Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  humanities
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Możliwości wykorzystania nauk humanistycznych w teorii bezpieczeństwa
PL
Artykuł stanowią rozważania wokół znaczenia nauk humanistycznych w kształtowaniu problematyki badawczej podejmowanej w naukach o bezpieczeństwie. Tekst potwierdza tożsamość zainteresowań humanistyki z naukami społecznymi, które dotyczą ogólnej refleksji związanej ze współczesnymi przemianami cywilizacyjnymi i przeobrażeniami w standardzie życia ludzi, postępem w naukach oraz rozwojem technologii służących egzystencji. W podejściu do kwestii dotyczących rozwoju humanistyki i wiedzy społecznej występuje dysonans na styku przemian tzw. świadomości technologicznej i moralnej zadumy nad postępem naukowo-technicznym w ogóle. I choć w artykule przedstawione konfiguracje łączenia wiedzy specjalistycznej (stosowanej) z wiedzą ogólną (nauki podstawowe) rzutują na współczesne profilowanie wykształcenia akademickiego, to jednak nie potwierdza tego sam potencjał edukacji humanistycznej (i społecznej też). Tak więc w kształtowaniu konkretnych specjalistów mających być zarówno dobrymi ludźmi, jak i profesjonalistami przeobrażającymi swoją wrażliwość w sukces pracy zawodowej, udział humanistyki jest ograniczany. I pomimo tego, że na poziomie deklaracji dostrzega się konieczność konwergencji humanistyki, bezpieczeństwa i techniki, to jednak na gruncie finansowego wsparcia dla tychże zakres ich poważania różni się. I to właśnie wydaje się być w ogóle znamienne dla poszanowania poszczególnych dyscyplin podstawowych i stosowanych. Okazuje się bowiem, że prymat nauk stosowanych nad podstawowymi nie jest funkcją odmienności przedmiotów zainteresowania i różniącej się metodologii, ale wynika z ekonomicznych pożytków. Tym samym przewaga technokracji nad humanizacją środowiska ludzkiego - przynajmniej na poziomie ważności badań - utrzymuje się, zaś bezpieczeństwo w teorii pozostaje ładną hipotezą, a w praktyce koniecznością.
EN
The article is a reflection on the importance of humanities in shaping the research topics undertaken by the Security Studies. The text affirms the correspondence of interests between the humanities and the social sciences, which in general deal with the reflection on contemporary civilizational changes, transformations in the standard of human life, progress in science, and the development of technologies aiding the human existence. However, there is a dissonance at the junction of the so-called technological consciousness and moral reflection on scientific, and technical progress in general. It concerns the approach to predicaments in the development of the humanities and social knowledge. And, although the article presents the configurations of combining the specialist knowledge (applied) with general knowledge (basic sciences), they affect the modern profiling of academic education, but not fully confirming the potential of humanistic (and social) education by the same token. Thus, the input of the Humanities in such cases is often limited. Nonetheless, it is supposed to educate the qualified specialists to be both, humane and professional person, consciously converting their thoughtfulness into the success of professional work. Yet, despite the fact that on the level of the declaration there is an understanding of the need to converge humanities, security and technology, on the basis of financial support for the above the scope of their approval differs. Hence, they are not treated equally, when it is understood that the individual respect for various disciplines is based on financing researches. It turns out that the primacy of applied sciences over the other studies is not a function of the dissimilarity in focus of interests and differing methodology, but simply is a result of economic benefits. Thus, while security in theory continues to be of hypothetical importance or practical necessity, the advantage of technocracy over the humanization process of the human environment - at least at the level of research importance - is conserved.
EN
The aim of the contribution is to draw attention to the value of study of humanities and to humanities research. As an example we use the research of Byzantine values and their impact on the European regions. The Byzantine Empire as a medieval power influenced the political and cultural-social development, and for a long time secured economic and social stability in much of the Mediterranean and the adjacent areas. The influence of Byzantium on the Slavic environment can be seen at different levels. Comparing Byzantine values with current values and monitoring of their impact on the formation of Slavic identity in Great Moravia and Slovaks in contemporary Europe enables to explore the transformation of values and the changes of individuals in social relationships. Globalization in the post-modern era has raised fundamental questions addressed to the global society that deal not only with the development of technology, or economy but also with important problems of national culture, cultural heritage and other cultural segments, their preservation and development.
