Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 310

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  density
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
Indonesian municipal solid waste (MSW) is dominated by biodegradable MSW (organic and paper). Due to the degradation process, the physical and hydraulic characteristics of these components can change. It is important to study the physical and hydraulic characteristics of MSW, because landslides occurred in several landfills in Indonesia after heavy rains. Field observations showed that landslides occur due to reduced paper components in the landfill (due to high recycling activities), and cause high percolation of water into the landfill. In the research, 38 samples consisting of two variants of MSW samples (organic and 80% organic + 20% paper), were prepared under the conditions of optimum moisture content. The organic sample of MSW is leaf, while the paper sample of MSW is newspaper, which were shredded to a diameter of about 1 cm. The tests of moisture content, bulk density (in the mould of permeameter), particle size distribution, and permeability were carried out on both sample variants for 90 days, with a test frequency of once in 5 days. The results showed that there was an increase in the moisture content and density, and a decrease in particle size and permeability in both variants of MSW sample. Organic MSW + paper has lower permeability and higher density than organic MSW. This requires further study, because a high paper recycling ratio can lead to a change in the landfill characteristics.
2
Content available remote Biodegradowalne środki antyadhezyjne do uwalniania wyrobów betonowych z form
PL
Przedmiotem artykułu są biodegradowalne środki antyadhezyjne do uwalniania wyrobów betonowych z form. Autorki analizują środki antyadhezyjne do form elementów betonowych. Omawiają zagadnienie lepkości i gęstości środka antyadhezyjnego. Analizują wpływ środka antyadhezyjnego na jakość powierzchni betonu (zatłuszczenie powierzchni betonu, zmiana barwy i zacieki na powierzchni betonu), na jakość formy, na cechy i trwałość betonu (współczynnik absorbcji wody spowodowany podciąganiem kapilarnym, możliwość odparowania wody ze struktury betonu, przyczepność zaprawy do powierzchni betonu) oraz na możliwość powlekania betonu farbą.
EN
This paper discusses biodegradable release agents for releasing concrete products from moulds. The authors analyse release agents for concrete elements moulds. They discuss the issue of viscosity and density of the release agent. The authors analyse the influence of the release agent on the quality of the concrete surface (greasing of the concrete surface, colour change and streaking on the concrete surface), on the quality of the mould, on the features and durability of concrete (water absorption coefficient caused by capillary rise, the possibility of water evaporation from the concrete structure, adhesion of the mortar to the concrete surface) and on the possibility of coating concrete with paint.
PL
Zmniejszyć, zastosować powtórnie, czyli często nazywany „recycling”, są ważnymi zagadnieniami zrównoważonego budownictwa i odnowienia środowiska. Wzrost budownictwa powoduje powstawanie dużych ilości odpadów budowlanych i z rozbiórki na świecie i stwarza możliwość ich zastosowania jako grubego kruszywa do betonu. W przyszłości, gdy większość miast stanie się betonowymi dżunglami, recykling i wielokrotny recykling betonu będzie miał coraz większe znaczenie. Także prefabrykacja wytwarza znaczą ilość odpadów, w związku z różnorodną jakością materiałów. Zamiast usuwać je na składowiska, bada się możliwość ich powtórnego wykorzystania i krotność ich „recyklingu”. Niniejsza praca analizuje artykuły opublikowane przez różnych badaczy, w celu sprawdzenia zmiany właściwości powtórnie zastosowanego kruszywa do betonu, a także po pewnej ilości recyklingów. Badania właściwości świeżych i stwardniałych kruszyw betonowych po recyklingu, wykazały pogorszenie jakości, w porównaniu z mechanicznymi właściwościami nowo wytworzonych betonów. Natomiast powtórnie zastosowane odpadowe kruszywo z prefabrykacji wykazało takie same właściwości jak normalny beton, a nawet nieco większą wytrzymałość na ściskanie i można nim zastąpić do 20% normalnego kruszywa, wytwarzając beton dobrej jakości. Trzecia generacja zastosowanego kruszywa betonowego miała prawie dwukrotną zawartość zaprawy niż pierwszy recykling. Można było stwierdzić, że w przypadku betonu można zastosować recykling tylko kilka razy. Zależność wytrzymałości od trwałości kilkakrotnie zastosowanego betonu różnych generacji sprawdzono opierając się na analizie regresji.
