Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pakowanie próżniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Barwa jest cechą mięsa, która dla konsumenta stanowi jeden z najważniejszych wskaźników jego świeżości i jakości. Intensywność i stabilność barwy mięsa jest bardzo zróżnicowana i wpływa na nią wiele czynników. Zależy ona od gatunku zwierzęcia, od rodzaju mięśnia, postępowania przyżyciowego i poubojowego. Dla przemysłu mięsnego najważniejszym zadaniem jest zachowanie naturalnej barwy mięsa przez jak najdłuższy czas. Zachętą do zakupu mięsa jest jego jasno czerwona barwa, która tworzy się w wyniku utlenowania mioglobiny. Obecnie poszukuje się możliwości, które pozwalają na zachowanie barwy przez jak najdłuższy czas i sprzyjają ograniczeniu powstawania odbarwień powierzchni mięsa a w rezultacie podniesieniu jego atrakcyjności. Znane są różne systemy pakowania mięsa, w tym pakowanie w atmosferze modyfikowanej oraz pakowanie próżniowe, które to pozwalają zachować wysoką jakość mięsa. Pakowanie w modyfikowanej atmosferze przy udziale kombinacji odpowiednich gazów (O2, CO2, N2, CO, argon) może wzmacniać barwę i wydłużać czas przechowywania mięsa w handlu detalicznym. Rozwój wielu bakterii tlenowych jest powstrzymywany przez zastosowanie w opakowaniu CO2 w stężeniu 10% i więcej. Natomiast obecność nawet małych ilości O2 powoduje unieszkodliwienie bakterii anaerobowych. Pakowanie próżniowe wydaje się być interesującą alternatywą w pakowaniu wieprzowiny, wynika to z faktu wzrostu stabilności oksydacyjnej co powoduje wzrost stabilności barwy mięsa i wydłużenie czasu przydatności do spożycia.
EN
The color is characteristic of the meat, which for many consumer is one of the most important indicators of its freshness and quality. The intensity and stability of meat color is highly variable and many factors can influence on it, such as animal species, the type of muscle, the treatment before and after slaughter. For meat industry the most important task is to preserve the natural color of the meat as long as possible. The incentive to buy the meat is its bright red color, which is formed by the oxygenation of myoglobin. Currently meat industry is looking for opportunities that allow to keep the color as long as possible, help to reduce the formation of stain on the surface of the meat and improve its attractiveness. Various systems of meat packagingare known, including modified atmosphere packaging and vacuum packaging and both of them can help to maintain the high quality meat. Modified atmosphere packaging in combination with the participation of the relevant gases (O2, CO2, N2, CO, argon) can enhance color and prolong the shelf life of meat in retail trade. The growth of a number of aerobic bacteria is prevented by the use of CO2 in the package at 10% or more. The presence of even small amounts of O2 results in the inactivation of anaerobic bacteria. Vacuum seems to be an interesting alternative for others packages because of oxidative stability growth which can lead to increased color stability and prolonged shelf life.
PL
Celem artykułu jest analiza przebadanych zmian właściwości fizycznych marchwi przygotowanej metodą sous vide oraz tradycyjnie, w zależności od rodzaju zastosowanej obróbki cieplnej oraz czasu chłodniczego przechowywania. Bezpośrednio po obróbce cieplnej, próby sous vide schładzano i przechowywano w warunkach chłodniczych (0 - 3°C) przez 21 dni. Próbę kontrolną stanowił produkt przygotowany metodą konwencjonalną (pominięty etap pakowania próżniowego oraz gwałtownego schładzania). Próbę kontrolną przygotowano jednorazowo w dniu "0" (wyniki prób SV-P i SV-W w kolejnych dniach doświadczenia zestawiono z wynikami uzyskanymi dla próby kontrolnej). Badania obejmowały ocenę instrumentalną (pomiar barwy i tekstury). Oznaczenia wykonano w dniu produkcji bezpośrednio po obróbce cieplnej, a także 7, 14 i 21 dnia przechowywania produktów typu sous-vide. Stwierdzono, że największy wpływ na barwę marchwi spośród czynników poddanych analizie ma czas prowadzenia procesu ogrzewania. Próby marchwi przygotowane metodą sous-vide w środowisku pary wodnej charakteryzowały się zawsze większą twardością, w porównaniu do prób przygotowanych w środowisku wody.
