Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Internet Rzeczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available The IoT gateway with active queue management
EN
As the traffic volume from various Internet of things (IoT) networks increases significantly, the need for adapting the quality of service (QoS) mechanisms to the new Internet conditions becomes essential. We propose a QoS mechanism for the IoT gateway based on packet classification and active queue management (AQM). End devices label packets with a special packet field (type of service (ToS) for IPv4 or traffic class (TC) for IPv6) and thus classify them as priority for real-time IoT traffic and non-priority for standard IP traffic. Our AQM mechanism drops only non-priority packets and thus ensures that real-time traffic packets for critical IoT systems are not removed if the priority traffic does not exceed the maximum queue capacity. This AQM mechanism is based on the PIα controller with non-integer integration order. We use fluid flow approximation and discrete event simulation to determine the influence of the AQM policy on the packet loss probability, queue length and its variability. The impact of the long-range dependent (LRD) traffic is also considered. The obtained results show the properties of the proposed mechanism and the merits of the PIα controller.
PL
W artykule przedstawiono opis systemu do monitorowania parametrów kryterialnych sieci elektrycznej oraz zużycia energii i wyznaczania profilu mocy dla systemów Przemysł 4.0. Opisano warstwę programową oraz sprzętową. Omówiono wykorzystane technologie z zakresu ICT oraz Przemysłowego Internetu Rzeczy IIoT.
EN
The article describes a system which allows its users to monitor power grid parameters, energy usage and to determine power profiles for Industry 4.0 systems. Software and hardware layers, as well as ICT and IIoT technologies involved have been described.
PL
W referacie przedstawiono hybrydowy algorytm lokalizacyjny pozwalający na zmniejszenie wpływu ciała użytkownika na dokładność lokalizacji. Zaproponowany algorytm łączy wyniki pomiarów mocy sygnałów Bluetooth Low Energy oraz wartości różnicy czasów przybycia sygnałów zmierzonych w interfejsie ultraszerokopasmowym. Referat zawiera również analizę wpływu przysłaniania etykiety ciałem użytkownika na pomiary powyższych wartości. Przeprowadzone badania eksperymentalne dowiodły, że zaproponowane rozwiązanie pozwala na zwiększenie dokładności lokalizacji.
EN
In the following paper a novel hybrid positioning algorithm allowing to mitigate user’s body impact on localization accuracy is presented. The algorithm fuses Bluetooth Low Energy received signal strength measurements with time difference of arrival values registered in the ultra-wideband interface. The paper contains an analysis of blocking the direct path between a tag and system infrastructure on localization accuracy. The performed experiments have shown that the proposed solution allows to reduce localization errors.
PL
Znaczący wzrost liczby urządzeń wykorzystujących komunikację bezprzewodową wymusza jej nieustanny rozwój. Jedną z dróg jest naśladowanie rozwiżzań występujących w naturze. W przypadku gęstych sieci Internetu Rzeczy można rozważyć ich analogię do sieci komórek nerwowych w organizmie człowieka. W artykule przeanalizowano metodę transmisji sygnału wewnątrz komórek nerwowych. Wydzielono poszczególne elementy dla których określono ich odpowiedniki w świecie komunikacji bezprzewodowej. Zaproponowana sieć Internetu Rzeczy została przebadana symulacyjnie w kanale Rayleigha potwierdzając wysoką efektywność transmisji przy zapewnieniu dużej gęstości rozmieszczenia urządzeń
EN
Rapidly growing number of wireless connected devices requires fast technology development. One of solutions is to follow features observed in the nature. Dense IoT networks can be mapped to neural networks in a human body. The paper presents communications mechanisms observed in the neurons. These are partitioned into separate mechanisms and for each mechanism its analog in the wireless technology was found. The proposed IoT network was tested in the Rayleigh channel confirming its high transmission efficiency for dense nodes deployment.
