Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ESD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Estimation of the energy released during a discharge from an object with a constant charge is important from the point of view of protection against static electricity. Hazards from electric discharges are one of the main factors of damage to electronic components. One of the significant parameters for determining this energy is the discharge channel resistance. The article presents the methodology for estimating the channel resistance for discharges from the capacitor surface and the dielectric fabric surface.
PL
Szacowanie energii uwalnianej podczas wyładowania z obiektu ze stałym ładunkiem jest istotne z punktu widzenia ochrony przed elektrycznością statyczną. Zagrożenia od wyładowań elektrostatycznych są jednym z głównych czynników uszkodzeń elementów elektronicznych. Jednym z parametrów niezbędnych do wyznaczenia tej energii jest rezystancja kanału wyładowczego. W artykule przedstawiono metodykę oszacowania rezystancji kanałów wyładowań z powierzchni kondensatora oraz tkaniny dielektrycznej.
2
Content available remote Badania wpływu obróbki wibrościernej na warstwy nanoszone techniką ESD
PL
Artykuł zawiera propozycję zastosowania obróbki ścierniwem luźnym w wibrujących pojemnikach do wygładzania powierzchni nanoszonych techniką ESD. W badaniach nanoszono warstwę elektrodą wolframową na podłożu stalowym. Następnie przeprowadzono obróbkę wibrościerną. Zbadano SGP przed obróbką wibracyjną i po niej. Ponadto zbadano skład chemiczny oraz grubość nanoszonych warstw.
EN
The article presents the proposal of using abrasive treatment in vibrating containers for surface treatment applied with the Electro Spark Deposition technique. In tests on a carbon steel the layer was applied with a tungsten electrode. After the tungsten layers were applied, a vibro-abrasive treatment was carried out. Changes in the geometrical structure of the surface of the deposited layers before and after vibratory processing were investigated. In addition, the chemical composition and the thickness of the coatings were examined.
3
Content available remote Production and properties of electro-spark deposited coatings modified via LBM
EN
The paper is concerned with determining the influence of laser treatment process on the properties of electro spark coatings. The properties were assessed after a laser treatment by analysing microstructure and X-ray diffraction and measuring surface geometric structure and microhardness. The studies were conducted using WC-Cu electrodes produced by powder metallurgy of nanostructural powders. The coatings were deposited by means of the EIL-8A model and they were laser-treated with the Nd:YAG, BLS 720 model.
PL
W artykule badano wpływ obróbki laserowej na właściwości powłok nanoszonych elektroiskrowo. Ocenę właściwości powłok po obróbce laserowej przeprowadzono na podstawie obserwacji mikrostruktury, analizy składu fazowego oraz pomiarów struktury geometrycznej powierzchni i mikrotwardości. Badania przeprowadzono, wykorzystując elektrody WC-Cu, które zostały wytworzone przez spiekanie nanostrukturalnych proszków. Do nanoszenia powłok elektroiskrowych użyto urządzenie model EIL-8A. Obróbkę laserową nałożonych powłok elektroiskrowych wykonano laserem Nd:YAG, model BLS 720.
4
Content available remote Elektryczność statyczna (ESD)
PL
W pracy przedstawiono podstawowe informacje na temat zagrożeń dla elementów i układów elektronicznych ze strony wyładowań elektrostatycznych. Wskazano mechanizm powstawania takich wyładowań oraz sposób pomiaru odporności elementów elektronicznych na te wyładowania. Opisano również sposoby zabezpieczania tych elementów przed uszkodzeniem na skutek wyładowań elektrostatycznych na etapie wytwarzania oraz ich eksploatacji.
EN
In the paper the basic information on failures caused by electrostatic discharge (ESD) in semiconductor devices and electronic circuits is given. Mechanism of discharging, ways of measuring the resistance of devices and circuits to the ESD are described. The methods how to protect devices and circuits against ESD during their production and operation are discussed as well.
5
Content available Production of heterogeneous surfaces by ESD and LBM
EN
The paper is concerned with testing Cu-Mo coatings deposited over carbon steel C45 which were then eroded with a laser beam. The properties were assessed by analyzing the effects of laser eroded, texturing methodology and wear tests. The tests were conducted for Mo and Cu coatings (the anode) which were electro-spark deposited over the C45 steel substrate (the cathode) and melted with a laser beam. The coatings were deposited by means of an ELFA-541. The laser processing was performed with an Nd:YAG laser. The coatings after laser processing are still distinguished by very good performance properties which make them suitable for use in sliding friction pairs.