EN
Reduce, reuse and recycle are the important facets of sustainable construction and environmental recovery. Increase in the construction activity generates huge amount of construction and demolition waste worldwide, and has a potential to be used as concrete coarse aggregate. In the future, where, most of the cities are likely to become concrete jungles, recycling and multi-recycling of concrete becomes all the more important. Also, the precast industry generates large amount of wastes due to discrepancies in quality of materials. Instead of depositing them as landfills or rejecting recycled materials, the possibility of reusing them is investigated and the finite number of times the recycling can be done, is examined. The present paper ponders on literature works, done by various researchers to check the variation in properties of recycled concrete aggregate, after finite number of generations of recycling. The studies on fresh and hardened state properties of recycled aggregate concrete showed a decrease in quality, with respect to mechanical performance of newly made concrete. The recycled concrete aggregate from precast rejects performed equal to natural concrete and even showed slightly higher compressive strength than natural aggregate concrete and can be replaced up to 20% of natural aggregate, to produce the concrete of accepted quality. The third generation recycled concrete aggregate showed almost twice the amount of mortar as that of first generation recycled concrete aggregate. It can be seen that the concrete can be recycled only a finite number of times. A relationship between strength and durability properties of recycled aggregate concrete of different generations was derived based on multi-linear regression analysis.
EN
The article analysis the effect of exposure to ultraviolet light on the hardening process of the model made in the SLA technology. Research samples were created with the SLA additive technique using a 10s exposure time. In this experiment, the change in item hardness and density over a 96-hour period was analysed. Light exposure time for details of an item made in SLA technology results in an increase in hardness. At the same time are observed, changes in density and stabilization of both parameters with increasing exposure time to UV light.
EN
The paper presents data on the effect of storage duration and UV-C stimulation mode of potato tubers and soaking of potato strips in water on strip density. The study was conducted on potato tubers of the Innovator variety cut into strips with a cross-section of 10 x 10 mm and 60 mm long. Strips were cut along the longitudinal tuber axis set between proximal and distal tuber end. The studies were conducted on tubers at two time points: 1. after 3-month storage and 2. after 9-month storage. Potato tubers were stimulated by UV-C using the following modes: 1 and 3 – irradiation on one tuber side for 30 min, 2 and 4 – irradiation on opposite tuber sides for 15 min each, 0 – control group (not irradiated). Tubers irradiated according to mode 1 and 2 were stimulated 2 days before processing whereas according to modes 3 and 4 before storage. Strips were soaked in water (1) at a temperature of 20oC for 15 min and (2) at a temperature of 40oC for 20 min. In addition, the studies included the strips blanched at a temperature of 90oC for 2 min and the control group comprising unsoaked strips. The storage and laboratory experiments were conducted in 2016-2017. Strip density was statistically significantly dependent on storage duration, stimulation and soaking conditions. Prolongation of storage and UV-C stimulation of tubers prior to storage (in both variants) and prior to processing (longer irradiation on one side of the tuber) increased the density of the strips. On the other hand, raising the soaking time from 15 min to 20 min and water temperature from 20oC to 40oC reduced strip density.