EN
Changes of physical properties of carrot prepared according to sous vide method depending on type of the thermal treatment and time of chilling storage were analyzed in this work. Directly, after thermal treatment sous vide samples were chilled and stored (0 - 3 °C) through max. 21 days. Carrot prepared traditionally was control trial (without vacuum packing, chilling and storing). This sample was prepared once in day 0 (results from SV-P i SV-W samples in day 7th, 14th, 21st of experiment compare to control trial). The color and texture properties were instrumentally evaluated directly after thermal treatment and in day 7th, 14th, 21st after chilling storage and restitution sous vide samples. It was founded that time of thermal treatment has the greatest influence on carrot's color. Samples prepared according to sous vide method in steam were more hardness in comparison with samples prepared in the water.
PL
Pakowanie w atmosferze modyfikowanej (MAP) jest lepszą metodą przedłużania trwałości mięsa świeżego niż pakowanie w opakowania wypełnione atmosferą o niezmienionym składzie. W metodzie MAP stosuje się w opakowaniach mieszaninę gazów, które mogą hamować rozwój bezwzględnie tlenowych drobnoustrojów w świeżym mięsie. Do najczęściej stosowanych należy: tlen, dwutlenek węgla oraz azot. Od rodzaju i stężenia użytych w opakowaniach gazów, w dużej mierze zależy trwałość mikrobiologiczna oraz barwa przechowywanego mięsa i produktów z niego otrzymanych.
EN
Modified atmosphere packaging (MAP) is better method of meat shelf life extending than packaging in air atmosphere. In MAP method gas mixture is used. These gases can inhibit the growth of oxidative bacteria in fresh meat. The most commonly used are: oxygen, carbon dioxide and nitrogen. On the used gas and its concentration in packages mostly depends microbial shelf life and color of meat and meat products.
PL
Celem pracy było określenie wpływu zastosowania podciśnienia w trakcie próżniowego pakowania sera twarogowego kwasowego na zawartość wody oraz podstawowe wyznaczniki profilowej analizy tekstury uzyskanego wyrobu. Próbki twarogu o masie 250 g pakowano próżniowo stosując ciśnienie: 7 kPa, 15 kPa, 23 kPa (wartość typowa najczęściej stosowana przez producentów), 31 kPa, 39 kPa oraz ciśnienie atmosferyczne (101 kPa). Po wychłodzeniu surowca i przetrzymaniu w temperaturze 6°C przez 12 godzin dokonano oznaczeń zawartości wody, twardości I i II, spójności i gumiastości (test TPA podwójnego ściskania do 50% pierwotnej wysokości próbki). Zastosowanie w trakcie pakowania serów twarogowych kwasowych obniżonego ciśnienia o wartości 15 kPa i 23 kPa powodowało istotny spadek wyznaczników TPA takich jak: twardość I, twardość II oraz gumiastość. Obniżenie ciśnienia pakowania z poziomu ciśnienia atmosferycznego do 7 kPa powodowało spadek zawartości wody z wartości w wyrobie, wyjątkiem były próbki pakowane pod ciśnieniem 23 kPa charakteryzujące się zawartością wody zbliżoną do poziomu obserwowanego w twarogach pakowanych pod ciśnieniem atmosferycznym.
EN
The purpose of the study was to determine the influence of applying negative pressure during vacuum packing of acid curd cheese on the content of water and basic determiners of the profile analysis of the texture of the obtained product. Samples of curd cheese of 250 g mass were vacuum packed applying pressure of 7 kPa, 15 kPa, 23 kPa (typical value, the most frequently used by producers), 31 kPa, 39 kPa and the atmospheric pressure (101kPa). After cooling the material and keeping in the temperature of 6°C for 12 hours, water content, hardness I and II, cohesiveness and gumminess were determined (TPA test up to 50% of the original height of the sample). Application of the lowered pressure of the value of 15kPa and 23 kPa during packing acid curd cheese caused a significant decrease of TPA markers such as: hardness I, hardness II and gumminess. Decreasing the pressure of packing from the level of atmospheric pressure to 7 kPa resulted in the decrease of the water content from the value in the product. Samples packed at the pressure of 23 kPa, with water content similar to the level in curd cheese packed under the atmospheric pressure, were the exception.