EN
The aim of this paper is to reflect the changing role of a university in relation to the contemporary society. Higher education is one of the key investments in the future of global society. Not only in the context of the Slovak society, there is an obvious need to transform the education system, which is, in its current form, not able to adequately respond to the problems of nowadays. We believe that the key player in meeting this goal is a university that can be strongly supported by academic ethics as a direct application of ethical tools to the academic environment. Our paper is divided into two consecutive parts. In the first part, we focus on the analysis of academic ethics so that we can then, in the second part of the text, address the "controversial" question of the role of an intellectual in the present public space.
PL
Celem niniejszego artykułu jest odzwierciedlenie zmieniającej się roli uniwersytetu w stosunku do współczesnego społeczeństwa. Szkolnictwo wyższe jest jednym z kluczowych inwestycji w przyszłość globalnego społeczeństwa. Nie tylko w kontekście społeczeństwa słowackiego istnieje oczywista potrzeba przekształcenia systemu oświaty, który w obecnej formie nie jest w stanie odpowiednio reagować na aktualne problemy. Uważamy, że kluczowym graczem w osiągnięciu tego celu jest uniwersytet, który może być silnie wspierany przez etykę akademicką jako bezpośrednie zastosowanie narzędzi etycznych do środowiska akademickiego. Artykuł podzielony jest na dwie części. W pierwszej części skupiamy się na analizie etyki akademickiej, abyśmy mogli w drugiej części tekstu odpowiedzieć na "kontrowersyjną" kwestię roli intelektualisty w obecnej przestrzeni publicznej.
PL
Artykuł analizuje filozoficzne, etyczne i pojęciowe aspekty współczesnych dyskursów antropocenu. Antropocen to nowa epoka geologiczna, określona przez intensywne interwencje człowieka w systemy planetarne, które powodują nieodwracalne straty, destabilizację klimatu, masowe wymieranie i przekraczanie granic planetarnych. W tekście pada pytanie, jak powinniśmy rozmawiać o problemie rozwoju społecznego w antropocenie? Czy możliwa jest korekta klimatyczna nauk humanistycznych, dotycząca wewnętrznych problemów letargu polityki środowiskowej i impasu klimatycznego w XXI wieku? Jak sobie poradzić z jednoczesną problematyzacją kategorii przyrody i silną krytyką wcześniejszej arogancji zawartej w antropocentryzmie?
EN
The article analyses philosophical, ethical and notional aspects of the contemporary discourses of the Anthropocene. The Anthropocene is a new geological epoch, defined by the intense human interventions into the planetary systems that cause irreversible losses, climate destabilization, the mass extinction and crossing the planetary boundaries. The text asks how we should discuss the problem of social development in the Anthropocene? Is the climatic correction of the humanities possible, concerning intrinsic problems of the lethargy of environmental politics and a climate impasse in the 21st century? How we can cope with the simultaneous problematization of the category of nature and the strong criticism of a former arrogance included in anthropocentrism?
PL
Przemiany cywilizacyjne drugiej połowy XX wieku, które dalej są kontynuowane w XXI wieku, wywołały istotne zmiany w standardzie życia naszego społeczeństwa. Współczesne społeczeństwo zostało „przesiąknięte” techniką. Obecnie na rynku pracy poszukiwani są dobrze wykształceni specjaliści, którzy umiejętnie potrafią łączyć często odległe od siebie dziedziny nauki. Dziś już nie wystarczy wąskoprofilowe wykształcenie. Dlatego też w programach kształcenia studentów kierunków technicznych obok wiedzy ogólnej z przedmiotów ścisłych oraz wiedzy z zakresu kształcenia inżynierskiego są przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. To dzięki temu można wykształcić „wrażliwego człowieka”, który w mądry sposób potrafi zdobytą wiedzę wykorzystać i odnieść sukces w pracy zawodowej.
EN
Civilization changes of the second half of the twentieth century, which are further continued in the twenty-first century, caused significant changes in the living standard of our society. Modern society was "steeped" in technology. Currently, the labor market is looking for well-educated professionals who can skillfully combine often various fields of sciences. Today, it is not enough to complete one field of studies. Therefore, in the curricula of technical faculties apart from general knowledge of science and knowledge in the field of engineering education there are subjects connected with humanities and social sciences. For this reason, it is possible to educate "a sensitive man", who can wisely take advantage of this knowledge and succeed in professional work.