PL
Artykuł zawiera przegląd metod badania w małej skali wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne (ESD, ang. ElectroStatic Discharge) stałych materiałów wybuchowych (MW): inicjujących, pobudzających, kruszących, miotających i napędowych (prochów bezdymnych i stałych paliw rakietowych) oraz mieszanin pirotechnicznych, w świetle dokumentacji standaryzacyjnej NATO obejmującej Porozumienie Standaryzacyjne (STANAG) 4490 [1], Publikację Sojuszniczą AOP-7 [2] oraz STANAG 4170 [3]. Przegląd ten wzbogacono analizami i ocenami metod oraz wynikami uzyskanymi za ich pomocą. W przeciwieństwie do badań wrażliwości MW na ESD w dużej skali, badania w małej skali nie są ujednolicone metodologicznie w ramach dokumentacji standaryzacyjnej NATO. Korzystne byłoby ich ujednolicenie. Unifikacja spowodowałaby zwiększenie wiarygodności wyników badań w zakresie wrażliwości MW na ESD, np. przeprowadzanych w ramach badań międzylaboratoryjnych.
EN
Some small scale methods for testing the sensitivity against ESD (Electro Static Discharge) of solid explosives like primary explosives, booster explosives, high explosives, gun and rocket propellants (smokeless powders and solid rocket propellants) and pyrotechnic compositions are overviewed in the paper from the point of NATO standardisation documentation that includes Standard Agreement (STANAG) 4490 [1], Allied Ordnance Publication AOP-7 [2] and STANAG 4170 [3]. The overview is supplemented with analyses and assessments of methods and received results. ESD sensitivity tests of explosives in small scale have not been unified yet in NATO standardization documentation in contradiction to NATO large scale tests. Such unification would be beneficial as it could lead to a greater reliability of results of explosive ESD susceptibility tests performed e.g. in the frame of inter-laboratory tests.
EN
The article discusses the issues of immunity of fixed installations intelligent building to electrostatic discharge (ESD). The first chapter details with the characteristics of static electricity and presents the test methods of immunity discharge defined by the PN-EN 61000-4-2 - Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test. Next chapter presents the installation of intelligent building. Its components are discussed and test of immunity to electrostatic discharge of this installation, taking into account the adaptation of Standard requirements is presented.
EN
Rosnące zapotrzebowanie na niezawodność dostaw energii elektrycznej i wzrost udziału energii produkowanej z odnawialnych źródeł, które charakteryzują się dużą zmiennością produkcji sprawiają, że sieci przystosowywane są do współpracy z różnymi zasobnikami energii. Są one stosowane w celu uniknięcia nieciągłości zasilania oraz poprawy parametrów jakości energii. W artykule przedstawiono podstawowe typy urządzeń magazynujących energię.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3767--3773, CD 1
EN
LNG as alternative fuel for offshore is cheaper option to marine gas oil. Gas price is approximately half of MGO and air pollutants low emission levels comply with new regulations without investment in scrubbers and catalytic converters. Offshore supply vessels have limited size and accommodation of exhaust gas cleaning equipments is difficult without loosing too much cargo space. Typical offshore vessels are powered by dual-fuel engines to extend their endurance and higher reliability whilst alongside offshore installation. Due to limited space on deck LNG fuel tank is hidden inside the hull. Fuel gas installation requires secondary barriers whenever is possible. Such barriers are difficult to implement inside engine room and other protective measures are needed like gas sensors, ESD, augmented ventilation. LNG as fuel shows very good safety record despite numerous hazards associated with liquefied natural gas.
PL
LNG jako paliwo dla przemysłu offshorowego jest tańszą opcją w stosunku do oleju gazowego do napędu statków. Cena gazu jest w przybliżeniu o połowę niższa od oleju gazowego i poziom emisji substancji szkodliwych jest w granicach określonych przepisami, bez konieczniości użycia płóczek gazów spalinowych oraz konwerterów katalitycznych. Jednostki offshorowe maja ograniczone rozmiary i umieszczenie na nich urządzeń do oczyszczania gazów spalinowych jest trudne bez uszczuplania przestrzeni ładunkowej. Typowe jednostki offshorowe napędzane sa silnikami dwupaliwowymi w celu zwiększenia ich zasięgu oraz niezawodności podczas przebywania w pobliżu instalacji naftowych. Z powodu ograniczonej ilości miejsca na pokładzie, zbiorniki gazu umieszczane sa wewnątrz kadłuba. Gazowe instalacje paliwowe wymagają stosowania wtórnych barier, gdziekolwiek jest to możliwe. Takie bariery sa trudne do zrealizowania wewnątrz pomieszczeń siłowni i inne środki ochronne musza tam być stosowane, takie jak: czujniki gazowe, automatyczne systemy wyłączania, wzmocniona wentylacja. LNG jako paliwo posiada dobrą historię bezpieczeństwa pomimo licznych zagrożeń związanych z zastosowaniem skroplonego gazu ziemnego.
