Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article deals with the problem of applying the Kano questionnaire to make an assessment of quality features of an educational service by students. The authors present the usability of the Kano questionnaire for this purpose. The main aim of the research was to identify those attributes of an educational service that influence its quality from the point of view of a student of an institution of higher education. At the same time, the authors intended to examine whether there are differences in the evaluation of the qualities of this service between the groups of the so-called loyal and disloyal students. The survey research proved that there exist statistically significant differences of two proportions in the students’ assessment of the quality attributes of an educational service, while a hierarchization/classification of these attributes in most cases is similar in both of the examined groups.
PL
W artykule podjęto temat wykorzystania kwestionariusza Kano do oceny cech jakościowych usługi edukacyjnej przez studentów. Autorki prezentują użyteczność kwestionariusza Kano. Głównym celem badań była identyfikacja atrybutów usługi edukacyjnej, które mają wpływ na jej jakość z punktu widzenia studenta szkoły wyższej. Równocześnie zamiarem autorek było sprawdzenie, czy pomiędzy badanymi grupami studentów tzw. lojalnych i nielojalnych występują różnice w ocenie ważności cech tejże usługi. Badania ankietowe wykazały, że występują statystycznie istotne różnice dwóch proporcji w zakresie oceny cech jakościowych usługi edukacyjnej, natomiast hierarchizacja/klasyfikacja tychże cech w większości przypadków przebiegała podobnie w obu badanych grupach.
EN
The main aim of the research was to identify the attributes of educational service, which affect its quality from the point of view of students. Simultaneously, the authors’ intention was to check whether there appear differences in evaluation of the importance of characteristics of this service between the examined groups of customers, that is the loyal and the disloyal students. The most numerously represented is the category of Must-be attributes. The difference was noted in the case of classification of eleven out of thirty-three examined attributes. As regards the organization of studies, distribution of classes and facilitations, and also requirements set to the didactic personnel, the results of the research point to a lack of differences in the evaluations. The most frequently found differences occur in the assessment of the college’s infrastructure.
EN
At the foundation of this research lies the belief that the sex can directly differentiate the perception of counterproductive behavior at work and also can be a moderator of the influence of different variables on the perception of counterproductive behaviors. The survey research was carried out in June 2017, with the use of Internet-based survey questionnaire (CAWI). There were altogether 198 police officers examined. The hypothesis of the occurrence of the dependence between the sex and the perception of counterproductive behaviors was subjected to verification. The chi-square test of independence and test of significance of differences between means were applied. The conclusions following from the research offer significant implications for elaboration of relevant procedures in the sphere of managing human resources in the police force, among others, with the aim to have the principle of equality of chances and that of equal treatment of women and men respected.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie użyteczności kwestionariusza Kano w kontekście rozwoju właściwych – z punktu widzenia studenta – cech usługi edukacyjnej. W pierwszej części artykułu, na podstawie literatury przedmiotu, zaprezentowano istotę kwestionariusza Kano i jego uniwersalny charakter, co umożliwia wykorzystanie tego narzędzia w różnych organizacjach. Część druga obejmuje realizację badania w wybranej szkole wyższej; zdiagnozowano cechy charakteryzujące usługę edukacyjną z punktu widzenia studenta, dokonano ich hierarchizacji, co umożliwiło określenie poziomu jakości i satysfakcji studenta z oferowanej usługi edukacyjnej oraz wskazano te cechy, które wymagają rozwoju. Z badań wynika, że równie ważne dla studentów są materialne, jak i niematerialne cechy usługi edukacyjnej.
EN
The aim of the article is to present the usefulness of the Kano questionnaire in the context of the development of appropriate, from the student’s point of view, characteristics of the educational service. In the first part of the article, based on the literature of the subject, the essence of the Kano questionnaire as well as its universal character has been presented, which enables the application of this tool in various organizations. The second part involves the implementation of the study in a chosen higher education institution; the characteristics of the educational service have been diagnosed according to the student’s point of view, their hierarchization has been defined, which allowed for the assessment of the quality and satisfaction level from the offered educational service as well as for the identification of those features that require development. The research proves that both material and immaterial features of the educational service are equally important for students.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.