PL
W artykule przedstawiono obecnie stosowane metody pakowania oraz najnowsze trendy w opakowalnictwie żywności. Omówiono zasady i korzyści pakowania aseptycznego, pakowania w podwyższonym standardzie higienicznym, próżniowego oraz pakowania w atmosferze modyfikowanej. Ponadto przedstawiono systemy pakowania aktywnego i inteligentnego oraz wykorzystanie nanotechnologii w produkcji najnowszej generacji opakowań do żywności.
EN
The paper focuses on modern packaging methods and new trends in food packaging. The principles and advantages of the following packaging technologies are discussed: aseptic packaging, increased hygiene standard packaging, vacuum packaging and modified atmosphere packaging. The systems of active and intelligent packaging and the benefits of using nano-materials in the next generation of food packaging are also presented.
PL
W pracy badawczej analizowano zmiany właściwości sensorycznych wybranych potraw przygotowanych metodą sous vide w zależności od rodzaju zastosowanej obróbki cieplnej oraz czasu chłodniczego przechowywania. Badany materiał stanowiła świeża marchew. Bezpośrednio po obróbce cieplnej, próby sous vide schładzano i przechowywano w warunkach chłodniczych (0 - 3oC) przez 21 dni. Próbę kontrolną stanowił produkt przygotowany metodą konwencjonalną (pominięty etap pakowania próżniowego oraz gwałtownego schładzania). Próby kontrolne były przygotowywane w każdym dniu oceny sensorycznej (dzień 0, 7, 14, 21). W pracy stwierdzono, że próby przygotowane technologią sous vide do 21 dnia przechowywania wykazują lepszą ogólną jakość sensoryczną, w porównaniu do prób przygotowanych metodą tradycyjną.
EN
Changes of sensory properties of selected products prepared according to sous vide method depending on type of the thermal treatment and time of chilling storage were analyzed in this work. Fresh carrot was examined. One part ofthe carrot after dividing in cubes was vacuum packing (sous vide samples). Directly after thermal treatment sous vide samples were chilled and stored (0-3 °C) through max. 21 days. Carrot prepared traditionally was control trial (without vacuum packing, chilling and storing). These samples were prepared every day of analysis (day O, 7th, 14th,21th). It wasfounded that samples prepared according to sous vide method up to 21 day had better general sensory quality in comparison with samples prepared traditionally (every day of analysis).
PL
Najczęściej podczas pakowania tego typu żywności stosowane są opakowania z tworzyw sztucznych, głównie z wielowarstwowych folii o dużej barierowości. Takie opakowania można wypełniać gazem odpowiednio modyfikowanym, produkt jest wówczas przechowywany w atmosferze modyfikowanej (ang. MAP) lub można usunąć z nich powietrze, produkt przechowywany jest wówczas w warunkach próżniowych. Pakowanie w modyfikowanej atmosferze to zamykanie mięsa w opakowania wypełnione atmosferą o zmodyfikowanych zawartościach dwutlenku węgla, tlenu, azotu lub argonu, pary wodnej oraz innych gazów śladowych w stosunku do naturalnego składu powietrza. Proces polega na usuwaniu powietrza z opakowania i wprowadzaniu mieszaniny gazowej o ustalonym składzie. Pakowanie próżniowe stanowi wariant pakowania w modyfikowanej atmosferze, polegający na obniżeniu ciśnienia atmosferycznego w opakowaniu przez częściowe usunięcie powietrza. W wyniku przemian mikrobiologicznych w próżniowo pakowanych produktach tworzy się samoistnie modyfikowana atmosfera zawierająca 10-20% dwutlenku węgla. Pakowanie mięsa w warunkach modyfikowanych zapewnia skuteczną ochronę przed działaniem powietrza, mikroorganizmami i wysychaniem, a w związku z powyższym przyczynia się do wydłużenia trwałości mięsa.