PL
Miniaturyzacja układów scalonych powoduje pojawienie się zjawisk fizycznych, które mogą powodować uszkodzenia układów. Zjawiskiem takim jest szybkie zatrzaskiwanie się pasożytniczego tyrystora. Zjawisko to do tej pory nie było opisywane w literaturze polskojęzycznej, dlatego będzie tutaj przybliżone zaczynając od wytłumaczenia zatrzaskiwania się układów (Latch-up) wewnętrznego i zewnętrznego, jak i pozytywnego i negatywnego wstrzykiwania nośników, a następnie zostanie wytłumaczone szybkiego zatrzaskiwania się pasożytniczego tyrystora wewnętrznego i zewnętrznego, jak i pozytywnego i negatywnego wstrzykiwania nośników. Opisane będą również impulsy wywołujące zjawisko zatrzaskiwania się pasożytniczych tyrystorów.
EN
Miniaturization of Integrated Circuits is a source of physical effects that can cause damages inside operating IC.. One example of such a phenomena is transient latch-up. This phenomena was not described in polish language literature and wil be described in in this paper. We will start from explaining internal and external latch-up effect where positive and negative injection will be considered. In the next steps internal and external transient latch-up phenomena will be described where positive and negative injection will be considered.
11
Content available System monitorowania wyładowań ESD
PL
Występowanie wyładowań elektrostatycznych prowadzi do powstawania bardzo dużych strat w produkcji lub serwisie w przypadku jego uszkodzenia. W niektórych przypadkach konieczne jest monitorowanie jego występowania w strefie (obszarze) chronionej. W artykule przedstawiono prowadzone prace nad systemem wykrywania wyładowań elektrostatycznych opartym o odbiór i analizę sygnału emisji elektromagnetycznej powstającego w momencie jego wystąpienia. Przedstawiono uzyskane wyniki z badań oraz zrealizowany na ich podstawie układ detekcji wykrywania wyładowań elektrostatycznych.
EN
The occurrence of electrostatic discharge can lead to very large losses in production or service of electronic equipment. In case of special production ESD can even lead to serious accidents. Phenomenon of electrostatic discharge (ESD) is related to such physicochemical processes like friction, grinding, spraying and rapid separation or combining of non-conductive, or well-insulated solid, liquid and/or gas. In some cases it is necessary to monitor continuously the protected zone. This article presents ongoing work on electrostatic discharge detection system based on the collection and analysis of electromagnetic emission signal appearing at the time of ESD occurrence. The paper presents the results of research and realized on the basis of them electrostatic discharge detection system.
PL
W 2009 roku w Zakładzie Akustyki Technicznej, Techniki Laserowej i Radiometrii w Głównym Instytucie Górnictwa rozpoczęto prace nad utworzeniem stanowiska do badań właściwości elektrostatycznych wyrobów. Dziś pracownia ta wykonuje badania i pomiary właściwości antystatycznych wyrobów i urządzeń dla odbiorców rynkowych. Oferowane metody badawcze zgodne są z polskimi i europejskimi normami. W pracowni prowadzone są również badania naukowe z zakresu ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ElectroStatic Discharge - ESD). Głównym elementem stanowiska do badań jest komora klimatyczna.
EN
In 2009 in the Department of Acoustics Technology, Laser Technology and Radiometry of the Central Mining Institute the works were started on establishing of the stand to study electrostatic properties of the products. The Laboratory performs tests and measurements of antistatic properties of products and devices for market customers. The research methods offered are in accordance with Polish and European standards. The lab also conducts research works in the field of protection against electrostatic discharge - ESD. A climatic chamber is the main element of the stand for the concerned research.
EN
Transition phenomenon between avalanche process and surface process is resulted from fast electrode moving speed which creates partial vacuum state in short gap for micro gap electrostatic discharge. Based on analyzing property of partial vacuum forming with fluid mechanics principles, explanation was given on the influence on discharge parameters from partial vacuum formation.
PL
Zjawisko przejścia między lawinowym procesem i procesem powierzchniowym jest skutkiem szybkiego przejścia elektrody, która wytwarza podciśnienie w niewielkiej szczelinie. Autorzy bazując na zasadach teorii mechaniki płynów i analizują właściwości wytworzonego podciśnienia wyjaśniają jego wpływ na charakter wyładowania elektrostatycznego.
