. Each individual survey describes symptoms of allergy. In the next step physician sent important information as result of analysis, to the selected patient. The system enables to control more patients in compare to traditional medical advice meetings.
PL
W artykule przedstawiono zasadę pracy, konstrukcję i technologię wykonania miernika wilgotności powietrza higrometru punktu rosy z detektorem typu MEMS. Zastosowanie tego typu detektora i oryginalnej koncepcji osiągania zadanej temperatury detektora z dużą dynamiką poprzez wstrzykiwanie ciepła zamiast chłodzenia, pozwoliło na pomiar szybko zmiennej wilgotności 5...6 razy na sekundę. Osiągniecie tych unikalnych parametrów w dziedzinie pomiarów wilgotności pozwoliło na zastosowanie tego typu higrometru do pomiaru wilgotności w nosie i gardle pacjentów w trakcie oddychania oraz w dermatologii do pomiaru parametrów skóry człowieka (tzw. współczynnika TEWL).
EN
The measurement method, construction and technology of fabrication of dew point hygrometer with MEMS type detector has been described in the paper. Both principle of operation based on heat injection for fast temperature control in spite of cooling control as well as application of MEMS detector let to gain 5...6 measurement per second. Those unique parameters gave possibilities for the hygrometer application to humidity measurements in human nose and human throat during breathing and in dermatology for evaluation of human skin conditions (i.g. TEWL factor).
PL
Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania specjalnie opracowanego przez autorów symulatora sieci bezprzewodowych (AW-SeNS-Ad Hoc Wireless Sensor Networks Simulator) w badaniach nad sieciami czujnikowymi pracującymi w modelu ad-hoc. Dzięki samoorganizacji sieci ad-hoc i zdolności do przesyłania pakietów między węzłami, można wyobrazić sobie zupełnie nowe aplikacje przeznaczone dla medycyny, wojska czy monitorowania środowiska. Przeprowadzenie badań w środowisku aplikacji komputerowej dla specyficznej konfiguracji sieci nazwanej scenariuszem, umożliwia wstępną ocenę teoretycznej funkcjonalności. W artykule zostały przedstawione wyniki symulacji dla przykładowego scenariusza sieci bezprzewodowej ruchomej z fragmentami infrastruktury nieruchomej.
EN
Paper describes usage of specially designed wireless networks simulator (AWSeNS-Ad Hoc Wireless Sensor Networks Simulator in research at ad-hoc sensor networks. Because of self-organising ability of ad-hoc networks and their possibility of routing packets from source to destination, we can imagine new applications in the field of environment monitoring, healthcare or military. Simulation results for specific network configuration called-scenario, enables initial, theoretical estimation of such network functionality, In the paper we present simulation results for example wireless network scenario which includes both mobile and stationary devices.
EN
The nasal mucosa with blood capillary network has a remarkable role in respiration process. The most important nose functions are heating and humidifying to optimal level of reaching throat and lungs air and partly absorption of humidity and temperature from expired air. Variations of humidifying and heating process can invoke some upper airways discorders. The paper presents dew point hygrometer which was specially designed for laryngological purposes. The dew point hygrometer can measure dynamic changes of humidity in upper airways. The device is fully automated, easy to operate and can communicate with external personal computer. Database application allows saving patient data with archive examination results and can display them easily. The main advantage of the device is a short response time on humidity changing. The number of readings (detection) can reach 6 readings per second (slightly depending on humidity level) which is much faster than in available on the market hygrometers with sorption sensors. The paper also presents some results obtained in group volunteers. The constructed dew point hygrometer can be used for air humidity measurement in upper airways during some diseases and for evaluation of an influence of some drugs and environmental conditions changing on air upper ways mucosa.
PL
Medycyna potrzebuje ciągle nowych, zaawansowanych narzędzi do lepszej diagnozy schorzeń. Duży postęp w dziedzinie elektroniki pozwala na konstruowanie coraz bardziej złożonych przyrządów do oceny stanów zdrowotnych człowieka. Jedną z funkcji nosa jest ogrzanie i odpowiednie nawilżenie powietrza dostającego się do krtani i płuc oraz odzyskanie części wilgoci i ciepła z powietrza wydychanego przez nos. W pracy przedstawiono higrometr punktu rosy, w którym wykorzystano specjalnie zaprojektowany półprzewodnikowy mikrosystem. Przenośny system pomiarowy został zaprojektowany i zbudowany do pomiaru szybkich zamian wilgotności powietrza w górnych drogach oddechowych. Przedstawiono wskaźniki charakteryzujące funkcję nawilżania powietrza wpadającego do płuc oraz funkcję odzyskiwania wilgoci z powietrza wydychanego. Wyniki z trwających badań klinicznych będą wykorzystane do poszukiwania korelacji pomiędzy wskaźnikami a schorzeniami górnych dróg oddechowych.