EN
The length of storage of meat and meat products is affected by type of the packing method. Frequently during the packaging of meat plastic packaging, primarily from the multilayer films with high barrier are used. From these packages the air can be removed, the product is then stored in a vacuum conditions, or can fi ll them with gas suitably modified, the product is then stored in modified atmosphere (MAP). Packaging in modified atmosphere consist on closing meat in a container filled with modified atmosphere of carbon dioxide, oxygen, nitrogen or argon, water vapor and other trace gases in relation to the natural composition of air. The process involves the removal of air from the packaging and the entering of a gas mixture with fixed composition. Vacuum packaging is a variant of modified atmosphere packaging, consisting of a reduction of atmospheric pressure in the package by the partial removal of the air. After closing the container spontaneously modifi ed atmosphere containing 10-20% carbon dioxide is formed. Meat packing the in a modified atmosphere provides effective protection against exposure to air, microorganisms, and drying, and therefore contributes to a longer shelf life of meat.
8
Content available remote Packaging systems for animal origin food
EN
The main task of food packaging is to protect the product during storage and transport against the action of biological, chemical and mechanical factors. The paper presents packaging systems for food of animal origin. Vacuum and modified atmosphere packagings were characterised together with novel types of packagings, referred to as intelligent packaging and active packaging. The aim of this paper was to present all advantages and disadvantages of packaging used for meat products. Such list enables to choose the optimal type of packaging for given assortment of food and specific conditions of the transport and storing.
PL
Głównym zadaniem pakowania żywności jest ochrona produktu w trakcie przechowywania i transportu przed działaniem czynników biologicznych, chemicznych i mechanicznych. W pracy przedstawiono systemy pakowania żywności pochodzenia zwierzęcego. Scharakteryzowano pakowanie próżniowe i w atmosferze modyfikowanej oraz nowe typy opakowań, określane terminami „opakowania inteligentne” i ”opakowania aktywne”. Celem opracowania było zestawienie zalet i wad opakowań stosowanych dla wyrobów mięsnych. Zestawienie to umożliwia wybór opakowania optymalnego dla konkretnych asortymentów oraz konkretnych warunków transportu i przechowywania.
PL
W pracy określano wpływu zastosowania podciśnienia w trakcie "próżniowego" pakowania sera twarogowego kwasowego oraz okresu przechowywania na zawartość wody oraz twardość uzyskanego wyrobu. Zastosowanie w trakcie pakowania serów twarogowych kwasowych obniżonego ciśnienia o wartości 23 kPa w czasie 20 dniowego przechowywania skutkowało najniższą (3%) utratą wody w stosunku do wyrobu początkowego. W czasie 20 dniowego przechowywania chłodniczego serów twarogowych kwasowych najniższymi odchyleniami w stosunku do wyrobu "świeżego" wartości twardości I i II wykazał się twaróg pakowany przy ciśnieniu 31 kPa.
EN
The study describes the impact of applying negative pressure during "vacuum" packing of acid curd cheese as well as the impact of storage time on the water content and hardness of the obtained product. The application of reduced pressure of 23 kPa during the packing of acid curd cheese for 20-days storage period resulted in the lowest (3%) water loss in comparison with the initial product. During the 20-days period of cooling storage of acid curd cheese, the cheese packed with the pressure of 31 kPa showed the lowest deflection in comparison with a "fresh" product of hardness value I and II.
PL
W artykule przedstawiono informacje o szybko rozwijających się technologiach pakowania mięsa i przetworów mięsnych w atmosferze modyfikowanej. Postęp w tym zakresie obejmuje nowe materiały opakowaniowe, nowe urządzenia pakujące oraz nowe technologie. Przedstawiono także informacje o zmianach, jakie zachodzą podczas przechowywania mięsa i przetworów mięsnych w opakowaniach w atmosferze modyfikowanej. Scharakteryzowano funkcje gazów w opakowaniach w systemie MAP. Przedstawiono także wiele nowości technologicznych oraz nowe urządzenia pakujące prezentowane na tegorocznych targach IFFA 2010 we Frankfurcie.
