Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cadmium contamination
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the study has been to determine the effect of soil contamination with cadmium (10, 20, 30 and 40 mg Cd ha–1 soil) on the concentration of aluminium in aboveground parts and roots of oats, maize, yellow lupine and radish. In order to neutralise cadmium, the following neutralising agents were introduced to soil: compost, brown coal, lime and bentonite. Apart from the plant species and type of organs, other factors which largely affected the concentration of aluminium were a rate of cadmium and type of a neutralising substance. Roots contained much more aluminium than aboveground parts of plants. The highest levels of aluminium were found in roots of yellow lupine and maize whereas the smallest concentrations of this metal were determined in grain and roots of oats. Soil contamination with cadmium caused bigger changes in the concentration of aluminium in aboveground parts of plants than in their roots, especially in the case of maize and yellow lupine. Cadmium applied at 20 mg (maize and yellow lupine roots) or 40 mg Cd ha–1 soil (aboveground parts of maize and yellow lupine) caused increased levels of cadmium in plant tissues. Any further increase in the rates of the pollutant caused depression in the content of aluminium in roots of the above crops. In the case of aboveground parts and roots of radish and grain of oats, less aluminium was observed in all cadmium contaminated objects. The range of effects produced by the test neutralising substances on the concentration of aluminium was varied. The neutralising agents tended to depress the content of aluminium in plant tissues. Brown coal, bentonite and lime caused larger changes in the content of aluminium than compost. The concentration of aluminium was correlated with yields of the crops. For most of the plants, these correlations were negative in the case of aboveground parts (except radish) and positive in roots (except yellow lupine). The concentration of aluminium in particular plant organs was correlated with a number of macro- and microelements, with the correlations being usually positive for manganese, iron, cobalt, lithium, copper and zinc but negative for sulphur and boron.
PL
Celem badań było określenie wpływu zanieczyszczenia gleby kadmem (10, 20, 30 i 40 mg Cd kg-1 gleby) na zawartość glinu w częściach nadziemnych i korzeniach owsa, kukurydzy, łubinu żółtego i rzodkiewki. Do neutralizacji kadmu wprowadzonego do gleby zastosowano: kompost, węgiel brunatny, wapno i bentonit. Na zawartość glinu w roślinach, oprócz gatunku i organu roślin, duży wpływ miała dawka kadmu, jak również rodzaj zaaplikowanej substancji neutralizującej. Korzenie zawierały zdecydowanie więcej glinu niż części nadziemne roślin. Najwięcej glinu stwierdzono w korzeniach łubinu żółtego i kukurydzy, a najmniej w ziarnie i słomie owsa. Zanieczyszczenie gleby kadmem spowodowało większe zmiany w zawartości glinu w częściach nadziemnych niż w korzeniach roślin, szczególnie w przypadku kukurydzy i łubinu żółtego. Dawki kadmu w wysokości 20 mg (korzenie kukurydzy i łubinu żółtego) lub 40 mg Cd kg-1 gleby (części nadziemne kukurydzy i łubinu żółtego) powodowały zwiększenie zawartości glinu. Dalszy wzrost dawek kadmu wywoływał zmniejszenie zawartości glinu w korzeniach tych roślin. W przypadku części nadziemnych i korzeni rzodkiewki oraz ziarna owsa odnotowano zmniejszenie zawartości glinu we wszystkich obiektach zanieczyszczonych kadmem. Zakres oddziaływania testowanych substancji neutralizujących na zawartość glinu był zróżnicowany. Dodatki neutralizujące na ogół obniżały zawartość glinu w roślinach. Węgiel brunatny, bentonit i wapno wywoływały większe zmiany w zawartości glinu w roślinach niż kompost. Zawartość glinu wykazywała skorelowanie z plonem roślin. U większości roślin wystąpiły relacje ujemne w częściach nadziemnych (oprócz rzodkiewki), a dodatnie w korzeniach (z wyjątkiem łubinu żółtego). Zawartość glinu w poszczególnych organach roślin była skorelowana z licznymi makro- i mikroelementami, w tym przeważnie dodatnio z zawartością manganu, żelaza, kobaltu, litu, kadmu, miedzi i cynku, a ujemnie z zawartością siarki i boru.