PL
Artykuł porusza problematykę uwarunkowań kulturowych decyzji podejmowanych w warunkach ryzyka i niepewności, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań konsumentów w dobie pandemii COVID-19. Analizę reakcji na sytuację kryzysową oparto na teorii perspektywy D. Kahnemana, którą wykorzystano do porównania zachowań na wczesnym etapie pandemii na przykładzie Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii i Singapuru. Głównym celem podjętych rozważań jest wykazanie skali i siły oddziaływania determinant kulturowych na strategie zaspokajanie potrzeb przetrwania i bezpieczeństwa w sytuacji kryzysowej. Przeprowadzona analiza oraz diagnoza narodowych strategii przetrwania służy tworzeniu produktów zgodnie z behawioralnymi i kulturowymi determinantami postaw i preferencji konsumentów. Na podstawie wybranych rozwiązań technologicznych monitorujących zachowania pracowników w środowisku roboczym zaprezentowano automatyczne systemy wspomagające zarządzanie personelem w okresie pandemii COVID-19 podnoszące poziom dobrostanu psychicznego i bezpieczeństwa sanitarnego.
EN
The article deals with the issues of cultural determinants of decisions under risk and uncertainty, with emphasis on consumer behavior during the COVID-19 pandemic. The analysis of the crisis response has been based on D. Kahneman’s prospect theory, which was used to compare social behaviors in Poland, Italy, Great Britain and Singapore at an early stage of the pandemic. The main purpose of the considerations is to present the scale and level of impact of cultural determinants on national survival and security strategies against the COVID-19 crisis. The analysis and diagnosis of national survival strategies facilitates creation of products in accordance with behavioral and cultural determinants of consumer attitudes and preferences. In addition, the article presents some automatic systems supporting personnel management during the COVID-19 pandemic. Contemporary technological solutions monitoring employee behavior in the working environment can be implemented to increase the level of mental well-being and sanitary safety.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia bezpieczeństwa urządzeń Internetu Rzeczy. Przedstawiono klasyfikację zagrożeń w środowisku współdziałających urządzeń IoT w modelu 5M + E. Jako podstawową przyjęto klasyfikację TOP-10 OWASP dla IoT i dostosowano ją do potrzeb analizy przy pomocy diagramu Ishikawy. Powiązano zagrożenia z grupami przyczyn i zastosowano diagram Ishikawy do oceny jakościowej zagrożeń. Zaproponowano macierzowy model bezpieczeństwa układu urządzeń pracujących zgodnie z zasadą IFTTT. Przyjęto typowy, trójstanowy model oceny stanu bezpieczeństwa każdego z urządzeń i wykazano przydatność modelu macierzowego do oceny stanu pracy i bezpieczeństwa systemu. Wskazano na możliwości podziału zadań w modelu macierzowym na obliczenia we mgle i w chmurze.
EN
The paper presents selected issues of Internet of Things security. The classification of threats in the environment of cooperating IoT devices in the 5M + E model is presented. The TOP-10 OWASP classification for IoT was adopted as the basic one and was adapted to the needs of the analysis using the Ishikawa diagram. Threats were mapped to cause groups and the Ishikawa diagram was used to qualitatively assess the threats. A matrix security model of the ecosystem of devices operating in accordance with the IFTTT principle was proposed. A typical three-state model for assessing the safety status of each device was adopted and the usefulness of the matrix model for assessing the state of work and system security was justified. The possibilities of dividing tasks in the matrix model into fog computing and in the cloud were pointed out.
EN
Various applications of Radio Frequency IDentification (RFID) technology in the medical environment are characterised. The electromagnetic field (EMF) emitted by RFID handheld readers (RFID guns) is characterised and evaluated with respect to humans exposure metrics – the strength of the electric field affecting anyone present near various UHF (ultra-high frequency) RFID guns and the specific absorption rate (SAR) values in their body. UHF RFID systems are the most popular of such systems used in hospitals. The performed studies indicate that the EMF exposure level near the RFID gun antenna and SAR values (a measure of the thermal effects of EMF exposure) caused by exposure from the RFID reader may exceed the limits of the electric field and SAR issued by international guidelines or legislation. Potentially excessive exposure to EMF emitted by UHF RFID readers is not limited to the user of the device, but may also apply to patients or bystanders. Only UHF RFID guns with an EMF emission lower than 1 W may be considered as an insignificant source of human exposure. The use of readers with a radiated power exceeding 1 W requires the evaluation of the EMF level using measurements, and also the evaluation of SAR by numerical modelling in the case of their use in close proximity to humans. In all cases, insufficient electromagnetic immunity of electronic devices (including medical implants) should be considered near RFID guns at least up to half of the reading range away from the RFID reader. The electromagnetic hazards related to the use of RFID guns may be limited by relevant preventive measures, as shown in this paper, together with the principles of an in-situ evaluation of electromagnetic hazards near the UHF RFID guns.