EN
The article provides information about fast-developing technologies of packaging meat and meat products in modified atmosphere. Development in this field refers to new packaging materials, machines and technologies. Information has been given also about the changes which occur in meat and meat products stored in packages with modified atmosphere. In the article there have been characterized functions of gases in packages in MAP system. There have been also described a lot of technological novelties as far as packaging machines are concerned which were presented at this year's IFFA 2010 trade fair in Frankfurt.
PL
Materiałem doświadczalnym były owoce awokado zapakowane trzema sposobami: z pozostawieniem wewnątrz powietrza, próżniowo oraz w modyfikowanej atmosferze. Owoce przechowywano w temperaturze -25°C przez 1, 2, 3, miesiące. W celu pomiaru zmian jakości owoców awokado wykonano analizę tekstury. Obliczono także sublimacyjne ubytki masy. Dokonano pomiaru zmian zawartości gazów w opakowaniach z modyfikowaną atmosferą w czasie przechowywania. Zarówno dla prób analizowanych w całości, jak i w przekroju we wszystkich zastosowanych opakowaniach, z wyjątkiem próżni odnotowano ogólny spadek twardości. W próbach pakowanych w atmosferze powietrza i próżni zaobserwowano wzrost parametrów spoistości, sprężystości, przylepności, gumiastości i żuwalności po całym trzymiesięcznym okresie zamrażalniczego przechowywania. Natomiast zastosowanie opakowań z modyfikowaną atmosferą powodowało ich spadek. Skład gazów w opakowaniach z modyfikowaną atmosferą zmieniał się wraz z upływem czasu przechowywania, wpływając na zróżnicowanie parametrów analizy tekstury. Zmiany masy owoców awokado w żadnej z prób po kolejnych miesiącach przechowywania nie przekroczyły 1 %. Jednocześnie największe ubytki masy zaobserwowano w próbach pakowanych w atmosferze powietrza, najmniejsze zaś w próbach pakowanych w modyfikowanej atmosferze.
EN
The fruit was the experimental material packed up in three kind's avocado of packaging: from leaving inside air, vacuums as well as from modified atmosphere. It fruit were kept was in temperature - 25°C by 1, 2, 3, months. The avocado in aim of measurement of changes quality fruit was used the analysis the texture. The change was examined the physic-chemical, counting the sublimation the decreases of mass also. The measurement of changes of content gases was executed in packag-ing from modified atmosphere in time the storage. The kind of applied packaging inf1uenced on change of hardness of fruit during the three - month storage significantly considerably. It the general fall of hardness was has noted down was for ana-lyzed in the whole tests as well as the section in all applied packaging with except of vacuum it where the growth of hardness was observed was. The atmosphere of air and the reology influenced on growth of features the vacuum (the cohesion, resilience, adhesiveness, gumminess, chewiness) after period the three - month storage in conditions the frozen. The packaging from modified atmosphere caused fall of these parameters. In packaging from modified atmosphere he changed with outf1ow the storage, inf1uencing on differentiation the parameters of analysis of texture together with the composition of gases. The change of mass of fruit the avocado in none of tests after all after next months the storages did not cross 1 %. It the simultaneously largest decreases of mass were observed was in packaging from atmosphere of air, the smallest meanwhile in packaging from modified atmosphere.
PL
W artykule przedstawiono ocenę dynamiki zmian liczby Lactococcus sp. w czasie przechowywania skrzepów twarogowych i twarogów w obecności populacji mikroflory wtórnej, należącej do gatunków Enterococcus faecalis i Candida kefyr. Uzyskane wyniki wykazały znaczący wpływ Enterococcus faecalis na dynamikę zmian populacji bakterii fermentacji mlekowej. Stwierdzono, że pakowanie próżniowe nie wpływa na zmiany liczby Lactococcus sp. do siódmego dnia przechowywania skrzepów wytwarzanych w warunkach modelowych. Dynamika zmian populacji bakterii fermentacji mlekowej była zróżnicowana w czasie przechowywania modelowych skrzepów twarogowych i twarogów wytwarzanych w warunkach przemysłowych.