6
Content available Humanistyka problemem nauki. Ujęcie neokantowskie
PL
Rozwój nauk szczegółowych stanowi wyzwanie dla reprezentantów humanistyki, a konsekwencją jest dyskusja na temat statusu nauk humanistycznych, jaka toczy się w ostatnich dziesiątkach lat dziewiętnastego wieku i na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku. To, co nosi nazwę przełomu antypozytywistycznego zostało zainicjowane przez Wilhelma Diltheya, ale istotny wkład w dyskusję na temat statusu nauk humanistycznych mają również neokantyści. Artykuł stanowi próbę krótkiego ukazania stanowisk reprezentantów szkół badeńskiej i marburskiej w tej dyskusji. Jednocześnie analiza ujawnia różnice między ujęciem badeńczyków a marburczyków. Badeńczycy koncentrują się na odrębności nauk humanistycznych od nauk przyrodniczych, natomiast marburczycy chcą ukazać szczególną pozycję filozofii w systemie nauk. Wspólnym mianownikiem tych koncepcji jest jednak potrzeba pokazania wagi nauk humanistycznych w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości, świadomość faktu, że rodząca się humanistyka stanowi problem dla nauk przyrodniczych.
EN
The development of specialized sciences is a challenge for representatives of the humanities, and consequence is a discussion on the status of the humanities, which takes place in the last decades of the nineteenth century and at the turn of the nineteenth and twentieth century. What is called N antipositivist turn, was initiated by Wilhelm Dilthey, but an important contribution into discussion on the status of the humanities is made by neo-Kantians. This article is an short attempt to present the position of representatives of Baden and Marburg school in this discussion. Badenians concentrates on the separetness of humanities from the natural sciences, ant the Marburgians wants to show a special position of philosophy in the science system. The common denominator of these concepts, however, is the need to show the importance of the humanities in the development of the civilization of mankind, aware of the fact that the nascent humanities is a problem for science.
7
Content available remote Miejsce Ericha Fromma we współczesnej humanistyce
PL
Artykuł prezentuje poglądy Ericha Fromma na tle różnych szkół i kierunków współczesnej humanistyki, ukazując związki tego naukowca z socjologicznym kręgiem szkoły frankfurckiej, psychoanalizą kulturalistyczną, a także filozofią egzystencji. Szerokie zainteresowania naukowe Fromma oraz niezwykła popularność jego książek sprawiają, że uznaje się go za jednego z najwybitniejszych humanistów XX stulecia.
EN
The article presents the wiews of Erich Fromme on different trends and schools in contemporary humanities, showing his relations with sociologial circle of Frankfurt school, eulture-realistie psychoanalysis and existential philosophy. These vast Fromme's scientific interests and popularity of his books made nim one of the greatest humanists of the XXth century.
PL
System kształcenia inżynierów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w dużej mierze zależny jest od uniwersytetu, który to kształcenie prowadzi. Kształcenie w dziedzinie inżynierii cywilnej (civil engineering), jest różnorodne i trudno jest przeprowadzić analizę zawierającą wszystkie aspekty tych studiów. Są jednak pewne wspólne cechy, które można wyodrębnić i które są podobne w większości uniwersytetów i wyższych szkół inżynierskich. Cechami tymi są: rekrutacja, podział ciągu kształcenia na ogólny i specjalistyczny, indywidualizacja oraz częściowa, lecz bardzo podkreślana humanizacja studiów. Wiele uniwersytetów oferujących studia inżynierskie prowadzi również studia magisterskie i doktoranckie (graduate studies) które obejmują dalsze kształcenie w dziedzinie technologii. Głównym nurtem studiów są studia dzienne, ale są uniwersytety, które prowadzą studia popołudniowe lub wieczorowe dla pracujących. Studia magisterskie prowadzone są dwoma sposobami, tj.: z pracą i bez pracy magisterskiej, ale za to z większymi wymaganiami dotyczącymi egzaminów i zaliczeń. Studia doktoranckie obejmują egzamin kwalifikacyjny, egzaminy kursowe, pracę doktorską, a w wielu uniwersytetach również obowiązkowe, zazwyczaj dwie, publikacje przed obroną pracy doktorskiej. Cały proces jest skomplikowany i zróżnicowany. Są jednak cechy i charakterystyki wspólne dla większości prestiżowych uniwersytetów i szkół wyższych. Cechy te i tendencje oraz niektóre problemy związane z programami nauczania i wymaganiami dotyczącymi uzyskania dyplomu inżyniera i magistra (Bachelor and Master of Science in Engineering) oraz doktora (Doctor of Philosophy in Engineering) przedstawione są w niniejszym artykule.
