Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  taryfy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The purpose of this article is to identify the possibility of using the concept of wholesale tariffs as a tool for tariff and ticket integration of rail carriers, with a view to improving cost-effectiveness and the reduction of procedural barriers for customers resulting from lack of tariff integration of rail carriers in Poland. This article aims to raise the awareness of the concept of wholesale tariffs, which are successfully used as a tool for tariff integration and competitiveness in the telecommunications market, and to initiate discussions among professionals and researchers in the transport sector. The following test methods were used: synectics, literature review, analysis and synthesis, induction and deduction, and documentation study. The analyses conducted showed the role of market regulators in improving cooperation between rail carriers to develop a better transport offer for rail passenger transport in Poland and, consequently, to increase the share of passenger transport in this transport sector. Similarly, it indicated that the concept of wholesale tariffs may also be a revenue (yield) management tool for rail carriers.
PL
Zgodnie z art 24b ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przekazuje organowi regulacyjnemu wniosek o zatwierdzenie taryfy w terminie 120 dni przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy. Oznacza to, że termin na złożenie nowych wniosków taryfowych do organu regulacyjnego upływa już w I kwartale 2021 r. Proces przygotowania i zatwierdzenia taryfy jest nie tylko żmudnym, ale często również długotrwałym postępowaniem, które już na etapie przygotowania wniosku może nastręczać wiele problemów.
PL
Zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, odbiorca energii elektrycznej może być rozliczany za użytkowanie energii biernej. Artykuł analizuje specyficzną formułę wyliczającą opłaty za ponad umowny pobór energii biernej o charakterze indukcyjnym, stosowaną w polskim systemie taryfikacji. Uzależniona jest ona w głównej mierze od wielkości współczynnika mocy. Poprawa współczynnika mocy zachodzi nie tylko poprzez kompensację mocy biernej lecz również poprzez zwiększenie obciążenia mocą czynną przy niezmienionym obciążeniu mocą bierną. Wyznaczono charakterystyczne dla krajowego sposobu taryfikacji praktyczne warunki opłacalności postępowania, polegającego na zwiększeniu obciążenia czynnego w celu zmniejszenia łącznych opłat za użytkowanie energii czynnej i biernej indukcyjnej.
EN
In accordance with the Polish law, the electricity user may be charged for the use of reactive power. The article analyzes a specific formula calculating the charges for the inductive reactive energy consumption in the Polish tariff system. The formula depends mainly on the size of the power factor. The improvement of power factor takes place not only by compensating reactive power, but also by increasing the active power load with the unchanged reactive power load. In the paper, practical conditions for the cost-effectiveness of the procedure of increasing the active energy consumption to reduce the total charges for active and reactive inductive energy were determined for the Polish tariffing method.
PL
W I kwartale 2018 roku średnia hurtowa cena energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego (RDN) wyniosła 184 zł/MWh i była wyższa o 19% od średniej ceny notowanej w analogicznym okresie ubiegłego roku. W II kwartale bardzo mocno wzrosły ceny energii w kontraktach terminowych na sierpień, wrzesień oraz cały trzeci kwartał 2018. Ceny przekraczały 330 zł za MWh [1]. Mimo że toczą się postępowania urzędów państwowych w sprawie ewentualnych manipulacji rynkowych, można postawić tezę, że przyczyny wzrostu cen energii mają realne podstawy w postaci rosnących cen węgla i szybkiego podwyższania cen uprawnień do emisji CO2, a także, i przede wszystkim, mają charakter fundamentalny, związany z polityką energetyczną.
PL
W artykule przedstawiono cele polityki taryfowej w sektorze usług wodociągowych i kanalizacyjnych, sformułowane w ramach dyskusji toczącej się w środowisku branżowym, samorządowym oraz odbiorców usług, w okresie poprzedzającym wprowadzenia ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w pierwszych latach jej obowiązywania. Uważamy, że sformułowane wtedy ogólne i szczegółowe cele tej polityki nie straciły na aktualności i należy je uwzględniać, przy wprowadzaniu jakichkolwiek zmian związanych z polityką taryfową w tym sektorze.
XX
The article presents the purposes of the tariff policy in the water supply and sewerage sector formulated within the framework of a discussion ongoing in the professional, municipal and service recipients environment in the time frame preceding an introduction of the Act on the collective water supply and sewerage discharge and in the first years if is application. We think that the basic and detailed thesis of this policy formulated then are still up to date they should be taken into consideration when any changes connected with the tariff policy in this sector are being introduced.