PL
W pracy przedstawiono wpływu terminu przechowywania i napromieniania UV-C bulw oraz zanurzenia słupków ziemniaczanych w wodzie na gęstość półproduktów na frytki. Jako materiał do badań wykorzystano bulwy ziemniaka odmiany Innovator. Badano obiekty w kształcie słupków o przekroju 10x10 mm i długości 60 mm. Słupki wycinano wzdłuż najdłuższej osi bulw, wyznaczonej pomiędzy częścią wierzchołkową i pępkową. Badania wykonano na bulwach w dwóch terminach: 1 - po 3 miesiącach i 2 - po 9 miesiącach przechowywania. W celu naświetlenia bulw ziemniaka stosowano następujące parametry stymulacji UV-C: 1, 3 - naświetlanie 30 min z jednej strony bulwy, 2, 4 - naświetlanie po 15 min z dwóch przeciwnych stron bulwy, 0 - próba kontrolna (bez naświetlania). Stymulację bulw w sposób 1, 2 prowadzono na dwa dni przed przetwarzaniem, a naświetlanie 3, 4 przed przechowywaniem. Proces sorpcji realizowano poprzez zanurzanie badanych obiektów w wodzie o temperaturze: 1 - 20oC w czasie 15min i 2 - 40oC w czasie 20min. Do badań przyjęto ponadto słupki poddane blanszowaniu 3 - 90oC i 2 min oraz próbę kontrolną 0 - bez zanurzania. Doświadczenia przechowalnicze i laboratoryjne realizowano w latach 2016-2017. Na gęstość s łupków statystycznie istotny wpływ miały termin przechowywania, stymulacja i warunki zanurzenia półproduktów. Wzrost czasu przechowywania oraz zastosowanie stymulacji UV-C bulw przed przechowywaniem (w obu przyjętych wariantach) i przed przetwarzaniem, w wersji naświetlani dłuższym czasem z jednej strony bulw, skutkowało zwiększeniem gęstości półproduktów. Wzrost czasu zanurzenia półproduktów z15 do 20min i temperatury wody z 20 do 40 oC powodował obniżenie gęstość półproduktów.
PL
Wytworzenie przeciwciśnienia na złoże oraz zapobieganie uszkodzeniu strefy przyodwiertowej to podstawowe zadanie cieczy roboczej o odpowiedniej gęstości zatłoczonej do odwiertu celem przeprowadzenia wymaganego zakresu prac rekonstrukcyjnych. Skład i właściwości technologiczne cieczy roboczej powinny być ustalone na podstawie aktualnie występujących w danym odwiercie lub horyzoncie produktywnym warunków geologiczno-złożowych. Wykorzystywane w warunkach złożowych ciecze do rekonstrukcji odwiertów to solanki bez fazy stałej oraz sporządzane na osnowie solanek z dodatkiem m.in. polimeru i blokatora. Są one stosowane w odwiertach, w których dla zrównoważenia gradientu ciśnienia złożowego 0,00981–0,023 MPa/m wymagane jest użycie cieczy o gęstości 1,03– 2,3 kg/dm3 . Natomiast w złożach, w których gradient ciśnienia złożowego wynosi poniżej 0,00981 MPa/m, powinny być wykorzystywane specjalne ciecze o gęstości ≤1,0 kg/dm3 . Wstępne badania laboratoryjne przeprowadzone w INiG – PIB wskazały kierunek doboru środków stanowiących osnowę takich cieczy i wpływ wybranych środków na właściwości technologiczne otrzymywanych cieczy roboczych o gęstości ≤1,0 kg/dm3 . Jak wykazały badania, mogą to być związki syntetyczne spełniające rolę oleju, które nie zawierają węglowodorów aromatycznych szkodliwych dla środowiska. Do generacji tych związków zaliczane są estry, polialfaolefiny, etery i acetale, a najszersze zastosowanie w technologii cieczy wiertnicznych zyskały estry oraz związki chemiczne z grupy olefin. Przedmiotem badań laboratoryjnych nad opracowaniem cieczy roboczej do złóż o obniżonym ciśnieniu złożowym był syntetyczny związek chemiczny pełniący rolę oleju, tj. estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. Przy użyciu tego związku podjęte zostały próby laboratoryjne sporządzenia cieczy stanowiącej dwie fazy, tj. olejową i wodną. Badania, które wykonano dla warunków geologiczno-złożowych występujących na zapadlisku przedkarpackim, obejmowały ustalenie składu fazy olejowej i wodnej, sposób sporządzania cieczy, określenie jej właściwości technologicznych i inhibitujących oraz wpływu na środowisko.