PL
Scharakteryzowano różne zastosowania technologii identyfikacji radiowej (RFID) w środowisku medycznym. Pole elektromagnetyczne emitowane przez ręczne czytniki RFID (RFID guns) zostało scharakteryzowane i ocenione w odniesieniu do miar narażenia ludzi – natężenia pola elektrycznego oddziałującego na osoby znajdujące się w pobliżu różnych czytników RFID UHF (ultrawysokiej częstotliwości) i współczynnika SAR w ich ciele. System UHF RFID jest najpopularniejszym z systemów RFID użytkowanych m.in. w szpitalach. Przeprowadzone badania wskazują, że poziom ekspozycji na pole elektromagnetyczne w pobliżu anteny ręcznego czytnika RFID i wartości SAR (miara skutków termicznych oddziaływania pola elektromagnetycznego) spowodowane tą ekspozycją mogą przekraczać limity, opublikowane w zleceniach międzynarodowych lub przepisach. Nadmierna ekspozycja na pole elektromagnetyczne emitowane przez czytniki RFID UHF może dotyczyć nie tylko użytkownika urządzenia, ale również pacjenta lub osoby postronnej. Tylko ręczne czytniki RFID UHF o emisji pola elektromagnetycznego poniżej 1 W można uznać za nieistotne źródło narażenia ludzi. Korzystanie z czytników o mocy przekraczającej 1 W wymaga oceny poziomu pola elektromagnetycznego za pomocą pomiarów, a również oceny SAR za pomocą modelowania numerycznego w przypadku ich użycia w bezpośredniej bliskości ludzi. We wszystkich przypadkach niewystarczającą odporność elektromagnetyczną urządzeń elektronicznych (w tym implantów medycznych) należy rozważyć w pobliżu czytników RFID co najmniej do odległości od czytnika RFID równej połowie jego zasięgu odczytu. Zagrożenia elektromagnetyczne związane z używaniem ręcznych czytników RFID mogą być ograniczone przez odpowiednie środki ochronne, jak pokazano w tym artykule, wraz z zasadami oceny zagrożeń elektromagnetycznych in-situ w pobliżu ręcznych czytników UHF RFID.
PL
W niniejszej pracy omówiono zagadnienia związane z rozwojem nowych standardów komunikacyjnych sieci bezprzewodowych, przeznaczonych dla potrzeb Internetu Rzeczy. W szczególności, w pracy zaprezentowany został standard IQRF jako przykład standardu, który umożliwia budowę prototypowych sieci bezprzewodowych w stosunkowo prosty sposób. Artykuł zawiera krótki przegląd możliwości technologii IQRF oraz proste przykłady implementacji tego standardu.
EN
In the present work, the issues related to the development of new wireless communication standards intended for the Internet of Things are discussed. In particular, the IQRF standard has been presented as an example of standard which allows on construction of prototype wireless networks in a relatively simple manner. The paper contains a short review of IQRF technology and some simple examples of the implementation of this standard.
PL
Mimo, że protokoły IoT zostały stworzone z pobliżu początku aktualnego millenium, w globalnym użyciu są zaledwie od kilku lat. Zainteresowanie nimi, a raczej przyrządami, które je obsługują wzrasta jednak z każdym rokiem wykładniczo. Urządzenia IoT znajdują wykorzystanie w każdej gałęzi przemysłu, lecz w zdecydowanej większości używane są na rynku domów inteligentnych (Smart Home). W niniejszym tekście, omówione zostały cztery najpopularniejsze protokoły wykorzystywane na powyższym rynku – Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee oraz Z-Wave. Poza kwestiami technicznymi, wzięte zostały pod uwagę również aspekty pozatechniczne, jak chociażby preferencje użytkowników czy możliwości rozwoju protokołów. Rezultaty porównania nie wykluczają żadnego z powyższych protokołów, lecz uwzględniają możliwość współpracy w celu maksymalizacji komfortu użytkownika końcowego.