EN
The paper describes method of temperature measurement of standard integrated circuits based on the data from the chip datasheet. Described temperature sensing technique uses built-in ESD protecting diodes. Some tests on LM741 operating amplifier were done. Results were compared with other temperature measurement methods.
PL
Praca opisuje metodę pomiaru temperatury wewnątrz obudowy standardowych układów scalonych z wykorzystaniem danych z noty katalogowej układu. Przedstawiona technika rozpoznawania temperatury oparta jest o wykorzystanie wbudowanych w układ diod zabezpieczających przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Dla potwierdzenia przydatności metody wykonano testy z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego LM741. Wyniki zostały porównane z innymi metodami pomiaru temperatury.
PL
W pracy omówiono wiele zagadnień dotyczących niezawodności podzespołów i modułów elektronicznych stosowanych w pojazdach samochodowych. Zamieszczony został przegląd elektronicznych modułów funkcjonalnych. Rozpatrzone zostały wymagania elektryczne, klimatyczne i mechaniczne stawiane podzespołom instalowanym w samochodach. Szczegółowo przedyskutowano wymagania elektryczne wynikające z przepić pojawiających się w instalacji elektrycznej pojazdu oraz impulsów napięciowych powstających wskutek wyładowań elektrostatycznych, które - obok uszkodzeń o charakterze mechanicznym - są najczęstszą przyczyną, uszkodzeń układów elektronicznych w pojazdach.
EN
In the work several problems related to reliability of components and electronic modules used in the cars is described. Initially a review of electronic functional modules is given. It are followed by consideration of electrical, climatic and mechanical requirements put to the components expected to be used in the cars. The requirements resulted from over-voltages EOS in vehicle electrical installation and electrostatic discharges ESD as well as some mechanical stresses are discussed in details, since these phenomena are considered as main causes of failures.
EN
The micro-gap discharge shows very fast transition duration of about 32 ps or less. Besides, breakdown field strength was examined to corroborate the very fast transition durations of about 32ps. Also, a relationship between breakdown field strength and radiated electromagnetic field intensity was examined in experimental study. As a consequence of the experiment, the breakdown field strength was very high of about 80 MV/m in low voltage discharging of below 350V. The average radiated electromagnetic field intensity is proportion to the breakdown field strength in the discharge gap. And so, the electrode surface effect was confirmed that the received electromagnetic field intensity has a cyclic variation with the cleaning of electrode surface. The radiated electromagnetic field intensity was sudden increase just after the cleaning. And so, we discuss a new method for wide band measurements of transient EM field due to the micro gap discharge. In this paper, we propose a measurement method using the half TEM horn antenna in experimental study.
PL
Wyładowania elektrostatyczne (ESD) mikroszczelinowe charakteryzują się bardzo krótkimi impulsami ok. 32 ps lub mniej. Dokonano pomiarów wytrzymałości na przebicie oraz badano związek pomiędzy wytrzymałością na przebicie a natężeniem promieniowanego pola elektromagnetycznego. Otrzymano bardzo duże wartości wytrzymałości na przebicie, rzędu 80 MV/m, przy napięciu elektrostatycznym poniżej 350 V. Średnie natężenie promieniowanego pola elektromagnetycznego jest proporcjonalne do wytrzymałości na przebicie. Cykliczne zmiany natężenia promieniowanego pola potwierdzają elektrodowy efekt powierzchniowy. Przedyskutowano także nową metodę szerokopasmowych pomiarów impulsowego pola elektromagnetycznego towarzyszącego procesom ESD z wykorzystaniem anteny rożkowej do pomiaru pól pół TEM.
PL
Artykuł przedstawia zaproponowany przez autora sposób identyfikacji współrzędnych położenia węzłów sieci sensorycznej. Zakłada się, że sieć zbudowana będzie w oparciu o nieskomplikowane urządzenia Chipcon CC2420, posiadające wbudowany stos protokołów IEEE 802.15.4. Węzły sieci nie znają swoich współrzędnych położenia, a do ich określenia wykorzystuje się węzły referencyjne, znające swoje współrzędne. W referacie przyjęto pomiar poziomu mocy odebranego sygnału (Received Signal Strength - RSS) jako parametr służący do wyznaczania odległości od danego węzła do węzła referencyjnego. Następnie współrzędne szacowane są w oparciu o rozszerzoną metodę największego spadku (Enchanced Steepest Descent - ESD). W artykule wykazano również, że parametr RSSI (Received Signal Strength Indicator) jest dobrą metryką wyznaczania odległości w propagacji przyziemnej na niezabudowanym, płaskim terenie.