PL
Zwiększenie opłat za pobór wód powierzchniowych i podziemnych w znacznym stopniu może wpłynąć na taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków dla ludności. W artykule zwrócono uwagę na specyfikę przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji wynikającą z wykonywania przez to przedsiębiorstwo zadań własnych gminy z zakresu gospodarki komunalnej. Przedstawiono podstawowe tezy, które były przede wszystkim brane pod uwagę przy wprowadzaniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz konsekwencje proponowanych zmian taryf.
EN
An increase of the charges for an abstraction of surface and underground waters may have a significant impact on tariffs for water abstraction and wastewater discharges for households. The article focuses on the unique character of the water supply and sewerage enterprises which results from the fact that these enterprises carry out the own tasks of the municipalities within the framework of communal economy. The basic thesis have been presented which were taken into account at the moment of an introduction of the Act on the collective water supply and sewerage discharge as well as the consequences of the proposed changes of the tariffs.
PL
Bilansowanie mocy biernej oraz racjonalna gospodarka tą mocą są konieczne do utrzymania stabilnej i niezawodnej pracy systemu elektroenergetycznego. Zapotrzebowanie na moc bierną przez odbiorców końcowych wymaga jej przesyłu poprzez sieć elektroenergetyczną, a to powoduje szereg znanych negatywnych skutków, m.in. spadki napięcia i dodatkowe straty na przesyle energii. Z drugiej strony, w poborze i generacji tej mocy uczestniczą również elementy sieciowe, które w koncepcji sieci inteligentnych mogą coraz bardziej precyzyjnie w czasie rzeczywistym odpowiadać na chwilowe zapotrzebowanie mocy biernej. Z tym zagadnieniem wiąże się problem konieczności sformułowania nowych zasad rozliczeń za użytkowanie mocy biernej w kontekście funkcjonowania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej z coraz bardziej postępującą penetracją jednostek generacji rozproszonej, w tym instalacji prosumenckich. Artykuł zawiera przegląd zasad i sposobów rozliczeń za użytkowanie mocy biernej, stosowanych w wybranych krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, sygnalizuje konieczność zmiany sposobu rozliczeń w celu lepszej alokacji kosztów i korzyści wynikających z gospodarki mocą bierną, wskazuje na potrzebę wykorzystania potencjału regulacyjnego mocy biernej, jaki tkwi w źródłach rozproszonych i instalacjach odbiorczych.
EN
Reactive power balancing and reactive power management are necessary for stable and reliable operation of power systems. Reactive power demand by the end users requires its transmission via electric power network which brings about some known negative impacts, e.g. voltage drops and energy losses. On the other hand, the power network components, actively participating in reactive power generation and use, in the smart grid concept can in real time more precisely than earlier meet the demand for reactive power. This requirement for better balancing and rational management of reactive power in turn evokes need for better reactive power pricing in competitive market conditions, especially with steadily growing penetration of distributed generation, including prosumer installations. This article presents a review of reactive power payments principles and methods used in chosen European countries, with particular consideration of Poland. The article stresses the necessity for a change in actual reactive power pricing to get a better allocation of costs and benefits stemming from reactive power management, emphasizes the need for better exploiting the untapped regulation potential of distributed generation and end user’s installations.
PL
Wokół zagadnienia pobierania opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych (tzw. deszczówka) przez lata narosło wiele kontrowersji i emocji. Wydaje się, że ich geneza w dużej mierze związana jest z jakością materiału normatywnego odnoszącego się do wspomnianego zagadnienia.
PL
Znaczna ilość inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną w ostatnich latach spowodowała niewątpliwą poprawę stanu środowiska naturalnego, jednakże w niektórych rejonach kraju przyczyniła się również do wzrostu obciążeń opłatami za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków. Na podstawie doświadczeń praktycznych przedstawiono zależności pomiędzy wartością przeprowadzanych inwestycji, a potencjalnymi taryfami, w zależności od ilości mieszkańców przypadających na kilometr budowanej kanalizacji. W niektórych przypadkach taryfy przekraczają 3% dochodu dyspozycyjnego mieszkańców. Osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych inwestycji kanalizacyjnych w połączeniu z pełną realizacją zasady „zanieczyszczający płaci” na terenach wiejskich, może przekroczyć możliwości pełnego ich finansowania przez społeczność lokalną. Wskazano różne metody rozwiązywania problemu obniżonej dostępności finansowej usług kanalizacyjnych.
EN
The wastewater systems’ investments all over Poland in recent years have undoubtedly caused the improvement of environment quality, being the reason for the increase of local wastewater tariffs in some rural areas in the same time. The relationships between the costs of wastewater investments and tariffs, considering the influence of population density are shown based on case studies. The tariffs exceed 3% of household’s available income in some cases. Maintaining the full sustainability of wastewater systems in the rural areas may cause tariffs increase to a level beyond social and financial acceptability. Some potential methods of influencing on wastewater tariffs are demonstrated.