EN
Although IoT protocols were created near the beginning of the current millennium, they have been in global use for only a few years. Interest in them, or rather the devices that support them, are growing exponentially each year. IoT devices are used in every industry, but the vast majority are used on the Smart Home market. In this text, four of the most popular protocols used in the above market are discussed - Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee and Z-Wave. In addition to technical issues, non-technical aspects were also taken into account, such as user preferences or protocol development options. The results of the comparison do not exclude any of the above protocols, but take into account the possibility of cooperation to maximize the comfort of the end user.
EN
The paper presents the results of literature review concerned with the possibilities of using ICT for creating a new dimension of accessibility and quality of space. The aim of conducted research was to indicate the main strategies and use ICT as a contribution to the quality of life of the elderly. The article refers to the idea of age-friendly city in connection with the Smart City. As the method a systematic literature review was used, based on the available scientific databases. The results shows that the largest part of project activities in this area involves the use of Internet of Things infrastructure in the field of healthcare and for care services as well as for the maintenance of elderly’s social contacts. Therefore, the concept of Smart City offers the elderly residents many options to compensate for psychophysical dysfunctions and related with them limitations in social life, however, it demands parallel education to develop digital competences for older people.
11
Content available remote Komputerowe systemy wizyjne w zastosowaniach przemysłowych
PL
Zmierzamy do Przemysłu 4.0, w którym ludzi w różnych zadaniach zastępować będą systemy automatyki i autonomiczne roboty. Do komunikacji tych urządzeń pomiędzy sobą służyć będzie intensywnie się rozwijający Internet Rzeczy. Natomiast do zbierania informacji z otoczenia, a w szczególności od prowadzonego procesu technologicznego służyć muszą odpowiednie sensory. Zbudowano ich mnóstwo i wciąż powstają nowe, oparte na rejestracji różnych sygnałów i korzystające z różnych metod ich przetwarzania oraz analizy. Jednak najbardziej wygodne, a jednocześnie najszybciej się rozwijające są komputerowe systemy wizyjne, zastępujące w systemach automatyki i robotyki wzrok człowieka.
PL
Technika Bluetooth Low Energy (BLE) wspierająca przekaz wieloskokowy (BLE MESH) jest nowym rozwiązaniem sieciowym zyskującym na popularności w systemach Internetu Rzeczy. Ze względu na ograniczone zasoby obliczeniowe węzłów, BLE MESH wykorzystuje losowy dostęp do medium i ruting bazujący na zalewaniu sieci wiadomościami. W artykule zaproponowano algorytm sterowania siecią BLE MESH, który wyznacza minimalną liczbę węzłów pośredniczących zachowując spójność sieci, przez co ogranicza on jej obciążenie, zmniejsza całkowite zużycie energii oraz wydłuża czas życia systemu.
EN
The Bluetooth Low Energy (BLE) supporting multi-hop transmission (BLE MESH) is a new, becoming popular network technology for the Internet of Things. Due to the limited computing resources of the IoT nodes, BLE MESH uses random medium access and flooding technique for message delivery. The article proposes a control algorithm for deriving the minimum number of relaying nodes while still maintaining the network integrity. Our approach reduces the network load and total energy consumption.
EN
The article describes the basic requirements of authentication systems used in Internet of Things networks, and problems and attacks that may hinder or even prevent the process of authentication. The current methods used in device authentication are also presented.