EN
Creation of back pressure on the deposit and prevention of damage to the wellbore zone is the basic task of the workover fluid of appropriate density, pumped into the well to carry out the required scope of reconstruction work. The composition and technological properties of the workover fluid should be determined based on the current geological and reservoir conditions in the given well or pay zone. Well reconstruction liquids used in reservoir conditions are brines without a solid phase and prepared based on brine with the addition of among others a polymer and a blocker. They are used in wells where a fluid density of 1.03–2.3 kg/dm3 is required to balance the reservoir pressure gradient 0.00981–0.023 MPa/m. However, in deposits where the gradient of reservoir pressure is below 0.00981 MPa/m, special liquids with a density of ≤1.0 kg/dm3 should be used. Preliminary laboratory tests carried out at INiG – PIB showed the direction of selection of agents constituting the base of such fluids and the impact of these agents on the technological properties of the obtained workover fluids with a density of ≤1.0 kg/dm3 . Research has shown that these can be synthetic compounds that act as oil and do not contain aromatic hydrocarbons that are harmful to the environment. This group of compounds includes esters, polyalphaolefins, ethers and acetals, and esters and chemical compounds from the olefin group have gained the widest use in drilling fluid technology. The subject of laboratory research on the development of workover fluids for deposits with reduced reservoir pressure was a synthetic chemical compound acting as an oil, i.e. fatty acid methyl esters rapeseed oil. Using this compound, laboratory tests were made to prepare fluids that constitute two phases, i.e. oil and water. The tests that were carried out for geological and reservoir conditions occurring in the Carpathian Foredeep wells included determining the composition of the oil and water phase, the method of preparation of these fluids, determining their technological and inhibitory properties as well as the impact on the environment.
EN
Mining and metallurgical enterprises generate a significant amount of secondary raw material resources having small-fractions (below 3 mm). A significant volume of these materials can be returned into the production process by the use of the briquetting method. The quality of briquettes, in particular, their strength, is significantly affected by a phenomenon called elastic after-effect. For a theoretical study of the elastic after-effect influence on the quality of the briquettes, taking into account the pressing tool configuration, experimental data are obtained for three materials (peat, kaolin and manganese concentrate). Results are in creating the analytical relations (regression models) having enough high accuracy to describe the dependence of compaction coefficient, elastic after-effect, density and elastic heave (decompaction) on an external pressure in the compaction machine.
EN
In this research, polyurethane (PU)/tetraethyl orthosilicate (TEOS) composite was prepared via one-step polymerization method using different concentrations of TEOS in PU. The structural, optical and physical properties of PU composite were characterized by SEM imaging, FT-IR spectroscopy, water uptake, Raman spectroscopy and optical microscopy imaging of synthesized samples. The SEM results showed that by adding TEOS to the PU, the cell and window size of synthesized samples decreased. This result was also observed in the optical micrographs. The bonding characteristics of PU/TEOS composites were analyzed using Raman and FT-IR spectra. According to the FT-IR spectra, the degree of phase separation (DPS) and hydrogen bonding index, R, in 800 µl TEOS/PU had the highest R and DPS factors. By adding different concentrations of TEOS to PU, the apparent density decreased but the real density increased. The total, open and closed porosity of the synthesized samples were calculated. At low loading of TEOS in PU, the open porosity of the samples increased. The PU/TEOS composites may be promising candidates for absorbing sound.