PL
W artykule przedstawiono wpływ taryf gazu oraz warunków klimatycznych na koszty ciepła w mieszkaniu ze zmodernizowaną instalacją centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zaprojektowano instalację z maksymalną temperaturą tk < 58°C. Zainstalowano kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 20 kW. Po rocznej eksploatacji uzyskano sprawność 99,2%. Stwierdzono, że w taryfach występują skokowe zmiany ceny jednostkowej gazu przy zmianie grupy taryfowej (nawet o 17%). W pierwszym roku pracy instalacji, koszty gazu są niższe niż wcześniejszego ogrzewania koksem. W okresie listopad- kwiecień w kolejnych latach potrzeby ogrzewania zmniejszyły się o około 21%, a koszty gazu o 42%.
EN
Article presents influence of gas tariffs and weather conditions on heat costs in fiat with modernized installation of central heating and hot water production. System with maximum temperature tk<58°C has been designed. One-functional condensing boiler with 20 kW capacity has been installed. After annual system operation 99.2% efficiency has been achieved. It was found that abrupt changes of unit price of gas exist when changing tariff group (even by about 17%). In the first year of system operation the gas costs were lower than coke heating used previously. In November-April period in successive years heating needs diminished by about 21% and gas costs - by 42%.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących stosowania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej w miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców. Ankieta obejmowała informacje o mieście i kanalizacji deszczowej, o przedsiębiorstwie eksploatującym kanalizację deszczową, o zasadach ustalania opłat oraz o zakresie pokrycia kosztów eksploatacji i utrzymania kanalizacji deszczowej z opłat.
EN
The article presents the results of the survey concerning the application of charges for drainage of rainwater end snowmelt water to storm water drainage in towns whose population excels 50 thousands inhabitants. The survey concerned information about the town and storm water drainage, and enterprise exploiting the storm water drainage, the rules for setting forth charges as well as the extent to which the costs of exploitation and maintenance if storm water drainage are covered by the charge.
PL
Scharakteryzowano składniki opłat dla grup odbiorców zasilanych na różnych poziomach napięć oraz przedstawiono wpływ zasad tworzenia stawek opłat przesyłowych na średnie, wypadkowe ceny dostawy energii elektrycznej.
EN
The paper describes components of charges for groups of customers supplied on different voltage levels and presents influence of rules applied in creating transmission charges on average, resultant prices of electric energy supplied.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie odbiorcom podstawowych zagadnień dotyczących taryf za dostawę energii elektrycznej. Scharakteryzowano składniki opłat dla grup odbiorców zasilanych na różnych poziomach napięć oraz przedstawiono wpływ zasad tworzenia stawek opłat przesyłowych na średnie, wypadkowe ceny dostawy energii uwzględniające wszystkie składowe kosztów.
EN
The paper presents basic problems connected with tariffs for electric energy delivery. The components of fee for different groups of consumers were characterized in relation to supply voltage level. The paper also describes the principles of rate of charges creation and theirs influence on average, resultant price of energy supply taking into consideration all costs components.
PL
Historyczne uwarunkowania i układy urbanizacyjne polskich aglomeracji przesądzają o istocie lokalności i zmonopolizowania rynku ciepła w Polsce. Stanu tego nie zmieniły dotychczasowe próby legislacyjnego zaprowadzenia nowego rynkowego ładu. Stworzyły one jedynie pozory spełnienia się ułudy, że niemożliwe jest jednak możliwe. O istnieniu monopolu na rynku ciepła decyduje bowiem nie tylko fakt centralnego dla aglomeracji źródła ciepła, lecz to czy ostateczny jego konsument (np. mieszkaniec spółdzielczego osiedla a nie tylko spółdzielnia mieszkaniowa) ma możliwość dostępu do ciepła na warunkach rynkowych. Ostateczny użytkownik (konsument) ciepła korzysta z niego bez specjalnych ograniczeń praw konsumenta, rozpatrując ten proces od strony technicznej, zaś w najbardziej dla niego istotnych sferach organizacyjnej, prawnej i finansowej jest obiektem monopolistycznych praktyk spółdzielni mieszkaniowych.