PL
W artykule opisano podstawowe wymagania systemów uwierzytelniania stosowanych w sieciach Internetu Rzeczy oraz problemy i ataki, które mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić przeprowadzenie procesu uwierzytelniania. Przedstawiono również obecne metody stosowane w uwierzytelnianiu urządzeń Internetu Rzeczy.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze cechy standardu IEEE 802.15.4-TSCH oraz opisano metodę adaptacji stosu komunikacyjnego, tworzonego przez grupę roboczą IETF 6TiSCH do wymagań środowiska przemysłowego w paśmie sub-GHz. Przedstawiono również dwa rodzaje modułów radiowych dopasowanych do różnych aplikacji, które mogą być zastosowane w monitorowaniu procesów produkcyjnych i zużycia mediów, oraz budowę toru radiowego pozwalającą na spełnienie rygorystycznych wymagań kategorii 1 wg ETSI.
EN
The article presents the key characteristics of IEEE 802.15.4-TSCH standard, and adaptation of IETF 6TiSCH network stack to the industrial requirements in sub-GHz bands. The article also presents two radio modules suited for various application requirements, that can be used in monitoring of industrial production processes and media usage, and describes their RF circuits that conforms with ETSI Category 1 device requirements.
PL
Jednym z problemów występujących w dużych systemach Internetu Rzeczy, złożonych z tysięcy urządzeń IoT, są przeciążenia sieci w pobliżu urządzeń pełniących rolę hubów komunikacyjnych (brokerów danych, chmur obliczeniowych). Przeciążenia te nie są w wystarczającym stopniu rozładowywane przez protokół TCP, który (ze względu na specyfikę ruchu telekomunikacyjnego w systemach IoT) nie jest w stanie prawidłowo oszacować, dostępnych dla danej transmisji, zasobów sieciowych. W artykule przedstawiono prototypowe urządzenie IoT, zbudowane na mikrokontrolerze Raspberry PI pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, które szacuje wielkość, dostępnej dla protokołu TCP, przepustowości ścieżki komunikacyjnej. Urządzenie korzysta ze znanej metody par pakietów. Aby poprawić dokładność szacunków, użyto wariantu metody, który ocenia wielkość dostępnej przepustowości na podstawie ciągów par. Badania przeprowadzone w dedykowanej sieci lokalnej pozwoliły zarówno ocenić pracę urządzenia, jak i dokonać analizy dokładności szacunków przeprowadzanych w obecności ruchu charakterystycznego dla systemów Internetu Rzeczy. Oceniono również narzut ruchu wnoszonego do sieci Internetu Rzeczy przez pomiary metodą par testowych TCP. Ze względu na ograniczoną moc obliczeniową mikrokontrolera Raspberry PI, urządzenie korzysta z prostych, szybkich wariantów obliczeniowych metody par pakietów PTR (bez odstępu czasowego między parami pakietów) oraz zmodyfikowany IGI (ze zmiennym odstępem czasowym między parami pakietów). Urządzenie umożliwia szybką ocenę stanu sieci w trakcie trwania transmisji IoT. Znajomość stanu sieci, w tym przepustowości dostępnej dla transmisji TCP, pozwoli na efektywniejsze działanie systemu wykorzystującego dużą liczbę urządzeń Internetu Rzeczy.
EN
One of the serious problems with large-scale Internet of Things systems, composed of thousands of IoT devices, are network congestions that occur near communication hubs (data brokers, computing clouds). These congestions cannot be enoughly discharged by the TCP protocol, which (due to specific teletraffic, generated by IoT devices) is not able to correctly estimate bandwidth available for a given transmission. In this article, a prototype IoT device that estimates amount of bandwidth of transmission path, available for TCP transmissions, is presented. The device is built with the use of the Raspberry PI microcontroller, working under the control of the Linux operating system, and uses packet pairs method for bandwidth estimation. To improve estimation accuracy, Probing Packet Trains (PPT) variant of packet pairs method was used. Results of experiments carried out in local area network are presented in figures and includes both analysis of estimation accuracy, and analysis of amount of control traffic that will be injected to an IoT network during a single measurement with the use of several probing packet trains. Due to limited computing power of the Raspberry PI, the device uses two, simple for computing, versions of the PPT: Packet Transmission Rate and Initial Gap Increasing. The device enables fast assessment of networks conditions. Knowledge of bit rate available for current TCP transmissions allows for more efficient performance of IoT systems that use large amount of devices.