EN
This paper presents a concept of building wireless sensor network, using simple devices Chipcon CC2420, with built-in IEEE 802.15.4 protocols stack. It is assumed that the nodes do not know their coordinates and they can calculate them using referential nodes (which know their position). Nodes measure the distance to the referential nodes using Received Signal Strength Indicator (RSSI) parameter and after that acquire their coordinates involving Enhanced Steepest Descent optimization method. In the article, it is shown that RSSI parameter can be a good estimator of the distance measurement in uniform area, in ground-level propagation model.
18
Content available remote Functional Upholstery Materials for Protection Against Electrostatic Risk
EN
Textile products designed for areas protected against electrostatic discharge (ESD) should be characterised by a very low propensity to generate electrostatic charge. Functional pile knitted and woven textile upholstery materials for different purposes have been designed to meet electrostatic prevention requirements. A comprehensive evaluation of their electrostatic properties was based on the measurement of surface and volume resistance, Rs and Rv, as well as on the charge decay time tested by means of three different methods: triboelectric, induction and corona discharge. The propensity of these materials to charge was also analysed in model conditions simulating the use of a castor chair according to the new, so-called “chair method” developed especially for this purpose. The electrostatic voltage (V) was measured for an operator dressed in different clothing who used castor chairs covered with ordinary fabrics and with the textile upholstery materials designed. All the electrostatic tests were performed at 23 ± 1 °C and 25 ± 2% relative humidity. The materials designed are characterised by permanent antistatic properties: surface resistance Rs = 103 – 1010 Ω; the charge decay half time t50 < 0.01 – 1.80 s and electrostatic voltage V = 0.1 – 0.6 kV. Flame retardant materials meet the requirements for furniture upholstery in public utility buildings and/or for car upholstery.
PL
Wyroby włókiennicze przeznaczone do obszarów chronionych przed ESD powinny charakteryzować się bardzo małą podatnością do generowania ładunków elektrostatycznych. Zaprojektowano funkcjonalne materiały obiciowe o różnym przeznaczeniu użytkowym, spełniające wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną. Przeprowadzono kompleksową ocenę ich właściwości elektrostatycznych w oparciu o wyniki pomiarów rezystancji powierzchniowej RS i skrośnej RV oraz czasu zaniku ładunku wyznaczonego za pomocą trzech metod: tryboelektrycznej, indukcyjnej i wyładowań koronowych. Zbadano również podatność opracowanych materiałów do elektryzacji w modelowych warunkach imitujących użytkowanie krzesła na rolkach, zgodnie z opracowaną metodą - tzw. „metodą krzesła”. Mierzono napięcie elektrostatyczne na ciele operatora, który użytkował krzesło na rolkach obite typową tkaniną oraz pokryte opracowanymi materiałami. Wszystkie badania przeprowadzono w temperaturze 23 ± 1 oC i wilgotności względnej 25 ± 2%. Opracowane materiały charakteryzują się trwałymi właściwościami antyelektrostatycznymi - rezystancją powierzchniową RS = 103 – 1010Ω, połówkowym czasem zaniku ładunku t50 od < 0,01 do 1,80 s i napięciem elektrostatycznym w zakresie 0,1 - 0,6 kV.
PL
Przedstawiono zmiany wymagań dotyczących parametrów generatora wyładowań elektrostatycznych na podstawie projektu normy IEC 61000-4-2 z dnia 06.07.2007 r. Opisano również nowy układ do weryfikacji kształtu przebiegu prądu wyjściowego generatora. W końcowej części artykułu przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów wykonanych zgodnie z wymaganiami obecnie obowiązującego standardu normalizacyjnego oraz w układzie zgodnym z projektem. Pomiary te przeprowadzono dla różnych typów generatorów wyładowań elektrostatycznych.
EN
In the article there are shown changes of requirements of EMC-gener^ ator parameters according to the draft of standard 61000-4-2 dated 06.07.2007. There's also described new circuit to verify the shape of generator output current. At the very end there are some examples of me-asurements madę according to the requirements of currently valid standard and in circuit according to the draft. Measurements were madę for different types of EMC generators.
PL
Przedstawiono zagrożenia spowodowane wyładowaniami elektrostatycznymi (Electrostatic Discharge ESD) w nowoczesnych układach scalonych wykonywanych w technologii CMOS oraz metodologię ich charakteryzowania i kwalifikację. Podano przykłady konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych.
EN
The aim of the paper is to provide ESD models and to describe the dangers of Electrostatic Discharges (ESD) in integrated circuits (IC) manufactured in the modern sub-µ CMOS technology.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.