EN
Young’s modulus, yield stress and Poisson’s ratio are studied for different size and tem- perature. The temperature dependence of simulated Young’s modulus is quite similar to experimental results. Transverse sound velocity is estimated from the simulated elastic con- stants at each temperature. The dislocation speed reaches up to 75% of the transverse sound velocity. The dislocation speed decreases with increasing temperature linearly. The tempera- ture dependence of macroscopic deformation behavior and the possibility of the existence of supersonic dislocations are discussed. The transverse sound velocity and rigidity G is calcu- lated from Young’s modulus, Poisson’s ratio and density ρ which changes with temperature.
EN
For designing a new energetic material with good performance, a knowledge of its density is required. In this study, the relationship between the densities of energetic co-crystals and their molecular structures was examined through a quantitative structure-property relationship (QSPR) method. The methodology of this research provides a new model which can relate the density of an energetic co-crystal to several molecular structural descriptors, which are calculated by Dragon software. It is indicated that the density of a co-crystal is a function of sp, OB, DU, nAT, as well as several non-additive structural parameters. The new recommended correlation was derived on the basis of the experimental densities of 50 co-crystals with various structures as a training set. The R2 or determination coefficient of the derived correlation was 0.937. This correlation provided a suitable estimate for a further 12 energetic co-crystals as a test set. Meanwhile, the predictive ability of the correlation was investigated through a cross validation method. Moreover, the new model has more reliability and performance for predicting the densities of energetic co-crystals compared to a previous one which was based on an artificial neural network approach. As a matter of fact, designing novel energetic co-crystals is possible by utilising the proposed method.
EN
High nitrogen organic compounds (N>50 wt.%) are important for chemical industries because they can provide clean products with generally low-molecular weight product gases and enormous energy release. The density of these materials at or near room temperature is an important physical property for the assessment of their detonation and combustion performances. A novel method is introduced here for the prediction of the density of various classes of organic compounds, including different derivatives of triazole, tetrazole, triazine, tetrazine, furazan, and some organic nitrogen-containing chains. The core model is based on elemental composition, where its reliability has been improved by considering some molecular fragments including specific functional groups. The high reliability of these simple model has been compared with the output from two complex quantum mechanical approaches. For 91 high nitrogen compounds, the values of the standard deviation (SD) of the core and improved correlations were 0.076 and 0.047 g·cm–3. For a further 32 materials, the values of SD were 0.057 and 0.042 g·cm–3 for the core and improved correlations, respectively. These data are close to core and improved quantum mechanical methods, i.e. 0.056 and 0.042 g·cm–3, respectively, where the calculated data from complex quantum mechanical approaches were available.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań zapraw geopolimerowych o dużej wytrzymałości przygotowanych z dwóch rodzajów popiołu lotnego krzemionkowego. Jako aktywatory użyto wodorotlenku sodu oraz mieszaniny wodorotlenku i krzemianu sodu, w postaci roztworów. Aktywator dodawano w ilościach od 6 do 15% NaOH, w stosunku do masy popiołu. Zaprawy po przygotowaniu dojrzewały w temperaturach 60ºC, 80ºC lub 100ºC przez różny czas, od 24 godzin do 7 dni. Zwiększenie dodatku sodu lub wyższa temperatura dojrzewania zwiększają wytrzymałość badanych zapraw na zginanie i ściskanie. Najlepsze wyniki – wytrzymałość na ściskanie i zginanie odpowiednio 100 MPa i 20 MPa, uzyskano dla zapraw aktywowanych 15% dodatkiem wodorotlenku sodu, poddanych naparzaniu w 100ºC przez 24 godziny. Mieszany aktywator – krzemian i wodorotlenek sodu pozwolił również uzyskać duże wytrzymałości, jednak mniejsze niż sam wodorotlenek sodu. Wydłużenie czasu pielęgnacji w wysokiej temperaturze o ponad 24 godziny nie dawało w większości przypadków korzystnych wyników. Zaprawa geopolimerowa z popiołu lotnego, aktywowana 15% NaOH w stosunku do masy popiołu, utwardzana w temperaturze 100ºC przez 24 godziny, wykazała około 18% zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu ze zwykłą zaprawą cementową z cementu portlandzkiego.