EN
The medicine still requires new, more advanced tools for better human body diagnoses.The great developments in electronics allow to construct more and more sophisticated instruments for tests of human body functionality. There are two most important functions: heating and humidifying to optimal level of reaching throat and lungs air and partly absorption of humidity and heat from expired air. The paper presents the dew point hygrometer based on a semiconductor microsystem structure gathering impedance detector, heater and thermoresistor. The portable measurement system was specially designed and fabricated for laryngological applications. The hygrometer can measure dynamic changes of dew point temperature which is the absolute unit of humidity. New factors describing condition and capability of human breathing system are proposed. During ongoing clinical tests, still increasing amount of data will allow precisely investigate correlations between humidifying process and some diseases.
PL
Autorzy zbudowali i wstępnie przetestowali higrometr punktu rosy wykorzystujący zintegrowany detektor półprzewodnikowy. Na strukturze półprzewodnikowej wykonano impedancyjny detektor grzebieniowy, służący do detekcji momentu kondensacji, termorezystor mierzący temperaturę powierzchni detektora oraz element grzejny, który jest wykorzystywany do precyzyjnego i szybkiego sterowania temperaturą detektora. Przedstawiono wyniki badań właściwości dynamicznych detektora uzyskane na stanowisku pomiarowym oraz opisano zbudowane higrometry do dynamicznych pomiarów w aplikacjach medycznych: laryngologii (pomiary parametrów cyklu oddechowego) i dermatologii (pomiary TEWL - współczynnika przeznaskórkowej utraty wody).
EN
Authors have constructed and tested dew point hygrometer using semiconductor integrated detector (of dimensions 4x4 mm). In the structure a number of devices have been embedded: the impedance interdigitated detector for dew point detection, the thermoresistor for detector surface temperature measurement and the heater for precise and fast control of detector temperature. The paper presents measurement results of dynamic properties of the detector, obtained with measurement system and describes two types of medical hygrometer designed for fast measurements in laryngology (human respiration cycle measurements) and dermatology (TransEpidermal Water Loss - TEWL measurements).
13
Content available remote Czujnik i metoda pomiaru wilgotności w warunkach dynamicznych w laryngologii
PL
Błona śluzowa nosa wraz z układem naczyń krwionośnych spełnia ważną rolę w procesie oddychania. Jedną z najważniejszych funkcji nosa jest ogrzanie i odpowiednie nawilżenie powietrza dostającego się do krtani i płuc oraz odzyskanie przez jamy nosa części wilgoci i ciepła z powietrza wydychanego. W pracy przedstawiono higrometr punktu rosy, którego zasada działania oparta jest o półprzewodnikowy detektor impedancyjny. Przenośny system pomiarowy został specjalnie zaprojektowany i zbudowany do pomiaru szybkich zamian wilgotności powietrza w górnych drogach oddechowych. Zaproponowano również wskaźniki charakteryzujące funkcję nawilżania powietrza wpadającego do płuc oraz funkcję odzyskiwania wilgoci z powietrza wydychanego.
EN
The nasal mucosa with blood capillary network plays remarkable role in respiration process. The most important functions of nose are heating and humidifying to optimal level of throat and lungs reaching air and part absorption of humidity and heat from expired air. The paper presents the dew point hygrometer based on a small semiconductor structure gathering impedance detector, heater and thermoresistor. The portable measurement system was specially designed and fabricated for laryngological applications. The hygrometer can measure dynamic changes of dew point temperature. The device is fully automated, easy to operate and can communicate with external personal computer with database. The main advantage of the device is short response time to humidity changing. Some indicators were proposed to describe humidifying function of air. During ongoing clinical tests, still increasing amount of data will allow precisely investigate correlations between humidifying process and some diseases.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.