EN
Engineering education in the United States is diverse and depends on a particular university's customs and individual faculty preparations and views. Because of this diversity, it is difficult to perform an analysis that would contain all the aspects of engineering education. There are however certain characteristics that are common for the majority of universities and engineering schools. These are: applications for the studies, general engineering education, advanced individual study of a specialty, and an introduction to humanities. Universities that conduct graduate work have additional systems of studies for Masters and PhD degrees. The traditional stream of studies is full-time day studies, but there are universities that offer evening courses for working students. Master studies have two options: with Master thesis, or a no thesis option which requires extended course work and a final master examination. PhD studies include the qualifying examination, course work and PhD thesis and in some case publishing of two papers. Problems encountered in the education of engineers of the different levels (Bachelor and Master of Science in Engineering and Ph. D. - Doctor of Philosophy in Engineering) are presented in this paper.
10
Content available remote O metodzie badań estetyki. Światopogląd i metoda
PL
Artykuł prezentuje rozstrzygnięcia metodologiczne w obszarze metaestetyki. Omówiono w nim metodę historyczno-filozoficzną, powiązaną ze strukturalizmem funkcjonalno-genetycznym, podając krytycznej analizie poglądy Stefana Morawskiego.Poprzez typologię stanowisk co do metody badań w estetyce, uzasadnienie wyboru metody filozoficzno-historycznej, rozumienie metody i jej podstawowych założeń, zastosowanie metody filozoficzno-historycznej, w estetyce, związku metody filozoficzno-historycznej, ze strukturalizmem oraz sposobu budowania struktury dociera się do konkluzji o jej niewystarczalnośći. Pomocą służą tu nauki pokrewne : humanistyczne i przyrodnicze. Ponadto uznając inną jakość epistemologicznych rozstrzygnięć w naukach hymanistycznych niż w naukach przyrodniczych, równie istotnym uzupełnieniem są wybory natury światopoglądowej
EN
The article presents a methodological decision metaestetyki area. Discusses the historical and philosophical method, associated with functional and genetic structuralism, giving a critical analysis of ideas Stefan Morawski. the typology of positions on the methods of research in aesthetics, the justification for the method of philosophy and historical understanding of the method and its basic assumptions, the method of philosophical-historical, the aesthetic, philosophical view of historical method, with structuralism and how to build a structure to reach conclusions about its inadequacy. Serve with science here Related humanities and sciences. In addition, recognizing the different epistemological quality decisions in the sciences hymanistycznych than in the natural sciences are equally important supplement to the nature of ideological choices
EN
The article deals with the debate on the origins of Christianity that involved the Polish humanities in the years after World War Two. The author analyzes the metaphorical foundation of the texts through which the debate was conducted. The metaphorical foundation of a text consists of the preliminary assumptions concerning the phenomenon under investigation. In the case of studies on the origins of Christianity such a foundation embraced the concept of religion and the concept of Christianity that a given scholar adopted as true. In the Polish humanities of the after-war period there were essentially two ways of conceiving of the origins of Christianity, based on two different metaphors: the metaphor of diffuse origin and the metaphor of centralized origin. The metaphor of diffuse origin requires that religion be conceived of as a phenomenon of a social character, created by a community, and independent of anybody’s individual will or action. This metaphor formed the basis for texts that belonged to Marxist discourse (which was an extreme example of using the metaphor), as well as for those representing naturalist-rationalist, sociological and psychological discourse. The metaphor of centralized origin treats Christianity as a revealed religion, whose emergence is connected with the life and activity of a particular individual, Jesus of Nazareth, described in the Gospels. The texts based on the two metaphors are practically incompatible, even if they do not differ in the level of scholarship, rhetorical tools and tools for the interpretation of sources. That is the case because the different preliminary assumptions which they adopt influence the order of verification of the source texts and they determine what questions are asked of those source texts, thus having a major impact on the nature of the final conclusions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.