Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  operacje morskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ zabezpieczenia logistycznego na bezpieczeństwo operacji morskich
PL
Logistyka wojskowa nie prowadzi działań bojowych w klasycznym rozumieniu tego terminu. Jednakże niedocenianie jej znaczenia przez dowódców na przestrzeni wieków stawało się niejednokrotnie główną przyczyną klęsk. Posiadanie odpowiednich zdolności do specjalistycznego wsparcia i zabezpieczenia logistycznego własnych oraz sojuszniczych sił morskich buduje wiarygodność Polski jako solidnego partnera. Rozwijanie zdolności logistycznych do wsparcia operacji morskich powinno mieć na celu również zachęcenie sojuszników do operowania w rejonie Morza Bałtyckiego w strefach interesów Polski. Na stan bezpieczeństwa operacji na morzu wpływ mają również aspekty zabezpieczenia i wsparcia logistycznego. Dotyczy to możliwości uzupełnienia paliw okrętowych i innych ładunków płynnych, środków bojowych, żywności jak również części zamiennych. Ważnym elementem bezpieczeństwa operacji jest również zdolność do wszechstronnego zabezpieczenia technicznego, w tym do realizacji odtwarzania sprawności technicznej okrętów na morzu oraz zdolność do demagnetyzacji okrętów. Niniejszy artykuł przedstawia kluczowe do uzyskania przez Marynarkę Wojenną RP zdolności do wsparcia i zabezpieczenia logistycznego oraz zwraca uwagę na rolę i znaczenie logistyki Marynarki Wojennej RP w zapewnieniu powodzenia i bezpieczeństwa operacji morskich.
EN
Military logistics does not carry out combat operations in the classical sense of the term. However, the underestimation of its importance by commanders over the centuries has often been the main cause of disasters. Possessing appropriate capabilities for specialized support and logistical support of own and allied naval forces builds the credibility of Poland as a solid partner. Developing logistical capabilities to support maritime operations should also aim at encouraging allies to operate in the Baltic Sea area of Poland's interests. The safety of maritime operations is also affected by aspects of security and logistical support. This includes the possibility of replenishing marine fuels and other liquid cargo, combatants, food as well as spare parts. An important element of operational safety is also the ability to provide comprehensive technical protection, including the recovery of technical capability of ships at sea and the ability to demagnetize ships. This article presents the key to the Navy's ability to provide logistical support and security, and highlights the role and importance of Polish Navy logistics in ensuring the success and safety of maritime operations.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości współcześnie wykorzystywanych i rozwijanych bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w wykorzystaniu w działaniach morskich. Dokonano klasyfikacji bezzałogowych statków powietrznych i rodzajów ich misji taktycznych. Przedstawiono podstawową ich charakterystykę. Przeanalizowano możliwości wykorzystania BSP w dziedzinach rozpoznania, wskazania celów, działań uderzeniowych, walki elektronicznej i innych możliwych zastosowaniach zarówno w typowych działaniach bojowych, jak też operacjach innych niż wojna. Zaprezentowano również możliwe tendencje ich rozwoju w przyszłości.
EN
Unnamed Aerial vehicles have been employed a wide range of operational roles for over decades, in both lethal and non‐lethal roles mainly in land environment. The article provides concept of operations of employment current UAV in maritime operations, which is less known in military society. The paper begins with a review of actual classification of UAVs, then focused on their typical tasks and capabilities. Main part of the article focused in their possible maritime roles, like surveillance, electronic warfare, targeting, strike missions and others. The final sections issues future use of maritime UAVs and possible benefits for Polish Navy according to the future national plans.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
1793--1802, CD2
PL
W artykule przedstawiono trendy dla morskich działań przeciwdesantowych, prowadzonych w ostatnim okresie zimnej wojny na scenie regionu Morza Bałtyckiego. Zwrócono uwagę na sekwencjonowanie operacji, jak również słownictwo dotyczące terminów związanych z prowadzeniem takich. W publikacji poruszono kwestię znaczenia układu sił w obszarze prowadzenia operacji morskich, a także skupiono się na ich charakterystyce i działalności oraz omówiono proces długotrwałej rewitalizacji istniejących zasad prowadzenia działalności przeciwdesantowej.
EN
The following paper reveals the trends according to the organized anti landing defense conducted as an anti amphibious operation, which had to take place at the last period of The Cold War in the closed maritime theatre like the Baltic. Paying attention on sequencing the operation, as well as the vocabulary regarding the terms connected with such action. On the one hand the article also takes into consideration the subject matter of participating forces, especially their characteristics and activities. On the other hand reveals the revitalization of long lasted existing principles of conduct of anti landing activities.
PL
W artykule, w formie scenariuszy, przedstawiono potrzeby sił morskich w zakresie przygotowania, organizowania i prowadzenia obrony przeciwminowej. W procesie badawczym za główne założenie formułowanych scenariuszy przyjęto warunki działań sił morskich bez wsparcia państwa gospodarza. Istotną część badań stanowi scenariusz trzeci, w którym zawarto propozycję zadań modułów wojny minowej realizowanych na korzyść sił głównych a dotyczących ich użycia w strefie objętej działaniami militarnymi innymi niż wojna.
EN
In an article, in the form of scenarios, are presented needs the naval forces in preparing, organizing and conducting mine warfare. In the research process as the main assumption formulated scenarios assumed conditions of naval operations without host nation support. An important part of the study is a third scenario, which proposes tasks for the mine warfare modules which conduct their activities during military operations other than war.
6
Content available The substance of the naval operational art
EN
The World Navies activities manuals contain the prescriptions of so called major naval operations. The development of military warfare as well as naval warfare is a process of elaboration of principles, kinds and ways of use (new) forces and combat-means in the real historical environment. They are collected as tactics as well as operational art. Meanwhile the codification of them must be verified, because the way of conducting naval operations in closed theatres changed. The paper presents selected aspects connected with operational problems in the contemporary political environment.
PL
Regulaminy działań sił morskich zawierają opisy tzw. podstawowych operacji morskich. Rozwój sztuki wojennej, w tym sztuki wojennej sił morskich, jest procesem wypracowania zasad, metod i sposobów użycia sił (również ich nowych rodzajów) oraz środków walki w danym środowisku historycznym. Zebrane są one w postaci taktyki oraz sztuki operacyjnej. Ze względu na użycie sił morskich na ograniczonych teatrach działań pojęcia te powinny być weryfikowane. Artykuł prezentuje wybrane aspekty związane z problemami operacyjnymi we współczesnych uwarunkowaniach politycznych.
EN
The article presents assumptions that were the basis to develop maritime versions of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and the experiences of using UAVs in naval operations so far. In the further part of the article there have been presented the tasks to be performed by unmanned sea vessels, co-operating with surface vessels and submarines and also the future of the UAVs to operate over seas has been defined. Conclusions concerning the influence of UAVs in naval operations are described in the final part of the article.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.