EN
The paper presents the results of research of high-strength geopolymer mortars, prepared from two types of siliceous fly ash. Sodium hydroxide and mixtures of sodium hydroxide and sodium silicate in the form of solutions were used as activators. The activator was added in amounts ranging from 6 to 15% NaOH in relation to the ash mass. After preparation, the mortars were cured at the temperature of 60ºC, 80ºC or 100ºC for various times, from 24 hours to 7 days. Increasing the addition of sodium or a higher curing temperature increase the flexural and compressive strength of the tested mortars. The best results - compressive and flexural strength of 100 MPa and 20 MPa, respectively, were obtained for mortar activated with 15% sodium hydroxide, cured at 100°C for 24 hours. Blended activator – sodium silicate and sodium hydroxide also allowed to obtain high strengths, but lower than sodium hydroxide alone. Extending the curing time at high temperature beyond 24 hours did not produce favourable results in most cases. Fly ash geopolymer mortar, activated with 15% NaOH by mass of ash, cured at 100°C for 24 hours, showed about 18% reduction in greenhouse gas emissions compared to common Portland cement mortar.
PL
W artykule omówiono wpływ zmian gęstości rdzenia gipsowego płyty kartonowo-gipsowej na wytrzymałość mechaniczną rdzenia przy użyciu ANOVA oraz regresji liniowej. Badaniom poddano próbki rdzenia gipsowego, formowane ręcznie, oraz próbki formowane w sposób ciągły w linii produkcyjnej. Przeprowadzona analiza wyników pomiarów wskazuje, że istotne statystycznie zmiany gęstości rdzenia gipsowego nie zawsze pociągają za sobą istotne statystycznie zmiany wytrzymałości rdzenia na zginanie. Stwierdza się także istnienie silnej, liniowej korealcji między wytrzymałością rdzenia płyty gipsowo-kartonowej na zginanie a gęstością rdzenia.
EN
The paper discusses the statistical analysis of the effect of changes in plasterboard core density on the mechanical strength of the core. ANOVA and linear regression were used for the analysis of the results obtained. Gypsum core samples, fabricated manually in molds, and formed continuously on the production line were analysed. The analysis shows that statistically significant changes in the gypsum core density do not always entail statistically significant changes in core strength. There is also a statistically significant, moderate correlation between core strength and core density.
14
Content available remote Kruszywo xonotlitowe - część II: Charakterystyka produktów syntezy
PL
Celem pracy było wytworzenie krystalicznego xonotlitu z tanich i powszechnie dostępnych surowców, takich jak wapno gaszone i mączka kwarcytowa oraz charakterystyka produktów syntezy hydrotermalnej. Krystaliczny xonotlit, bez udziału nieporządnych faz węglanowych, otrzymano dopiero po zastosowaniu 10-godzinnej syntezy przy ciśnieniu 3 MPa w atmosferze ochronnej argonu. Produkt autoklawizacji jest stabilny termicznie do temperatury 700°C, po przekroczeniu której następuje jego stopniowa dehydroksylacja, a następnie przemiana w wollastonit. Wytworzony xonotlit ma niewielką rozszerzalność cieplną, świadczącą o jego dobrej stabilności wymiarowej do temperatury krystalizacji niskotemperaturowej odmiany polimorficznej wollastonitu wynoszącej ok. 800°C, co sprawia, że może on stanowić dobry półprodukt do produkcji lekkich materiałów izolacyjnych.