PL
W artykule przedstawiono proces konfiguracji mikroukładów LoPy do komunikacji radiowej, za pośrednictwem protokołu LoRaWAN. Mikroukłady umieszczono na podstawkach Pyscan firmy Pycom. Jeden zestaw zaprogramowano jako bramka komunikacyjna zwracająca otrzymane dane do portalu The Things Network przez wbudowany moduł Wi-Fi realizujący połączenie internetowe. Drugi zestaw pełni rolę zdalnego czujnika przesyłającego informacje o natężeniu oświetlenia. Dokonano rejestracji urządzeń w sieci TTN oraz zaimplementowano bazę danych. Baza danych pozwala na pobieranie wpisów przez REST API. Bramka została udostępniona na mapie dla innych użytkowników i stanowi bezpłatny punkt dostępu do sieci TTN. Programowania mikroukładów dokonano za pomocą języka MicroPhyton w środowisku Atom. Zrealizowany układ umożliwia przesyłanie danych z czujników na znaczne odległości, przy zachowaniu niskiego kosztu utrzymania systemu i niskiego zapotrzebowania na energię.
EN
The paper presents the process of LoPy chip configuration for radio communication using the LoRaWAN protocol. The microchips were placed on Pyscan extension board. One of the devices was programmed as a communication gate. The received data were transmitted to The Things Network portal via Internet connection. Second device was working as a remote sensor that transmits information of the light intensity to the gate. Devices were registered in the TTN network. Database was implemented in the project for easy access via REST API type of application.
PL
Równocześnie z rozwojem technologii IoT przez lata rosła świadomość potrzeby optymalizacji kosztów zarządzania majątkiem technicznym. Osiąganiu wysokiej efektywności w tym zakresie służą zaawansowane metody zarządzania, których podstawą jest cała posiadana wiedza o infrastrukturze.
PL
W artykule poruszono kwestię zmian technologicznych, rozwoju i dostosowania się do warunków panujących na rynku, które są niezbędne do uzyskania przewagi konkurencyjnej i sprostania wymaganiom klientów Rosnące zapotrzebowanie na usługi transportowe oraz rozwój sieci dystrybucji wywierają nacisk na przedsiębiorcach zmuszonych do optymalizacji procesów. Na początku artykułu przybliżone zostało pojęcie transportu i rozwój branży na przestrzeni lat. W dalszej części omówiono koncepcję Internetu Rzeczy, która ma na celu połączenie obiektów w celu ich monitorowania i kontrolowania w czasie rzeczywistym. Dzięki uzyskanym danym możliwa jest analiza wyników a także optymalizacja procesów. Kolejno przytoczono przykłady wykorzystania Internetu Rzeczy w praktyce. Na rynku jest szereg przedsiębiorstw, które już wdrożyły, bądź chcą wdrożyć, rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy. Przedstawione efekty powdrożeniowe pokazują, że inwestycja jest opłacalna. Pod koniec artykułu nakreślono przyszłość i rozwój Internetu Rzeczy na świecie. Przyczynia się on do wzrostu innowacyjności i jakości oferowanych usług. Jest kierunkiem rozwoju branży transportowej.
EN
This article discusses the issue of technological changes required to adapt to the conditions prevailing on the market. Such operations are necessary to obtain a competitive advantage and meet the requirements of customers. The growing demand for transport services and the development of distribution networks exert pressure on entrepreneurs seeking to optimize processes. At the beginning of the article, the concept of transport and the development of the industry over the years are approximated. The next section discusses the concept of the Internet of Things, which helps monitor transport objects in real time. The data obtained allows for an analysis and optimization of the entire process. Next, the use of the Internet of Things in practice is presented. There are many companies on the market that have already implemented Internet of Things solutions or intend to do so. The post implementation effects presented show that the investment is profitable. At the end of the article the future and development of the Internet of Things in the world is outlined. It increases both innovation and quality of offered services and is a perspective direction of development of the transport industry.
