Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polityka migracyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article constitutes a condensed attempt to reflect on the contemporary role of the Republic of Bulgaria in the context of the Balkan transit route and challenges to ensure security in the region. The main questions the author addresses include the influence of the mechanisms of regulating the flow of immigrants introduced by individual countries in close proximity to Bulgaria, as well as the way in which the country struggling with many social and economic problems secures its borders against the uncontrolled inflow of the illegal migration.
PL
Niniejszy artykuł stanowi skondensowaną próbę rozważań dotyczącą współczesnej roli Republiki Bułgarii w kontekście bałkańskiego szlaku tranzytowego oraz wyzwań dla zapewnienia bezpieczeństwa w regionie. Zasadnicze pytanie, na które próbuje odpowiedzieć autorka dotyczy wpływu mechanizmów regulacji przepływu imigrantów wprowadzanych przez poszczególne państwa w bliskim sąsiedztwie Bułgarii, jak również sposobu, w jaki kraj borykający się z wieloma problemami natury społecznej i ekonomicznej zabezpiecza granice przed niekontrolowanym napływem nielegalnej migracji.
EN
This article considers the three main waves of external labour migration from Ukraine to Poland in the second half of the twentieth century. Ukrainian and Polish statistics concerning the study of labour emigration of Ukrainians to the Republic of Poland were submitted and analysed. The author determines the scale of Ukrainian labour migrants and the causes of migration, based on the results of questionnaires.
PL
Artykuł odnosi się do polityki migracyjnej Australii i Belgii. Dokonano w nim analizy i oceny zastosowanych instrumentów instytucjonalno-prawnych, m.in. takich jak metody walki z nielegalną imigracją, polityka migracji powrotnych, polityka integracyjna, kursy adaptacyjne, polityka antydyskryminacyjna, partycypacja polityczna, testy obywatelskie, dostęp do rynków pracy, pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanych pracowników, system punktowy. Na przykładzie państw typowo imigracyjnych, z których jedno jest, a drugie nie jest członkiem Unii Europejskiej, pokazano, jak zastosowanie pewnych mechanizmów polityki migracyjnej może wpłynąć na bezpieczeństwo państwa. W odniesieniu do nielegalnej imigracji przeanalizowano środki ograniczające wielkość napływającego strumienia cudzoziemców, a także ukazano społeczną ocenę tego zjawiska, w tym wypowiedzi przedstawicieli władz państwowych.
EN
The article is descriptive of the migration policies of Australia and Belgium. It analyzes and evaluates the institutional and legal instruments applied to these policies, including such methods as combating illegal immigration, return migration policy, integration policy, adaptation courses, anti-discrimination policy, political participation, civic tests, access to labor markets, recruitment of highly qualified employees, point system. By the exemplification of important issues for the typical immigration countries, as those described, one of which is, and the other is not a member of the European Union, author shows how applying certain mechanisms of migration policy may affect the security of the state. In relation to illegal immigration, the measures limiting the size of the incoming stream of foreigners were also analyzed, and a social assessment of migration phenomenon, including the statements of representatives of state institutions, were also presented.