EN
The aim of the work was to obtain crystalline xonotlite from cheap and commonly available raw materials, such as hydrated burnt lime and quartz flour, and properties of synthesis products. Crystalline xonotlite, without any unwanted carbonate phases, was only obtained after applying a protective atmosphere during ongoing synthesis for 10 and 24 hours, at a pressure of 3 MPa. The product of autoclaving displays thermal stability up to 700°C and after exceeding this temperature, it is gradually dehydroxylated, and next, transformed into the low-temperature polymorphous form of wollastonite. The obtained xonotlite is characterized by slight thermal expansion, indicating its good dimensional stability up to a temperature of crystallization of wollastonite, reaching about 800°C, which makes it a good half-product for the production of light insulating materials.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań podciągania kapilarnego, które przeprowadzono na próbkach betonu komórkowego czterech klas gęstości: 400, 500, 600 oraz 700 pochodzących z tej samej wytwórni. Największą dynamiką procesu podciągania kapilarnego charakteryzowały się próbki betonu komórkowego klasy gęstości 400. Relacje między średnimi wartościami współczynników sorpcji A wyglądały następująco: A400/A500 = 3,92/2,48 = 1,58; A400/A600 = 3,92/2,26 = 1,73; A400/A700 = 3,92/2,36 = 1,66.
EN
The article presents the results of research on the capillarity suction process, which were carried out on four density class of autoclaved aerated concrete specimens from the same manufacturer: 400, 500, 600 and 700. The highest dynamics of the process of capillarity suction was observed in autoclaved aerated concrete specimens of density class 400. Relationships concerning the resultant values of water sorption coefficients A were respectively: A400/A500 = 3,92/2,48 = 1,58; A400/A600 = 3,92/2,26 = 1,73; A400/A700 = 3,92/2,36 = 1,66.
16
Content available On a formula finding fractal dimension
EN
Purpose: The article is devoted to the determination of the fractal dimension of cellular concrete, in particular foam concrete, and the further clarification of the relationship between fractal dimension and porosity and average density of cellular concrete. Design/methodology/approach: In the theoretical description of disordered systems, the fundamentals of fractal theory are actively used, which allow obtaining statistical indicators of chaotic natural and artificially disordered systems, which include cellular concrete. The parameters of the pore structure are difficult to quantify by conventional methods because of the complexity and irregularity of the pore structure due to their random distribution. Findings: Formulas for calculating the fractal dimension and average density of highly porous material are calculated and proposed. The formula for calculating the average density takes into account the density of the material between the pore walls. Research limitations/implications: The calculation of the fractal dimension is one of the main factors affecting the practical application of the theory of fractals, a natural problem arises on a theoretical basis to justify these calculations. Practical implications: The formulas proposed in this work for calculating the fractal dimension and density of a highly porous structure improve research on methods for producing substances with a controlled fractal structure, which will help create materials with unusual mechanical properties, density, and porosity. Originality/value: The formula for calculating the fractal dimension obtained in the work improves the well-known Hausdorff-Bezikovich formula. On the other hand, it makes it possible to obtain a highly porous structure with a given density of the material under study.
EN
The aim of study was to determine the influence of sonication and freezing on the kinetic of the microwave-vacuum drying, energy consumption and physical properties of whole cranberries as well as evaluate the applicability of sonication instead of freezing in order to change their physical properties and the drying kinetic of whole cranberries. Microwave-vacuum drying of whole cranberries with/without initial treatments took from 12 ± 1 to 14.5 ± 0.5 minutes. All of treatments did not significantly shorten the drying time of cranberries. However, they increased SMER values even by 31%. Despite of cryogenic freezing, all of treatments significantly increased the values of Dew. Sonication combined with drying allowed to obtain dried berries characterized by the lowest cohesiveness (0.19±0.02), springiness (0.62±0.02) and chewiness (3.4±0.8 N), while cryogenic freezing combined with drying allowed to obtain dried fruits characterized by highest springiness (0.75±0.03) and low chewiness (3.3±0.5 N). The highest lightness (32.2±0.7), redness (32.6±0.8), and yellowness (11.1±0.7) were found for fruits subjected to initial convective freezing before drying. The efficiency of sonication in color change was comparable to cryogenic freezing and much lower than convective freezing. All of initial treatments increased such thermal properties of dried cranberries as thermal conductivity and thermal diffusivity.