PL
Nowoczesne konstrukcje elektroniczne tworzone w obecnych czasach w swej idei działania wdrażają koncepcje Internetu Rzeczy. Różne gałęzie przemysłu rozwijając się technologicznie wymagają by wykorzystywane przez nie urządzenia korzystały z technologii IoT (Internet of Things). Takie rozwiązania są bezpieczniejsze, wydajniejsze i wygodniejsze od wcześniejszych. Skłania to konstruktorów do opracowywania coraz ciekawszych rozwiązań dedykowanych konkretnym zastosowaniom. W niniejszym artykule przedstawiono projekt odpowiadający na potrzeby rzemiosła browarniczego. Nie jest to system do zastosowań przemysłowych, jednak stanowiący idealne rozwiązanie dla amatorów. A ostatnie trendy wskazują, że amatorskie browarnictwo to ciekawe i intratne zajęcie. W związku z czym autorzy tego projektu odpowiadają na jedno z zapotrzebowań, które zauważyli podczas styczności z tego typu wytwórczością.
EN
Modern electronic constructs developed nowadays in their idea of operation implement conceptions of Internet of Things (IoT). Various industries that develop technically demand that new devices need to use techniques of IoT. Such solutions are safer, more efficient and more comfortable than the old ones. This prompts the constructors to develop more and more interesting solutions dedicated to specific applications. In this article we present a project answering to needs of brewing craftmanship. It’s not a system for industrial applications, however it’s perfect for amateur solutions. And recent trends indicate that amateur brewing is very curious and profitable occupation. Therefore, authors of this project answer to needs of one of demands stated by amateur brewers’ witch they noticed during contact with this type of craftmanship.
PL
Rosnące zapotrzebowanie na monitorowanie różnego rodzaju parametrów fizycznych oraz danych środowiskowych powoduje, że technologia Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT) z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. Począwszy od rozwiązań działających lokalnie, takich jak ZigBee czy Bluetooth, aż po duże, rozproszone na odległych terenach sieci oparte na technologiach LoRaWAN, Sigfox czy Wi-Fi HaLow. Coraz bardziej złożonym problemem staje się konieczność obsługi bardzo dużej liczby urządzeń o ograniczonym poziomie energii zasilania, generujących olbrzymią liczbę połączeń i interakcji między sobą. W związku z powyższym, istotnym zagadnieniem staje się nie tylko przetwarzanie tak dużej liczby danych, ale w przypadku urządzeń bezprzewodowych również zarządzanie dostępem do kanału radiowego, minimalizowanie zużycia zasobów i energii zasilania urządzeń oraz utrzymanie stabilnego połączenia pomiędzy komunikującymi się stronami. W artykule zostanie przedstawiony przegląd rozwiązań bezprzewodowych oferowanych dla IoT, ich podstawowe własności oraz uwarunkowania w zakresie dojrzałości do potencjalnego wykorzystania w wymagającym środowisku IoT.Słowa kluczowe: łączność bezprzewodowa, systemy i sieci piątej generacji (5G), systemy antenowe, technologia massiveMIMO, anteny kierunkowe, szyki antenowe, elektroniczne sterowanie wiązką, propagacja fal radiowych, zjawisko dyspersji kątowej, minimalizacja dyspersji kątowej, rozproszenia, propagacja wielodrogowa, warunki braku bezpośredniej widoczności (NLOS), modelowanie kanałów, badania symulacyjne.
EN
The growing demand for monitoring various types of physical parameters and environmental data means that IoT (Internet of Things) technology is becoming more and more popular. There exists enormous choice of connectivity options for electronics engineers and application developers working on products and systems for the IoT. Many communication technologies are well known such as WiFi, Bluetooth and ZigBee, but there are also several new emerging networking options such as LoRaWAN, Sigfox or Wi-Fi HaLow. An IoT ecosystem consists of web-enabled smart devices designated to collect, send and act on data they acquire from their environments. However, working with a very large number of devices with constrained power level, relatively low communication range, low data rates and processing of huge amounts of data is a big challenge. In case of wireless devices there are also problems with access control to the channel, minimization of energy consumption and stable connectivity maintenance. The article presents various range of technologies designed for IoT and available on the market, starting from short-range, through medium to wide-range communications technologies. Depending on the application, factors such as range, data requirements, security, power demands and battery life will dictate the choice of the technology.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.