EN
Historical conditions and urbanization arrangements of Polish urbanized areas determine nature of localism and monopoly of the heat market in Poland. Current attempts to establish legislation for a new market order didn't change this state. They created only appearances of coming true delusions that impossible is however possible. About existence of monopoly on the heat market decides not only central heating system for urbanized area but also whether a consumer (e.g. the inhabitant of the cooperative estate rather than only a housing cooperative) has the possibility of the access to heat on market conditions. A final consumer uses heat without special consumer's law limits, from technical point of view but in the most important organizational, legal and financial spheres is the object of monopolistic activity of housing cooperatives.
PL
Omówiono system umożliwiający pozyskiwanie danych pomiarowych, kontrolę zużycia energii elektrycznej oraz prognozowanie gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie.
EN
The paper discusses system that enables acquisition of measurement data, controi of power consumption and forecasting of power management in an enterprise.
17
Content available remote Systemy taryfowe w miejskim transporcie zbiorowym w Europie
PL
Klasyfikacja taryf w miejskim transporcie zbiorowym. Rodzaje taryf stosowanych w Europie. Przykłady różnych rozwiązań. Taryfy w transporcie miejskim w Polsce w świetle doświadczeń innych krajów.
EN
Classification of tariffs in urban transport. Kinds of tariffs applied in Europe. Examples of various solutions. Tariffs in urban transport in Poland in the light of other countries experiences.
PL
Nowym wyzwaniem dla taryf przesyłowych stał się rynek energii elektrycznej, w wyniku którego klasyczny rozkład obciążeń zostaje zastąpiony kontraktami bilateralnymi realizowanymi przez operatora systemu przesyłowego. Tak wytworzony "chaos" ujawnia w sieci elektroenergetycznej miejsca, które nie są gotowe na spełnienie oczekiwań uczestników rynku. Występujące ograniczenia w swobodnym handlu energią, powodowane przez sieć, mogą być w części usunięte poprzez zastosowanie odpowiedniej metody likwidującej ograniczenia przesyłowe. W artykule zawarto syntetyczny przegląd metod zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, stosowanymi w wielu krajach, których specyfika pozostaje w ścisłym związku z funkcjonującymi rozwiązaniami taryf przesyłowych. Ponadto artykuł wymienia występujące rodzaje ograniczeń przesyłowych oraz kluczowe przeszkody w rozwijaniu międzysystemowego rynku energii.
EN
The electricity market became the new challenge for transmission tariffs. Traditional load allocation is replaced with bilateral contracts performed by the transmission system operator. The "chaos" thus created uncovers the places in the power grid that are not ready to meet the expectations of market participants. The existing congestions in free energy trading caused by the grid may be partially removed by applying the appropriate method of eliminating transmission congestions. The article provides a synthetic review of the methods of managing transmission congestions applied in many countries where the system is closely related to the transmission tariff solutions in place. Moreover, the article lists the existing types of transmission congestions and the key obstacles in developing an intersystem energy market.
PL
Przedstawiono najistotniejsze informacje dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Elektrociepłowni Lublin-Wrotków w aktualnej konfiguracji technicznej oraz w określonych warunkach prawnych i rynkowych. Zaprezentowano podstawowe wielkości techniczne i ekonomiczne przed i po uruchomieniu bloku gazowo- parowego. Omówiono tematykę kształtowania taryf na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Ponadto wskazano na ważne w kontekście całokształtu działalności Spółki zagadnienie dotyczące spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę bloku gazowo-parowego.
EN
The article concentrates on the most significant information concerning present economic and financial situation of the Wrotków Heat and Power Generating Plant in Lublin within a current technical configuration and specific legal and market aspects. General technical and economic data before and after starting the gas and steam block have also been presented. The issue of shaping tarrifs on electricity and heat production has been discussed. Besides, another important point, in the context of the overall activity of the Company, was the issue concerning repayment of credits and loans incurred to raise the gas and steam block, which has also been discussed in the present article.
PL
Zaprezentowano metodę analizy cen gazu oraz ich zmian po wprowadzeniu nowych stawek taryfowych w PGNiG SA dla gazu GZ-50 i GZ-35. Wprowadzono pojęcie współczynnika wykorzystania gazu. Parametr ten jest wspólny dla różnych grup taryfowych, co w konsekwencji umożliwia łatwe porównanie cen: w ramach danej grupy taryfowej, w różnych grupach taryfowych, w obecnej i poprzedniej taryfie oraz dla różnych rodzajów gazu ziemniego.
EN
The aim of this work is to present the method of analysis of natural gas prices and its changes after establishment of new rates for gas GZ-50 and GZ-35 in Polish Gas Company. The new coefficient of gas usage has been defined. This parameter is common for tariff groups which makes comparison of prices easier in one tariff group, among tariff groups, the current and previous tariff and two types.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.