PL
W pracy podjęto próbę zastąpienia mąki pszennej mąkami bezglutenowymi (z ciecierzycy, jaglaną i z ryżu brązowego) w biszkoptach wypiekanych w temperaturach 160 i 180°C. Badano cechy sensoryczne oraz instrumentalnie barwę i teksturę biszkoptów. Na podstawie przeprowadzonej oceny sensorycznej, przy uwzględnieniu cech takich jak: wygląd zewnętrzny, smak, zapach, struktura i tekstura oraz ogólna pożądalność, najbardziej atrakcyjny okazał się biszkopt z mąki z ciecierzycy, niezależnie od temperatury wypieku. Najwyższą ocenę za smak uzyskał biszkopt z mąki z ryżu brązowego. Biszkopt z mąki jaglanej otrzymał najniższe oceny pod względem każdej analizowanej cechy. Rodzaj mąki istotnie wpływał na jasność i nasycenie barwy biszkoptów. Zawartość wody oraz gęstość pozorna biszkoptów nie zależały od rodzaju mąki i zastosowanej temperatury wypieku, różna była tylko aktywność wody. Biszkopty z substytutami mąki pszennej charakteryzowały się większą porowatością i mniejszą twardością w porównaniu z wzorcem.
EN
In the study, the attempt was undertasken to replace wheat flour with with gluten-free flours (from chickpeas, millet and brown rice) in sponge cakes, baked at 160 and 180°C. Sensory and instrumental qualities of color and texture of sponge cakes were evaluated. On the basis of sensory evaluation carried out, taking into account the examined characteristics (appearance, structure and texture, taste, smell and general desirability), the chickpeas flour sponge cake trned out to be the most attractive, regardless of the baking temperature. In terms of taste, the sponge cake produced from brown rice flour acquired the highest notes. The millet sponge cake obtained the lowest marks in terms of each analyzed attributes. A significant influence of the type of flour was observed in the analysis of the brightness and color saturation of sponge cake. Flour type and baking temperature did not a significant influence on the water content and apparent density of sponge cake, only the water activity of final products varied. Gluten-free sponge cakes were characterized by higher porosity and lower hardness in comparison to the template.
19
Content available Drewno księżycowe jako materiał konstrukcyjny
PL
W pracy przedstawiono koncepcję drewna księżycowego i najważniejsze jego zasady. Przedstawiono również badania potwierdzające fenomen wpływu faz Księżyca na właściwości drewna księżycowego, od fazy kiełkowania do jego cech fizykomechanicznych, tj. na gęstość czy wytrzymałość.
EN
Mg0.95Ni0.05Ti0.98Zr0.02O3 and CaTiO3 were prepared separately using solid state reaction method. The effect of CaTiO3 addition on the microwave dielectric properties of Mg0.95Ni0.05Ti0.98Zr0.02O3was investigated to get low loss and temperature stable ceramics in (1 – x)Mg0.95Ni0.05Ti0.98Zr0.02O3 and CaTiO3 series. Mg0.95Ni0.05Ti0.98Zr0.02O3formed as the major phase along with Mg0.95Ni0.05Ti2O5 phase that formed as minor secondary phase for the composition with x = 0. Microwave dielectric properties ∈r ~ 17.1, Qufo of 195,855 GHz and τf of –46.3 ppm/°C were obtained for the composition with x = 0. The positive τf value of CaTiO3, tuned the τf value of Mg0.95Ni0.05Ti0.98Zr0.02O3through zero and ∈r ~ 28.4, Qufo ~ 108,775 GHz and τf ~ 3.1 ppm/°C were attained for x = 0.15 in this study. This composition is the best choice for high frequency applications.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.