PL
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 2016 r. poza granicami swoich krajów mieszkało w ponad 250 mln osób. Jeszcze nigdy nie było na świecie tak wielu imigrantów. Większość z nich – 74 proc. stanowili ludzie w wieku 20-64 lat, osiedlający się na stałe w bogatszych krajach z różnych powodów, głównie troski o bezpieczeństwo dalszej egzystencji. Nieznana dotąd w najnowszej historii ludzkości fala uchodźców i migrantów zaskakuje swoimi rozmiarami i skutkami politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi, bezpośrednio wpływając na poziom bezpieczeństwa państw przyjmujących i regionów gdzie ta fala przebiega. W rezultacie ma miejsce zróżnicowany strach przed „obcym/nieznanym”, w reakcji prowadzący do działań ochronnych, m.in.: okresowego zamykania granic, budowania murów na granicach, zaostrzania polityk migracyjnych, jak również zgłaszania gotowości przekazywania środków finansowych i rzeczowych na potrzeby organizowania i utrzymywania obozów dla uchodźców i migrantów w regionach blisko położonych ich zamieszkiwania. Gotowość partycypacyjna rządów wielu państw do ponoszenia kosztów lokalizacji i utrzymywania takich obozów, spotkała się z odzewem wielu światowych firm żywnościowych, logistycznych, komunalnych, finansowych, farmakologicznych, komunikacyjnych i teleinformacyjnych, proponujących szeroki katalog świadczeń/usług. Można przyjąć, że w latach 2014-2016 ukształtował się nowy typ biznesu usługowego dla uchodźców i migrantów, mający związek z zapewnieniem kontroli tego zjawiska (ewidencja tożsamości, mapowanie elektroniczne lokalizacji), a także co ważne dla społeczeństw europejskich - obniżenia obaw/strachu przed napływami nowych, masowych fal uchodźców. Przy obecnych trendach demograficznych przekonanie, że Europa może się zamknąć we własnych społecznościach, jest iluzją. Wspólnota stoi przed koniecznością pilnego inwestowania w politykę integracyjną, która odrzuca szkodliwe mity i przesądy, w zamian opiera się na wartościach europejskich zakazujących dyskryminacji ze względu na pochodzenie i religię. Rolą Europy staje się inwestowanie w politykę zagraniczną uwzględniającą rozwiązywanie problemów w swoim sąsiedztwie, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i Afryce (według Institute for New Economic Thinking, populacja tego kontynentu w połowie XXI w. zwiększy się do ponad 4 mld ludzi). Wymagać to będzie od Europy wsparcia w regionach kryzysowych, respektowania praw i wolności kobiet, edukacji a przede wszystkim stabilizacji politycznej. Otwarte pozostają kwestie walki z głodem, suszą i biedą oraz funkcjonowanie sprawnych korytarzy humanitarnych. Od powodzenia lub porażki działań Europy w tych sprawach zależy, ilu ludzi i w jakim czasie będzie chciało uciekać na Stary Kontynent.
EN
According to the United Nations (UN) in 2016. There were over 250 million people living outside of their own countries. There have never been so many immigrants in the world. Most of them − 70%, persons aged 20-64 y. o. settled permanently in richer countries for various reasons. The main concern is of course the security of further existence. The wave of refugees and migrants, unknown in the recent history of mankind, is surprising in its political, social and economic dimensions and its effects - directly affecting the level of security of host countries. As a result, there is a variety of “alien / unknown” fear in response to protective actions, including the periodic closure of borders, building the walls at the borders, tightening of migration policies, and reporting of the willingness to provide financial and factual funds for the organization and maintenance of refugee camps and migrants in the regimes close to their residence. The willingness of the governments of many countries to bear the cost of l cating and maintaining such camps has met with many world food, logistical, communal, financial, pharmacological, communication and teleinformation companies offering a wide range of services. It can be assumed that in the 2014-2016 period a new type of service business for refugees and migrants has emerged, linked to ensuring control of this phenomenon (identity registration, territorial localization) and also important for European societies - reducing fear / fear of new arrivals, the mass waves of refugees. With current demographic trends, the belief that Europe can be shut down in its own societies is an illusion. The Community is faced with the urgent need to invest in a migration policy that rejects harmful myths and superstitions, and instead is based on European values that prohibit discrimination on grounds of origin and religion. The role of Europe is becoming an investment in foreign policy that addresses problem solving in its neighborhood, especially in the Middle East and Africa. The population of this quota in the mid-21st century will increase by more than 4 billion people, according to the Institute for Economic Development Thinking. This will require European support in destabilized regimes, respect for women’s rights and freedoms, education and above all political stabilization. Open questions remain about the fight against hunger, drought, poverty and the functioning of humanitarian corridors. The success or failure of Europe’s actions in these matters will depend on how many people and at what times will want to flee to the Old Continent.
PL
Artykuł odnosi się do polityki migracyjnej Szwecji, Hiszpanii i Holandii. Dokonano w nim analizy i oceny zastosowanych instrumentów instytucjonalno-prawnych tych polityk, m.in. takich jak partycypacja polityczna, nadawanie obywatelstwa, zastosowanie okresów przejściowych, dostęp do rynków pracy, pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanych pracowników czy polityka wobec migracji powrotnych. Na przykładzie wybranych państw imigracyjnych ukazano ich znaczenie dla ich bezpieczeństwa demograficznego, ekonomicznego, społecznego i politycznego.