EN
The aim of the present study was to determine the effect of cadmium soil contamination (10, 20, 30 and 40 mg Cd . kg-1 soil) on the sodium contents in the aboveground parts and roots of oat, maize, yellow lupine, radish and phacelia. Apart from cadmium, also neutralizing substances (compost, brown coal, lime and bentonite) were introduced into the soil. Apart from crop species and organ, the sodium con-tents were also affected by the cadmium dale and the type of neutralizing substance applied. The highest sodium content was recorded in the aboveground parts and roots of radish, as well as in the aboveground parts of yellow lupine. Maize plants contained the smallest quantities of sodium. In the experimental series without the application of neutralizing substances to the soil, cadmium doses of 10 mg (the above-ground parts of maize and the roots of radish), 20 mg (the roots of oat and maize, the aboveground parts of yellow lupine) or 30 mg Cd . kg-1 soil (oat straw) caused an increase in the sodium content. A further increase in cadmium doses resulted in a decrease in the sodium contents in crops. The sodium content of phacelia plants was reduced in all cadmium-contaminated treatments. The effects of the tested neutraliz-ing substances on the sodium contents were differentiated. Bentonite had the strongest impact, and con-tributed to sodium accumulation in maize, yellow lupine and radish.
PL
Celem badań było określenie wpływu zanieczyszczenia gleby kadmem (10, 20, 30 i 40 mg Cd . kg-1 gleby) na zawartość sodu w częściach nadziemnych i korzeniach owsa, kukurydzy, łubinu żółtego, rzodkiewki i facelii. Poza kadmem do gleby dodano jednocześnie substancje neutralizujące w postaci: kom-postu, węgla brunatnego, wapna i bentonitu. Na zawartość sodu w roślinach, oprócz gatunku i organu, duży wpływ miała dawka kadmu, jak i rodzaj zaaplikowanej substancji neutralizującej. Najwięcej sodu stwierdzono w częściach nadziemnych i korzeniach rzodkiewki oraz w częściach nadziemnych facelii i korzeniach owsa. Najuboższa w sód była kukurydza. W serii bez aplikacji substancji neutralizujących do gleby dawki kadmu na poziomie 10 mg (części nadziemne kukurydzy i korzenie rzodkiewki), 20 mg (korzenie owsa i kukurydzy, części nadziemne łubinu żółtego) lub 30 mg Cd . kg-1 gleby (słoma owsa) powodowały zwiększenie zawartości sodu. Dalszy wzrost dawek kadmu wywoływał zmniejszenie zawartości sodu w roślinach. W przypadku facelii odnotowano zmniejszenie zawartości sodu we wszystkich obiektach zanieczyszczonych kadmem. Zakres oddziaływania testowanych substancji neutralizujących na zawartość sodu był zróżnicowany. Największe zmiany w zawartości sodu wywołał bentonit, sprzyjający jego nagromadzaniu w kukurydzy, łubinie żółtym i rzodkiewce.
EN
This study aimed at determining the effect of the contamination of soil with cadmium (10, 20, 30 and 40 mg Cd . kg[to -1] of soil) on the nickel content in the above-ground portions and roots of oat, maize, yellow lupine, radish and phacelia when compost, brown coal, lime or bentonite was added to the soil. The nickel content depended both on the plant species and on the organ examined, and on the cadmium dose and other applied substances. Higher contents of the element were found in roots and above-ground parts of lupine and in the grain and roots of oat. High doses of cadmium caused an increase in the nickel content in the oat straw, maize roots and in the above-ground and roots of the yellow lupine. Cadmium was shown to have the opposite effect on the nickel content in the above-ground parts of maize and phacelia and in both above-ground and underground parts of radish. The application of compost, brown coal, lime and bentonite usually reduced the absorption of nickel by plants. Their effect on the nickel content was much larger in the above-ground parts of plants than in underground ones.
PL
Celem badań było określenie wpływu zanieczyszczenia gleby kadmem (l0, 20, 30 i 40 mg Cd . kg[do -1] gleby) na zawartość niklu w częściach nadziemnych i korzeniach owsa, kukurydzy, łubinu żółtego, rzodkiewki i facelii w warunkach stosowania dodatku kompostu, węgla brunatnego, wapna i bentonitu do gleby. Zawartość niklu w roślinach była uzależniona zarówno od ich gatunku i organu, jak i dawki kadmu oraz dodatkowo zaaplikowanych substancji. Większe jego zawartości stwierdzono w korzeniach i częściach nadziemnych łubinu oraz w ziarnie i korzeniach owsa. Duże dawki kadmu spowodowały wzrost zawartości niklu w słomie owsa, korzeniach kukurydzy oraz w częściach nadziemnych i korzeniach łubinu żółtego. Odmienne działanie kadmu na zawartość niklu wykazano w częściach nadziemnych kukurydzy i facelii oraz w częściach nadziemnych i korzeniach rzodkiewki. Zaaplikowanie do gleby kompostu, węgla brunatnego, wapna i bentonitu na ogół ograniczało pobieranie niklu przez rośliny. Ich wpływ na zawartość niklu był znacznie większy w częściach nadziemnych niż w korzeniach roślin.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.