EN
The aim of conducted research was to assess the dynamics of changes of Lactococcus sp. count during storage of lactic acid curds and lactic acid cheese in the presence of secondary micro-flora population belonging to the species Enterococcus faecalis and Candida kefyr. The obtained results indicated significant influence of Enterococcus faecalis on the dynamics of changes of lactic fermentation bacteria population. It was stated that vacuum packing had no influence on changes of Lactococcus sp. count up to the 7th day of storage of the curds produced in model conditions. The dynamics of changes of lactic fermentation bacteria population was diverse during storage of model lactic acid curds and lactic acid cheese produced in industrial conditions.
PL
W pracy określano wpływ stężenia sacharozy, poziomu ciśnienia oraz czasu odpowietrzania próżniowego na cechy fizykochemiczne nasączanych próżniowo plastrów jabłek. Stężenie sacharozy w roztworze nasączającym wynosiło:l0, 20 30 i 40%; poziom ciśnienia: 40, 60, 80 i 100 mbar oraz czas odpowietrzania próżniowego plastrów: 5, 10 i 15 min. Zastosowanie nasączania próżniowego, jako metody obróbki plastrów jabłek, dało produkt o nowych cechach sensorycznych, plastry nabierały szklistego wyglądu a ich barwa stawała się bardziej żółta. Najlepsze wysycenie plastrów uzyskano stosując najniższe ciśnienie do odpowietrzania i nasączania próżniowego. Wzrost zawartości sacharozy w roztworze obniżał stopień wysycenia plastrów oraz powodował obniżenie ich jasności.
EN
The effects of sucrose concentration, vacuum pressure and vacuum deaerating time on physicochemical properties and sensory quality of vacuum impregnated apple slices were studied. Vacuum deaerating time between 5 and 15 min., vacuum pressure between 40 and 100 mbar and sucrose concentration between 10 and 40% were applied. The apple slices after vacuum impregnation had glassy appearance and their colour became more yellow. The lowest vacuum pressure was the best for apple slices vacuum impregnation. It was observed that as the sucrose concentration increased, both brightness and impregnation level of apple slices decreased.
EN
Vacuum packing in food indutry has become a standard at the present. The advatages are obvious not only for the consumers but also for the manufacturers. This lecture describes the methods of vacuum packing, products, which can be packed and examples of packing machines structures. It stressed on vacuum packing engineering in modified atmospheres.
PL
Najbardziej rozpowszechnionym opakowaniem dla wszystkich produktów spożywczych jest próżnioszczelna torebka foliowa. Pakowanie próżniowe gwarantuje, że produkt przez długi czas zachowuje swoją świeżość, przedłuża przydatność do spożycia, zapobiega jego wysychaniu. W przypadku produktów medycznych zapewnia ich sterylność, natomiast precyzyjne części, układu i podzespoły elektroniczne zabezpiecza przed korozją, dotykiem itp. Rozwój pakowania próżniowego obejmuje coraz więcej produktów, zmienia się również sposób pakowania. Pakowanie prowadzone jest również stosunkowo prostych maszyn okresowego działania lub maszyn rolowych w pełni zautomatyzowanych.
PL
Celem pracy było badanie wpływu składu recepturowego schłodzonych, pakowanych próżniowo hamburgerów oraz wpływu rodzaju użytych folii opakowaniowych na trwałość tego wyrobu. Badaniami objęto trzy rodzaje hamburgerów różniących się składem surowców mięsnych: wołowo-wieprzowe, wołowe, zapakowanych próżniowo w trzy rodzaje folii o różnej przepuszczlności tlenu, dwutlenku węgla, azotu i pary wodnej. W trakcie badań określano aktywność wody hamburgerów oraz zmiany ich parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych w czasie chłodniczego przechowywania (0H-4°C) do 28 dni. Stwierdzono, że na okres przydatności do spożycia hamburgerów pakowanych próżniowo - oprócz rodzaju materiału opakowaniowego - wpływa również skład recepturowy, a w szczególności zawartość wody i soli kuchennej. Najwyższą trwałością charakteryzowały się hamburgery o najniższej aktywności wody (0,953) zapakowane w folię wysokobarierową. Okres ich przydatności do spożycia wyniósł 28 dni.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.