EN
The main focus of the article is concentrated on the migratory policies of Sweden, Spain and Holland. The author analyzes and evaluates the legal and civil instruments valid and applicable to its implementation in the areas of: political participation, citizenship granting, the use of transitional periods, access to labour markets, attraction of highly qualified employees of policy on returning migrants. The exemplification of the meaning for demographic security, economic security, as well as social and political security, has been presented in view of the importance of given subject matter.
EN
The current situation in Northern Africa and the Middle East has caused a large-scale influx of illegal refugees to Europe which the European Union was not prepared for. Lampedusa Island was in that context recognized as a humanitarian disaster. The costs related to dealing with the dynamic waves of migrants would significantly destabilize the economic equilibrium of most EU member countries. In order to contain the illegal migration, public funds were administered to the regions mostly affected by the phenomenon, and the external borders protection was strengthened. A significant role in safeguarding the EU borders was played by FRONTEX that applied proportionate power and means in areas that were most affected by the phenomenon. Poland, at the time leading the EU presidency, provided support to countries in need, as it could draw from its rich past experience in the matter. The country also proposed several legislative changes concerning migration policy, the aim of which was to enhance and unify European Union's solutions in this field.
PL
Wydarzenia pierwszej dekady XXI wieku udowodniły, że kolejne stulecie w coraz większym stopniu uwarunkowane będzie nowymi falami migracji mieszkańców wszystkich zakątków współczesnego świata i płynącymi stąd konsekwencjami. Europa od wielu wieków jest miejscem początku i końca takiej wędrówki. Dlaczego zatem migracje XXI wieku, zwłaszcza ludności wyznającej islam, budzą tak wielkie zainteresowanie? W laicyzującej się Europie napływ ortodoksyjnych wyznawców rozmaitych religii rodzi obawę i zdumienie, że są jeszcze ludzie, którzy tak ściśle wiążą swoją egzystencję z jakimiś wyobrażeniami i poglądami, których udowodnienie nie jest dla nich ani możliwe, ani konieczne. Prezentowany tekst stanowi opis zmian, jakie w ciągu ostatniej dekady towarzyszyły coraz bardziej dostrzeganej przez Europejczyków obecności muzułmanów w krajach Europy Zachodniej.
EN
Muslims are the largest religious minority in Europe, and Islam is the fastest growing religion. Europe’s Muslim population is ethnically and linguistically diverse, and Muslim immigrants in Europe hail from a variety of Middle Eastern, African, and Asian countries, as well as Turkey.Over the last few years, European countries have stepped up efforts to integrate more fully their expanding Muslim populations. Nowadays the problem of Muslims migration seems to be more and more important. Islam and politics are, of course, incredibly fraught topics. While some might claim that the events of September 11, 2001 were among the most central defining moments in the representations of Islam and Muslim societies, stereotypes about Islam and Muslims have actually been remarkably resilient. Since September 11, 2001 there has been much ‘culture talk’ about Muslims and their politics wherever they happen to live in the world. We are, therefore, no longer surprised by many commentators’ essentializing impulses when the object of study is Islam or Muslims. Some researchers, particularly in sociology and politics, have begun to employ ‘social movement theory’ to make sense of the emergence and success of novel forms of social activism in various Muslim contexts. The article focuses on presenting the main present trends in West UE countries and their attitude to Muslims community. Although the vast majority of Muslims in Europe are not involved in radical activities, Islamist extremists and vocal fringe communities that advocate terrorism exist and reportedly have provided cover for terrorist cells. The questions in the text are the beginning of the discussion about the co-existence the Muslims and European society in UE. The central question is how to avoid stereotypical generalisations, how to reduce fear and how to strengthen cohesion in our diverse European societies while countering marginalisation and discrimination on the basis of race, ethnicity, religion or belief.
8
Content available remote Wybrane aspekty polityki migracyjnej Polski
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.